018-012/2006 Energetika Celje, j.p., d.o.o.

Številka: 018-12/06-33-173

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Franciju Kodeli, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za "hidrogeološko spremljavo pri izvedbi raziskovalno kaptažne vrtine v Celju", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje GEO-AQUA, Inšititut za hidrogeologijo in okolje, Trg mladinskih brigad 9, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ENERGETIKA CELJE, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 19.01.2006

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Obvestilo o oddaji javnega naročila, z dne 03.11.2005.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 179.200,00SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 03.10.2005 sprejel sklep št. 13-Infra/GEO/stor/2005/JNMV 298/05-S, o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za "hidrogeološko spremljavo pri izvedbi raziskovalno kaptažne vrtine v Celju". Naročnik je s Povabilom k oddaji ponudbe, z dne 03.10.2005 (v nadaljevanju: Povabilo), povabil dva ponudnika.

Naročnik je dne 03.11.2005 z Obvestilom o oddaji javnega naročila (v nadaljevanju: obvestilo, z dne 03.11.2005), ponudnika obvestil, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral GEOLOšKI ZAVOD SLOVENIJE, Dimčeva 14, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 11.11.2005, skladno z določilom 78. člena Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1), zahteval obrazložitev obvestila, z dne 03.11.2005, ki ga je naročnik izdal dne 28.11.2005 (v nadaljevanju obrazloženo obvestilo, z dne 28.11.2005).

Vlagatelj je dne 08.12.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je izbrani ponudnik ponudil neobičajno nizko ceno. Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik dne 24.10.2005 pozval izbranega ponudnika in vlagatelja, da podrobno specificirata ponudbena dela s ceno. Izbrani ponudnik je zgolj potrdil ceno iz ponudbe, zaradi česar vlagatelj meni, da naročnik ni zadostno preveril ponujene cene izbranega ponudnika. Vlagatelj izkazuje dvom, da bo lahko izbrani ponudnik za ponujeno ceno izvedel javno naročilo, saj ponudbena cena ne pokriva niti materialnih stroškov, ki so zahtevani v predmetnem javnem naročilu. Vlagatelj tudi navaja, da bi moral naročnik, v kolikor je dvomil v neobičajno nizko ceno izbranega ponudnika, pridobiti vsaj še tretjo ponudbo, s katero bi lahko preveril utemeljenost postavk ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj je za dokazovanje, da je ponudbena cena izbranega ponudnika neobičajno nizka, kot prilogo k zahtevku za revizijo priložil ponudbe štirih ponudnikov ter oceno stroškov izbranega ponudnika na podlagi dopisa Mestni občini Celje.
Nadalje vlagatelj navaja, da je bil izbrani ponudnik seznanjen s projekti, saj je že leta 2004 predstavil aktivnosti v zvezi z nameravano izvedbo kaptažne vrtine-L v Celju, iz česar sledi, da je bil izbrani ponudnik pregledovalec objekta in bi moral biti zato izločen. Vlagatelj še dodaja, da je izbrani ponudnik leta 2002 je izdelal projektno študijo, kjer je podal oceno stroškov vrtine in vseh njegovih spremljevalnih del. Vlagatelj tudi navaja, da je izbrani ponudnik javni zavod, ki sredstva za delovanje in dejavnosti pridobiva s proračuna RS, zato bi moral naročnik preveriti vpliv, ki ga ima to dejstvo na ceno. Vlagatelj tudi navaja, da lahko določena dela iz specifikacije povabila opravljajo le določene družbe, ki imajo za ta opravila podeljeno licenco, zato je bilo potrebno to dejstvo upoštevati pri izdelavi ponudbe.
Vlagatelj primarno predlaga, da se razveljavi obvestilo ponudnikom, z dne 03.11.2005 in obrazloženo obvestilo, z dne 28.11.2005 ter iz nadaljnje obravnave izloči izbranega ponudnika in se kot najugodnejšega ponudnika izbere vlagatelja, ter podrejeno, da se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila male vrednosti za "hidrogeološko spremljavo pri izvedbi raziskovalno kaptažne vrtine v Celju". Vlagatelj priglaša povračilo stroškov v višini 100 odvetniških točk za sestavo zahteve za obrazloženo obvestilo, 200 odvetniških točk za dvakratni sestanek s stranko, 600 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, z vključenih DDV ter strošek vplačane takse v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je dne 19.12.2005 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik pojasnjuje, da je bila po odpiranju in primerjavi ponudb ugotovljena neobičajno nizka cena, zato je naročnik, skladno z določilom 53. člena ZJN-1, ponudnika pozval, da podrobno obrazložita specifikacijo ponujenih del s ceno. Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik v zahtevanem roku poslal dopis, v katerem je navedel, da ponujena cena vsebuje vsa opravila, ki so zajeta v 5. točki Rudarskega projekta št. GA 13/03. Naročnik pojasnjuje, da je skladno z načelom gospodarnosti izbral ponudbo, ki je cenejša. Naročnik navaja, da bi bila pridobitev tretje ponudbe, kot to predlaga vlagatelj v zahtevku za revizijo, v nasprotju z določili ZJN-1. Naročnik pritrjuje vlagatelju, da je bil izbrani ponudnik že leta 2004 seznanjen s projektom, na podlagi katerega se bodo sedaj izvajala spremljevalna dela, ki so predmet tega javnega naročila, saj je bil projekt pridobljen z javnim razpisom za izvedbo kaptažne vrtine, za katerega je razpisno dokumentacijo lahko prejel vsakdo, ki je to želel. Naročnik dodaja, da je bil z istim projektom seznanjen tudi vlagatelj, saj ga je sam pripravil. Naročnik zavrača navedbo, da je bil izbrani ponudnik pregledovalec projekta. Očitek vlagatelja, da je izbrani ponudnik javni zavod, ki pridobiva sredstva iz proračuna, naročnik označuje za neutemeljen. Naročnik navaja, da glede na dejstvo, da gre za raziskovalno vrtino, katere namen je ugotoviti možnost koriščenja geotermalne vode na tej globini, bi k natančnejšim analizam pristopili šele, ko bi bile ugotovljene količine in temperatura vode.

Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo (dopis z dne 06.01.2006), je naročnik z dopisom, z dne 13.01.2006 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom tretje alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom tretjega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je preverila navedbo, da je naročnik izbral ponudbo izbranega ponudnika, ki je ponudil neobičajno nizko ceno ter, da naročnik te cene ni preveril skladno z določilom prvega odstavka 53. člena ZJN-1.
Državna revizijska komisija izpostavlja določilo 53. člena ZJN-1, ki v prvem odstavku določa, da če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, mora naročnik, preden tako ponudbo zavrne, pisno ali v elektronski obliki zahtevati podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere meni, da so merodajne in jih mora, upoštevajoč prejete obrazložitve, preveriti. Za odgovor lahko določi razumen rok, ki ni daljši od 20 dni. Iz zakonskega besedila izhaja, da se postopek ugotavljanja neobičajno nizke cene nanaša na primere, ko želi naročnik določeno ponudbo zavrniti zato, ker ocenjuje, da je ponujena cena po njegovi presoji nerealna. Odločitev o tem, da je ponujena cena (pre)nizka je prepuščena presoji naročnika. V primeru, da naročnik presodi, da je ponujena cena neobičajno nizka, pa mora pred zavrnitvijo ponudbe zahtevati podrobnejšo pisno obrazložitev posameznih sestavin cen v ponudbi za katere meni, da prispevajo k nizki vrednosti ponudbe in preveriti vse sestavine, upoštevajoč ponudnikovo obrazložitev. Naročnik se lahko šele na podlagi ponudnikove obrazložitve ponujene cene odloči, ali gre za resnično neobičajno nizko ceno. V kolikor ponudniku ne uspe obrazložiti ponujene nizke cene oziroma ponujene cene sploh ne obrazloži, mora naročnik takšno ponudbo zavrniti. Iz pravne norme 53. člena ZJN-1 gre zaključiti, da mora naročnik v primeru dvoma neobičajno nizke cene od ponudnika zahtevati podrobno obrazložitev ponujene cene, ter v kolikor ga pozvani ponudnik ne prepriča v upravičenost ponujene neobičajno nizke cene, takšno ponudbo zavrniti.
Po pregledu celotne dokumentacije o predmetnem javnem naročilu, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik dne 24.10.2005, z dopisom št. geo-09/IJ (v nadaljevanju: dopis, z dne 24.10.2005), izbranega ponudnika in vlagatelja pozval, da podrobno specificirata ponudbena dela s ceno, kot jih zajema predložena ponudba. Vlagatelj je v dopisu, z dne 27.10.2005, predložil specifikacijo ponudbenih del po postavkah iz 2. točke pogodbe. Izbrani ponudnik je dne 26.10.2005, v dopisu, št. 616-1160/05-mm (v nadaljevanju: dopis izbranega ponudnika, z dne 26.10.2005), navedel, da njegova ponudbene cena vsebuje vsa opravila, ki so opisana v 2. točki pogodbe (sestavni del povabila), pri čemer so upoštevana tudi vsa hidrogeološka dela, ki so predvidena v 5. točki Rudarskega projekta, št. GA 13/03 za gradnjo 650 m globoke vrtine L-1. Izbrani ponudnik je še navedel, da mu je glede na izkušnje v zadnjem letu dobro poznan obseg del. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v dopisu, z dne 26.10.2005, zgolj potrdil ceno iz ponudbe, ne da bi ponujeno ceno specificiral po njenih postavkah (cena vrtalnih del, prevoza, izdelave meritev in analiz, itd.), kot je naročnik to zahteval z dopisom, z dne 24.10.2005.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik izbranega ponudnika in vlagatelja pozval na dodatno pojasnilo predložene ponudbe in zahteval specifikacijo ponudbene cene, iz česar gre razbrati, da je naročnik po pregledu ponudbe izbranega ponudnika in vlagatelja podvomil v resničnost ponujene cene izbranega ponudnika in je skladno z določilom prvega odstavka 53. člena ZJN-1 ponudnika pozval k obrazložitvi ponudbene cene. Državna revizijska komisija opozarja, da je namen določila 53. člena ZJN-1, da se naročnik pred morebitno zavrnitvijo ponudbe prepriča, ali je ponujena cena resnično neobičajno nizka. V kolikor naročnika obrazložitev pozvanega ponudnika ne prepriča v resničnost ponujene cene oziroma pozvani ponudnik obrazložitve ponujene cene sploh ne predloži, pa mora naročnik takšno ponudbo zavrniti. V predmetnem postopku oddaje javnega naročila se naročnik na podlagi, po pozivu naročnika, z dne 24.10.2005 predloženega neobrazloženega dopisa izbranega ponudnika, z dne 26.10.2005, ni mogel prepričati v resničnost/upravičenost ponujene neobičajno nizke cene, zato bi moral ponudbo izbranega ponudnika, skladno z določilom 53. člena ZJN-1, zavrniti.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik, s tem ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot najugodnejšo, ne da bi izbrani ponudnik po pozivu naročnika, z dne 24.10.2005, ponujeno ceno podrobno obrazložil po vseh postavkah, ravnal v nasprotju z določilom 53. člena ZJN-1. Glede na navedeno, Državna revizijska komisija zaključuje, da je zahtevek za revizijo v tem delu utemeljen.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo nadalje navaja, da je bil izbrani ponudnik predhodno seznanjen s projekti, saj je že leta 2004 predstavil aktivnosti v zvezi z nameravano izvedbo kaptažne vrtine-L v Celju, iz česar sledi, da je bil izbrani ponudnik pregledovalec objekta in bi moral biti zato izločen.
Državna revizijska komisija izpostavlja določilo drugega odstavka 5. člena, ki določa, da pripravljavec razpisne dokumentacije ali njenih delov ne sme nastopati kot ponudnik ali kot podizvajalec in ne sme sodelovati s ponudnikom pri pripravi ponudbe. Zapisano določilo ZJN-1 se nanaša na primere, kjer je ponudnik sodeloval v fazi priprave razpisne dokumentacije, saj se predpostavlja, da ima potencialni ponudnik-pripravljavec razpisne dokumentacije, neupravičeno prednost pred ostalimi ponudniki, zaradi česar v postopku oddaje javnega naročila kot ponudnik ne sme sodelovati.
V predmetnem revizijskem postopku vlagatelj zatrjuje, da je bil izbrani ponudnik kot pregledovalec objekta s projektom seznanjen že leta 2004. Državna revizijska komisija poudarja, da iz določila 7. in 212. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04, 69/05 in 90/05; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, izhaja pravilo o trditvenem in dokaznem bremenu, v skladu s katerim mora vlagatelj zatrjevati dejstva, iz katerih izvirajo domnevne kršitve, ponuditi pa mora tudi dokaze, na podlagi katerih je taka dejstva mogoče ugotoviti. Izpostaviti je potrebno, da je zahtevek za revizijo namenjen zatrjevanju kršitev, ki naj bi jih v postopku oddaje javnega naročila domnevno storil naročnik, zato mora vsebovati jasne trditve o domnevnih kršitvah naročnika.
V predmetnem revizijskem postopku vlagatelj navaja domnevno naročnikovo kršitev 5. člena ZJN-1, vendar v potrditev svoje navedbe ne ponuja nobenega dokaza, ki bi dokazoval sodelovanje izbranega ponudnika pri razpisni dokumentaciji in posledično tudi njegovo neupravičeno prednost, zato je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo v tem delu označila kot neutemeljen.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo v nadaljevanju navaja, da je izbrani ponudnik javni zavod, ki sredstva za delovanje in dejavnosti pridobiva s proračuna RS, zato bi moral naročnik preveriti vpliv, ki ga ima to dejstvo na ceno.
Državna revizijska komisija ponovno poudarja, da je zahtevek za revizijo namenjen zatrjevanju kršitev, ki naj bi jih v postopku oddaje javnega naročila domnevno storil naročnik, zato mora vsebovati jasne trditve o domnevnih kršitvah naročnika. Skladno s pravilom o trditveno-dokaznem bremenu mora vlagatelj zatrjevati dejstva, iz katerih izvirajo domnevne kršitve, ponuditi pa mora tudi dokaze, na podlagi katerih je taka dejstva mogoče ugotoviti.
V predmetnem revizijskem postopku vlagatelj zgolj navaja, da je izbrani ponudnik javni zavod ter, da bi moral naročnik preveriti kakšen vpliv ima to dejstvo na ceno, medtem ko ne navaja, kakšno domnevno kršitev določil ZJN-1 s tem naročniku očita. Upoštevajoč zapisano je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo v tem delu označila kot neutemeljen.

Državna revizijska komisija tudi pri obravnavi slednje navedbe vlagatelja, da lahko določena dela iz specifikacije povabila opravljajo le družbe, ki imajo za ta opravila podeljeno licenco, zato je bilo potrebno to dejstvo upoštevati pri izdelavi ponudbe, izpostavlja pravilo o trditveno- dokaznem bremenu. Na podlagi obravnavane navedbe vlagatelja ni možno ugotoviti, kakšno domnevno kršitev določil ZJN-1 vlagatelj očita naročniku, zato je Državna revizijska komisija, skladno s pravilom o trditveno-dokaznem bremenu, zahtevek za revizijo tudi v tem delu označila kot neutemeljen.

Glede na predhodno zapisano je potrebno ugotoviti, da je naročnik ravnal v nasprotju z določilom 53. člena ZJN-1, zato je Državna revizijska komisija vlagateljevemu predlogu, da se razveljavi obvestilo, z dne 03.11. 2005, ugodila.
Vsled navedenega je Državna revizijska komisija, skladno z določilom tretje alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, Obvestilo o oddaji javnega naročila, z dne 03.11.2005, razveljavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 1. točki izreka tega sklepa.

V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da se ponudbo izbranega ponudnika izloči iz nadaljnje obravnave ter vlagatelja izbere kot najugodnejšega ponudnika. V zvezi s tem predlogom vlagatelja Državna revizijska komisija poudarja, da ima zgolj kasatorična pooblastila (ne pa tudi reformatoričnih), kar pomeni, da lahko ugotovi (ne)zakonitost naročnikovega ravnanja, ne more pa nadomestiti naročnikovih odločitev ali ravnanj.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povračilo stroškov v višini 600 odvetniških točk za sestavo revizijskega zahtevka, v višini 200 odvetniških točk za konferenco s stranko, v višini 100 odvetniških točk za sestavo zahteve za obrazloženo obvestilo, z vključujočim DDV ter povračilo vplačane takse v višini 100.000,00 SIT.
Državna revizijska komisija je skladno z določilom tretjega odstavka 22. člena ZRPJN in upoštevajoč določila Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03 in 70/03) priznala strošek za sestavo revizijskega zahtevka v višini 600 odvetniških točk, kar ob upoštevanju odvetniške točke 110 SIT znaša 66.000,00 SIT, vse povečano za 20% DDV. Stroški revizijskega postopka tako, skupaj s stroškom vplačane takse, znašajo 179.200,00 SIT.
Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 179.200,00SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 2. točki izreka tega sklepa.

Skladno z določilom tretjega odstavka 23. člena ZRPJN, daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Naročnik mora pri ponovnem ocenjevanju ponudb v primeru presoje neobičajno nizke cene, ravnati skladno z določilom 53. člena ZJN-1. V kolikor naročnik po ponovnem pregledu ponudb ugotovi, da so le- te niso primerne, sprejemljive ali pravilne, mora vse ponudbe, skladno z določilom 76. člena ZJN-1, zavrniti, svojo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb pa mora pisno utemeljiti in posebej natančno navesti razloge za zavrnitev.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 19.01.2006

Franci Kodela, univ. dipl. prav.
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana
- ENERGETIKA CELJE, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, Celje
- GEOLOšKI ZAVOD SLOVENIJE, Dimčeva 14, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Sloven