018-421/2005 Snaga d.o.o., Ljubljana

Številka: 018-421/05-33-9

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter predsednika dr. Aleksija Mužine in člana Francija Kodele kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za posredovanje delovne sile za leti 2006 in 2007, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Tehnocomerc d.o.o., Dravska ulica 9, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Snaga, Javno podjetje d.o.o. Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 3.1.2006 soglasno

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 23.9.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za posredovanje delovne sile za leti 2006 in 2007. Javni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 89/05, z dne 7.10.2005, pod številko objave Ob-26797/05 ter v Uradnem listu Evropskih skupnosti, št. S 194/2005, z dne 7.10.2005, pod št. objave 191672-2005.

Naročnik je dne 28.11.2005 izdal sklep o oddaji javnega naročila, št. JR S 1/06, s katerim je za sklop 1 kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje Manpower d.o.o., Gosposvetska 5, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), za sklop 2 pa vlagatelja.

Vlagatelj je na naročnika dne 7.12.2005 naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev sklepa o oddaji javnega naročila, ki jo je le-ta s sklepom, z dne 12.12.2005, zavrgel kot prepozno.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 9.12.2005, in sicer zoper sklop 1, za katerega navaja, da so bila pri njegovi oddaji kršena temeljna načela Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj navaja, da so merila, ki jih je naročnik uporabil pri izbiri ponudnika, konkretno merili rok plačila in zamenjava delavcev, diskriminatorna in nasprotujejo načelu dobrega gospodarja. Vlagatelj predlaga, da se javni razpis razveljavi ter da se te pomanjkljivosti razpisne dokumentacije v ponovnem postopku odpravijo, oziroma da se razveljavi izbiro ter izbere vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika za sklop 1.Naročnik je dne 19.12.2005 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik v obrazložitvi navaja, da se vlagateljevi očitki nanašajo na merila in pogoje iz razpisne dokumentacije, kar pa glede na določbe petega odstavka 12. člena ZRPJN po sprejemu odločitve naročnika o oddaji naročila ni več mogoče.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 23.12.2005, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 27.12.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da se vse vlagateljeve navedbe v zahtevku za revizijo nanašajo na določila razpisne dokumentacije za sklop 1, pri čemer vlagatelj ne navaja kot spornega način vrednotenja ponudb skladno s postavljenimi merili.

Skladno z navedeno ugotovitvijo gre opozoriti, da je vlagatelj po poteku roka za predložitev ponudb glede pripomb na določila razpisne dokumentacije, skladno s petim odstavkom 12. člena ZRPJN, prekludiran. Namreč, kadar zainteresirani ponudnik meni, da je naročnik posamezno določilo razpisne dokumentacije oblikoval v nasprotju z določili ZJN-1, lahko v skladu z 9. členom ZRPJN svoj pravni položaj zavaruje z vložitvijo zahtevka za revizijo in v revizijskem postopku (če se njegove trditve izkažejo za utemeljene) doseže odpravo nezakonite določbe razpisne dokumentacije. Ker se zainteresirani ponudnik s samim predmetom javnega naročila, tehničnimi specifikacijami, načinom določitve pogojev za udeležbo in meril za ocenjevanje ter načinom njihovega dokazovanja seznani praviloma že ob objavi javnega razpisa, natančneje pa ob dvigu in pregledu razpisne dokumentacije, skuša ZRPJN preprečiti situacije, ko ponudnik ob pregledu sicer opazi sporna oz. domnevno nepravilna določila razpisne dokumentacije, vendar zoper njih ne reagira takoj, ker pričakuje ugoden izid, zahtevek za revizijo pa vloži šele potem, ko se postopek oddaje javnega naročila zanj ne konča ugodno. Peti odstavek 12. člena ZRPJN zato določa, da vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom. Ta določba zahteva od ponudnikov posebno skrbnost pri spremljanju morebitnih kršitev naročnika, predvsem tistih, ki so storjene že v razpisni dokumentaciji, hkrati pa uveljavlja načelo hitrosti, ki je eno izmed temeljnih načel javnega naročanja in katerega namen je čim hitrejša rešitev spora, ki izhaja iz postopka oddaje javnega naročila.

Povzeti gre torej, da vlagatelj v skladu z določbo petega odstavka 12. člena ZRPJN po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more vložiti zahtevka za revizijo glede kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, oz. glede parametrov (predmet naročila, tehnične specifikacije, zahteve, pogoji, merila), določenih v razpisni dokumentaciji. Le-ti postanejo s potekom roka za predložitev ponudb aksiom, možnost njihovega izpodbijanja pa je prekludirana - vsebinska presoja revizijskih navedb o domnevno nezakonitem oblikovanju določil razpisne dokumentacije namreč v tej fazi postopka praviloma ni več mogoča. Skladno z navedenim je bilo potrebno vlagateljev zahtevek za revizijo, skladno z drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, zavrniti kot neutemeljenega.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 3.1.2006

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Snaga, Javno podjetje d.o.o. Ljubljana
- Tehnocomerc d.o.o., Dravska ulica 9, Maribor
- Manpower d.o.o., Gosposvetska 5, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana