018-419/2005 Okrožno sodišče v Kranju

Številka: 018-419/05-35-3255

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) in prvega odstavka 29. člena Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 44/05) po predsedniku dr. Aleksiju Mužini, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku revizije oddaje javnega naročila za izvajanje storitev fizičnega, tehničnega in intervencijskega varovanja z receptorskimi deli v sodnih zgradbah Okrožnega in Okrajnega sodišča v Kranju, Zoisova 2, Kranj, Okrajnega sodišča v Kranju, Bleiweisova 20, Kranj (del I. nadstropja in II. nadstropje), Kranj, Okrajnega sodišča na Jesenicah, Titova 37, Jesenicah, Okrajnega sodišča v Radovljici, Gorenjska cesta 15, Radovljica in Okrajnega sodišča v škofji Loki, Partizanska 1/a, škofja Loka, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Varnost Dolenjska d.d., Ljubljanska cesta 27, Novo mesto, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova 2, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), ter na podlagi predloga naročnika, da zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila v celoti, dne 27.12.2005

ODLOČILA

Predlog naročnika za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 7.11.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS št. 103/2005 pod št. objave Ob-31181/05.

Vlagatelj je z vlogo z dne 20.12.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik pri določitvi pogojev in meril ter posredovanju dodatnih pojasnil kršil pravila javnega naročanja, zaradi česar predlaga razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je z vlogo z dne 23.12.2005 Državni revizijski komisiji na podlagi 11. člena ZRPJN predlagal izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila v celoti. V obrazložitvi vloge naročnik povzema potek postopka oddaje predmetnega javnega naročila in navaja, da želi odločiti o utemeljenosti vloženega zahtevka za revizijo ter nadaljevati s postopkom oddaje javnega naročila.

Po pregledu predložene dokumentacije o javnem naročilu ter naročnikovih navedb Državna revizijska komisija ni ugodila predlogu, naj sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, in sicer zaradi razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN v prvem odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) med drugim določa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije. V drugem odstavku 11. člena ZRPJN dopušča možnost, da lahko Državna revizijska komisija na predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

Iz zgoraj navedenega besedila prvega in drugega odstavka 11. člena ZRPJN je razvidno, da ZRPJN kot osnovno pravilo določa suspenzivnost zahtevka za revizijo. Temeljno pravilo zakona torej je, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži vse nadaljnje aktivnosti naročnika v zvezi z oddajo konkretnega javnega naročila, medtem ko je možnost za morebitno odločitev o nesuspenzivnosti zahtevka za revizijo pridržana le za izjemne (v danih okoliščinah posameznega primera posebej utemeljene) primere. ZRPJN ne pojasnjuje, katere okoliščine opravičujejo, da se zahtevku za revizijo odvzame suspenzivni učinek, ampak določa le, da Državna revizijska komisija pri odločanju o predlogu naročnika upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma, je torej prepuščena Državni revizijski komisiji, ki pa mora v vsakem posameznem primeru presoditi, ali obstajajo okoliščine, ki utemeljujejo takšno morebitno odločitev. Pri presoji obstoja okoliščin mora Državna revizijska komisija tako praviloma ugotoviti, ali so izpolnjeni naslednji pogoji: obstajati mora dejanska nevarnost resne in nepopravljive škode ter nujnost preprečitve škode; pri tehtanju interesov vseh udeležencev v konkretnem postopku oddaje javnega naročila in ocenjevanju razmerja med škodljivimi posledicami zadržanja postopka in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, morajo biti razlogi za nezadržanje postopka močnejši od razlogov za zadržanje; iz prima facie pregleda zahtevka za revizijo mora biti razvidno, da revizijski razlogi, ki jih navaja vlagatelj, niso utemeljeni.

V predmetnem postopku Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v predlogu za izdajo sklepa o nezadržanju postopka ni navedel prav nobenih razlogov, na podlagi katerih bi bilo mogoče ocenjevati, ali obstaja možnost resne in nepopravljive škode ter nujnost preprečitve le-te, niti ni v ničemer navedel, v čem je javni interes za nadaljevanje postopka in zakaj naj bi bil v konkretnem primeru javni interes močnejši od interesa vlagatelja zahtevka za revizijo, da mu je zagotovljeno pravno varstvo v obsegu, kot ga zagotavlja ZRPJN. Naročnik v obrazložitvi svoje vloge navaja le, da želi odločiti o utemeljenosti zahtevka za revizijo in nadaljevati s postopkom oddaje javnega naročila, ni pa navedel nobenih konkretnih dejstev oz. objektivnih okoliščin, ki morajo biti v skladu z drugim odstavkom 11. člena ZRPJN podane za to, da Državna revizijska komisija izda sklep o nezadržanju postopka oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da naročnik ni izkazal razlogov, ki bi kazali na možnost nastanka nepopravljive škode oziroma/ter nujnost preprečitve le-te in javni interes za nadaljevanje postopka, zato je njegov predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 27.12.2005

dr. Aleksij Mužina
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova 2, Kranj
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana