018-323/2005 DARS d.d. - popravni sklep

Številka: 018-323/05-33-2637 P O P R A V N I

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, predsednika dr. Aleksija Mužine in članice mag. Metke Cerar kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Saše Rode, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "AC Slivnica-Pesnica; pododsek Zrkovska cesta-Pesnica od km 10+847 do km 17+150; gradnja viadukta Rondo 10-3, 6-10", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik CM CELJE d.d, Lava 42, Celje, ki jih zastopa odvetnik Stojan Zdolšek, Miklošičeva 24, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS - Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 04.11.2005

ODLOČILA

Sklep Državne revizijske komisije, št. 018-323/05-33-2625, z dne 28.15.2005, se spremeni tako, da se v uvodu sklepa, izbriše besedilo "ki so ga vložili skupni ponudniki" in se ta del nadomesti z besedilom "ki ga je vložil ponudnik", tako da se spremenjeno besedilo tega dela uvoda poslej glasi: "...ki ga je vložil ponudnik CM CELJE d.d, Lava 42, Celje, â??.".

Obrazložitev

Državna revizijska komisija je v postopku nadzora nad zakonitostjo oddaje javnega naročila izdala sklep, št. 018-323/05-33-2625, z dne 28.10.2005. V uvodu izdanega sklepa je prišlo do napake pri opredelitvi vlagatelja, saj je bilo pomotoma zapisano, da so zahtevek za revizijo vložili skupni ponudniki, namesto pravilno, da je zahtevek za revizijo vložil ponudnik.

Iz določil 328. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04 in 10/04, v nadaljevanju: ZPP), ki se v revizijskem postopku uporablja na temelju petega odstavka 3. člena ZRPJN, izhaja, da lahko predsednik senata kadar koli popravi napake v imenih in številkah ter druge očitne pisne in računske pomote, pomanjkljivosti glede oblike in neskladnost prepisa sodbe z izvirnikom. O popravi se izda poseben sklep, ki se zapiše na koncu izvirnika, strankam pa se vroči prepis sklepa.

Na temelju opredeljenih določil ZPP in z namenom odprave ugotovljene pomanjkljivosti sklepa Državne revizijske komisije, št. 018-323/05-33-2625, z dne 28.10.2005, izdaja Državna revizijska komisija predmetni popravni sklep.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 04.11.2005

Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- DARS - Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
- Vegrad d.d, Stari trg 35, Velenje
- Ginex International d.o.o., Rejčeva ulica 3, Nova Gorica
- GP Mostogradnja AD, VljakoviÄ"eva 19A, Beograd
- CPK d.d., Ulica 15. maja, Koper
- Odvetnik Stojan Zdolšek, Miklošičeva 24, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.