018-006/2006 Aerodrom Portorož d.o.o.

Številka: 018-6/06-35-137

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednika dr. Aleksija Mužine kot predsednika senata, člana Francija Kodele in članice mag. Metke Cerar kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila "Dobava gasilskega vozila", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Gasilska oprema d.o.o., Koprska 94, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Dean Gončin, Dunajska 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Aerodrom Portorož, d.o.o., Sečovlje 19, Sečovlje, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 16.01.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi, tako da se v celoti razveljavi postopek s pogajanji z oznako naročila 01/2005-B/P za oddajo naročila "Dobava gasilskega vozila".

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške v višini 364.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

3. Zahteva naročnika za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 16.05.2005 sprejel sklep, št. 01/2005-B, o začetku postopka oddaje predmetnega naročila po odprtem postopku. Javni razpis je objavil je v Uradnem listu RS, št. 54/05, z dne 03.06.2005, pod št. objave Ob-15182/05, ter Uradnem listu EU, št. S 103, z dne 31.05.2005, pod številko objave 102809.
Naročnik je prejel do roka za predložitev ponudb (18.07.2005 do 12.00 ure) dve ponudbi in sicer ponudbo vlagatelja ter ponudbo ponudnika WEBO d.o.o., Dragomelj 84, Domžale, dne 02.08.2005 pa je sprejel odločitev o izidu naročila, s katero je izbral kot najugodnejšega ponudnika WEBO d.o.o., Dragomelj 84, Domžale, ponudbo vlagatelja pa je zavrnil kot nesprejemljivo. Naročnik je izdal istega dne Obvestilo o izidu javnega naročila.

Vlagatelj je dne 05.08.2005 naslovil na naročnika prošnjo za vpogled v razpisno (pravilno ponudbeno) dokumentacijo izbranega ponudnika WEBO d.o.o. Naročnik je vlagatelju dne 11.08.2005 omogočil vpogled v ponudbo ponudnika WEBO d.o.o., o čemer je bil narejen zapisnik o ogledu.

Vlagatelj je dne 11.08.2005 naslovil na naročnika zahtevo za dodatno obrazložitev obvestila o izidu naročila, sklicujoč se na zapisnik o ogledu ponudb, z dne 11.08.2005. Naročnik je dne 18.08.2005 posredoval vlagatelju dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, vlagatelj pa je dne 06.09.2005 naslovil na naročnika zahtevek za revizijo. Naročnik je z dopisom dne 09.09.2005 vlagatelja pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo, in sicer s potrdilom o plačilu takse v višini kot je predpisana v zadnjem stavku prvega odstavka 22. člena ZRPJN. Vlagatelj je posredoval naročniku z dopisom, z dne 14.09.2005, potrdilo o vplačilu takse v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je dne 20.09.2005 sprejel sklep, s katerim je zahtevek vlagatelja zavrgel z obrazložitvijo, ker je vlagatelj vplačal zgolj 100.000,00 SIT takse, kljub temu, da ga je ustrezno pozval v pozivu k dopolnitvi vloge ter da je naročnik objavil predmetno javno naročilo tudi v Uradnem listu EU.
Državna revizijska komisija je dne 30.09.2005 prejela v pristojno odločanje pritožbo vlagatelja zoper naročnikov sklep o zavrženju vlagateljevega zahtevka za revizijo zaradi manjkajočega potrdila o vplačilu takse v zadostni višini.
Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-312/2005-35-2370, dne 10.10.2005 pritožbi ugodila in razveljavila sklep naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo, z dne 20.09.2005, ker vrednost naročila ni takšna, da bi ga moral naročnik objaviti tudi v Uradnem glasilu EU (arg. 2. točka 112. člena ZJN-1 v povezavi s 103. členom ZJN-1).

Naročnik je s sklepom dne 21.10.2005 vlagateljevemu zahtevku za revizijo delno ugodil in razveljavil svojo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika.

Dne 02.11.2005 je naročnik sprejel odločitev o izidu naročila, s katero je odločil, da se zavrne vse prejete ponudbe.
Dne 21.11.2005 je naročnik izdal sklep, št. 01/2005-B/P, o pričetku postopka oddaje predmetnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave (z navedbo pravne podlage: "tretji odstavek 20. člena ZJN-1"), nato pa je k oddaji ponudb povabil oba ponudnika, ki sta oddala ponudbi v predhodnem odprtem postopku, z rokom za predložitev ponudbe do 14.12.2005 do 12. ure, ter z navedbo vrste postopka: "Postopek s pogajanji po 1. točki tretjega odstavka 20. člena ZJN-1.".

Dne 13.12.2005 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem slednjemu očita kršitev 1. točke tretjega odstavka 20. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), prvega odstavka 5. člena ZJN-1 ter drugega odstavka 7. člena ZJN-1.
Vlagatelj pojasnjuje kršitev 1. točke tretjega odstavka 20. člena ZJN-1 z vsebino razpisne dokumentacije oziroma s spremembami pri zahtevah glede moči motorja, ki je bila v postopku 01/2005-B določena na minimalno 370 kW, ter glede zmogljivosti vlečnega vitla, ki je bila v postopku 01/2005-B določena na 7 T, v sedanjem postopku pa je oboje znižano, in sicer moč motorja na 350 kW ter vitla na 6,8 T. Po vlagateljevem mnenju, upoštevaje dejstvo, da je ponudnik WEBO d.o.o. že v prvem postopku ponudil vozilo z motorjem moči 353 KW in zmogljivostjo vlečnega vitla 6,8 T (tedaj je bil tudi izbran, vendar je bilo zahtevku za revizijo ugodeno), navedeno znižanje nedvomno pomeni prilagajanje razpisnih pogojev točno določenemu ponudniku s ciljem, da bi ta uspel s svojo ponudbo. Vlagatelj dodaja, da takšno favoriziranje drugega ponudnika nedvomno predstavlja bistveno spremembo vsebine razpisne dokumentacije v smislu 1. točke tretjega odstavka 20. člena ZJN-1.
V nadaljevanju vlagatelj pojasnjuje kršitev prvega odstavka 5. člena ZJN-1 in drugega odstavka 7. člena ZJN-1 s postavko v razpisnih pogojih, in sicer s črpalko, ki mora biti znamke Rosenbauer, z lastnostmi kombinirana 3000 l/min, 10 bar/40 bar. Nadalje vlagatelj navaja, da je bilo v prejšnjem razpisu zahtevano 4000 l/min, ter da bi vlagateljevo vozilo imelo črpalko znamke Ziegler, ki ima vse zahtevane lastnosti (glede na novi razpis še boljše), a ponudbo očitno sploh ne more dati, saj nima črpalke znamke Rosenbauer.
Vlagatelj predlaga razveljavitev postopka s pogajanji za oddajo predmetnega naročila ter priglaša stroške revizijskega postopka.

Naročnik je z dopisom, z dne 14.12.2005, vlagatelja pozval k dopolnitvi revizijskega zahtevka s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijo.
Vlagatelj je z dopisom dne 16.12.2005 naročniku posredoval potrdilo o vplačani taksi.

Naročnik je dne 14.12.2005 na Državno revizijsko komisijo naslovil predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN.
Državna revizijska komisija je z dopisoma, z dne 15.12.2005 ter 19.12.2005, naročnika pozvala k predložitvi dokumentacije o predmetnem postopku oddaje naročila. Naročnik je dokumentacijo Državni revizijski komisiji posredoval dne 16.12.2005 ter dne 20.12.2005.
Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-400/2005-35-3207, dne 20.12.2005 naročnikovemu predlogu delno ugodila, in sicer tako da vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 13.12.2005, v predmetnem postopku oddaje naročila ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika do vključno izvedbe zbiranja ponudb, njihovega odpiranja, pregledovanja in vrednotenja, pri čemer naročnik do pravnomočnega zaključka revizijskega postopka, vodenega na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka, ne sme sprejeti odločitve o oddaji predmetnega naročila, v preostalem pa je naročnikov predlog zavrnila.

Naročnik je dne 19.12.2005 sprejel odločitev, s katero je zahtevek vlagatelja za revizijo zavrnil kot neutemeljen.
Naročnik v obrazložitvi odločitve zavrača očitke vlagatelja, da je bistveno spreminjal vsebino razpisne dokumentacije, ter ugotavlja, da so za vlagatelja sporne spremembe predmeta naročila v obrazcu A-10 specifikacije. Naročnik meni, da je na podlagi prvotno pridobljenih ponudb ter na podlagi pridobljenih podatkov o stanju na trgu (pri čemer ocenjuje neuspešno izveden postopek oddaje kot najboljšo analizo trga) izvedel manjše tehnične prilagoditve (minimalna znižanja tehničnih parametrov).
Naročnik nadalje zavrača očitek vlagatelja, da z zahtevo po črpalki Rosenbauer neupravičeno omejuje konkurenco. Naročnik pojasnjuje, da je namreč že v predhodno izvedenem postopku oddaje na izrecno vprašanje ponudnika glede znamke črpalke Rosenbauer odgovoril, da ponudniki lahko ponudijo tudi črpalke drugih proizvajalcev, pri čemer morajo imeti vsaj takšne ali boljše tehnične lastnosti, kot so zahtevane v obrazcu A-10 specifikacije pod postavko črpalka in so združljive z ostalimi tehničnimi zahtevami v obrazcu A-10 specifikacije. Naročnik tudi pojasnjuje, da s povabilom k oddaji ponudbe za postopek s pogajanji razpisne dokumentacije oziroma pojasnila glede znamke črpalke Rosenbauer iz predhodno izvedenega postopka ni spreminjal.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 22.11.2005, naročnika obvestil, da nadaljuje revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo. Navedeno vlogo je od vlagatelja Državna revizijska komisija prejela v vednost 27.12.2005.
Državna revizijska komisija je z dopisom, št. NVD-1896/2005-32/2006, z dne 05.01.2006, naročnika pozvala k odstopu relevantne dokumentacije. Zahtevano dokumentacijo je Državna revizijska komisija prejela 06.01.2006.

Po pregledu dokumentacije o naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Najprej je Državna revizijska komisija presojala navedbe vlagatelja, da naročnik z vsebino razpisne dokumentacije oziroma s spremembami pri zahtevah glede moči motorja, ki je bila v postopku 01/2005-B določena na minimalno 370 kW, ter glede zmogljivosti vlečnega vitla, ki je bila v postopku 01/2005-B določena na 7 T, v sedanjem postopku pa je oboje znižano, in sicer moč motorja na 350 kW ter vitla na 6,8 T, krši 1. točko tretjega odstavka 20. člena ZJN-1, saj se je s tem bistveno spremenil prvotno določen predmet naročila in vsebina razpisne dokumentacije.
1. točka tretjega odstavka 20. člena ZJN-1 določa, da sme naročnik oddati naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi, če v odprtem ali omejenem postopku ne dobi nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe, pri čemer pa se prvotno določen predmet javnega naročila in vsebina razpisne dokumentacije ne smeta bistveno spremeniti. V nadaljevanju določa 1. točka tretjega odstavka 20. člena ZJN-1, da mora naročnik objaviti javni razpis po tem postopku, razen če je vključil v postopek s pogajanji vse ponudnike, katerih ponudbe so bile predložene v predhodno izvedenem odprtem ali omejenem postopku in so bile ponudbe skladne z zahtevo za izpolnjevanje pogojev iz 42. člena ZJN-1. Citirana določba kot enega od pogojev, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni, določa pogoj, da se prvotno določen predmet javnega naročila in vsebina razpisne dokumentacije ne smeta bistveno spremeniti.
Z namenom razjasnitve sporne zadeve je Državna revizijska komisija vpogledala v razpisno dokumentacijo za predhodno izvedeni neuspešni odprti postopek oddaje predmetnega naročila (oznaka naročila 01/2005-B) in ugotovila, da je naročnik v obrazcu A-10 Specifikacije (Vrsta, lastnosti, kakovost in izgled predmeta naročila / ponudbe) zahteval v točki 1 "motor min. 370 kW" ter "vitla (el. 7 T)". Nadalje je Državna revizijska komisija vpogledala v razpisno dokumentacijo oziroma povabilo k oddaji ponudbe za postopek s pogajanji (oznaka naročila 01/2005-B/P) in ugotovila, da je naročnik na prvi strani povabila k oddaji ponudbe v rubriki "Razpisna dokumentacija" zapisal "Razpisna dokumentacija predhodno izvedenega javnega razpisa z oznako 01/2005-B se uporabi v novem postopku, razen v delih, ki jih spreminja ta dokument", ter da je v nadaljevanju povabila k oddaji ponudbe zapisal, da je za pravilnost ponudbe obvezno potrebno pravočasno predložiti med drugim dokumente, s katerimi ponudnik dopolnjuje ponudbo, dano na javni razpis 01/2005-B, in sicer med drugim "pravilno izpolnjen obrazec A-10: Specifikacije;". Naročnik je predmetnemu povabilu k oddaji ponudbe predložil nov obrazec A-10 Specifikacije, iz katerega izhaja, da je naročnik določil v točki 1 med drugim "motor min. 350 kW" ter "vitla (el. 6,8 T)". V nadaljevanju je Državna revizijska komisija vpogledala v dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, z dne 18.08.2005, ki je bila podana v predhodnem neuspešnem odprtem postopku, in ugotovila, da je naročnik v rubriki "Podatki iz izbrane ponudbe ponudnika WEBO d.o.o., Dragomelj 84, 1230 Domžale" zapisal "Moč ponujenega motorja MAN TGA 18.480 je 353 kW. Ponujen monitor ima pri 10 barih domet 68 metrov. Največja vlečna zmogljivost ponujene vlečne vitle je 6800 kg.".
Na osnovi navedenega je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v postopku s pogajanji, ki je predmet tega revizijskega postopka, spremenil oziroma znižal tehnični zahtevi po moči motorja ter zmogljivosti vitla glede na predhodni neuspešni odprti postopek oddaje, in tako omogočil, da ju v postopku s pogajanji lahko izpolni tudi ponudnik WEBO d.o.o. (glede na prvotno njegovo ponudbo, podano v neuspešnem odprtem postopku). Državna revizijska komisija poudarja, da sta navedeni tehnični spremembi nedvomno bistveni spremembi, ter da sta se vsled tega prvotno določen predmet naročila in vsebina razpisne dokumentacije bistveno spremenila v sedanjem postopku s pogajanji glede na predhodni neuspešni odprti postopek. Državna revizijska komisija je ugotovila, da s takšno naročnikovo bistveno spremembo tehničnih zahtev oziroma predmeta naročila niso izpolnjeni ustrezni pogoji za izpeljavo postopka s pogajanji po 1. točki tretjega odstavka 20. člena ZJN-1 v smislu, da se prvotno določen predmet javnega naročila in vsebina razpisne dokumentacije ne smeta bistveno spremeniti, zato je predmetni postopek s pogajanji nezakonit oziroma nima ustrezne pravne podlage v zakonu. Nižanje zahtevanih tehničnih pogojev v tej fazi lahko bistveno poseže v strukturo ponudnikov na relevantnem trgu, ki so lahko, glede na zahtevano, diskriminirani, hkrati pa navedeno naročnikovo ravnanje postavlja oba ponudnika, ki ponujata predmet naročila različnih karakteristik, v neenakopraven položaj.
Glede na navedeno je Državna revizijska komisija sledila navedbam vlagatelja v tem delu in jih je spoznala kot utemeljene. Odločitev Državne revizijske komisije v zvezi s predmetnim vlagateljevim očitkom bi bila popolnoma enaka tudi če bi pri presoji uporabila posebna pravila ZJN-1, ki se nanašajo na naročila na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju, in sicer določbo 1. točke 110. člena ZJN-1 (na katero se naročnik v konkretnem primeru sicer ne sklicuje), ki smiselno določa kot enega od pogojev za utemeljenost oddaje naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave pogoj, da se prvotni pogoji naročila bistveno ne spremenijo.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala navedbe vlagatelja, da naročnik z razpisnimi pogoji, in sicer s črpalko, ki mora biti znamke Rosenbauer, z lastnostmi kombinirana 3000 l/min, 10 bar/40 bar, krši prvi odstavek 5. člena ZJN-1 in drugi odstavek 7. člena ZJN-1.
Prvi odstavek 5. člena določa, da naročnik ne sme omejevati konkurence med ponudniki, zlasti ne sme omejevati možnih ponudnikov z neupravičeno uporabo omejitvenega postopka ali z uporabo diskriminatornih meril in mora pri tem ravnati skladno s predpisi o varstvu konkurence. Drugi odstavek 7. člena ZJN-1 pa določa, da mora naročnik zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, predmetno ali osebno diskriminacijo ponudnikov ali diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik.
Z namenom razjasnitve sporne zadeve je Državna revizijska komisija vpogledala v razpisno dokumentacijo oziroma povabilo k oddaji ponudbe za postopek s pogajanji (oznaka naročila 01/2005-B/P) in ugotovila, da je naročnik na prvi strani v rubriki "Razpisna dokumentacija" zapisal "Razpisna dokumentacija predhodno izvedenega javnega razpisa z oznako 01/2005-B se uporabi v novem postopku, razen v delih, ki jih spreminja ta dokument", ter da je v nadaljevanju povabila k oddaji ponudbe zapisal, da je za pravilnost ponudbe obvezno potrebno pravočasno predložiti med drugim dokumente, s katerimi ponudnik dopolnjuje ponudbo, dano na javni razpis 01/2005-B, in sicer med drugim "pravilno izpolnjen obrazec A-10: Specifikacije;". Naročnik je predmetnemu povabilu k oddaji ponudbe predložil nov obrazec A-10 Specifikacije, iz katerega izhaja, da je naročnik določil v točki 1 med drugim "Črpalka (Rosenbauer kombinirana 3000 l/min), 10 bar/40 bar". Upoštevajoč dikcijo, ki jo je naročnik zapisal v povabilu k oddaji ponudbe ("Razpisna dokumentacija predhodno izvedenega javnega razpisa z oznako 01/2005-B se uporabi v novem postopku, razen v delih, ki jih spreminja ta dokument") za postopek s pogajanji z oznako naročila 01/2005-B/P, ter nov obrazec A-10 Specifikacije, ki je priloga predmetnemu povabilu, je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročnik zahteva črpalko znamke Rosenbauer. Državna revizijska komisija poudarja, da navedene naročnikove zahteve ni mogoče razlagati tako, kot utemeljuje naročnik, in sicer da ostaja v veljavi glede črpalke prvotna razpisna dokumentacija z odgovorom naročnika, ki je bil podan v takratnem odprtem postopku na izrecno vprašanje ponudnika glede znamke črpalke Rosenbauer, da ponudniki lahko ponudijo tudi črpalke drugih proizvajalcev, pri čemer morajo imeti vsaj takšne ali boljše tehnične lastnosti, kot so zahtevane v obrazcu A-10 specifikacije pod postavko črpalka in so združljive z ostalimi tehničnimi zahtevami v obrazcu A-10 specifikacije. Naročnik sicer pojasnjuje v obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, da s povabilom k oddaji ponudbe za postopek s pogajanji razpisne dokumentacije oziroma pojasnila glede znamke črpalke Rosenbauer iz predhodno izvedenega postopka ni spreminjal, kar pa Državna revizijska komisija ne sprejema. Naročnik je namreč v postopku s pogajanji s povabilom k oddaji ponudbe ter priloženim novim obrazcem A-10 Specifikacije omejil postavko "Črpalka" na znamko Rosenbauer, s čemer krši določila prvega odstavka 5. člena ZJN-1, saj neupravičeno omejuje ponudnike na znamko črpalke Rosenbauer oziroma neupravičeno onemogoča tiste ponudnike, ki imajo tehnično ustrezno črpalko druge znamke. Prav tako naročnik z zahtevo po črpalki Rosenbauer krši drugi odstavek 7. člena ZJN-1, ki prepoveduje med drugim predmetno diskriminacijo ponudnikov. Naročnik je namreč v postopku s pogajanji postavko "Črpalka" omejil na znamko Rosenbauer, kar kot sestavni del gasilskega vozila omejuje (oži) predmet naročila, in zatorej takšno ravnanje naročnika predstavlja neupravičeno predmetno diskriminacijo ponudnikov.
Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljeve navedbe tudi v tem delu spoznala kot utemeljene.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo predlagal razveljavitev postopka s pogajanji za oddajo predmetnega naročila. Ker ugotovljenih kršitev ni mogoče sanirati drugače, je Državna revizijska komisija sledila predlogu vlagatelja in je odločila tako kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer takso v višini 100.000,00 SIT, posvet s stranko (2 uri) v višini 200 točk, strošek zahteve za revizijo v višini 2000 točk, strošek obvestila stranki v višini 20 točk ter 20% DDV. Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka. Državna revizijska komisija je priznala vlagatelju kot potrebne stroške strošek plačila takse v višini 100.000,00 SIT, strošek za sestavo revizijskega zahtevka, skladno s tarifo št. 18 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03 in 70/03), v zahtevani višini 2000 odvetniških točk in povečano za 20% DDV, kar skupaj znese 264.000,00 SIT. Skupno mora naročnik vlagatelju povrniti stroške v višini 364.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

Naročnik je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, četrti odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na neutemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti naročnikovo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 3. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 16.01.2006

Predsednik senata:
dr. Aleksij Mužina,
Predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana,
- Odvetnik Dean Gončin, Dunajska 5, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.