018-400/2005 Aerodrom Portorož d.o.o.

Številka: 018-400/2005-35-3207

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega in petega odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) in prvega odstavka 29. člena Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 44/05; v nadaljevanju: Poslovnik), po predsedniku dr. Aleksiju Mužini, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "dobava gasilskega vozila" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Gasilska oprema, d.o.o., Koprska 94, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Dean Gončin, Dunajska 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Aerodrom Portorož, d.o.o., Sečovlje 19, Sečovlje, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), ter na podlagi naročnikovega predloga za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, dne 20.12.2005

ODLOČILA

Naročnikovemu predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, se delno ugodi. Vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 13.12.2005, v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika do vključno izvedbe zbiranja ponudb, njihovega odpiranja, pregledovanja in vrednotenja. Naročnik do pravnomočnega zaključka revizijskega postopka, vodenega na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka, ne sme sprejeti odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. V preostalem se naročnikov predlog zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 16.05.2005 sprejel sklep, št. 01/2005-B, o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Javni razpis je objavil je v Uradnem listu RS, št. 54/05, z dne 03.06.2005, pod št. objave Ob-15182/05, ter Uradnem listu EU, št. S 103, z dne 27.05.2005, pod številko objave 102809.

Dne 02.11.2005 je naročnik sprejel sklep, s katerim je odločil, da se zavrne vse prejete ponudbe.
Dne 21.11.2005 je naročnik izdal sklep, št. 01/2005-B/P, o pričetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave, nato pa je k oddaji ponudb povabil oba ponudnika, ki sta oddala ponudbi v predhodnem odprtem postopku.

Dne 13.12.2005 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem slednjemu očita kršitev 1. točke tretjega odstavka 20. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1), 5. člena ZJN-1 ter 7. člena ZJN-1.

Naročnik je z dopisom, z dne 14.12.2005, vlagatelja pozval k dopolnitvi revizijskega zahtevka s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijo.

Istega dne je naročnik na Državno revizijsko komisijo naslovil predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ter da lahko naročnik izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave do izdaje odločitve.
V obrazložiti svojega predloga naročnik navaja, da z izdajo sklepa o nesuspenzivnosti v obliki, kot jo zahteva naročnik, za vlagatelja škodljive posledice ne morejo nastati. Vlagatelj je bil namreč povabljen k oddaji ponudbe in le-to lahko odda, za praktično identičen predmet javnega naročila pa je v prehodnem postopku ponudbo že oddal in takrat zanj postavljene tehnične zahteve niso bile sporne. Javni interes naročnika za izvedbo postopka oddaje javnega naročila je predvsem v čimprejšnji dobavi sodobnega gasilskega vozila, saj obstoječe (staro cca. 30 let) ne ustreza več standardom zagotavljanja požarne varnosti na letališču Portorož. Zaradi navedenega je naročnik prisiljen ob pristanku in vzletu večjih letal najemati ustrezno gasilsko vozilo. Navedena rešitev je zgolj začasna in dolgoročno ne zagotavlja optimalne varnosti letalskega prometa na tem letališču, saj bi se lahko zgodilo, da nobeno izmed ustreznih gasilskih vozil v okolici v trenutku pristanka ali vzleta letala ne bi bilo na voljo (požar, okvara, ipd.). Javni interes zagotavljanja varnosti na letališču Portorož je v predmetni zadevi jasno izražen, za varnost le-tega pa je potrebno odločiti tako, kot predlaga naročnik, še posebej ob upoštevanju, da s takšno odločitvijo vlagatelju škoda ne more nastati.

Državna revizijska komisija je z dopisoma, z dne 15.12.2005 ter 19.12.2005, naročnika pozvala k predložitvi dokumentacije o predmetne postopku oddaje javnega naročila. Naročnik je dokumentacijo Državni revizijski komisiji posredoval dne 16.12.2005 ter dne 20.12.2005.

Po presoji navedb naročnika ter pregledu odstopljene dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija, v skladu z drugim in petim odstavkom 11. člena ZRPJN ter v skladu s prvim odstavkom 29. člena Poslovnika, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN v prvem odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) določa, da vložen zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije. V drugem odstavku 11. člena pa ZRPJN dopušča možnost, da lahko Državna revizijska komisija na predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Skladno s petim odstavkom 11. člena ZRPJN lahko predsednik Državne revizijske komisije, če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka tega člena, še pred pridobitvijo obrazloženega mnenja vlagatelja zahtevka za revizijo iz tretjega odstavka tega člena izda sklep, da vložen zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma.

Iz zgoraj navedenega besedila prvega in drugega odstavka 11. člena ZRPJN je razvidno, da je zakonodajalec kot osnovno pravilo določil suspenzivnost zahtevka za revizijo. Temeljno pravilo zakona torej je, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži vse nadaljnje aktivnosti naročnika v zvezi z oddajo konkretnega javnega naročila, medtem ko je možnost za morebitno odločitev o nesuspenzivnosti zahtevka za revizijo pridržana le za izjemne (v danih okoliščinah posameznega primera posebej utemeljene) primere. ZRPJN ne pojasnjuje, katere okoliščine opravičujejo, da se zahtevku za revizijo odvzame suspenzivni učinek, ampak določa le, da Državna revizijska komisija pri odločanju o predlogu naročnika upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma, je torej prepuščena Državni revizijski komisiji, ki pa mora v vsakem posameznem primeru presoditi, ali obstajajo okoliščine, ki utemeljujejo takšno morebitno odločitev. Ob odločanju o morebitni nesuspenzivnosti pravnega sredstva je Državna revizijska komisija dolžna pretehtati interese vseh udeležencev v konkretnem postopku oddaje javnega naročila, pri čemer mora še posebej skrbno oceniti razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja postopka in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da javni interes za izvedbo postopka oddaje javnega naročila obstaja, saj se le- ta izvaja v cilju zagotovitve ustrezne varnosti delovanja letališča Portorož. Istočasno gre ugotoviti, da delna nesuspenzivnost zahtevka za revizijo, kot je določena v izreku tega sklepa, ne vpliva na koristi zadržanja za vse, ki bi lahko bili oškodovani, oz. nima škodljivih posledic za udeležene v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. S takšno odločitvijo je naročniku omogočeno, da kljub vloženemu zahtevku za revizijo izvede del postopka s pogajanji brez predhodne objave (izvede zbiranje ponudb, njihovo odpiranje, pregledovanje in vrednotenje), hkrati pa do pravnomočnega zaključka revizijskega postopka, ki se vodi na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka, ne sme sprejeti odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. Z dovolitvijo zgoraj opredeljenih dejanj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročniku dana možnost, da ob upoštevanju načela hitrosti iz 2. točke prvega odstavka 3. člena ZRPJN ter rokov, ki jih za posamezna procesna dejanja predvideva ZRPJN, čim prej odloči o vloženem zahtevku za revizijo in s tem prispeva k čim hitrejšemu pravnomočnemu zaključku revizijskega postopka, hkrati pa izvede določena ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, s čimer je zagotovljeno upoštevanje razumnih rokov za oddajo predmetnega javnega naročila. Istočasno je s prepovedjo sprejema odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila vlagatelju zagotovljena pravica do učinkovitega pravnega varstva in možnost učinkovite odprave domnevnih nezakonitosti, ki jih slednji zatrjuje v svojem zahtevku za revizijo; opozoriti gre namreč, da odločitev Državne revizijske komisije o naročnikovem predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN v ničemer ne prejudicira morebitne odločitve Državne revizijske komisije o (ne)utemeljenosti zahtevkov za revizijo, v primeru nadaljevanja revizijskega postopka pred tem organom.

Ker je bilo v konkretnem primeru ob presoji naročnikovega predloga ugotovljeno izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 11. člena ZRPJN, je Državna revizijska komisija, skladno s petim odstavkom 11. člena ZRPJN, o naročnikovem predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena odločila še pred pridobitvijo obrazloženega mnenja vlagatelja zahtevka za revizijo iz tretjega odstavka 11. člena ZRPJN. Ob tem je, kot že argumentirano zgoraj, odločila, da se naročnikovemu predlogu za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, delno ugodi. Vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 13.12.2005, v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika do vključno izvedbe zbiranja ponudb, njihovega odpiranja, pregledovanja in vrednotenja. Naročnik do pravnomočnega zaključka revizijskega postopka, vodenega na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka, ne sme sprejeti odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. V preostalem se naročnikov predlog zavrne.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 20.12.2005

dr. Aleksij Mužina,
Predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana,
- Odvetnik Dean Gončin, Dunajska 5, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.