018-413/2005 Mestna občina Maribor

Številka: 018-413/05-34-56

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Franciju Kodela, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija ceste Trije ribniki", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik STRABAG AG, Ortenburgerstrasse št. 27, Spittal an der Drau, Avstrija, STRABAG AG, Podružnica Ljubljana, Letališka cesta št. 33, Ljubljana, ki ga zastopata odvetnika Damijan Terpin in dr. Janko Tischler jun., Dunajska cesta 21/X, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Maribor, Ul. heroja staneta 1, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 06.01.2006

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je s sklepom o pričetku postopka javnega naročila in imenovanju komisije, z dne 03.08.2005, pričel postopek oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija ceste Trije ribniki" v ocenjeni vrednosti 35 mio SIT brez DDV, v Uradnem listu RS, št. 78/05, z dne 19.08.2005, pa je objavil javnih razpis za predmetno javno naročilo po odprtem postopku. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 07.09.2005, izhaja, da je naročnik prejel 3 (tri) pravočasne ponudbe, in sicer ponudbo vlagatelja, ponudbo ponudnika Nigrad d.d., Maribor ter ponudbo ponudnika CP Maribor d.d.

Naročnik je z obvestilom, z dne 09.09.2005, o oddaji naročila, izbral kot najugodnejšega ponudnika za predmetno javno naročilo NIGRAD JKP d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor. V obrazložitvi naročnik navaja, da so na javni razpis prispele tri pravočasne in dve pravilni ponudbi, ter da je pri izboru upošteval merila iz razpisne dokumentacije in kot najugodnejšega izbral ponudnika, ki je ponudil najnižjo ceno.

Vlagatelj je na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, ki jo je naročnik prejel 21.09.2005. Vlagatelj navaja, da iz obvestila o oddaji naročila ni razvidno, katera od treh ponudb naj ne bi bila pravilna in iz katerega razloga, ter da, ker se naročnik sklicuje zgolj na najnižjo ceno, bi moral javno naročilo oddati v korist vlagatelja, ki je vsekakor podal ponudbo z najnižjo ceno.

Naročnik je vlagatelju podal obrazloženo obvestilo, z dne 22.09.2005, o oddaji naročila, v katerem pojasnjuje, da ponudba vlagatelja ni pravilna, saj ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je na naročnika naslovil zahtevek za revizijo postopka, ki ga je naročnik prejel 07.10.2005. Naročnik je dne 12.10.2005 izdal sklep, ki ga je vlagatelj prejel 18.10.2005, in s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Vlagatelj je z dopisom, z dne 20.10.2005, ki ga je naročnik prejel 21.10.2005, le-tega obvestil, da nadaljuje revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je z dopisom, z dne 24.10.2005, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 25.10.2005, le-tej odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Državna revizijska komisija je v takratnem revizijskem postopku s sklepom, št. 018-334/05-34-2689, z dne 09.11.2005, razveljavila naročnikovo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, vsebovano v obvestilu o oddaji naročila, št. 34409-12/2005-0801/LS, z dne 09.09.2005.

Naročnik je pri ponovnem odločanju o izboru najugodnejšega ponudnika za predmetno javno naročilo na podlagi odločitve Državne revizijske komisije in prvega odstavka 77. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) dne 22.11.2005 sprejel odločitev o razveljavitvi obvestila o oddaji naročila št. 34409-12/2005-0801/LS, z dne 09.09.2005, in odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, ki so pripele na javni razpis za predmetno javno naročilo.

Vlagatelj je na naročnika naslovil dne 01.12.2005 zahtevek za revizijo postopka, ki ga je naročnik prejel 05.12.2005. Vlagatelj navaja, da je na podlagi revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo uspel s tem, da je le-ta izdala dne 09.11.2005 sklep, št. 018-334/05-34-2689, s katerim je ugodila zahtevku vlagatelja, tako da je razveljavila naročnikovo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, ni pa sledila vlagateljevemu predlogu po razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila v celoti z obrazložitvijo, da vlagatelj v konkretnem primeru ni pojasnil oziroma navedel takšnih kršitev in dokazov o le-teh, ki bi vodile v potrebnost razveljavitve postopka oddaje konkretnega javnega naročila v celoti. Vlagatelj navaja, da je Državna revizijska komisija dala napotke naročniku za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Vlagatelj očita naročniku, da ni upošteval napotkov Državne revizijske komisije v citiranem sklepu, temveč popolnoma protizakonito opustil nadaljevanje postopka javnega naročila, ne da bi to opustitev poprej obrazložil, in končno zavrnil brez ustrezne obrazložitve ponudbo vlagatelja. Vlagatelj meni, da bi moral naročnik že v razpisni dokumentaciji navesti in določiti, da predvideva sklenitev pogodbe septembra oziroma najkasneje oktobra 2005, ter da se bodo morala dela končati v proračunskem letu 2005, saj bi se ponudnik lahko tako odločil, da sploh ne bi dal ponudbe.
Vlagatelj predlaga razveljavitev naročnikove odločitve, z dne 22.11.2005, o zavrnitvi vseh ponudb, ter priglaša stroške revizijskega postopka.

Naročnik je dne 08.12.2005 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja v obrazložitvi sklepa, da je na podlagi sklepa Državne revizijske komisije, št. 018-334/05-34-2689, z dne 09.11.2005, moral razveljaviti obvestilo o oddaji javnega naročila ter ponovno proučiti ponudbe in sprejeti določeno odločitev o oddaji del oziroma zavrnitvi vseh ponudb. Naročnik nadaljuje, da je v fazi ponovne proučitve ponudb predhodno moral preveriti, ali so izpolnjeni še vsi pogoji za oddajo razpisanega javnega naročila. Naročnik je pri tem ugotovil, da razpisanih del v koledarskem letu 2005 ni mogoče izvesti in bi izvedba zapadla v naslednje proračunsko leto, to je leto 2006. Naročnik dodaja, da glede na to, da so bila finančna sredstva predvidena v proračunu naročnika za leto 2005, bodo s pretekom tega proračunskega leta tudi zapadla, in da za leto 2006 še nima sprejetega proračuna, zato za oddajo javnega naročila tudi ne izpolnjuje pogoja, ki ga določa 15. člen ZJN-1, ter da bo v letu 2006 po sprejetem proračunu za leto 2006 izvedel ponovni javni razpis.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 15.12.2005, ki ga je naročnik prejel 16.12.2005, le-tega obvestil, da nadaljuje revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo.
Naročnik je z dopisom, z dne 20.12.2005, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 22.12.2005, le-tej odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je najprej presojala navedbo vlagatelja, da naročnik ni ravnal skladno s sklepom Državne revizijske komisije, št. 018-334/05-34-2689, z dne 09.11.2005.
Državna revizijska komisija poudarja, da je v revizijskem postopku, ki se je zaključil s sklepom, št. 018-334/05-34-2689, z dne 09.11.2005, odločila tako, da je razveljavila naročnikovo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, vsebovano v obvestilu o oddaji naročila, št. 34409-12/2005-0801/LS, z dne 09.09.2005, ob tem pa ni sledila predlogu vlagatelja po razveljavitvi celotnega postopka oddaje predmetnega javnega naročila, saj vlagatelj za to ni navedel ustreznih argumentov, ter da je v obrazložitvi citiranega sklepa napotila naročnika, kako naj presoja ponudbo vlagatelja ob ponovnem pregledu in ocenjevanju njegove ponudbe. Vendar pa slednja odločitev ne pomeni, da je Državna revizijska komisija naročniku v nadaljevanju prepovedala razveljaviti postopek oddaje predmetnega javnega naročila. Razveljavitev postopka oddaje javnega naročila je možna in dopustna v vsaki fazi oddaje javnega naročila (razen v primeru razlogov suspenzivnosti), vendar pa mora biti takšna naročnikova odločitev vedno oprta na ustrezno pravno podlago in ustrezno argumentirana.
Glede na navedeno je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročnik v konkretni zadevi ni ravnal v nasprotju s sklepom Državne revizijske komisije, št. 018-334/05-34-2689, z dne 09.11.2005, zato Državna revizijska komisija ni sledila predmetni navedbi vlagatelja in jo je morala zavrniti kot neutemeljeno.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala navedbo vlagatelja, da je naročnik ravnal nepravilno s tem, ko je opustil nadaljevanje postopka javnega naročila, ne da bi to opustitev poprej tudi obrazložil.
Drugi odstavek 77. člena ZJN-1 določa za primer zavrnitve vseh ponudb, da mora naročnik o tem takoj obvestiti ponudnike ali kandidate in navesti razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o svoji odločitvi, da začne nov postopek, ter da mora biti obvestilo pisno.
Državna revizijska komisija je na osnovi vpogleda v naročnikov dokument, z dne 22.11.2005, s katerim je naročnik sprejel odločitev o razveljavitvi obvestila o oddaji naročila in odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, ugotovila, da je naročnik v obrazložitvi tega dokumenta zapisal, da je predvidel sklenitev pogodbe septembra oziroma najkasneje oktobra, da bi se dela lahko končala še v proračunskem letu 2005, saj bi se financirala iz sprejetega proračuna za leto 2005, in da je glede na iztek leta in vremensko situacijo sprejel odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, ter da bo ponovil postopek oddaje javnega naročila v letu 2006, v kolikor bodo predvidena dela zajeta v proračunu za leto 2006.
Prvi odstavek 15. člena ZJN-1 med drugim določa, da sme naročnik pričeti s postopkom oddaje javnega naročila, če je javno naročilo predvideno v načrtu nabav in so v proračunu Republike Slovenije, proračunu lokalne skupnosti ali finančnem načrtu predvidena sredstva. Namen citirane določbe je preprečiti prevzemanje obveznosti v breme proračuna na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila, v kolikor sredstva za konkreten namen niso predvidena oziroma zagotovljena, kar vodi lahko v morebitno zakasnitev plačil za opravljena dela, finančno nedisciplino naročnikov ipd., to pa vsekakor ni cilj javno - finančnega sistema, katerega sestavni del so tudi javna naročila.
Glede na navedeno je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročnik v konkretni zadevi ni ravnal v nasprotju z zakonom, ko je zavrnil vse ponudbe iz razloga nezagotovljenih finančnih sredstev in smiselno razveljavil postopek oddaje predmetnega javnega naročila, kar ima vsebinsko in pravno podlago v veljavnih predpisih. Postopek oddaje javnega naročila se namreč nadaljuje in načeloma zaključi v skladu z zakonom z odločitvijo o oddaji javnega naročila najugodnejšemu ponudniku ali pa z odločitvijo o zavrnitvi vseh ponudb, pri čemer mora imeti naročnik za katerokoli odločitev od obeh navedenih tehtne oziroma utemeljene razloge, saj sta nenazadnje lahko tudi predmet spora v revizijskem postopku v skladu z ZRPJN. Državna revizijska komisija poudarja, da je naročnik navedel tehtne razloge za zavrnitev vseh ponudb, zato mu ni mogoče očitati, da je ravnal nepravilno.
Glede na navedeno Državna revizijska komisija ni sledila predmetni navedbi vlagatelja in jo je morala zavrniti kot neutemeljeno.

Nadalje je Državna revizijska komisija presojala navedbo vlagatelja, da je naročnik ravnal nepravilno s tem, ko je ponudbo vlagatelja zavrnil brez ustrezne obrazložitve.
Državna revizijska komisija je na osnovi vpogleda v naročnikov dokument, z dne 22.11.2005, s katerim je naročnik sprejel odločitev o razveljavitvi obvestila o oddaji naročila in odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, ugotovila, da je naročnik v obrazložitvi tega dokumenta zapisal, da je predvidel sklenitev pogodbe septembra oziroma najkasneje oktobra, da bi se dela lahko končala še v proračunskem letu 2005, saj bi se financirala iz sprejetega proračuna za leto 2005, in da je glede na iztek leta in vremensko situacijo sprejel odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, ter da bo ponovil postopek oddaje javnega naročila v letu 2006, v kolikor bodo predvidena dela zajeta v proračunu za leto 2006.
Glede na navedeno je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik obrazložil zavrnitev ponudbe vlagatelja (pravilneje zavrnitev vseh ponudb), zato ni sledila predmetni navedbi vlagatelja in jo je posledično zavrnila kot neutemeljeno.

Na koncu je Državna revizijska komisija presojala navedbo vlagatelja, da bi moral naročnik že v razpisni dokumentaciji navesti in določiti, da predvideva sklenitev pogodbe septembra oziroma najkasneje oktobra 2005, ter da se bodo morala dela končati v proračunskem letu 2005, saj bi se ponudnik lahko tako odločil, da sploh ne bi dal ponudbe.
Državna revizijska komisija v zvezi s tem očitkom poudarja, da zakon naročniku izrecno ne nalaga dolžnosti navajanja oziroma določitve v razpisni dokumentaciji, kdaj predvideva sklenitev pogodbe oziroma, da se bodo morala določena dela oziroma dobave končati v tekočem proračunskem letu. Državna revizijska komisija je na podlagi vpogleda v razpisno dokumentacijo ugotovila, da je naročnik navedel v tretjem odstavku uvoda Povabila in navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe ter pogojev za udeležbo pri oddaji javnega naročila med drugim, da si naročnik pridržuje zmanjšati obseg del v primeru, da bo najugodnejša ponudba presegala razpoložljiva sredstva, zagotovljena v proračunu 2005. Z navedeno dikcijo v razpisni dokumentaciji je naročnik odkazal, da je vezan na proračunska sredstva za leto 2005, zato nenazadnje ni mogoče naročniku očitati, da tega dejstva ni navedel v razpisni dokumentaciji. Ob tem pa Državna revizijska komisija dodaja, da je naročnik pričel predmetni postopek oddaje javnega naročila s sklepom o pričetku dne 03.08.2005, ko je bilo glede na zakonske roke in terminski plan utemeljeno pričakovati, da bo predmetno javno naročilo zaključeno v proračunskem letu 2005 in bodo skladno s tem tudi omogočena plačila.
Glede na navedeno je Državna revizijska komisija tudi ta očitek vlagatelja zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Glede na to, da je Državna revizijska komisija zavrnila zahtevek za revizijo kot neutemeljen, je posledično, skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN, morala zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 06.01.2006

Franci Kodela, univ. dipl. prav.
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Mestna občina Maribor, Ul. heroja staneta 1, Maribor,
- Odvetnika Damijan Terpin in dr. Janko Tischler jun., Dunajska cesta 21/X, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.