018-020/2006 DARS d.d.

Številka: 018-20/2006-35-209

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega in petega odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) in prvega odstavka 29. člena Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 44/05), po predsedniku dr. Aleksiju Mužini, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "dobava posipih materialov za potrebe zimske službe" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj MA.CO.T., d.o.o., Dunajska cesta 21, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Vida Gaberc, šmartinska cesta 10, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji- DARS, d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), ter na podlagi naročnikovega predloga za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, dne 23.01.2006

ODLOČILA

1. Naročnikovemu predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, se delno ugodi. Vlagateljev revizijski zahtevek, z dne 18.01.2006, v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika do vključno izvedbe zbiranja ponudb, njihovega odpiranja, pregledovanja in vrednotenja. Naročnik do pravnomočnega zaključka revizijskega postopka, vodenega na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka, ne sme sprejeti odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. V preostalem se naročnikov predlog zavrne.

2. Naročnik mora določiti nov rok za oddajo ponudb in nov datum odpiranja ponudb. Vsem zainteresiranim ponudnikom mora naročnik hkrati omogočiti, da do roka, določenega za odpiranje ponudb, vložijo novo ponudbo, ali pa svojo ponudbo umaknejo ali spremenijo. O spremembi roka za predložitev ponudb in določitvi datuma za odpiranje ponudb mora naročnik, skladno s petim odstavkom 25. člena ZJN-1, pisno obvestiti vse ponudnike, ki so že prejeli razpisno dokumentacijo, in spremembo roka objaviti na način, kot je bil objavljen razpis.

Obrazložitev

Naročnik je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila v Uradnem listu RS, št. 82, z dne 09.09.2005, pod številko objave Ob-24100/05, objavil predhodni razpis (popravek v Uradnem listu RS, št. 93, z dne 21.10.2005, pod številko objave Ob-28464/05), v Uradnem listu EU, št. S 175, z dne 10.09.2005, pod številko objave 173596, pa predhodno informativno obvestilo. V Uradnem listu RS, št. 95-96, z dne 28.10.2005, pod številko objave Ob-28794/05, ter Uradnem listu EU, št. S 205, z dne 22.10.2005, pod številko objave 202773, je naročnik objavil javni razpis pod opisom "dobava posipih materialov za potrebe zimske službe".

Z objavama v Uradnem listu RS, št. 4, z dne 13.01.2006, pod številko objave Ob-37472/05, ter Uradnem listu EU, št. S 3, z dne 06.01.2006, pod številko objave 3023, je naročnik rok za sprejemanje ponudb določil za dne 19.01.2006, do 9. ure, datum odpiranja ponudb pa za 20.01.2006, ob 10. uri.

Dne 19.01.2006, ob 8.33 uri, je vlagatelj na naročnika po faksu naslovil revizijski zahtevek in predlog za zadržanje postopka. V svoji vlogi zatrjuje neustreznost nekaterih določil razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, zato predlaga, da se predmetni postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavi.

Dne 19.01.2006 je naročnik na Državno revizijsko komisijo naslovil predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila. V obrazložitvi svojega predloga, ki ga je istega dne posredoval tudi vlagatelju, navaja, da je po njegovem mnenju edini namen vložitve predmetnega revizijskega zahtevka zavlačevanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila in s tem pridobitev dodatne pogodbe za intervencijsko dobavo posipnih materialov. Naročnik tudi utemeljeno sumi, da se je vlagatelj o vložitvi svojega revizijskega zahtevka koordiniral z vsaj še enim ponudnikom, ki je revizijski zahtevek vložil dne 28.11.2005, to je na dan predložitve ponudb, in ki ga je Državna revizijska komisija zavrnila kot neutemeljenega. Naročnik svoj sum utemeljuje s tem, da so navedbe v tokratnem revizijskem zahtevku v marsičem enake navedbam v revizijskem zahtevku z dne 28.11.2005, ne glede na to, da je Državna revizijska komisija o slednjem že odločila in ga je zavrnila kot neutemeljenega. Naročnik svoj sum utemeljuje tudi s tem, da je vlagatelj predložil dokumentacijo, ki jo je prejel od D.K., ki je v Drogi Kolinski, d.d. (vlagatelj prvega revizijskega zahtevka), odgovorna oseba za področje posipnih materialov. Naročnik tudi opozarja, da je vlagatelj dne 28.11.2005 oddal svojo ponudbo, kar očitno nakazuje, da se je strinjal s celotno takrat veljavno razpisno dokumentacijo in jo je tudi razumel. Naročniku je torej nerazumljivo, zakaj je vlagatelj vložil zahtevo za revizijo v podaljšanem roku in to na dan oddaj ponudb, saj je naročnik po odločitvi Državne revizijske komisije razpisno dokumentacijo spremenil le v delu, ki mu vlagatelj ne oporeka. Naročnik meni, da je namen vlagatelja tudi v tem, da z zahtevkom za revizijo povzroči dodatne stroške ostalim ponudnikom, saj so nekateri ponudniki že drugič vložili svoje ponudbe, s čemer so imeli tudi določene stroške (priprava ponudbe, stroški bančne garancije, priprava svežih vzorcev in ostalo). Naročnik se boji, da bo zaradi nenehnega vlaganja neutemeljenih revizijskih zahtevkov kateri od resnih ponudnikov, ki vsakič znova vlagajo svoje ponudbe, od tega v prihodnje enostavno odstopil. Naročnik dalje sklepa, da je namen vlagatelja tudi izločanje konkurence, razen seveda Droge Kolinske, d.d., s katero vlagatelj očitno deluje v navezi, kar sledi iz dokumentov, priloženih revizijskem zahtevku, kot tudi iz načina vlaganja revizijskih zahtevkov. Naročnik v nadaljevanju svojega predloga odgovarja tudi na vlagateljeve navedbe iz zahtevka za revizijo in za slednjega meni, da je neutemeljen. Naročnik zato predlaga, da Državna revizijska komisija sprejme sklep, s katerim naročniku, kljub vloženemu revizijskemu zahtevku, dovoli izvedbo naslednjih dejanj v postopku oddaje predmetnega javnega naročila:
- podaljšanje roka za oddajo ponudb do 26. januarja 2006 do 9.00 ure, s čemer se vlagatelju omogoči vložitev njegove ponudbe,
- odpiranje ponudb 27. januarja 2006, ob 10.00 uri,
- oddaja javnega naročila.

Po presoji navedb naročnika ter pregledu odstopljene dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija, v skladu z drugim in petim odstavkom 11. člena ZRPJN ter v skladu s prvim odstavkom 29. člena Poslovnika, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN v prvem odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) določa, da vložen zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije. V drugem odstavku 11. člena pa ZRPJN dopušča možnost, da lahko Državna revizijska komisija na predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Skladno s petim odstavkom 11. člena ZRPJN lahko predsednik Državne revizijske komisije, če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka tega člena, še pred pridobitvijo obrazloženega mnenja vlagatelja zahtevka za revizijo iz tretjega odstavka tega člena izda sklep, da vložen zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma.

Iz zgoraj navedenega besedila prvega in drugega odstavka 11. člena ZRPJN je razvidno, da je zakonodajalec kot osnovno pravilo določil suspenzivnost zahtevka za revizijo. Temeljno pravilo zakona torej je, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži vse nadaljnje aktivnosti naročnika v zvezi z oddajo konkretnega javnega naročila, medtem ko je možnost za morebitno odločitev o nesuspenzivnosti zahtevka za revizijo pridržana le za izjemne (v danih okoliščinah posameznega primera posebej utemeljene) primere. ZRPJN ne pojasnjuje, katere okoliščine opravičujejo, da se zahtevku za revizijo odvzame suspenzivni učinek, ampak določa le, da Državna revizijska komisija pri odločanju o predlogu naročnika upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma, je torej prepuščena Državni revizijski komisiji, ki pa mora v vsakem posameznem primeru presoditi, ali obstajajo okoliščine, ki utemeljujejo takšno morebitno odločitev. Ob odločanju o morebitni nesuspenzivnosti pravnega sredstva je Državna revizijska komisija dolžna pretehtati interese vseh udeležencev v konkretnem postopku oddaje javnega naročila, pri čemer mora še posebej skrbno oceniti razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja postopka in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da javni interes za izvedbo postopka oddaje javnega naročila obstaja, saj se kaže v nujnosti zagotovitve predmeta javnega naročila, to je posipnih materialov za potrebe zimske službe. Istočasno gre ugotoviti, da delna nesuspenzivnost zahtevka za revizijo, kot je določena v izreku tega sklepa, ne vpliva na koristi zadržanja za vse, ki bi lahko bili oškodovani, oz. nima škodljivih posledic za udeležene v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. S takšno odločitvijo je naročniku omogočeno, da kljub vloženemu zahtevku za revizijo izvede del postopka oddaje javnega naročila (izvede zbiranje ponudb, njihovo odpiranje, pregledovanje in vrednotenje), hkrati pa do pravnomočnega zaključka revizijskega postopka, ki se vodi na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka, ne sme sprejeti odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. Z dovolitvijo zgoraj opredeljenih dejanj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročniku dana možnost, da ob upoštevanju načela hitrosti iz 2. točke prvega odstavka 3. člena ZRPJN ter rokov, ki jih za posamezna procesna dejanja predvideva ZRPJN, čim prej odloči o vloženem zahtevku za revizijo in s tem prispeva k čim hitrejšemu pravnomočnemu zaključku revizijskega postopka, hkrati pa izvede določena ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, s čimer je zagotovljeno upoštevanje razumnih rokov za oddajo predmetnega javnega naročila. Istočasno je s prepovedjo sprejema odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila vlagatelju zagotovljena pravica do učinkovitega pravnega varstva in možnost učinkovite odprave domnevnih nezakonitosti, ki jih slednji zatrjuje v svojem zahtevku za revizijo; opozoriti gre namreč, da odločitev Državne revizijske komisije o naročnikovem predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN v ničemer ne prejudicira morebitne odločitve Državne revizijske komisije o (ne)utemeljenosti zahtevkov za revizijo, v primeru nadaljevanja revizijskega postopka pred tem organom.

Državna revizijska komisija v dodaten argument delni ugoditvi naročnikovemu predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN izpostavlja tudi dejstvo skorajšnjega izteka veljavnosti obstoječe pogodbe za predmet javnega naročila; vloženi zahtevek za revizijo utegne namreč povzročiti zamik zaključka predmetnega postopka oddaje javnega naročila, za katerega naročniku ni mogoče očitati, da ge je pričel nepravočasno (javni razpis je bil v Uradnem listu RS objavljen dne 28.10.2005), to pa bi lahko povzročilo situacijo, ko v trenutku prenehanja veljavnosti obstoječe pogodbe za predmet javnega naročila do izbire novega dobavitelja "posipih materialov za potrebe zimske službe" še ne bi prišlo.

Ker je bilo v konkretnem primeru ob presoji naročnikovega predloga ugotovljeno izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 11. člena ZRPJN, je Državna revizijska komisija, skladno s petim odstavkom 11. člena ZRPJN, o naročnikovem predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena odločila še pred pridobitvijo obrazloženega mnenja vlagatelja zahtevka za revizijo iz tretjega odstavka 11. člena ZRPJN. Ob tem je, kot že argumentirano zgoraj, odločila, da se naročnikovemu predlogu za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, delno ugodi. Vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 18.01.2006, v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika do vključno izvedbe zbiranja ponudb, njihovega odpiranja, pregledovanja in vrednotenja. Naročnik do pravnomočnega zaključka revizijskega postopka, vodenega na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka, ne sme sprejeti odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. V preostalem se naročnikov predlog zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Glede na dejstvo, da je bil vlagateljev zahtevek za revizijo vložen pred odpiranjem ponudb, zaradi česar naročnik le-tega ni izvedel, Državna revizijska komisija pa je predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN delno ugodila, mora naročnik v nadaljevanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila določiti nov rok za oddajo ponudb in nov datum odpiranja ponudb. V skladu z načelom enakopravnosti mora naročnik vsem zainteresiranim ponudnikom hkrati omogočiti, da do roka, določenega za odpiranje ponudb, vložijo novo ponudbo, ali pa svojo ponudbo umaknejo ali spremenijo. O spremembi roka za predložitev ponudb in določitvi datuma za odpiranje ponudb mora naročnik, skladno s petim odstavkom 25. člena ZJN-1 pisno obvestiti vse ponudnike, ki so že prejeli razpisno dokumentacijo in spremembo roka objaviti na način, kot je bil objavljen razpis.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 23.01.2006

dr. Aleksij Mužina
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji- DARS, d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje,
- Odvetnica Vida Gaberc, šmartinska cesta 10, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.