018-401/2005 Kmetijsko gozdarski zavod NG

Številka: 018-401/2005-34-3211

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN), po članu Jožefu Kocuvanu ob sodelovanju svetovalke Milene Basta, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za "nakup traktorja in traktorskega čelnega nakladača", na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo ITRO d.o.o., Gmajna 15, 1236 Trzin, ki ga zastopa odvetnik Marjan Feguš, Stanetova 2, Celje, (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, Nova Gorica (v nadaljevanju: naročnik), dne 21.12.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 06.10.2005 sprejel sklep o začetku oddaje javnega naročila za nakup blaga "traktor in traktorski čelni nakladač". Predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 91/2005, z dne 14.10.2005, pod številko objave Ob. 27794/05.

Naročnik je dne 09.11.2005 z Obvestilom o oddaji javnega naročila, št. JN/1/05/1 predmetno javno naročilo za oba sklopa (traktor in traktorski čelni nakladač), kot najugodnejšemu ponudniku oddal podjetju Interexport d.o.o., Dunajska 139, Ljubljana.

Vlagatelj je dne 22.11.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, je naročnik pred rokom za oddajo ponudb, dne 25.10.2005, prevzemnike razpisne dokumentacije obvestil, da mora traktor, poleg opisanih lastnosti, imeti tudi brezstopenjski menjalnik. Vlagatelj navaja, da je le en proizvajalec traktorjev z brezstopenjskim menjalnikom in sicer proizvajalec Fendt. Po vlagateljevem mnenju je naročnik z zahtevo po brezstopenjskem menjalniku privilegiral enega ponudnika, zato mu očita kršitev določila 7. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj tudi navaja, da bi moral biti, glede na to, da lahko zahtevo po brezstopenjskem menjalniku izpolni le en ponudnik, predmetni postopek oddaje javnega naročila omejeni, zato naročniku očita kršitev 17. člena ZJN-1. Vlagatelj meni, da bo izvedeniška preveritev tehničnih možnosti zagotovitve traktorja z brezstopenjskih menjalnikom izkazala, da ima možnost za pridobitev javnega naročila le prodajalec traktorjev Fendt. Vlagatelj predlaga, da se v celoti razveljavi postopek oddaje predmetnega javnega naročila in zahteva povračilo stroškov vplačane takse v višini 100.000,00 SIT in stroške zastopanja v višini 30.000,00 SIT.

Naročnik je dne 30.11.2005 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da je zahtevo po brezstopenjskem menjalniku podal v času trajanja razpisa, ko še ni vedel kakšno bo končno število ponudnikov, zato trditve vlagatelja o zavestnem dajanju prednosti določenim ponudnikom, zavrača kot neutemeljene. Naročnik tudi navaja, da je na tržišču več proizvajalcev, ki ponujajo traktorje z brezstopenjskim menjalnikom in ne samo proizvajalec Fendt. Naročnik še pojasnjuje, da je ponudba vlagatelja nepopolna v tehničnem smislu, saj po le-tej naročnik ne more nabaviti traktorskega čelnega nakladača.

Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo (dopis z dne 05.12.2005), je naročnik z dopisom, z dne 15.12.2005 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom druge alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom četrtega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je preverila navedbo vlagatelja, da je naročnik z dopolnitvijo razpisne dokumentacije z zahtevo, da ima traktor brezstopenjski menjalnik, kršil določila ZJN-1.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik z dopisom, z dne 25.10.2005, pred rokom za oddajo ponudb (rok za predložitev ponudb se je iztekel na 07.11.2005 ob 12. uri), dopolnil razpisno dokumentacijo tako, da je poleg že opisanih lastnosti traktorja, zahteval tudi brezstopenjski menjalnik. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal skladno z določilom 25. člena ZJN-1, saj je pravočasno, pred rokom za oddajo ponudb, dopolnil razpisno dokumentacijo in obvestilo o dopolnitvi razpisne dokumentacije posredoval vsem, ki so prejeli razpisno dokumentacijo.
V postopkih oddaje javnih naročil je ponudnikom pravica do pravnega sredstva zagotovljena z možnostjo vložitve zahtevka za revizijo. Določilo prvega odstavka 12. člena ZRPJN predvideva, da se zahtevek za revizijo lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil (ZJN-1) ali ZRPJN ne določa drugače. Omejitev možnosti vložitve zahtevka za revizijo prestavlja določilo petega odstavka 12. člena ZRPJN, ki določa, da vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so vlagatelju bile ali bi mu morale biti znane pred potekom roka določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom. Pravna norma petega odstavka 12. člena ZRPJN ponudnikom onemogoča, da bi po poteku roka določenega za predložitev ponudb/prijav, vložili zahtevek za revizijo, v katerem bi zatrjevali nepravilnosti v zvezi z objavo razpisa in/ali razpisno dokumentacijo. Omenjeno določilo petega odstavka 12. člena ZRPJN od ponudnikom zahteva, da do roka za predložitev ponudb ugovarjajo zoper morebitne kršitve naročnika, s katerimi so že seznanili. Državna revizijska komisija poudarja, da v kolikor ponudniki zoper morebitne kršitve naročnika v zvezi z razpisno dokumentacijo/objavo razpisa, s katerimi so bili seznanjeni do roka za predložitev ponudb, do tega roka ne ugovarjajo, so v pravici do vložitve zahtevka za revizijo zoper tovrstne kršitve naročnika, prekludirani.
V predmetnem postopku oddaje javnega naročila se je vlagatelj z zahtevo naročnika po brezstopenjskem menjalniku seznanil že pred rokom za predložitev ponudb, zahtevek za revizijo pa je vložil šele po naročnikovem sprejemu Obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 09.11.2005, zato je potrebno zahtevek za revizijo označiti kot prepozen. Državna revizijska komisija se skladno z določilom petega odstavka 12. člena ZRPJN in zgoraj navedeno obrazložitvijo do vlagateljev navedbe ni mogla meritorno opredeliti.
Vsled navedenega je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da naročniku ni mogoče očitati kršitev določil ZJN-1, ki jih zatrjuje vlagatelj, zato je skladno z določilom druge alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, tako kot je razvidno iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z določilom 22. člena ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Državna revizijska komisija je zahtevek za revizijo zavrnila, zato je potrebno, skladno z določilom tretjega odstavka 22. člena ZRPJN, ki povrnitev potrebnih stroškov nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 2. točki izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 21.12.2005
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetnik Marjan Feguš, Stanetova 2, Celje
- Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, Nova Gorica
- Interexport d.o.o., Dunajska 139, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana