018-404/2005 Oš Lucijana Bratkoviča Bratuša

Številka: 018-404/05-32-2323

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članici Vesni Cukrov in ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za dobavo čistil, papirne galanterije in plenic, ter na podlagi zahtevka za revizijo podjetja VALTEX & CO. d.o.o., Cesta A. Bitenca 68, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Barjanska 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuža, Trg 31, Renče (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.12.2005

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi postopek oddaje javnega naročila male vrednosti.

2. Naročnik mora vlagatelju povrniti stroške, nastale v postopku revizije, v znesku 160.588,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema odločitve Državne revizijske komisije do plačila.

Obrazložitev

Naročnik je dne 17.11.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za dobavo blaga: čistila, papirna galanterija in plenice.

Vlagatelj je na naročnika naslovil dopis, z dne 24.11.2005, v katerem prosi za dodatna pojasnila oziroma podrobnejši opis izdelkov, po katerih povprašuje, ter ga opozarja, da ni prejel tretje strani povabila k oddaji ponudbe. Naročnik je vlagatelju odgovore na vprašanja posredoval po telefaksu dne 26.11.2005.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 28.11.2005, v katerem naročniku očita kršitev načel zagotavljanja konkurence med ponudniki in enakopravnosti ponudnikov ter določb 23. in 25. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), in predlaga razveljavitev predmetnega postopka oddaje javnega naročila male vrednosti v celoti. Vlagatelj navaja, da je od naročnika zahteval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, pri čemer mu slednji na nekatera sploh ni odgovoril, pri drugih pa ni navedel vseh zahtevanih podatkov. Vlagatelj ugotavlja, da so bili odgovori nepopolni pri vprašanjih, ki se nanašata na papirnate brisače in toaletni papir, medtem ko pri artiklu plenice odgovora sploh ni bilo oziroma iz telefaksa ni razviden. Vlagatelj opozarja, da bi mu moral naročnik skladno s tretjim odstavkom 25. člena ZJN-1 posredovati pisne odgovore na zastavljena vprašanja. Hkrati naročniku očita, da razpisne dokumentacije ni pripravil način, da bi ponudniki na njeni osnovi lahko pripravili pravilne ponudbe, niti ni zagotovil, da bodo prejete ponudbe med seboj primerljive. Vlagatelj to ponazarja na primeru plenic, ki jih je naročnik zahteval le določeno število kosov, ni pa podal določnega opisa, katerih velikosti in za katere starosti otrok naj bi bile ponujene plenice. Vlagatelj zato meni, da je razpisna dokumentacija sestavljena v nasprotju z načelom enakopravnosti ponudnikov, saj naj bi imel ponudnik, ki naročniku trenutno dobavlja blago, prednost pred ostalimi ponudniki, ker naj bi natančno poznal vrste in količine razpisanih artiklov.
Vlagatelj tudi navaja, da je v dopisu naročnika opozoril, da ni prejel 3. strani povabila k oddaji ponudbe, naročnik pa mu manjkajoče strani kljub opozorilu ni posredoval.
Vlagatelj nadalje imenuje artikle, pri katerih meni, da obstaja dvom o tem, kaj naročnik želi, in sicer:
- plenice, različne velikosti, različna pakiranja - ni jasno, za konkretno katero velikost plenic se naročnik zanima ter kakšno pakiranje želi za določeno velikost plenic,
- bobina bela 2/1 - ni jasno, kakšen naj bi bil material (reciklaža, celuloza), koliko slojen naj bi bil papir, koliko lističev na eni roli oziroma koliko metrov papirja na eni roli,
- brisače, papirnate, zložene - ni jasno, kakšno naj bi bilo to pakiranje, koliko brisač je v enem paketu in koliko skupaj v enem kartonu,
- toaletni papir, rola - ni jasno, kakšen naj bi bil material, kakšna naj bi bila širina in dolžina role, kakšen je premer role.
Vlagatelj zaradi nezadostnih odgovorov naročnika pri omenjenih artiklih meni, da ne more pripraviti pravilne ponudbe, ter da bo naročnik na osnovi takšne razpisne dokumentacije pridobil medsebojno neprimerljive ponudbe. Vlagatelj ponovno poudarja, da je naročnik zaradi navedenih kršitev povzročil tudi neenakopravnost med ponudniki in kršil načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, zaradi česar predlaga razveljavitev predmetnega postopka oddaje javnega naročila male vrednosti v celoti. Zahteva tudi povračilo stroškov postopka revizije, in sicer strošek sestave zahtevka za revizijo glede na odvetniško tarifo, 2% materialnih stroškov, 20% DDV ter vračilo plačane revizijske takse, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od odločitve do plačila.

Naročnik je dne 8.12.2005 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik navaja, da je razpisno dokumentacijo pripravil skladno z določili notranjega akta za oddajo naročil male vrednosti in da je enaka za vse ponudnike, iz njene vsebine pa ne izhaja, da bi na kakršenkoli način preferirala določenega ponudnika, kar je po mnenju naročnika zgolj vlagateljevo ugibanje. Naročnik poudarja, da je v predračunih - opisih blaga le-to opredelil dovolj natančno tako po vrsti kot količini, natančnejše specifikacije pa bi glede na majhno ocenjeno vrednost naročila (1,7 mio SIT) pomenile negospodarno ravnanje naročnika, saj bi terjale večjo porabo časa in angažma za javno naročilo usposobljenih kadrov. Naročnik ocenjuje, da je vlagatelju s pripisanimi odgovori k zastavljenim vprašanjem odgovoril pravočasno in dovolj določno, da bi lahko pripravil pravilno in konkurenčno ponudbo. Naročnik še opozarja, da gre za naročilo male vrednosti. V zvezi z zahtevanimi pojasnili pri artiklu plenice naročnik navaja, da ni postavil nobenih zahtev po določenem pakiranju, na vprašanje glede velikosti pa pravi, da niti ni mogel odgovoriti, ker se lahko to le predvideva. Enako naročnik tudi za ostale artikle navaja, da pač ni izrazil posebnih zahtev in bi lahko vlagatelj ponudil svoje najcenejše standardne artikle. Glede manjkajoče strani razpisne dokumentacije naročnik ugotavlja, da je bila napaka le v oštevilčenju strani, ne v njeni vsebini, zaradi česar dokumentacije ni mogoče šteti kot pomanjkljive.

Vlagatelj je dne 14.12.2005 naročniku posredoval izjavo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, v kateri je specificiral že priglašene stroške za sestavo revizijskega zahtevka, in sicer v višini 400 odvetniških točk, ter zahteval nadaljnje stroške postopka, in sicer 50 odvetniških točk za sestavo izjave o nadaljevanju postopka, 2% materialnih stroškov in 20% DDV.

Naročnik je z dopisom, z dne 16.12.2005, Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v pristojno odločanje.

Državna revizijska komisija je pri presojanju utemeljenosti zahtevka za revizijo sprva preverila, ali je naročnik pri posredovanju odgovorov vlagatelju na zahtevana dodatna pojasnila razpisne dokumentacije kršil določbe ZJN-1, pri čemer se je omejila zgolj na artikle, ki jih kot sporne navaja vlagatelj.

Iz povabila k oddaji ponudbe, z dne 17.11.2005, konkretno iz obrazca predračuna, je razvidno, da je naročnik predmet naročila male vrednosti razdelil na tri skupine blaga: plenice, papirno galanterijo in čistila.

V prvi skupini je naročnik kot opis blaga navedel "Plenice, različne velikosti, različna pakiranja", količine 8500 kosov. Vlagatelj je, kot je razvidno iz zaprosila naročniku za dodatna pojasnila, z dne 24.11.2005, naročniku v zvezi s tem artiklom postavil dve vprašanji, in sicer, za konkretno katero velikost plenic se zanima ter kakšno naj bi bilo pakiranje za določeno velikost plenic. Kot gre ugotoviti iz dokumenta, kamor je naročnik k vlagateljevim vprašanjem pripisal svoje odgovore in ki ga je nato vlagatelju poslal po telefaksu, odgovor na navedeno vprašanje ni razviden. Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, da je artikel plenice opisan na tako nedoločen način, da bi ponudniki lahko ponudili različne in medsebojno neprimerljive artikle, zaradi česar gre šteti, da je naročnik v nasprotju z določilom prvega odstavka 23. člena ZJN-1 pripravil razpisno dokumentacijo, na podlagi katere ni moč oddati pravilne ponudbe. Hkrati gre ugotoviti, da naročnik nejasnosti razpisne dokumentacije ni saniral tako, da bi odgovoril na vprašanje, ki ga je s tem v zvezi zastavil vlagatelj, zaradi česar je obravnavana vlagateljeva navedba utemeljena.

Nadalje je naročnik v drugi skupini blaga pod zaporedno številko 1 kot opis blaga navedel: "Bobina bela 2/1", količine 5 kosov. Na vlagateljevo vprašanje (1.), kakšen naj bi bil material (reciklaža, celuloza) je naročnik podčrtal celuloza; na vprašanje (2.), koliko slojen naj bi bil papir (enoslojni, dvoslojni), je naročnik podčrtal dvoslojni; na vprašanje (3.), koliko lističev je na eni roli oziroma koliko metrov papirja je na eni roli, pa naročnik ni odgovoril. Državna revizijska komisija opozarja, da ZJN-1 v zvezi z dodatnimi pojasnili razpisne dokumentacije v tretjem odstavku 25. člena določa, da mora naročnik ponudniku, ki v zvezi z razpisno dokumentacijo v zvezi s pripravo ponudbe zahteva kakršno koli dodatno obvestilo ali pojasnilo, posredovati pisni odgovor najkasneje v naslednjih treh dneh. Glede na to, da je naročnik svoje odgovore vlagatelju posredoval v obliki pripisov k njegovim vprašanjem, Državna revizijska komisija ocenjuje, da je naročnik zakonski zahtevi po formalnosti zadostil tam, kjer gre nedvoumno razbrati odgovor na zastavljeno vprašanje. Skladno z navedenim se gre postaviti na stališče, da je naročnik na zgoraj navedeni vprašanji (1. in 2.) s tem, ko je podčrtal "pravilno" alternativo, vlagatelju v zadostni meri in dovolj razumljivo odgovoril. V zvezi s tretjim vprašanjem, na katero pa naročnik odgovora sploh ni podal, pa Državna revizijska komisija ugotavlja kršitev obveznosti, ki jo naročniku nalaga zgoraj citirana določba tretjega odstavka 25. člena ZJN-1, in sicer posredovanje pisnega odgovora na zastavljena vprašanja.

Pri opisu blaga pod zaporedno številko 2 iz iste skupine blaga je naročnik navedel: "Brisače papirnate, zložene, 22,5 x 9", količine 450000 kosov. Na tretji sklop vlagateljevih vprašanj za ta artikel (kakšno naj bi bilo pakiranje, koliko brisačk je v enem paketu in koliko skupaj v enem kartonu) je naročnik odgovoril, naj vlagatelj napiše, kaj ponuja. Državna revizijska komisija ocenjuje, da tudi tu naročnik ni ravnal skladno z določbo tretjega odstavka 25. člena ZJN-1, saj na zastavljeno vprašanje ni podal pisnega odgovora, ki bi izražal njegovo mnenje in ki bi ponudniku pomagal razjasniti morebitne nejasnosti.

V zvezi z artiklom pod zaporedno številko 11 iste skupine blaga, ki ga je naročnik opisal "Toaletni papir, rola" in zahteval 130 kosov, je vlagatelj postavil vprašanja, kakšen naj bi bil material (1.), kakšna naj bi bila širina in dolžina role (2.) ter kakšen je premer role (3.). Naročnik je pod vprašanja pripisal svoj odgovor, naj vlagatelj ponudi svojo najugodnejšo ponudbo in standardno mero. Tudi tukaj gre ugotoviti enako kot v prejšnjem odstavku, in sicer da naročnik v nasprotju z zahtevo tretjega odstavka 25. člena ZJN-1 ni podal zadovoljivega odgovora. Kljub temu pa velja vlagatelja opozoriti, da je po mnenju Državne revizijske komisije zahteva naročnika pri tem artiklu dovolj jasna, saj je toaletni papir na trgu ponujen po nekih standardnih merah.

Državna revizijska komisija naročnika še opozarja, da iz spisovne dokumentacije ni razvidno, da bi naročnik odgovore na vprašanja posredoval vsem ponudnikom, ki jih je povabil k oddaji ponudbe, kot je to določeno v tretjem odstavku 25. člena ZJN-1.

V povzetku Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik, poleg ugotovljenih kršitev tretjega odstavka 25. člena ZJN-1, kršil tudi določbo prvega odstavka 23. člena ZJN-1, saj pri nekaterih artiklih iz povabila k oddaji ponudbe, konkretno je bilo v tem revizijskem postopku glede na navedbe vlagatelja iz zahtevka za revizijo to nesporno ugotovljeno za artikel plenice, ni podal dovolj določnega opisa, da bi lahko ponudniki na tej osnovi pripravili pravilno ponudbo ter da bi naročnik posledično pridobil medsebojno primerljive ponudbe, zato je bilo potrebno vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugoditi in postopek oddaje javnega naročila razveljaviti v celoti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov postopka revizije. Državna revizijska komisija je v skladu s 3. odstavkom 22. člena ZRPJN stroške odmerila po priglašenih stroških skladno s tarifo št. 18 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03), in sicer: 100.000,00 SIT za plačano revizijsko takso, 400 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, s pripadajočimi materialnimi stroški, povečano za 20% DDV (skupaj 53.856,00 SIT) ter 50 odvetniških točk za sestavo zahteve za nadaljevanja postopka revizije s pripadajočimi materialnimi stroški, povečano za 20% DDV (skupaj 6.732,00 SIT), kar skupaj znese 160.588,00 SIT.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 23.12.2005

Vesna Cukrov, univ. dipl. iur.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuža, Trg 31, Renče
- Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Barjanska 3, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana