018-409/2005 Splošna bolnišnica Izola

Številka: 018-409/2005-32-2313

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Vesni Cukrov, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za "izbiro najugodnejšega dobavitelja sistema za cikloergometrijo", na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje SANOLABOR d.d., Leskoškova 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Izola, Polje 35, Izola (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.12.2005

ODLOČILA

Obvestilo o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 15.12.2005, ki se šteje kot pritožba, se kot prepozno zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 15.09.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za izbiro najugodnejšega dobavitelja sistema za cikloergometrijo. Naročnik je k oddaji ponudbe povabil tri ponudnike.

Naročnik je dne 25.10.2005 sprejel Poročilo o izvedbi naročila male vrednosti, v katerem je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje B 211 d.o.o., štefanova 27, šenčur (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 05.12.2005 vložil zahtevek za revizijo v katerem navaja, da naročnik ni ravnal pravilno, ko se ni odločil za izbiro vlagateljeve ponudbe iz razloga, ker vlagatelj z originalnim katalogom proizvajalca aparature ni dokazal, da je sestavni del ponujene aparature 14 žilni vakuumski sistem za teleskopsko roko. Vlagatelj pojasnjuje, da je ponudil prospekt, ki nima "decidirano" zapisano, da aparat vsebuje 14 žilni vakuumski sistem za teleskopsko roko, kar pa ne pomeni, da aparat tega ne vsebuje, saj je vlagatelj s svojo prijavo, še posebej pa z "direktnim citatom", da ponuja "1 kos Vakuumski sistem elektrod-14 žilni vacuboy" potrdil. Vlagatelj očita naročniku negospodarno ravnanje, ter nepravilno voden postopek. Vlagatelj predlaga, da se razveljavi sklep o izbiri dobavitelja in se upoštevajoč merila opravi ponovna izbira. Vlagatelj priglaša povračilo stroškov nastalih s postopkom revizije in sicer strošek vplačane takse v višini 100.000,00 SIT, strošek sestave zahtevka za revizijo v višini 800 odvetniških točk, povečano za DDV, skupaj z zakonitimi obrestmi.

Naročnik je dne 08.12.2005 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel kot prepoznega. Naročnik pojasnjuje, da je dne 23.11.2005 ponudnika obvestil o izbiri najugodnejšega ponudnika, obvestilo pa je ponudnik prejel dne 24.11.2005. Naročnik navaja, da je skladno z določilom prvega odstavka 12. člena ZRPJN, rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti, zato je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel kot prepoznega.

Vlagatelj je pri naročniku vložil Obvestilo o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 15.12.2005, (v nadaljevanju: zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo), v katerem navaja, da je dne 12.12.2005 prejel sklep o zavrženju zahtevka za revizijo. Vlagatelj navaja, da je naročnik neupravičeno zavrgel zahtevek za revizijo, ker je bil le-ta vložen pravočasno, zato ga je potrebno meritorno obravnavati. Vlagatelj priglaša povrnitev stroškov za sestavo obvestila o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo v višini 50 odvetniških točk, povečano za DDV, skupaj z zakonitimi obrestmi.

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu je Državna revizijska komisija, skladno z določilom prve alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija izpostavlja določilo drugega odstavka 13. člena ZRPJN, ki vlagatelju omogoča, da v kolikor le-ta meni, da je naročnik zahtevek za revizijo neupravičeno zavrgel, v roku treh dni od prejema naročnikovega sklepa o zavrženju vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.
Na podlagi dokumentacije o predmetnem javnem naročilu Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj pri naročniku vložil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 15.12.2005, v kateri navaja, da je dne 12.12.2005 prejel naročnikov sklep o zavrženju. Državna revizijska komisija poudarja, da se je, skladno z določilom drugega odstavka 13. člena ZRPJN, rok za vložitev pritožbe na Državno revizijsko komisijo kot na pristojni organ iztekel dne 15.12.2005, le-ta pa je vlagateljevo zahtevo za nadaljevanje postopka revizije, z dne 15.12.2005, prejela dne 20.12.2005.
Državna revizijska komisija je zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo prejela dne 20.12.2005, zato je, upoštevajoč določilo drugega odstavka 13. člena ZRPJN in dejstvo, da je naročnik s sklepom zavrgel zahtevek za revizijo, potrebno ugotoviti, da je vlagateljeva zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 15.12.2005, ki jo gre izključno šteti kot pritožbo, prepozna.

Državna revizijska komisija je preverila, ali so izpolnjeni pogoji za uporabo instituta (pravne) nevednosti oziroma očitne pomote vlagatelja iz določila šestega odstavka 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04, 69/05, 90/05) v povezavi z določilom petega odstavka 3. člena ZRPJN, kjer je določeno: "Če je bila vloga, ki je vezana na rok, izročena ali poslana nepristojnemu sodišču pred iztekom roka, pa prispe k pristojnemu sodišču po izteku roka, se šteje, da je bila pravočasno vložena, če je mogoče vložitev pri nepristojnem sodišču pripisati nevednosti vložnika, ki nima pooblaščenca iz tretjega odstavka 86. člena oziroma iz tretjega odstavka 87. člena tega zakona, ali očitni pomoti vložnika.". Državna revizijska komisija spričo citirane določbe opozarja, da je vlagatelj po prejemu sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo po odvetniku vložil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, zato ga ni mogoče obravnavati kot prava neuko stranko, prav tako pa po mnenju Državne revizijske komisije, zaradi izrecnega pravnega pouka v sklepu o zavrženju zahtevka za revizijo in izrecne naslovitve vloge na naročnika, tudi ni mogoče govoriti o očitni pomoti.

Državna revizijska komisija poudarja, da mora vlagatelj, skladno z določilom drugega odstavka 13. člena ZRPJN, v primeru uveljavljanja pravnega varstva zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, vložiti pravno sredstvo- pritožbo neposredno na Državno revizijsko komisijo. V predmetnem revizijskem postopku je vlagatelj, kljub pravilnemu pravnemu pouku v sklepu o zavrženju zahtevka za revizijo, da lahko v roku treh dni od prejema sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo, pravno varstvo v postopku revizije uveljavljal tako, da je pri naročniku vložil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.
Vsled navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je v obravnavanem revizijskem postopku vlagatelj vložil nedopustno pravno sredstvo pri napačnem organu.

Državna revizijska komisija je iz zgoraj navedenih razlogov ravnala skladno z določilom prve alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, zato je vlagateljevo Obvestilo o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 15.12.2005, ki se šteje kot pritožba, kot prepozno zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 23.12.2005

Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova 12, Ljubljana
- Splošna bolnišnica Izola, Polje 35, Izola
- B 211 d.o.o., štefanova 27, šenčur
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana