018-411/2005 Komunala d.o.o., Novo mesto

Številka: 018-411/2005-33-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti "Izdelava ekološkega koledarja" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj NOUA, d.o.o., Ljubljanska cesta 1, Novo mesto (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova 12, Novo mesto, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 03.01.2006

ODLOČILA

1. Vloga "Pritožba na izbor najugodnejšega ponudnika za izdelavo ekološkega koledarja in zahteva za revizijo postopka", z dne 17.11.2005, ki jo gre šteti za vlagateljev revizijski zahtevek, se v delu, kjer se nanaša na pravilnost izbire ponudbe izbranega ponudnika kot najugodnejše ponudbe, zavrže.

2. V preostalem delu se vloga "Pritožba na izbor najugodnejšega ponudnika za izdelavo ekološkega koledarja in zahteva za revizijo postopka", z dne 17.11.2005, ki jo gre šteti za vlagateljev revizijski zahtevek, zavrne.

3. Vlagatelj je naročniku dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 53.856,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva naročnika se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.10.2005 sprejel Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti "Izdelava ekološkega koledarja".

Do roka, določenega v razpisnih pogojih, je naročnik prejel ponudbe vseh treh ponudnikov, ki jih je povabil k oddaji ponudb.

Dne 10.11.2005 je naročnik izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila, iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo male vrednosti odda ponudniku šPES & Co., d.n.o., Ob Težki vodi 9, Novo mesto (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Dne 17.11.2005 je vlagatelj, skupaj s ponudnikom Grafika Novo mesto, d.o.o., Dolnja Težka voda 7a, Novo mesto (v nadaljevanju: Grafika Novo mesto, d.o.o.), na naročnika naslovil vlogo, poimenovano kot "Pritožba na izbor najugodnejšega ponudnika za izdelavo ekološkega koledarja in zahteva za revizijo postopka". V vlogi vlagatelj in Grafika Novo mesto, d.o.o., navajata da predmeta javnega naročila ni mogoče izdelati po ceni, kot jo je ponudil izbrani ponudnik, da je ponudba slednjega neskladna z zahtevami razpisne dokumentacije, da je izbrani ponudnik kršil vlagateljeve avtorske pravice ter da je predložil napačne podatke. Vlagatelj in Grafika Novo mesto, d.o.o., navajata tudi, da ponudniki niso bili enakopravno obravnavani in so bili oškodovani zaradi ravnanja komisije, ki je vodila izvedbeni postopek. Imenovana zato zahtevata razveljavitev predmetnega postopka oddaje javnega naročila in njegovo ponovitev ter natančnejšo določitev načina ocenjevanja ponudb. Ekološki koledar predstavlja dodatno izgradnjo podobe naročnika in njegove prepoznavnosti v dolenjskem prostoru, zato najnižja ponudbena cena ne more biti edini kriterij pri izbiri izvajalca.

Naročnik je vlogo vlagatelja in Grafike Novo mesto, d.o.o., obravnaval kot enoten zahtevek za revizijo, slednjega pa je, s sklepom, z dne 12.12.2005, zavrnil kot neutemeljenega. Vlagatelju in Grafiki Novo mesto, d.o.o., je ob tem naložil plačilo stroškov odvetniškega zastopanja ter priprave sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo v protivrednosti 3000 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003 (70/2003 - popr.); v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), povečano za DDV, skupaj s 3% materialnih stroškov. V obrazložitvi svoje odločitve se je naročnik najprej opredelil do revizijskih navedb v zvezi s ponudbo izbranega ponudnika in te zavrnil kot neutemeljene. Glede očitka, da ponudbena cena ne more biti edino merilo, je naročnik navedel, da je bilo to merilo določeno v razpisni dokumentaciji, da je ustrezno, ter da so s tem povezane revizijske navedbe prepozne.

Z vlogo, z dne 14.12.2005, je vlagatelj naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 1. in 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN ter na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da gre vlogo "Pritožba na izbor najugodnejšega ponudnika za izdelavo ekološkega koledarja in zahteva za revizijo postopka", z dne 17.11.2005, šteti za dva samostojna revizijska zahtevka, vložena s strani vlagatelja in Grafike Novo mesto, d.o.o.. Omenjena ponudnika v podani vlogi namreč napadata pravilnost vodenja postopka oddaje javnega naročila (zato vloge ne gre šteti za "pritožbo" v smislu določil ZRPJN), obenem pa sta v predmetnem postopku oddaje javnega naročila nastopala vsak s svojo, ne pa s skupno ponudbo. Iz navedenega izhaja, da revizijskega zahtevka ne moreta vložiti skupaj, saj vsak od njiju v postopku oddaje javnega naročila nastopa z medsebojno izključujočim interesom, da se naročilo dodeli njemu, vsak od omenjenih ponudnikov pa mora izkazati tudi obstoj aktivne legitimacije za vodenje revizijskega zahtevka, v skladu z 9. členom ZRPJN.
Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da je po naročnikovi odločitvi o vlogi vlagatelja in Grafike Novo mesto, d.o.o., z dne 12.12.2005, obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo podal le vlagatelj, ne pa tudi Grafika Novo mesto, d.o.o.. Iz navedenega razloga se, skladno z določili prvega odstavka 17. člena ZRPJN, šteje, da je Grafika Novo mesto, d.o.o., svoj revizijski zahtevek umaknila, v posledici česar bo naročnik izdal sklep o ustavitvi postopka revizije, Državna revizijska komisija pa o revizijskem zahtevku omenjene družbe ni odločala.

Z vpogledom v vlagateljev revizijski zahtevek gre ugotoviti, da slednji v prvem delu le-tega navaja več razlogov za domnevno nepravilnost izbire ponudbe izbranega ponudnika kot najugodnejše ponudbe, v zaključku svojega revizijskega zahtevka pa naročniku očita neenakopravno obravnavanje in neustreznost izbire merila najnižja cena kot edinega merila za izbiro najugodnejše ponudbe. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj za vložitev revizijskega zahtevka v delu, v katerem slednji izpodbija pravilnost naročnikove izbire ponudbe izbranega ponudnika kot najugodnejše ponudbe, ni aktivno legitimiran.

Iz določil prvega odstavka 9. člena ZRPJN izhaja, da lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Za to, da bi se določenemu subjektu priznalo upravičenje za vodenje revizijskega postopka, zakon torej zahteva dvoje: dejanski interes za dodelitev naročila in verjeten izkaz vsaj potencialne možnost za nastanek škode zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika. Medtem ko v obravnavanem primeru vlagatelju ni mogoče odrekati dejanskega interesa za pridobitev predmetnega javnega naročila, pa je obenem potrebno ugotoviti, da je verjetnost nastanka škode vlagatelju, zaradi domnevnih kršitev v zvezi z izbiro ponudbe izbranega ponudnika kot najugodnejše ponudbe, izključena.

Iz naročnikovega dokumenta "Poročilo o oddaji naročila male vrednosti", z dne 10.11.2005, izhaja, da je slednji v predmetnem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti pridobil skupno tri ponudbe, med katerimi je bila ponudba izbranega ponudnika najugodnejša, ponudba Grafike Novo mesto, d.o.o., je bila po ugodnosti druga, v vlagateljevi ponudbi pa je bila ponujena najvišja ponudbena cena. Vse prejete ponudbe so bile, sledeč naročniku, pravilne.

Ob upoštevanju zgoraj navedenih dejstev gre ugotoviti, da tudi v primeru, če bi se vlagateljeve revizijske navedbe, ki se nanašajo na zatrjevano nepravilnost izbire ponudbe izbranega ponudnika kot najugodnejše ponudbe, izkazale za utemeljene, vlagateljeva ponudba ne bi mogla biti izbrana kot najugodnejša, saj bi bila v tem primeru izbrana ponudba Grafike Novo mesto, d.o.o., ki je vlagatelj ne ocenjuje kot nepravilno. Navedeno pomeni, da vlagatelj dejansko nima nobenih možnosti, da bi bil v predmetnem postopku oddaje javnega naročila izbran kot najugodnejši ponudnik, zaradi česar mu zaradi zatrjevanih nepravilnosti v zvezi z izbiro ponudbe izbranega ponudnika ni nastala in mu tudi ne bi mogla nastati nikakršna škoda, oziroma nastanka takšne škode ni uspel verjetno izkazati. V posledici tega dejstva vlagatelj za vložitev dela revizijskega zahtevka, ki se nanaša na pravilnost izbire ponudbe izbranega ponudnika, kot najugodnejše ponudbe, ni aktivno legitimiran, zato je Državna revizijska komisija, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljev revizijski zahtevek v tem delu zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

V nadaljevanju revizijskega postopka je Državna revizijska komisija obravnavala revizijske navedbe, v katerih vlagatelj zatrjuje, da v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ni bil enakopravno obravnavan in je bil oškodovan zaradi ravnanja komisije, ki je vodila izvedbeni postopek.

Skladno z določili 4. in 5. alineje tretjega odstavka 12. člena ZRPJN mora vlagatelj v revizijskem zahtevku navesti tako kršitve, kot tudi dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku navedel zgolj domnevno kršitev (neenakopravno obravnavanje), ne pa tudi dejstev in dokazov, s katerimi se ta dokazuje. Na podlagi določil 7. in 212. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04 in 10/04; v nadaljevanju: ZPP), v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, je Državna revizijska komisija zato upoštevala pravila o trditvenem in dokaznem bremenu, na podlagi slednjih pa je zgoraj opredeljene revizijske navedbe vlagatelja zavrnila kot neutemeljene.

Kot slednje je Državna revizijska komisija obravnavala revizijske navedbe, v katerih vlagatelj zahteva "natančnejšo določitev načina ocenjevanja ponudb", saj naj merilo najnižja ponudbena cena ne bi smelo biti edini kriterij pri izbiri izvajalca.

Iz določil petega odstavka 12. člena ZRPJN izhaja, da vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bilo vlagatelju dejstvo izbire merila "najnižja ponudbena cena", kot edinega merila za izbiro najugodnejše ponudbe, nedvomno znano že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb; vlagatelj je bil z njim namreč seznanjen že v trenutku prejema naročnikovega "Povabila k oddaji ponudbeâ??". V posledici tega dejstva so s tem povezane revizijske navedbe prepozne in jih v tej fazi postopka oddaje javnega naročila ni več mogoče obravnavati.

V povzetku navedenih ugotovitev gre zaključiti, da vlagatelj v zgoraj obravnavanem delu revizijskega zahtevka ni uspel izkazati neskladja naročnikovega ravnanja v predmetnem postopku oddaje javnega naročila s predpisi s področja oddaje javnih naročil. Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagatelj revizijski zahtevek v delu, v katerem ni bil zavržen skladno s 1. točko izreka tega sklepa, zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Skladno s četrtim odstavkom 22. člena ZRPJN mora vlagatelj v primeru, če zahtevek za revizijo ni utemeljen, na pisno zahtevo naročniku povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Naročnik je v svojem sklepu, z dne 12.12.2005, s katerim je odločil o revizijskih zahtevkih vlagatelja in Grafike Novo mesto, d.o.o., slednjima naložil plačilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, v protivrednosti 3000 točk po Odvetniški tarifi, povečano za DDV, skupaj s 3% materialnih stroškov. Naročnikovo odločitev o stroških gre šteti za njegovo priglasitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, naročniku priznava stroške, nastale v zvezi z revizijo, v protivrednosti 400 točk po veljavni Odvetniški tarifi, skupaj z 2% materialnih stroškov (8 točk), oboje povečano za DDV.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava presežka nad priznanimi stroški odvetniškega zastopanja (vključno z materialnimi stroški), saj za priznanje le-tega, glede na vrednost spora in upoštevajoč veljavno Odvetniško tarifo, podlage ni najti.

Vlagatelj je naročniku dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 53.856,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva naročnika se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 03.01.2006

Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana
- NOUA, d.o.o., Ljubljanska cesta 1, Novo mesto,
- šPES & Co., d.n.o., Ob Težki vodi 9, Novo mesto,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.