018-004/2006 Javna agencija RS za energijo

Številka: 018-4/06-31-144

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici mag. Metki Cerar v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "študija upravičenosti posodobitve merjenja porabe električne energije pri končnih odjemalcih" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Javna agencija Republike Slovenije za energijo, Svetozarevska ulica 6, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 16.01.2006

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu primarnemu zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu "Obvestilo o zavrnitvi ponudbe", št.: 534-1-2/2005/V, z dne 30.11.2005.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 100.000,00 SIT, v roku 15 dni po prejemu tega sklepa, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 12.10.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "študija upravičenosti posodobitve merjenja porabe električne energije pri končnih odjemalcih". Javni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 95-96/05, z dne 28.10.2005, pod številko objave Ob-28903/05. Iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 30.11.2005, je razvidno, da je naročnik prejel štiri pravočasne ponudbe. Z dokumentom "Obvestilo o zavrnitvi ponudbe", št.: 534-1-2/2005/V, z dne 30.11.2005, je naročnik vlagatelja obvestil, da njegova ponudba formalno ni popolna, saj ni predložil izjave o razpolaganju z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo predmetnega javnega naročila, ki je na podlagi objavljenega razpisa in razpisne dokumentacije v predmetnem javnem naročilu obvezna sestavina vsake ponudbe, zato jo je na podlagi prvega odstavka 76. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) kot nepravilno zavrnil in jo izločil iz nadaljnjega obravnavanja.

Vlagatelj je zoper naročnikovo "Obvestilo o zavrnitvi ponudbe" na naročnika naslovil "pritožbo na zavrnitev ponudbe", z dne 02.12.2005, ki jo je glede na vsebino treba šteti kot zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da je njegova ponudba glede na predmetni razpis pravilno pripravljena in formalno popolna, saj je iz nje jasno razvidno, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo predmetnega javnega naročila. V nadaljevanju vlagatelj pojasnjuje, zakaj v njegovi ponudbi ni izjave o razpolaganju z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo predmetnega javnega naročila ter navaja, da so navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe nepregledna in posledično zavajajoča. Ključna je priloga B, točka 11., dokumenti, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku kot dokazilo o usposobljenosti in sposobnosti, ki zahteva štiri dokazila in eno izjavo (da ponudnik ni podal zavajajočih podatkov in da vse navedbe, ki jih je podal v svoji ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, vsebovana v prilogi C2). Točka 11. ne omenja izjave o razpolaganju z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo predmetnega javnega naročila. V točki 11. je tudi nepopolno številčenje dokumentov, saj podtočki 3. in 4. nista navedeni. Vse besede "dokazilo" in "izjava" so podčrtane, zato smatra, da gre za "fizične dokumente". Točka 11., podtočka 6. zahteva dokazilo, da ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo predmetnega javnega naročila v roku, ki ga je navedel v ponudbi:
(1) navedba ključnega osebja, ki bo odgovorno za kvalitetno izvedbo storitve po pogodbi in je vsebovana v prilogi C,
(2) seznam najvažnejših opravljenih izvedenih storitev v skladu s prilogo C1.
Vlagatelj navaja, da točka 11., podtočki 6. (1) in 6. (2) ne zahtevata nobene izjave, temveč dokazila, ki jih je predložil. Tako zapisana navodila za izdelavo ponudbe je mogoče razumeti samo na ta način, da se kot dokazilo pod točko 11., podtočka 6. (1) smatra priloga C in da se pod točko 11., podtočka 6. (2) smatra priloga C1.
Priloga F, sestavine in vsebina ponudbene dokumentacije, ni usklajena z navodili za izdelavo ponudbe (priloga B). Priloga F, točka (1), Seznam ponudbene dokumentacije za oceno resničnosti in kakovosti ponudbe v nobeni od devetih podtočk ne omenja izjave o razpolaganju z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo predmetnega javnega naročila. Nepopolno je označevanje prilog. Med prilogo D in prilogo D2 manjka priloga D1, ki ne obstaja. priloga F, točka (2), seznam ponudbene dokumentacije za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti ponudnika je zavajajoča zaradi neusklajenosti s predhodnim besedilom. Besedilo te podtočke je vsebinsko popolnoma enako besedilu priloge B, točka 11., z oblikovno razliko,
- da je zaporedno številčeno od 1. do 5. (v prilogi B, točka 11., številčenje od 1. do 7., manjkata točki 3. in 4.),
- da je v točki 4. uporabljena beseda "izjava" (v prilogi B, točka 11., beseda "dokazilo"),
- beseda "izjava" v točki 4. ni podčrtana, čeprav so pri ostalih točkah (priloga B in priloga F) besede "dokazilo" in "izjava" podčrtane, iz česar je sklepati, da gre za fizičen dokument.
Besedilo razpisa je zaradi navedenega zavajajoče oziroma je razlaga lahko enaka kot v prilogi B, torej da nepodčrtana beseda "izjava" ni fizičen dokument, ampak sta to dve prilogi (priloga C in priloga C1).
Iz navedenega sledi, da je razpisna dokumentacija v navedenih točkah zavajajoča. Vlagatelj meni, da bi naročnik moral v razpisno dokumentacijo poleg vseh ostalih prilog (izjave, dokazila, â??) vključiti tudi predlogo za pripravo izjave o razpolaganju z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo predmetnega javnega naročila, še posebej, če je ta ključna za izpolnjevanje razpisnih pogojev. Vlagatelj glede na to, da je iz priloženih dokazil (referenc, življenjepisov in bibliografije sodelujočih strokovnjakov) nedvoumno razvidno, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo predmetnega javnega naročila, zahteva, da naročnik prekliče izločitev njegove ponudbe in jo enakopravno obravnava z ostalimi ponudbami.

Po prejemu vlagateljeve pritožbe na zavrnitev ponudbe je naročnik z dopisom št.: 534-1-2/2005/V, z dne 08.12.2005, vlagatelja pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo. Naročnik je v pozivu navedel, da vlagateljevo pritožbo šteje kot zahtevek za revizijo ter vlagatelja v skladu s 6. točko tretjega odstavka 12. člena in četrtega odstavka 12. člena ZRPJN pozval, da v roku treh dni po prejemu dopisa zahtevek za revizijo dopolni s potrdilom o plačilu takse. Vlagatelj je zahtevek za revizijo pravočasno dopolnil, v dopolnitvi je povzel revizijske navedbe ter predlagal, da naročnik ponovno prouči vse dokaze in odloči o pravilnosti njegove ponudbe v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije in določili ZJN-1, kot podrejeno pa je predlagal razveljavitev javnega razpisa. Vlagatelj je zahteval tudi povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, v višini 100.000,00 SIT

Naročnik je o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločil s sklepom, št.: 534-1-7/2005, z dne 27.12.2005, s katerim je le-tega zavrnil kot neutemeljenega ter zavrnil njegovo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da lahko na podlagi 42. a člena ZJN-1 naročnik za izpolnjevanje ekonomsko-finančnih, tehničnih in kadrovskih pogojev določi raven in druge okvire ekonomsko-finančne, tehnične in kadrovske sposobnosti, v obsegu, ki je potreben in sorazmeren z naravo, vsebino, namenom in obsegom javnega naročila. V primeru, če naročnik določi raven in okvire ekonomsko-finančne, tehnične in kadrovske sposobnosti, mora tudi določiti, kako naj ponudniki dokazujejo obstoj navedenih pogojev. Odvisno od vsebine pogoja lahko naročnik zahteva, da ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogoja z listinami, ki jih izdajo ali pristojni organi ali ponudnik sam, na podlagi 43. člena ZJN-1 pa mora naročnik v javnem razpisu ali v povabilu k oddaji ponudb navesti, katera dokazila je potrebno predložiti. Naročnik torej navedenih pogojev ni dolžan določiti, v kolikor pa jih določi, mora vse ponudnike, ki zahtevanih pogojev ne izpolnjujejo oziroma jih ne dokažejo z zahtevanimi dokazili in listinami, izločiti iz nadaljnjega obravnavanja. V konkretnem primeru je naročnik v razpisni dokumentaciji v prilogi "F - sestavine in vsebina ponudbene dokumentacije" natančno navedel vsa dokazila, ki jih morajo ponudniki predložiti kot dokaz, da izpolnjujejo vse pogoje iz razpisa, med njimi tudi izjavo ponudnika o razpolaganju z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo predmetnega razpisa. Razpisna dokumentacija je opremljena z uvodnim kazalom, ki prikazuje vsebino ter je razdeljeno na dve poglavji: v prvem je predstavljena vsebina razpisne dokumentacije, v drugem pa sestavine in vsebina ponudbene dokumentacije. Res je, kar navaja vlagatelj, da v prilogi "B - navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe" v 11. točki kot obvezno dokazilo o ugotavljanju sposobnosti ni navedena izjava ponudnika o razpolaganju z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, je pa sporna izjava navedena kot obvezna priloga vsake ponudbe v prilogi F. Na podlagi navedenega naročnik ugotavlja, da je razpisna dokumentacija pregledna in ni zavajajoča. Res je tudi, kar navaja vlagatelj, da v prilogi F beseda izjava ni podčrtana, vendar to še ne pomeni, da te izjave ni potrebno predložiti v obliki dokumenta. Če bi bil namen naročnika, da podčrtane besede pomenijo fizične dokumente, ostale pa ne, bi to tudi jasno navedel. Sporna izjava je eden od dokumentov, ki jih je bilo ponudbi potrebno priložiti, namen te izjave je poleg vseh ostalih dokazil osebno jamstvo oziroma garancija ponudnika, da v roku, navedenem v ponudbi, dejansko razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo predmetnega javnega naročila. Navedena izjava je torej dodatno jamstvo za pravočasno in kvalitetno izvedbo javnega naročila in je pomemben dokument v morebitnem postopku ugotavljanja odškodninske odgovornosti. številčenje v 11. točki priloge B, na katero se sklicuje vlagatelj, nima nikakršnega vpliva na samo vsebino in jasnost oziroma preglednost razpisne dokumentacije.

Vlagatelj z dopisom, z dne 29.12.2005, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Z dopisom, z dne 03.01.2006, je naročnik odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Državna revizijska komisija je v revizijskem postopku najprej presojala vlagateljev primarni revizijski zahtevek, v katerem vlagatelj predlaga, da naročnik razveljavi svojo odločitev o zavrnitvi njegove ponudbe kot nepravilne ter jo v nadaljnjem postopku oddaje javnega naročila enakopravno obravnava z ostalimi ponudbami.

V zvezi s sporom med strankama glede ne/pravilnosti ponudbe vlagatelja o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti, Državna revizijska komisija poudarja, da ZJN-1 v 41. členu določa, da mora naročnik v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji navesti pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku oddaje javnega naročila. V skladu z 42.a členom ZJN-1 lahko naročnik za izpolnjevanje ekonomsko-finančnih, tehničnih in kadrovskih pogojev določi raven in druge okvire ekonomsko-finančne, tehnične in kadrovske sposobnosti in sicer v obsegu, ki je potreben in sorazmeren z naravo, vsebino, namenom in obsegom javnega naročila. Če naročnik določi pogoje, da vlagatelj razpolaga z zadostnimi ekonomsko-finančnimi, tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, mora za dokazovanje njihovega izpolnjevanja od ponudnikov zahtevati pisne dokaze. Za dokaze, ki jih mora ponudnik predložiti k ponudbi, da dokaže svojo sposobnost, štejejo listine, ki jih izdajo na njegovo zahtevo pristojni organi ali poda ponudnik sam. ZJN-1 pa v drugem odstavku 43. člena določa, da mora naročnik, če zahteva kot dokaz o izpolnjevanju tehničnih pogojev iz 42. a člena tega zakona dokazila, v primeru oddaje javnega naročila za blago in storitve v javnem razpisu ali v povabilu k oddaji ponudb natančno navesti, katera dokazila bo štel kot ustrezna.

ZJN-1 torej dopušča, da naročnik v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji zahteva tista dokazila o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih pogojev, ki so potrebna in sorazmerna glede na predmet javnega naročila. Sposobnost ponudnika za izvedbo javnega naročila se presoja z izpolnjevanjem zahtevanih dokazov, ki se praviloma štejejo kot pogoji v smislu 10. točke 3. člena ZJN-1. Pogoj pa je skladno s citiranim določilom zakona element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave. Dokazi za izpolnjevanje sposobnosti ponudnika oziroma posamezni pogoji morajo biti zato vnaprej natančno in jasno določeni, da lahko ponudniki pripravijo pravilno ponudbo, saj ima neizpolnjevanje pogojev za posledico zavrnitev ponudbe kot nepravilne (prvi odstavek 76. člena ZJN-1).

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe - prilogi B, določil v točki 11. "dokumente, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku kot dokazilo o usposobljenosti in sposobnosti" ter navedel: "dokumenti (dokazila o izpolnjevanju pogojev), ki jih mora ponudnik v skladu z določbami 41., 42., 43. in 44. člena ZJN-1 predložiti naročniku, so: â??â??.". Naročnik je v citirani točki 11. zahteval pet dokumentov kot dokazila za ugotavljanje sposobnosti ter v podtočki 6. kot enega izmed dokazil za ugotavljanje sposobnosti ponudnika zahteval:
"6. Dokazilo, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo predmetnega javnega naročila v roku, ki ga je navedel v Ponudbi:
(1) navedba ključnega osebja, ki bo odgovorno za kvalitetno izvedbo storitev po pogodbi in je vsebovana v Prilogi C,
(2) seznam najvažnejših opravljenih izvedenih storitev v skladu s prilogo C1.".

Naročnik je torej v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe zahteval kot dokaz o izpolnjevanju pogoja, da ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, dve dokazili in sicer navedbo ključnega osebja, ki bo odgovorno za kvalitetno izvedbo predmetnega javnega naročila in seznam najvažnejših opravljenih storitev oziroma reference ponudnika. Naročnik je zahteval, da ponudniki ključno osebje navedejo v prilogi C, to je v dokumentu "ponudba", kjer je v točki 5. "projektna skupina" zahteval pod a. navedbo odgovornega nosilca naloge in pod b. navedbo projektne skupine, to je strokovnjakov ponudnika ter posameznih strokovnjakov oziroma ekspertov podizvajalca, ki skupaj izvajajo razpisana dela, z ustreznimi podatki (ime in priimek, akademski in strokovni naziv, delovne izkušnje, naziv oziroma firmo, kjer je strokovnjak zaposlen). Za odgovornega nosilca del je naročnik zapisal, da mora biti v rednem delovnem razmerju pri ponudniku, ki nalogo prijavlja in mora izpolnjevati zakonsko opredeljene pogoje za nosilca naloge. Za navedbo seznama najvažnejših opravljenih storitev oziroma referenc ponudnika je naročnik v razpisni dokumentaciji priložil prilogo C1, kjer je zahteval navedbo referenc z letom izvajanja, navedbo, ali je vodja projekta zaposlen pri ponudniku ali ne in podatke o naročniku.

V razpisni dokumentaciji, prilogi F, je naročnik določil "sestavine in vsebino ponudbene dokumentacije" ter zapisal: "obvezne sestavine in vsebina ponudben dokumentacije, katero mora predložiti ponudnik, da bo ponudba pravilna:". V točki (1) je naročnik zahteval "seznam ponudbene dokumentacije, za oceno resničnosti in kakovosti ponudbe", v točki (2) pa "seznam ponudbene dokumentacije, za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti ponudnika". Naročnik je kot dokazila za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti zahteval, da ponudniki v ponudbi predložijo pet dokumentov (enako kot v prilogi B, točki 11) ter v podtočki 4. zapisal:
"4. Izjava, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo predmetnega javnega naročila v roku, ki ga je navedel v Ponudbi:
(1) navedba ključnega osebja, ki bo odgovorno za kvalitetno izvedbo storitev po pogodbi in je vsebovana v Prilogi C,
(2) seznam najvažnejših opravljenih izvedenih storitev v skladu s prilogo C1.".

Naročnik je tako v prilogi B, točki 11., kot v prilogi F, točki (2) zahteval od ponudnikov predložitev dokazil za izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje oziroma priznanje sposobnosti. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je besedilo dokazila o izpolnjevanju pogoja za ugotavljanje sposobnosti, ki ga je naročnik zahteval v prilogi B, točki 11., podtočki 6. identično besedilu, ki ga zahteval v prilogi F, točki (2), podtočki 4., z razliko, da je v prilogi B, točki 11., podtočki 6. naročnik zahteval "dokazilo", v prilogi F, točki (2), podtočki 4. pa "izjavo". Iz gramatikalne razlage citirane zahteve naročnika, zapisane v prilogi B, točki 11. podtočki 6. je povsem nedvoumno razvidno, da je naročnik kot dokazilo, da ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi â??., zahteval navedbo ključnega osebja v prilogi C ter navedbo seznama najvažnejših opravljenih storitev v prilogi C1. Naročnik je razpisni dokumentaciji priložil prilogo C in prilogo C1 ter tako v prilogi C kot v prilogi C1 natančno določil, na kakšen način naj ponudnik izpolni njegovo zahtevo in s tem dokaže, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi. Naročnik pa v prilogi F, točki (2), podtočki 4. ni določil, na kakšen način naj bi ponudnik dal izjavo, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, razen na edini način, ki ga je tudi zapisal, namreč z navedbo ključnega osebja v prilogi C in navedbo seznama najvažnejših opravljenih storitev v prilogi C1.

V primeru, ko naročnik zahteva kot dokaz o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih pogojev dokazila, mora le-ta v razpisni dokumentaciji natančno in jasno navesti, zahtevana dokazila pa morajo biti v vseh delih razpisne dokumentacije enaka. Ker je naročnik v prilogi B, točki 11. določil, katere dokumente mora ponudnik predložiti naročniku kot dokazilo za ugotavljanje sposobnosti, bi moral enaka dokazila navesti tudi v prilogi F, točki (2), kjer je v okviru seznama ponudbene dokumentacije ponovno navedel dokazila za ugotavljanje sposobnosti. Naročnik je v prilogi B, točki 11. in prilogi F, točki (2) poleg spornega dokazila zahteval še štiri dokazila za ugotavljanje sposobnosti, ki so v obeh prilogah povsem identična in sicer:
- dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra ali drugega registra), â??
- dokazilo, da ponudnik v zadnjih petih (5) letih pred objavo naročila ni bil kaznovan â??
- dokazilo o ekonomsko-finančni sposobnosti ponudnika â??â??
- izjava ponudnika, da ni dal zavajajočih podatkov â??. .
Naročnik je torej razen spornega dokazila vsa druga zahtevana dokazila v prilogi B in prilogi F zapisal povsem enako, zato je tudi iz tega razloga vlagatelj smel razumeti, da je v prilogi F, točki (2), podtočki 4. naročnikova zahteva glede predložitve dokazila, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi â?? enaka, kot v prilogi B, točki 11., podtočki 6..

Državna revizijska komisija se strinja z navedbo vlagatelja, da bi namreč naročnik moral, v kolikor je želel, da ponudnik ponudbi priloži "izjavo", da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, kot sestavni del razpisne dokumentacije priložiti posebno prilogo kot vzorec, ki bi ga ponudnik izpolnil, podpisal in žigosal. Naročnik je namreč v primeru, ko je od ponudnika zahteval lastno izjavo, razpisni dokumentaciji priložil vzorec take izjave in sicer prilogo C2 "izjava ponudnika o verodostojnosti podanih podatkov" in prilogo C3 "izjava ponudnika, da sprejema pogoje razpisa". Ker razpisni dokumentaciji naročnik ni priložil vzorca izjave, da ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, je vlagatelj naročnikovo zahtevo v prilogi F, točki (2), podtočki 4. upravičeno razumel tako, da je naročnikovo zahtevo pravilno izpolnil z navedbo ključnega osebja v prilogi C in z navedbo referenc v prilogi C1. Iz vpogleda v ponudbo vlagatelja je razvidno, da je le-ta v svoji ponudbi predložil z zahtevanimi podatki izpolnjeno prilogo C, točko 5. in prilogo C1.

Zgoraj opisana dejstva dokazujejo, da je razpisna dokumentacija glede dokazila, da ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, nejasna. ZJN-1 v prvem odstavku 23. člena določa, da mora naročnik pripraviti tako razpisno dokumentacijo, da bo ponudnik na njeni osnovi lahko pripravil pravilno ponudbo.

Naročnik je v obravnavanem primeru zahtevo o predložitvi spornega dokazila oziroma izjave oblikoval tako, da so jo posamezni ponudniki lahko razumeli drugače; vlagatelj je očitno (upravičeno) razumel, da kot dokazilo o izpolnjevanju kadrovskih zmogljivosti zadoščajo podatki, ki izhajajo iz priloge C in prilogi C1, še zlasti ker naročnik razpisni dokumentaciji ni priložil vzorca sporne izjave za izpolnitev svoje zahteve oziroma za predložitev dodatnega dokazila.
Državna revizijska komisija v posledici zgoraj navedenih dejstev ugotavlja, da naročnik pri pripravi razpisne dokumentacije ni ravnal v skladu z določilom prvega odstavka 23. člena ZJN-1, saj je bila razpisna dokumentacija glede predložitve spornega dokazila/izjave dvoumna oziroma nejasna. Naročnik z različnimi zahtevami v razpisni dokumentaciji glede izpolnitve zahtevanega pogoja za priznanje sposobnosti (v enem delu razpisne dokumentacije je zahteval predložitev "dokazila", v drugem delu pa predložitev "izjave") ni ravnal skladno z določilom drugega odstavka 43. člena ZJN-1, saj njegova zahteva glede predložitve spornega dokazila ni bila dovolj natančno določena.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik kršil posamezna določila ZJN-1 ter je posledično vlagateljevo ponudbo neupravičeno izločil iz nadaljnjega obravnavanja, je ugodila vlagateljevemu primarnemu zahtevku za revizijo in ob upoštevanju meja le-tega skladno s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, da se razveljavi odločitev naročnika, ki izhaja iz dokumenta "Obvestilo o zavrnitvi ponudbe", št.: 534-1-2/2005/V, z dne 30.11.2005. Naročnik zato ponudbe vlagatelja ne sme šteti kot nepravilne in jo mora enakopravno obravnavati v nadaljnjem postopku oddaje predmetnega javnega naročila.

Ker je Državna revizijska komisija ugodila vlagateljevemu primarnemu revizijskemu zahtevku, se do podrejenega revizijskega zahtevka, v katerem je vlagatelj predlagal razveljavitev javnega razpisa, ni opredeljevala.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Na podlagi določila tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povračilo stroškov plačane takse v višini 100.000,00 SIT. Državna revizijska komisija je skladno s petim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti priglašene stroške, ki so bili potrebni za vodenje revizijskega postopka, to so stroški plačane takse v višini 100.000,00 SIT in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 16.01.2006

mag. Metka Cerar
članicaDržavnerevizijskekomisije


Vročiti:
- Javna agencija Republike Slovenije za energijo, Svetozarevska ulica 6, Maribor
- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana