018-010/2006 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

Številka: 018-10/06-33-189

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Zdravila in medicinski potrošni material - sklop 2 - Leče" po omejenem postopku - II. faza, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13a, šempeter pri Gorici (v nadaljevanju: naročnik), dne 24.01.2006

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 24.01.2005 izdal sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo zdravil in medicinskega potrošnega materiala po sklopih. Naročnik je javni razpis za predmetno javno naročilo, razdeljeno v 7 (sedem) sklopov, objavil v Uradnem listu RS, št. 17-18/05, z dne 25.02.2005, pod št. objave Ob-5125/05, po omejenem postopku. Naročnik je javni razpis za predmetno javno naročilo objavil tudi v Uradnem listu EU, št. S45, z dne 04.03.2005, št. obvestila 2005/S 45-043371.

Naročnik je dne 05.12.2005 na osnovi obvestila o priznani sposobnosti za dobavo "Zdravil in medicinskega potrošnega materiala - sklop - LEČE", izdanega dne 02.11.2005, povabil vse 4 kandidate s priznano sposobnostjo (Sanolabor d.d., Ljubljana; Iris d.o.o., Ljubljana; Salus d.d., Ljubljana; Kemofarmacija d.d., Ljubljana), da predložijo ponudbo v II. fazi omejenega postopka za prvo šestmesečno obdobje v okviru omejenega postopka.

Naročnik je do roka za predložitev ponudb (15.12.2005 do 9. ure) prejel ponudbe od vseh 4 kandidatov.

Naročnik je dne 16.12.2005 izdal odločitev (s specifikacijo izbora artiklov in ponujenih cen) o oddaji javnega naročila, s katero je oddal sklop Leče (obdobje 01.01.2006 - 30.06.2006) kandidatom Iris d.o.o., Ljubljana, Sanolabor d.d., Ljubljana in Salus d.d., Ljubljana, ob upoštevanju merila najnižje cene po razpisanem artiklu, pri čemer pa je ponudbo vlagatelja (Kemofarmacija d.d., Ljubljana) zavrnil kot nepravilno, ker je kandidat v nasprotju z navodili naročnika sam izpolnil znesek na meničnem blanketu in sicer z zneskom v višini 10% ponudbene vrednosti, kar je v nasprotju z zapisanim na menični izjavi, iz katere izhaja zahteva po izdaji pooblastila naročniku za izpolnitev bianco menice do višine 10% ponudbene vrednosti.

Vlagatelj je dne 21.12.2005 na naročnika naslovil zahtevek za obrazloženo obvestilo, katerega je naročnik vlagatelju z dokumentom Obrazložitev odločitve o oddaji za JN "Zdravila in medicinski potrošni material" sklop Leče, z dne 22.12.2005, tudi podal.

Vlagatelj je na naročnika naslovil revizijski zahtevek, z dne 29.12.2005, v katerem navaja, da je pri izpolnitvi bianco menice in menične izjave ravnal v skladu s prvim odstavkom 12. člena Navodil kandidatom za izdelavo ponudbe. Vlagatelj očita naročniku, da sta 12. člen Navodil kandidatom za izdelavo ponudbe in osnutek menične izjave v očitnem neskladju, saj prvi odstavek 12. člena Navodil kandidatom za izdelavo ponudbe določa, da mora kandidat kot garancijo za resnost ponudbe predložiti bianco menico z menično izjavo in pooblastilom za vnovčenje v višini 10% vrednosti ponudbe, medtem ko je v osnutku menične izjave naročnik zapisal "Pooblaščamo Splošno bolnišnico ''Dr. Franca Derganca'' Nova Gorica, da izpolni bianco menico do višine 10% od vrednosti predmeta pogodbe kot tudi, da izpolni vse potrebne sestavne dele bianco menice, ki niso izpolnjeni in menico uporabi za plačilo v primeru: â??".
Vlagatelj predlaga, da naročnik prizna njegovo ponudbo za Sklop Leče kot pravilno in priglaša stroške vložitve zahteve za revizijo.

Naročnik je vlagatelja dne 03.01.2006 pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo s potrdilom o (do)plačilu takse v višini 100.000,00 SIT.
Vlagatelj je potrdilo o doplačilu takse posredoval naročniku z dopisom, z dne 05.01.2006.

Naročnik je dne 06.01.2006 sprejel odločitev, s katero je zahtevek vlagatelja za revizijo zavrnil kot neutemeljen.
Naročnik v obrazložitvi odločitve pojasni, da je vlagatelj, upoštevaje čas vložitve zahtevka za revizijo glede na fazo postopka oddaje javnega naročila, pravno formalno prepozen, saj je bil z določili razpisne dokumentacije seznanjen že ob prejemu le-te in bi v skladu z določilom petega odstavka 12. člena ZRPJN moral vložiti zahtevek za revizijo že pred potekom roka, določenega za oddajo ponudb.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 10.01.2006, naročnika obvestil, da nadaljuje revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 11.01.2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 12.01.2006, le-tej odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V zvezi z očitkom vlagatelja, da sta si 12. člen Navodil kandidatom za izdelavo ponudbe za II. fazo in osnutek (pravilno: vzorec) menične izjave v očitnem neskladju, Državna revizijska komisija poudarja, da se zahtevek za revizijo v skladu s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, in ZRPJN ne določata drugače. Nadalje Državna revizijska komisija v zvezi s predmetno zadevo poudarja, da predstavlja peti odstavek 12. člena ZRPJN odmik od pravila prvega odstavka 12. člena ZRPJN glede možnosti vlaganja zahtevka za revizijo v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, saj določa, da vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom. Ker se zainteresirani ponudnik z določili razpisne dokumentacije seznani praviloma ob prejemu in pregledu le-te za posamezen konkreten postopek oddaje javnega naročila, skuša ZRPJN s predhodno navedeno določbo preprečiti situacije, ko ponudnik ob pregledu sicer opazi sporna oziroma domnevno nezakonita določila razpisne dokumentacije, vendar zoper njih ne reagira takoj, ker pričakuje ugoden izid, zahtevek za revizijo pa vloži šele potem, ko spozna, da se postopek oddaje javnega naročila zanj ne bo končal ugodno oziroma se ne konča ugodno.
Na podlagi vpogleda v spis o predmetnem javnem naročilu je Državna revizijska komisija ugotovila, da se je vlagatelj z domnevno spornimi določbami razpisne dokumentacije za konkretno II. fazo omejenega postopka, ki jih v zahtevku za revizijo navaja med kršitvami, seznanil pred rokom, določenim za predložitev ponudb, to je pred 15.12.2005 do 9. ure. Vlagatelj v zahtevku za revizijo med ugotovitvami in dejstvi namreč navaja, da je dne 06.12.2005 prejel Razpisno dokumentacijo za oddajo naročila medicinskih pripomočkov po omejenem postopku za dobavo "Zdravil in medicinskega potrošnega materiala" sklop Leče za II. fazo, prvo obdobje. V nadaljevanju je Državna revizijska ugotovila, da vlagatelj pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, ni vložil zahtevka za revizijo iz naslova domnevnega neskladja 12. člena Navodil kandidatom za izdelavo ponudbe za II. fazo in vzorca menične izjave. Vsebinska presoja revizijskih navedb o domnevnem neskladju 12. člena Navodil kandidatom za izdelavo ponudbe za II. fazo in vzorca menične izjave torej v konkretnem primeru ni več mogoča, saj bi moral vlagatelj v skladu z določilom petega odstavka 12. člena ZRPJN vložiti zahtevek za revizijo iz naslova očitanih kršitev že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb. Domnevno sporne očitane določbe, določene v konkretni razpisni dokumentaciji, so tako postale po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, aksiom, vlagatelj pa je postal prekludiran v možnosti navajanja kršitev iz tega naslova.
Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija presodila, da so navedbe vlagatelja v zahtevku za revizijo glede očitanih kršitev neutemeljene. Vsled tega je Državna revizijska komisija odločila tako kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Glede na to, da je Državna revizijska komisija zavrnila zahtevek za revizijo kot neutemeljen, je posledično, skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN, morala zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 24.01.2006

Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13a, šempeter pri Gorici,
- Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana,
- Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
- Iris Mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, Ljubljana,
- Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.