018-331/2005 MNZ

Številka: 018-331/2005-34-3136

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Francija Kodele kot predsednika senata ter članice Vesne Cukrov in predsednika dr. Aleksija Mužine kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Žviplja, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za oblikovanje, izdelavo in personalizacijo biometričnih potnih listin, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Prosum, d.o.o., Ob železnici 18, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: prvi vlagatelj) ter zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Mirage Holography Studio d.o.o., Jedinščica 45, Novo mesto, ki ga zastopa odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Barjanska cesta 3, Ljubljana (v nadaljevanju: drugi vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 14.12.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo prvega vlagatelja se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahtevek za revizijo drugega vlagatelja se zavrne kot neutemeljen.

3. Zahteva prvega vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

4. Zahteva drugega vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 06.06.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila, dne 13.06.2005, dne 11.07.2005 in dne 28.07.2005 pa spremembo tega sklepa. Javni razpis je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 65/2005, z dne 10.06.2005, pod številko objave Ob-16347/05, ter Uradnem listu EU, št. 112/2005, z dne 11.06.2005, pod številko objave 111194-2005.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 14.07.2005, je razvidno, da je naročnik prejel 3 pravočasne ponudbe. Naročnik je izdal sklep o oddaji javnega naročila, št. 1714-04-430-87/2005, z dne 25.08.2005, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje CETIS d.d., Čopova 24, Celje, ki ga zastopa odvetnik Borut Zajc, Slomškova ulica 12a, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Prvi vlagatelj je po prejemu dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, z dne 19.09.2005, vložil zahtevek za revizijo, z dne 29.09.2005, v katerem navaja:
1. Izbrani ponudnik ni predložil referenčnih vzorcev za posamezen zahtevan zaščitni element v petih enakih izvodih. Prvi vlagatelj navaja, da slednje izhaja že iz samega vizualnega pregleda vzorcev ter v tem delu opozarja, da je izbrani ponudnik podal:
a) različne barve predloženih vzorcev (od petih predloženih vzorcev je podal štiri v eni in enega v drugi barvni kombinaciji).
b) različne znake (vsak izmed petih predloženih vzorcev izbranega ponudnika ima drugačne elemente tiska).
c) prostorsko različno pozicioniranje zaščitnih elementov (zamaknjenost za 2mm).
d) različne zapise serijskih številk.
2. Ponudba prvega vlagatelja je pravilna, saj so podobno kot pri izbranem ponudniku vzorci v bistvenih elementih enaki in posamezen vzorec dokazuje sposobnost implementacije, čeprav je naročnik, v nasprotju z načelom enakopravnosti, prvega vlagatelja izločil. Prvi vlagatelj vztraja pri dodatni obrazložitvi svoje ponudbe po 54. členu Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), ki jo je podal na zahtevo naročnika in v kateri pojasnjuje, kje se posamezni zaščitni elementi nahajajo in kako so implementirani. Ustreznost vzorcev prvega vlagatelja je posredno potrdil tudi naročnik, ko je le-tega sploh pozval k dodatnim pojasnilom po 54. členu ZJN-1.
3. Naročnik je na ogledu ponudb potrdil, da ni opravil posebne strokovne (forenzične) analize vzorcev izbrane ponudbe (prvi vlagatelj opozarja, da v dokumentaciji ni zapisnika, ki bi izkazoval, da so bile raziskave opravljene) ter se je zadovoljil zgolj z vizualnim pregledom predloženih vzorcev. Glede na naročnikovo zatrjevanje na ogledu, da je ustrezne preiskave izvedel v lastnem laboratoriju naročnika, pri čemer na zahtevo prvega vlagatelja po vpogledu v poročila le-teh ni predložil, saj naj jih ne bi imel, prvi vlagatelj ugotavlja, da postopek oddaje javnega naročila ni bil v celoti dokumentiran, s čimer naj bi naročnik kršil 10. člen ZJN-1.
4. Iz vizualnega pregleda vzorcev ni mogoče reči, ali le-ti vsebujejo zaščitni element - integriran brezkontaktni čip z zadostno zmogljivostjo, ki bi moral biti integriran v biografski strani v polikarbonatu. Le-ta je v vzorcu z napisom "Terra Incognita" narejena v t.i. "sendvič" tehniki, kjer sta spajana papir, polikarbonat v enem ali več slojih, verjetno pa je vmes še kak drug material, čeprav je naročnik v razpisni dokumentaciji zapisal, da mora biti biografska stran narejena zgolj iz polikarbonata.
5. Zaščitni element - melirna vlakna v treh barvah, ena vidna le v UV svetlobi, pri vzorcih izbranega ponudnika niso sredinsko pozicionirana glede na posamezno vizno stran, saj tečejo na notranji levi strani vizne strani ob šivu, in zgolj na vsaki drugi strani vzorca.
6. Izbrani ponudnik v nasprotju z zahtevo razpisne dokumentacije ni predložil referenčnega dokumenta, ki predstavlja zaščito, ki bi bil lastne izdelave (pri tem izbrani ponudnik ni navedel partnerjev niti podizvajalcev, torej mora predložiti vse vzorce lastne izdelave), in sicer:
a) Polikarbonat je po podatkih prvega vlagatelja zanj izvedel izvajalec Brite ID iz Velike Britanije, ki razpolaga z ustrezno tehnologijo. Prvi vlagatelj predlaga, da se izbranega ponudnika pozove, naj predloži dokazila, da se polikarbonatski del lepljenja in laminiranja ter spajanja izvedel sam.
b) Obstoječi potni list, ki je eden od vzorcev v ponudbi izbranega ponudnika, izdelujeta izbrani ponudnik in drugi vlagatelj, posledično pa je predložen vzorec rezultat skupnega dela in sodelovanja in ne predstavlja lastne izdelave izbranega ponudnika, zato vzorca ne gre upoštevati.
c) Vzorca platnic, s katerim se izkazuje sposobnost UV tiska na zunanji strani platnic, izbrani ponudnik ni izdelal sam, saj se pod UV svetlobo jasno vidi logo izdelovalca platnic, podjetje Red Bridge International, kar je na ogledu ponudb potrdil tudi naročnik, zato vzorca ne gre upoštevati kot ustreznega.
7. Izbrani ponudnik v nasprotju z določilom razpisne dokumentacije ni navedel tehnologije za lasersko številčenje potnih listov, saj ni navedel znamke, tipa in modela naprave, kar je ključen podatek pri navedbi tehnologije.
8. Naročnik je kršil 76. člen ZJN-1, ko ni preveril, ali so ponudniki ravnali skladno s 55c. členom ZJN-1 in predložili kopije ponudb tudi Državni revizijski komisiji, kar je pogoj za pravilnost ponudbe.
9. Naročnik bi pri ponudbi izbranega ponudnika moral ugotoviti, da je le-ta podal neobičajno nizko ceno, to je ceno, ki ne pokriva vseh stroškov izdelave potnih listov, saj je cena obstoječega potnega lista 5.500 SIT brez DDV, ponudbena cena pa znaša cca. 5.700 SIT brez DDV, upoštevaje, da potni list po tem javnem razpisu vsebuje dodatne varnostne elemente ter v polikarbonat vgrajen čip za zapis biometričnih podatkov, ceno personalizacije posameznega potnega lista, v ceno pa mora biti všteta tudi licenca za uporabo programske opreme za zajem podatkov na delovnih mestih v RS in zapis podatkov v čip. Prvi vlagatelj se sprašuje o razlogih za majhno razliko v ceni izdelave starega in novega potnega lista.
Prvi vlagatelj kot dokaz predlaga postavitev izvedenca, ki bo ugotovil skladnost vzorcev izbranega ponudnika z razpisno dokumentacijo in identičnost vzorcev izbranega ponudnika.
Prvi vlagatelj primarno predlaga, da se razveljavi naročnikov sklep o oddaji javnega naročila, z dne 28.08.2005 (pravilno: z dne 25.08.2005) oziroma podredno, da se ugotovi, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, ponudba prvega vlagatelja pa pravilna ter razveljavi naročnikov sklep o oddaji javnega naročila, z dne 25.08.2005 oziroma podredno, da se v celoti razveljavi predmetno javno naročilo.
Prvi vlagatelj v postopek priglaša revizijske stroške v višini predpisane takse 200.000,00 SIT ter stroške odvetniškega zastopanja in priprave zahtevka za revizijo v višini 3.000 odvetniških točk, povečano za DDV ter 3% materialnih stroškov.

Naročnik je sprejel sklep, št. 430-87/2005/37 (17141-01), z dne 17.10.2005, s katerim je zahtevek za revizijo prvega vlagatelja zavrnil, prav tako pa je zavrnil tudi njegovo zahtevo po povrnitvi stroškov postopka. V obrazložitvi sklepa naročnika navaja:
1. Namen referenčnih vzorcev oziroma prototipov je ugotavljanje sposobnosti implementacije zahtevanih zaščitnih elementov oziroma da ponudnik dokaže, da je sposoben zaščitne elemente implementirati v dokument. Naročnik pojasnjuje, da:
a) prvi vlagatelj ne napada vzorcev vgrajenih zaščitnih elementov, temveč design nosilcev vzorcev zaščitnih elementov, ki je na eni kartici drugačne barve. Naročnik navaja, da je sam vzorec vgrajenega zaščitnega elementa na vseh karticah izbranega ponudnika enak in v popolnosti ustreza zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije (vzorec št. 3).
b) prvi vlagatelj zopet napada sam design nosilcev vzorcev zaščitnih elementov, ki pa ni pomemben, saj se je naročnik v razpisni dokumentaciji zavezal, da bo izbranemu ponudniku po sklenitvi pogodbe sam predložil dokončno grafično podobo potnih listin in le-ta ni predmet konkretnega javnega naročila. Naročnik navaja, da so kartice izbranega ponudnika delno personalizirane, saj je na njih z laserskim gravirnim strojem narejen portret, ki se pri prepogibanju kartice izmenjuje s številko in astrološkim motivom. Nosilci omenjenega zaščitnega elementa se med seboj razlikujejo v astrološkem motivu, ki je zgolj oblikovna rešitev personalizacije in sam po sebi nima nikakršne povezave z zaščitnim elementom, ki je na karticah predstavljen (vzorec št. 4).
c) gre za običajna tehnološka nihanja (cca. 2 mm), kar se kasneje opredeljuje v katalogu dovoljenih odstopanj, ki so majhna in pričakovana. Naročnik se sklicuje na 24. člen vzorca pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in po katerem se izvajalec zaveže, da bo najkasneje do pričetka rednega izdelovanja obrazcev in personaliziranja potnih listin naročnikoma dostavil katalog rednih odstopanj, ki je izdelan in verificiran s strani pogodbenih strank in ki se uporabi pri proizvodnji potnih listin ter v primeru morebitnih sporov v zvezi z dovoljenimi odstopanji in se uporablja za vse izdelane potne liste.
d) gre pri laserski perforaciji serijskih številk v potni listini za vedno isto uporabljeno varnostno tehnologijo laserskega perforiranja oziroma za isti element zaščite. Glede na to, da gre za specimne potnih listov je logično in nujno, da so le-ti oštevilčeni z zaporednimi številkami zaradi njihove sledljivosti. Gre torej za isti zaščitni element, ki je celo nadgrajen oziroma podan na način, kot se bo dejansko implementiral v bodoči potni list (z zaporednim serijskim številčenjem), na enak način pa je specimne potnih listov predložil tudi drugi vlagatelj.
2. V ponudbi prvega vlagatelja se dva referenčna vzorca razlikujeta od ostalih treh, pri čemer so razlike na biografski strani. Naročnik poudarja, da gre za razlike v zaščitnih elementih, saj se zahtevan vzorec zaščitnega elementa mikrotekst nahaja na treh izvodih, na dveh pa le-tega ni. Prvi vlagatelj na svojih vzorcih ni podal zahtevanih zaščitnih elementov v petih z enakih izvodih, torej ni bila ugotovljena neenakost zaradi razlik v designu, ki sicer evidentno obstajajo, temveč zaradi razlik v zahtevanih zaščitah. Zato ne drži trditev prvega vlagatelja, da so tudi pri njem, podobno kot pri izbranem ponudniku, vzorci v bistvenih elementih enaki. Naročnik dodaja, da je pri pregledu tehničnega dela ponudbe prvega vlagatelja uporabil institut pojasnjevanja ponudb, in sicer zaradi nejasnosti oziroma dvoumnosti določenih ponudbenih elementov, zaradi katerih ne bi mogel oceniti pravilnosti ponudbe.
3. Naročnik je prvemu vlagatelju že na vpogledu v dokumentacijo pojasnil, da so bila testiranja vzorcev izvedena v lastnem laboratoriju naročnika ter da je bil izdelan zapisnik strokovne komisije o pregledu in ocenjevanju ponudb, v katero je bil kot član strokovne komisije za izvedbo postopka oddaje predmetnega javnega naročila vključen tudi ekspert iz Centra za forenzične preiskave naročnika. Center za forenzične preiskave ni vodil posebnega zapisnika o pregledu vzorcev (kot je razvidno iz zapisnika o vpogledu v dokumentacijo, z dne 26.09.2005). Naročnik navaja, da je edino zapisnik strokovne komisije o pregledu in ocenjevanju ponudb uraden dokument, ki celovito presoja primernost, sprejemljivost in pravilnost prejetih ponudb, osnova za izdajo le-tega pa so zapisniki vmesnih sestankov strokovne komisije, ki so potekali tekom pregledovanja in analize ponudb ter so navedeni v zapisniku o pregledu in ocenjevanju ponudb, z dne 17.08.2005, poročilo o opravljeni strokovni (forenzični) analizi predloženih vzorcev pa je priloga zapisnika sestanka strokovne komisije, z dne 09.08.2005. Po mnenju naročnika način presoje ponudb ne more biti in ni predmet revizije postopkov, kvečjemu le pravilnosti ugotovitev glede ponudb.
4. Naročnik je preverjal fizično prisotnost čipov v predloženih vzorcih oziroma prototipih vseh ponudnikov enako, pri čemer je ugotovil, da so čipi vgrajeni, na podlagi ustrezne listinske dokumentacije v ponudbah pa je ugotovil, da so ponujeni ustrezni čipi. Prisotnost čipa in vgrajene antene v biografski strani v polikarbonatu, v predloženem vzorcu izbranega ponudnika, je naročnik preveril s presvetlitvijo polikarbonata (enako kot pri ostalih dveh ponudnikih), in sicer z modulom MH400 videospektralnega komparatorja VSC2000HR. Naročnik ugotavlja, da je biografska stran v vzorcu izbranega ponudnika izdelana v celoti iz polikarbonata, lepljena na papir, tovrstno vezavo pa je izbrani ponudnik celo patentiral. Ker naročnik ni nikjer predvidel ali zahteval določenega načina vezave biografskega (polikarbonatnega) vložka v listino, način vezave ne spremeni samega materiala biografske strani.
5. Naročnik ni nikjer definiral, glede na kaj morajo biti melirna vlakna dejansko sredinsko pozicionirana, iz česar sledi, da je izbrani ponudnik v popolnosti zadostil zahtevi razpisne dokumentacije po sredinskem pozicioniranju melirnih vlaken, ko je melirna vlakna pozicioniral sredinsko glede na odprti potni list.
6. Naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji jasno in transparentno ločil pojme: ponudnik, ponudniki skupne ponudbe, podizvajalci ter dobavitelji materialov in tehnologij, njihove definicije pa so bile s strani vseh ponudnikov, glede na način podaje njihovih ponudb, pravilno razumljene.
a) Naročnik ponovno navaja, kot pod točko 4, da je v vzorcu potnega lista izbranega ponudnika "Republica Terra Incognita" v celoti iz polikarbonata izdelana biografska stran lepljena na papir ter da je izbrani ponudnik takšno vezavo celo patentiral. Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je njegov dobavitelj polikarbonata podjetje Bayer MaterialScience AG, kot je bilo navedeno že v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila, spajanje polikarbonatskega dela vzorca potnega lista pa izbrani ponudnik izvaja sam.
b) Prvi vlagatelj pravilno ugotavlja, da gre pri specimnu aktualnega slovenskega potnega lista (vzorec št. 2) za skupni produkt izbranega ponudnika in drugega vlagatelja ter da le-tega ne gre upoštevati v vseh zaščitnih elementih. Naročnik je upošteval le tiste vzorce zaščitnih elementov iz tega dokumenta, katere je izdelal izbrani ponudnik sam. Pri tem se naročnik sklicuje na pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri oblikovanju, izdelavi in personalizaciji potnih listin, ki sta jo sklenila izbrani ponudnik in drugi vlagatelj dne 28.01.2000 in je sestavni del krovne pogodbe o oblikovanju, izdelavi, personalizaciji in dobavi potnih listin, sklenjeni dne 07.04.2000 med naročnikom in Ministrstvom za zunanje zadeve na eni ter izbranim ponudnikom in drugim vlagateljem na drugi strani, in v kateri je določeno, da s to pogodbo pogodbeni stranki določata načela delitve pogodbenega predmeta in ga tam, kjer je to mogoče, že medsebojno delita. V členih 4 do vključno 13 je določeno, da izbrani ponudnik v celoti izdeluje papirni del obrazca potnega lista z vsemi zaščitnimi in varnostnimi elementi ter vloge za izdajo potnih listin, posebne transportne embalaže za prenos vlog in izdelanih listin na upravne enote, ovojnice s spremnim dopisom, drugi vlagatelj pa izdeluje polikarbonatsko biografsko listino, vendar nanjo ne aplicira kinegrama, ki ga na vsak blanket polikarbonatske biografske listine odtisne izbrani ponudnik. Izbrani ponudnik blankete polikarbonatne listine vgrajuje v papirni del obrazca potnega lista z vsemi zaščitami in varnostnimi elementi in tako oblikuje obrazec potnega lista. Glede na navedeno je izbrani ponudnik kot dokazilo za usposobljenost implementacije posameznih zaščitnih elementov na papirnih straneh lahko predložil specimen aktualnega slovenskega potnega lista, zato ga je naročnik tudi upošteval, saj je ravno ta del obrazca potnega lista po medsebojni pogodbi njegov produkt, hkrati pa izbranemu ponudniku podjetja drugega vlagatelja ni bilo potrebno navajati kot podizvajalca, saj je evidentno, da papirni del potnega lista ni produkt slednjega.
c) Izbrani ponudnik je v ponudbi podal podatke o platnicah in dobavitelju le-teh, in sicer je njegov dobavitelj platnic podjetje FiberMark Red Bridge International Ltd., katerega logo je razviden na vzorcih na zunanjem delu platnic. Naročnik navaja, da je na enak način podatke o tem materialu predložil tudi prvi vlagatelj, katerega dobavitelj platnic je isto podjetje kot pri izbranem ponudniku. Naročnik pojasnjuje, da je ponudba izbranega ponudnika pravilna, kajti ne gre za primer nastopanja s podizvajalcem, ampak (tako kot pri prvem in drugem vlagatelju) za izdelovalca materiala, ki je osnova ali podlaga za končni izdelek, v katerega ponudnik - izvajalec implementira material, ki ga je prejel od dobavitelja. Zahteve, da mora biti vzorec lastne izdelave, ne gre razlagati na način, da mora ponudnik sam ali s podizvajalci izdelati vse materiale, iz katerih je izdelan končni izdelek, temu pa potrjuje tudi oblikovanje razpisne dokumentacije glede dobaviteljev posameznih materialov, ki so druge osebe kot podizvajalci. Bistvo je, da ponudnik dokaže, da je sposoben implementirati vse zaščitne elemente v končni izdelek, z vsemi značilnostmi, ki so določene v razpisni dokumentaciji, ne glede na to, da posamezne sestavine končnega izdelka nabavlja tudi pri drugih dobaviteljih, ki pa v tem primeru niso podizvajalci. Glede na tehnološke posebnosti nekaterih zaščitnih elementov niti ni mogoče, da določenih ne bi izdelovali že dobavitelji materiala - npr. kinegram, melirna vlakna in zaščitna nitka; slednja vedno izdelujejo že v papirnici, saj gre za zaščitne elemente, ki se v papir vgrajujejo v fazi proizvodnje papirja in ne kasneje.
7. Naročnik navaja, da so v skladu z določili razpisne dokumentacije morali ponudniki predložiti podatke o dobavitelju tehnologije, podatke o tehnologiji ter seznam najpomembnejših dobav dobavitelja, pri čemer ni bilo zahtevano, da morajo ponudniki konkretizirati znamko, tip in model naprave. Izbrani ponudnik je v obrazcu iz priloge št. II/9 za tehnologijo za lasersko številčenje potnih listov podal podatke o dobavitelju oziroma proizvajalcu tehnologije oziroma naprave ter podrobne podatke o načinu delovanja te tehnologije, poleg tega pa je bilo tudi na ogledu prostorov ugotovljeno, da izbrani ponudnik razpolaga z napravo za lasersko številčenje potnih listov.
8. Iz določbe 55c. člena ZJN-1 izhaja, da je naročnik dolžan v razpisni dokumentaciji navesti, da gre za takšno vrednost, od katere dalje mora ponudnik predložiti kopijo ponudbe Državni revizijski komisiji ter da mora naročnik o dokončnosti postopka oddaje javnega naročila obvestiti Državno revizijsko komisijo. Drugih obveznosti ZJN-1 v zvezi s kopijami ponudb naročniku ne nalaga, zato je takšna navedba prvega vlagatelja nesmiselna, poleg tega pa so vsi ponudniki oddali kopijo ponudbe na Državno revizijsko komisijo.
9. Naročnik navaja, da je odločitev, ali bo uporabil možnost preverjanja neobičajno nizke cene, stvar poslovne presoje in odločitve samega naročnika. Pri analizi cen ponujenih potnih listov naročnik ni ugotovil neobičajno nizke cene, zato ni bilo potrebe, da bi uporabil ta institut. Naročnik dodaja, da je že v razpisni dokumentaciji oblikoval obrazec strukture cene tako, da le-ta podrobno predstavlja elemente končne cene potnega lista. Naročnik pripominja, da je nesmiselno in neprimerno izpodbijati ceno izbranega ponudnika s ceno aktualnega potnega lista, saj izbrani ponudnik pri ponujenem potnem listu nastopa sam, brez podizvajalcev in si lahko sam izbira ugodnejše dobavitelje materialov, bojazen zviševanja cene z aneksi pa je naročnik odpravil v vzorcu pogodbe, po katerem je dvig cene vedno stvar pogajanj med naročnikom in izbranim izvajalcem.

Prvi vlagatelj je z vlogo, z dne 19.10.2005, naročnika obvestil, da želi postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. Prvi vlagatelj dodatno pojasnjuje navedbe iz zahtevka za revizijo pod točko:
1. Naročnik po svoje interpretira določbe razpisne dokumentacije ko navaja, da so na posameznih vzorcih izbranega ponudnika implementirani enaki zaščitni elementi. Zahteva iz razpisne dokumentacije ne omenja enakih zaščitnih elementov, temveč enake vzorce.
3. Naročnik v obrazložitvi sklepa navaja, da je izvajal določene preizkuse, ki pa jih ni dokumentiral.
4. Glede na odgovor naročnika v dodatnih pojasnilih, z dne 27.06.2005, po katerem mora biti biografska stran iz polikarbonata, izhaja, da le-ta ne sme biti v platnicah ali med dvema papirnima stranema. Čip očitno ni integriran v polikarbonatno biografsko stran, temveč med papir in polikarbonat, kar je v nasprotju z razpisno dokumentacijo in pojasnilom naročnika. Poleg tega ni dokazano, da vzorec izbranega ponudnika sploh vsebuje implementiran mikročip oziroma da je le-ta delujoč.
5. Melirna vlakna morajo biti na viznih straneh (gre za stran in ne za dvojno stran potnega lista), navedenega pa izbrani ponudnik očitno ni sposoben izvesti. Pri tem naročnik ne izkazuje, da so melirna vlakna pri izbranem ponudniku narejena s tehniko dodajanja na samih valjih.
6.b)Vzorec slovenskega potnega lista izbranega ponudnika ni element lastne izdelave, ampak element skupne izdelave, poleg tega pa je zaščitni element melirna vlakna implementiran samo v tem vzorcu.
7. Glede tehnologije za lasersko številčenje pri izbranem ponudniku ni jasno, ali tehnologija sploh obstaja.
8. Oddaja kopij ponudb na Državno revizijsko komisijo je pogoj za pravilnosti ponudb, česar naročnik ni preveril.
9. Glede na dražjo tehnologijo in implementacijo dodatnih varnostnih elementov v potnem listu (med drugimi tudi mikročipa) prvi vlagatelj meni, da cena izbranega ponudnika ne pokrije v celoti stroškov izdelave.
Prvi vlagatelj v postopek priglaša tudi nadaljnje stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer za sestavo izjave o nadaljevanju postopka 150 točk, povečano za DDV.

Drugi vlagatelj je po prejemu dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, z dne 19.09.2005, vložil zahtevek za revizijo, z dne 29.09.2005, v katerem navaja:
1. Naročnik je kršil četrti in peti odstavek 25. člen ZJN-1, ko je dne 11.07.2005, to je tri dni pred rokom za oddajo ponudb, spremenil razpisno dokumentacijo na način, ki je bistveno vplival na oddajo ponudb, saj je razširil možnosti v zvezi s predložitvijo referenčnih vzorcev iz tistih, ki so lastni produkti oziroma lastni prototipi tudi na tiste, ki so lastni produkti podizvajalcev oziroma njihovi lastni prototipi. Drugi vlagatelj vnaprej oporeka možnosti, da bi bil v smislu petega odstavka 12. člena ZRPJN prekludiran v navajanju kršitev, saj zatrjevane kršitve objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom. Drugi vlagatelj jo je zaznal šele po tem, ko je prejel sklep o oddaji javnega naročila, iz katerega je bilo razvidno, da je naročnik predmetno javno naročilo oddal izbranemu ponudniku.
2. Vzorec aktualnega potnega lista izbranega ponudnika (vzorec št. 2) je produkt skupne izdelave izbranega ponudnika in drugega vlagatelja, pri tem pa drugi vlagatelj v ponudbi izbranega ponudnika v nobenem delu ni niti omenjen, niti ni predviden kot podizvajalec omenjenega vzorca. Drugi vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ni izrazil želje, da bi se skupni proizvod predložil kot zahtevan vzorec, zato je drugi vlagatelj štel, da nepravilno objavljena sprememba razpisne dokumentacije ni sporna in da zaradi te kršitve naročnika drugemu vlagatelju ne bo nastala škoda. Naročnik v nobenem primeru ne bi smel upoštevati spornega vzorca ter bi moral nujno ugotoviti, da izbrani ponudnik ni dokazal sposobnosti implementacije tistih zaščitnih elementov, katere je dokazoval izključno z vzorcem št. 2. Drugi vlagatelj povzema ugotovitve naročnika iz dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, po katerih je naročnik na podlagi vzorca št. 2 priznal usposobljenost izbranemu ponudniku za implementacijo določenih zaščitnih elementov potnega lista. Ker je izbrani ponudnik usposobljenost za implementacijo nekaterih zaščitnih elementov potnega lista dokazoval tudi z drugimi vzorci, je po mnenju drugega vlagatelja nedvomno, da je naročnik izbranemu ponudniku priznal usposobljenost izključno na podlagi predloženega vzorca št. 2 za naslednje zaščitne elemente:
- na platnicah: ultravijolične zaščite zunanje strani,
- na vizni strani: melirna vlakna v treh barvah od katerih je ena vidna le v UV, sredinsko pozicionirana, zaščitna nitka v papirju z ultravijolično zaščito in mikrotekstom in dvobarvna, ultravijolično zaščitena nitka za šivanje.
3. Drugi vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik nekaterih zaščitnih elementov, ki jih je kot dokaz svoje usposobljenosti predložil kot vzorce oziroma na vzorcih, ne proizvaja sam, ampak jih kupuje pri svojih dobaviteljih (velja za vzorec št. 1 in vzorec št. 2), z namenom dokazovanje teh trditev pa drugi vlagatelj predlaga postavitev izvedenca ustrezne stroke.
a) V zvezi z ultravijolično zaščito zunanje strani platnic je bilo pri vpogledu v ponudbo ugotovljeno, da je na zunanji strani vzorca platnic natisnjen logo njihovega proizvajalca (FiberMark Red Bridge International, Ltd., Velika Britanija), zato tega vzorca ni mogoče šteti za lasten proizvod ali prototip ali za proizvod ali prototip svojega podizvajalca, saj jih izbrani ponudnik ne navaja, prav tako pa tudi napis "Republika Slovenija" na vzorcu št. 2 tiska omenjeni dobavitelj platnic.
b) Tudi vodni znak, melirna vlakna v treh barvah, od katerih je ena vidna le z UV, sredinsko pozicionirana in zaščitna nitka z ultravijolično zaščito in mikrotekstom v viznih straneh aktualnega potnega lista (vzorec št. 2) je proizvod podjetja Radeče papir d.d., Radeče, ki pa ga izbrani ponudnik ni navedel kot podizvajalca.
c) Podobno je v vzorcu št. 2 dvobarvna ultravijolična zaščitna nitka za šivanje proizvod Tovarne sukancev in trakov d.d., Maribor.
d) V polikarbonat prek fotografije integriran prosojen uklonski element Kinegram izbrani ponudnik prav tako kupuje na trgu.
e) Tudi čip in njegova integracija z anteno in polikarbonom ni lastni proizvod izbranega ponudnika, ampak ga le-ta kupuje.
4. Melirna vlakna niso pozicionirana sredinsko glede na vizno stran, ampak so pozicionirana sredinsko glede na odprt potni list (dve vizni strani) in to ne na vseh stikih, pač pa na vsakem drugem.
5. Glede na zahteve razpisne dokumentacije bi morala biti biografska stran izdelana v celoti iz polikarbonata, v vzorcu št. 1 izbranega ponudnika pa gre za "sendvič" papirja ali njemu podobnega materiala, pri čemer ta del predstavlja prvo oziroma hrbtno stran z napisom "Terra Incognita, Potni list" in iz nanj prilepljenega plastičnega vložka, ki naj bi bil polikarbonat in ki predstavlja drugo stran. Poleg tega naročnik ni opravil temeljite analize, v katerem materialu je čip dejansko implementiran.
6. Vzorec št. 3 izbranega ponudnika, ki naj bi dokazoval implementacijo reliefnih vzorcev v polikarbonatu - vbočenih in izbočenih giljoš, ki segajo v področje podobe imetnika, navedenega zaščitnega elementa ne vsebuje.
7. Naročnik je preverjanje usposobljenosti za implementacijo zaščitnih elementov omejil le na nekatere preglede, analize oziroma tehnike, o čemer pa ne obstajajo listinski dokazi, z navedenim pa je naročnik kršil 10. člen ZJN-1.
8. Naročnik ni preveril, ali izbrani ponudnik s predloženimi vzorci, in tudi sicer, izpolnjuje vse zahteve, ki jih postavljajo domači in mednarodni predpisi in standardi, ki urejajo področje potovalnih dokumentov, zlasti potnih listin, in ki jih je naročnik navajal v razpisni dokumentaciji.
9. S strani izbranega ponudnika predloženi vzorec št. 4 ni bil predložen v petih enakih izvodih.
10. Drugi vlagatelj poudarja, da je bila njegova ponudba napačno označena kot nepravilna, saj je predložil vse vzorce oziroma prototipe, iz katerih izhaja, da je sposoben zagotoviti implementacijo vseh potrebnih zaščitnih elementov. Drugi vlagatelj nasprotuje naročnikovi razlagi pojma prototip ter navaja, da gre pri slednjem za vprašanje sposobnosti izvedbe in ne za vprašanja dejanske izvedbe v prototipu. Tako šivanje listine z nitko bele barve (v resnici naj bi šlo za nitko iz dveh snopov različnih barv, ki sta v pogojih normalne svetlobe vidna le v beli barvi) po mnenju drugega vlagatelja pomeni sposobnost šivanja tudi z dvobarvno nitko.
11. Drugi vlagatelj ugotavlja, da je bila odločitev naročnika v zvezi z nepravilnostjo ponudbe prvega vlagatelja pravilna, iz previdnosti pa navaja še druge razloge, zaradi katerih bi moral naročnik tudi ugotoviti nepravilnost njegove ponudbe, in sicer prvi vlagatelj ne bi smel predložiti vzorcev oziroma prototipov z vgrajenimi, v promocijske namene izdelanimi polikarbonatnimi biografskimi stranmi drugega vlagatelja, katerega pa prvi vlagatelj v svoji ponudbi ni navedel kot podizvajalca. Poleg tega prvi vlagatelj v predloženih referenčnih vzorcih ni implementiral še nekaterih zahtevanih zaščitnih elementov.
12. Naročnik je kršil 76. člen ZJN-1, ko ni preveril, ali so ponudniki ravnali skladno s 55c. členom ZJN-1 in predložili kopije ponudb tudi Državni revizijski komisiji, kar je pogoj za pravilnost ponudbe.
Drugi vlagatelj kot dokaz predlaga postavitev izvedenca ustrezne stroke.
Drugi vlagatelj predlaga, da se razveljavi sklep o oddaji javnega naročila, z dne 25.08.2005, ter se pravočasne ponudbe ponovno pregleda in se iz postopka ocenjevanja kot nepravilni izloči ponudbi izbranega ponudnika in prvega vlagatelja ter se predmetno javno naročilo odda drugemu vlagatelju oziroma podredno, naj se predmetni postopek v celoti razveljavi.
Drugi vlagatelj v postopek priglaša revizijske stroške, in sicer 3.000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, 150 točk za vpogled v ponudbeno dokumentacijo, 2% materialnih stroškov, povečano za DDV ter povračilo takse za zahtevek za revizijo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od odločitve Državne revizijske komisije do plačila.

Naročnik je sprejel sklep, št. 430-87/2005/38 (17141-01), z dne 17.10.2005, s katerim je zahtevek za revizijo drugega vlagatelja zavrnil, prav tako pa je zavrnil tudi njegovo zahtevo po povrnitvi stroškov postopka. V obrazložitvi sklepa naročnika navaja:
1. V primeru dodatnih pojasnil je naročnik le-ta posredoval potencialnim ponudnikom v zakonitem roku, že iz same razpisne dokumentacije pa izhaja, da lahko ponudnik dokazuje svojo sposobnost s svojimi morebitnimi podizvajalci. Naročnik navaja, da je šlo zgolj za pojasnjevanje razpisne dokumentacije in ne za spremembo le-te, drugi vlagatelj pa bi moral vložiti zahtevek za revizijo že pred prejemom odločitve o dodelitvi naročila.
2. Naročnik navaja ugotovitve iz sklepa, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo prvega vlagatelja pod točko 6.b) ter dodaja, da je izbrani ponudnik za vse zaščitne elemente, kot jih je pravilno izpostavil že drugi vlagatelj (razen za zaščitno nitko v papirju z ultravijolično zaščito in mikrotekstom ter dvobarvno, ultravijolično nitko za šivanje) dokazuje sposobnost implementacije še z vzorcem št. 1 "Terra Incognita" (prototip) in vzorčnimi nezrezanimi materiali za ovitek.
3. Naročnik navaja ugotovitve iz sklepa, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo prvega vlagatelja pod točko 6.c).
4. Naročnik navaja ugotovitve iz sklepa, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo prvega vlagatelja pod točko 5. ter dodaja, da drugi vlagatelj zmotno ugotavlja, da bi morala biti melirna vlakna pozicionirana sredinsko na posamezni vizni strani.
5. Naročnik navaja ugotovitve iz sklepa, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo prvega vlagatelja pod točko 4. ter dodaja, da se je pri oceni materiala biografske strani naslonil na enostaven tehnični pregled listine, kar je na enak način storil pri vseh ponudnikih, hkrati pa je naročnik odločitev glede predložitve ustreznega vzorca pri vseh treh ponudnikih sprejel na podlagi listinske dokumentacije.
6. Implementacija omenjenega elementa na ustrezen material dokazuje, da ga izbrani ponudnik lahko implementira kamorkoli na takem materialu. Dejstvo, da v konkretnem primeru otipni element ne sega preko fotografije, je oblikovnega značaja, saj premiki določenega elementa na drugo mesto po potrditvi oblikovanja dejanskega dokumenta tehnološko niso problematični in so možni šele po tem, ko bo naročnik izbranemu ponudniku določil oblikovno rešitev potne listine.
7. Naročnik navaja ugotovitve iz sklepa, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo prvega vlagatelja pod točko 3.
8. Ponudniki so morali z referenčnimi vzorci dokazati sposobnost implementacije zaščitnih elementov, ki so v razpisni dokumentaciji zahtevani, izpolnjevanje vseh ostalih zahtev pa so ponudniki izkazovali z listinsko dokumentacijo (prilogo št. II/11), in sicer v obliki izjav, opisov, s katero so se obvezali, da bodo, če bodo izbrani, v bodoče potne liste vgrajevali ponujene zaščitne elemente in pri izdelavi oziroma personalizaciji spoštovali vse predpise, ki urejajo to področje.
9. Naročnik navaja ugotovitve iz sklepa, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo prvega vlagatelja pod točko 1.b).
10. Naročnik je z razpisno dokumentacijo omogočil uporabo prototipa zaradi možnosti sodelovanja čim večjega števila potencialnih ponudnikov, saj prototip omogoča sodelovanje tudi tistim, ki še niso dejansko izdelovali tovrstnih dokumentov ali nimajo tovrstnega dokumenta, ki ga že izdelujejo in prodajajo na trgu. Iz prototipa pa mora biti prav tako razvidno, da je ponudnik usposobljen implementirati vse zahtevane zaščitne elemente. Tako naročnik ne more priznati usposobljenosti ponudniku, katerega prototip ponujenih zahtevanih zaščitnih elementov nima, ponudnik (tako je storil tudi drugi vlagatelj) pa poda zgolj izjavo, da bo v primeru izbora v dokument vgradil takšne zaščitne elemente, ki bodo ustrezali zahtevam iz razpisne dokumentacije. V nasprotnem primeru naročnik ne bi zahteval predložitve vzorcev oziroma prototipov, temveč bi se zadovoljil z izjavo iz priloge št. II/11.
11. Iz ugotovitev drugega vlagatelja pod točko 11. zahtevka za revizijo po mnenju naročnika izhaja, da je naročnik ravnal pravilno, ko je izločil ponudbo prvega vlagatelja kot nepravilno.
12. Naročnik navaja ugotovitve iz sklepa, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo prvega vlagatelja pod točko 8.

Drugi vlagatelj je z vlogo, z dne 24.10.2005, naročnika obvestil, da želi postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. Drugi vlagatelj vztraja pri dosedanjih navedbah ter dodatno pojasnjuje navedbe iz zahtevka za revizijo pod točko:
1. Naročnik se sklicuje na neveljavno določilo petega odstavka 12. člena ZRPJN. Skladno s spremembo ZRPJN v tem delu prekluzija ne nastopi v primerih, ko vlagatelj dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred potekom roka za predložitev ponudb.
2. Ne držijo navedbe naročnika, da je upošteval zgolj tisto, kar je glede na sklenjene pogodbe in dejansko stanje izključno proizvod izbranega ponudnika, saj iz dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila izhaja, da je vzorec št. 2 naveden pri priznanju usposobljenosti za tisk optičnega variabilnega črnila na biografski strani, ki jo nedvomno izdeluje drugi vlagatelj. Poleg tega za aktualni potni list odgovarjata drugi vlagatelj in izbrani ponudnik solidarno, zato je delitev dela samo tehnično vprašanje, katero pa nobenega od proizvajalcev aktualnega potnega lista ne opravičuje k izključujočem trženju reference. Drugi vlagatelj tudi opozarja, da naročnikova argumentacija nima podlage v določilih razpisne dokumentacije, kjer je jasno navedeno, da je potrebno predložiti dokument lastne izdelave ali lasten prototip oziroma dokument v lasti podizvajalca oziroma podizvajalčev prototip, s katerim dokazuje sposobnost implementacije vsake vrste zaščitnega elementa, ne pa predložitev kateregakoli dokumenta (ne zgolj lastnega) za dokazovanje lastnega zaščitnega elementa. Naročnikova razlaga bi v smislu določil razpisne dokumentacije zdržala kvečjemu, če bi izbrani ponudnik predložil zgolj tiste dele vzorca št. 2, ki jih nedvomno izdeluje sam, česar pa ni storil.
3. Naročnik je priznal izbranemu ponudniku sposobnost implementacije za zaščitni element ultravijolična zaščita zunanje strani platnic zgolj na podlagi predložitve nakupljenega materiala (na vzorcu št. 2 je namreč ultravijolična zaščita odtisnjena že pri proizvajalcu tega materiala).
4. Zahteva v zvezi z melirnimi vlakni je bila nedvomno vezana na vizno stran in ne na vsako drugi vizno stran, poleg tega pa glede na ugotovitev naročnika, da melirna vlakna v papir za izdelavo viznih strani vgrajuje proizvajalec papirja, ni mogoče priznati sposobnosti implementacije tega zaščitnega elementa izbranemu ponudniku, pač pa proizvajalcu papirja.
5. Presvetljevanje "sendvič" papirja ne daje odgovora o tem, v katerem delu sestavljenega materiala je vgrajen čip; le-ta bi bil lahko v papirju, na katerega je nalepljena domnevno polikarbonatna (česar naročnik z gotovostjo ne potrdi) biografska stran oziroma vmes, med papirjem in biografsko stranjo, v biografski strani, v eni od polikarbonatnih folij ali v kakšnem drugem materialu.
6. Naročnik je zahteval, da del reliefnih vzorcev sega v področje podobe imetnika, zaradi česar bi moral ugotoviti, da predloženi vzorec izbranega ponudnika ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Naročnik tudi ni dokazal, da je preveril, da so dejansko ponujene izbočene giljoše in tudi ne navaja tehnik, s katerimi naj bi to preveril.
Drugi vlagatelj v postopek priglaša tudi nadaljnje stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer za sestavo izjave o nadaljevanju postopka 150 točk, 2% materialnih stroškov, povečano za DDV.

Naročnik je z dopisom, z dne 24.10.2005 ter z dopisom, z dne 27.10.2005, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje predmetnega javnega naročila, skupaj s svojim mnenjem.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-331/2005-34-2622, z dne 02.11.2005, prvega vlagatelja, zaradi dodatnih pojasnil v zvezi z obravnavano zadevo, povabila na sestanek na sedež Državne revizijske komisije, v sredo, dne 09.11.2005.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-331/2005-34-2623, z dne 02.11.2005, drugega vlagatelja, zaradi dodatnih pojasnil v zvezi z obravnavano zadevo, povabila na sestanek na sedež Državne revizijske komisije, v sredo, dne 09.11.2005.

Prvi vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil pripravljalno vlogo, z dne 09.11.2005.

Drugi vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil pripravljalno vlogo, z dne 14.11.2005. Drugi vlagatelj priglaša stroške sestave pripravljalne vloge v višini 150 točk, 2% materialnih stroškov ter 20% DDV.

Naročnik je na Državno revizijsko komisijo naslovil pisno vlogo, z dne 14.11.2005, vezano na vpogled v dokumentacijo izbranega ponudnika, v zvezi z zahtevkom za revizijo prvega vlagatelja.

Naročnik je na Državno revizijsko komisijo naslovil pisno vlogo, z dne 14.11.2005, vezano na vpogled v dokumentacijo izbranega ponudnika, v zvezi z zahtevkom za revizijo drugega vlagatelja.

Izbrani ponudnik je na Državno revizijsko komisijo naslovil prijavo stranske intervencije, z dne 14.11.2005, vezano na zahtevek za revizijo prvega vlagatelja.

Izbrani ponudnik je na Državno revizijsko komisijo naslovil prijavo stranske intervencije, z dne 14.11.2005, vezano na zahtevek za revizijo drugega vlagatelja.

Drugi vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil pripravljalno vlogo, z dne 24.11.2005. Drugi vlagatelj priglaša stroške sestave pripravljalne vloge v višini 150 točk, 2% materialnih stroškov ter 20% DDV.

Državna revizijska komisija je skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZRPJN ter na podlagi 152. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, s sklepom, št. 018-331/2005-34-2972, z dne 28.11.2005, za izdelavo strokovnega mnenja v predmetni zadevi imenovala dr. Borisa Orla, Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana (v nadaljevanju: strokovnjak), ki je strokovno mnenje pripravil v sodelovanju s sodelavci Kemijskega inštituta, dr. Marjanom Beletom, Gregorjem Kapunom in Heleno Spreizer. Strokovnjaku je Državna revizijska komisija posredovala vso relevantno dokumentacijo ter relevantne vzorce ponudb izbranega ponudnika. Z istim sklepom je Državna revizijska komisija prvemu in drugemu vlagatelju naložila, da morata založiti predujem za izvedbo dokaza s strokovnjakom v znesku vsak po 250.000,00 SIT in predložiti potrdilo o vplačilu predujma. Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-331/2005-34-3032, z dne 05.12.2005, odločila, da morata prvi in drugi vlagatelj založiti dodaten predujem za izvedbo dokaza s strokovnjakom v znesku 341.600,00 SIT in Državni revizijski komisiji predložiti potrdilo o vplačilu predujma. Prvi vlagatelj je zahtevani znesek plačal dne 05.12.2005 in dne 06.12.2005. Drugi vlagatelj je zahtevani znesek plačal dne 07.12.2005 in dne 09.12.2005. Strokovno mnenje je Državna revizijska komisija posredovala strankam v postopku.

Kot izhaja iz uradnega zaznamka Državne revizijske komisije, z dne 28.11.2005, je le-ta z namenom pridobitve informacij, potrebnih za pravno opredelitev glede posameznih strokovnih vprašanj, ob sodelovanju dr. Dorijana Keržana pregledala vzorce ponudbe izbranega ponudnika. Dr. Dorijan Keržan je ob uporabi ustrezne naprave pregled dokumentiral s fotografijami, ki jih je Državna revizijska komisija posredovala strankam v postopku.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb prvega in drugega vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija v zvezi z navedbami iz zahtevka za revizijo prvega vlagatelja ugotavlja:

1. Naročnik je v razpisni dokumentaciji pod točko IV./2.3. Zaščitni elementi navedel: "Ponudnik mora za vsako vrsto zaščitnega elementa, ki je navedena v točki 2.3.1. tega poglavja, predložiti referenčni vzorec s priloženim opisom (v 5 enakih izvodih) kateregakoli dokumenta lastne izdelave, ki je zaščiten pred prenarejanjem (...) in na katerem je določen zaščitni element implementiran.". Naročnik je v točki 2.3.1. navedel obvezne zaščitne elemente na platnicah, biografski strani in na viznih straneh.

a) Državna revizijska komisija ugotavlja, da same barve vzorcev, zaradi domnevne različnosti katerih prvi vlagatelj izpodbija pravilnost ponudbe izbranega ponudnika (navedba se nanaša na vzorec št. 4 mavrične barve, kot je razvidno iz zapisnika sestanka na Državni revizijski komisiji dne 09.11.2005), naročnik ni predvidel kot zaščitni element, zgoraj citirana zahteva naročnika po predložitvi referenčnih vzorcev v petih enakih izvodih pa se nanaša na vrsto zaščitnega elementa. Navedeno potrjujejo tudi druga določila razpisne dokumentacije; naročnik je tako v IV. delu: Pogoji za priznanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika določil, da bo sposobnost ponudnika po 42a. členu ZJN-1 preveril iz dokazil, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, in sicer: "â?? opisa zahtevanih zaščitnih elementov potnih listin in za vsako vrsto zahtevanega zaščitnega elementa v skladu z razpisno dokumentacijo - iz referenčnega vzorca ali prototipa (v 5 enakih izvodih) kateregakoli dokumenta lastne izdelave, ki je zaščiten pred prenarejanjem (â??) in na katerem je določen zaščitni element implementiran; â??". Glede na navedeno je bilo potrebno obravnavano navedbo zavrniti kot neutemeljeno.

b) Enako stališče kot pod točko 1.a) je Državna revizijska komisija zavzela tudi pri presoji utemeljenosti navedbe v zvezi z različnimi znaki v vzorcih ponudbe izbranega ponudnika (navedba se nanaša na različne zodiakalne znake vzorcev št. 4 bele barve, kot je razvidno iz zapisnika sestanka na Državni revizijski komisiji dne 09.11.2005). Naročnik namreč zodiakalnih znakov ni določil kot zaščitni element, prav tako pa iz priloženega opisa posameznih zaščitnih elementov v ponudbi izbranega ponudnika izhaja, da je le-ta s predložitvijo vzorca št. 4 bele barve dokazoval sposobnost implementacije enega zaščitnega elementa: večslojnega laserskega zapisa, kjer se izmenjujeta podoba imetnika in številka potnega lista.

c) Prvi vlagatelj napada prostorsko različno pozicionirane zaščitne elemente v vzorcih ponudbe izbranega ponudnika (navedba se nanaša na prednjo stran vzorca št. 4 mavrične barve, kot je razvidno iz zapisnika sestanka na Državni revizijski komisiji dne 09.11.2005). Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni določil dopustne tolerance odstopanja posameznih zaščitnih elementov, zato zaradi morebitne zamaknjenosti zaščitnih elementov takšne ponudbe ni mogoče spoznati za nepravilno. Nasprotno; naročnik je v 24. členu vzorca krovne pogodbe zapisal, da mora izvajalec najkasneje do pričetka rednega izdelovanja obrazcev in personaliziranja potnih listin naročnikoma dostaviti katalog rednih odstopanj, ki je izdelan in verificiran s strani pogodbenih strank in ki se uporabi pri proizvodnji potnih listin ter v primeru morebitnih sporov v zvezi z dovoljenimi odstopanji in se uporablja za vse izdelane potne liste. Vsled navedenemu Državna revizijska komisija ugotavlja, da obravnavana revizijska navedba prvega vlagatelja ne vzdrži revizijske presoje.

d) Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji pod točko 2.3.1 na viznih straneh določil tudi obvezni zaščitni element: laserska perforacija serijske številke v listini. Ob vpogledu v vzorce ponudbe izbranega ponudnika (navedba prvega vlagatelja glede različnih zapisov serijskih številk se nanaša vzorec št. 2 in 3, kot je razvidno iz zapisnika sestanka na Državni revizijski komisiji dne 09.11.2005) gre ugotoviti, da je izbrani ponudnik predložil vzorce št. 2 in 3, katerih serijske številke so pri vsakem izmed vzorcev različne. V zvezi z obravnavano navedbo prvega vlagatelja Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni zahteval pet vzorcev z enakimi serijskimi številkami, pač pa pet vzorcev z enako lasersko perforacijo serijske številke v listini, kar je izbrani ponudnik (iz njegove ponudbe izhaja, da je sposobnost implementacije tega zaščitnega elementa dokazoval z vzorcem št. 2) podal, saj je uporabljal isto tehnologijo za lasersko številjenje potnih listov, kar izhaja iz priloge št. II/9, točka 4, v kateri je navedel podatke o tehnologiji, s čimer gre šteti, da je izpolnil obravnavano zahtevo razpisne dokumentacije.

2. Državna revizijska komisija se je v nadaljevanju opredeljevala do navedbe prvega vlagatelja, v kateri le-ta izpodbija zakonitost ocenjevanja naročnika, v zvezi s katerim je ugotovil nepravilnost ponudbe prvega vlagatelja. Državna revizijska komisija po vpogledu v vzorce prvega vlagatelja ugotavlja, da le-ta ni predložil zahtevanih zaščitnih elementov v petih z enakih izvodih. Prvi vlagatelj je namreč predložil tri vzorce, pri katerih so posamezni zaščitni elementi na biografski strani povsem drugačni kot zaščitni elementi na drugih dveh vzorcih. Glede na navedeno je potrebno ugotoviti, da ne drži navedba prvega vlagatelja, da so podobno kot pri izbranem ponudniku tudi v njegovi ponudbi vzorci v bistvenih elementih enaki, naročnik pa ni ravnal nepravilno, ko je ponudbo prvega vlagatelja, že zaradi navedenega neskladja, označil kot nepravilno.

3. Državna revizijska komisija ugotavlja, da 10. člen ZJN-1 določa, da mora naročnik evidentirati vse faze postopka oddaje javnega naročila (izbor ponudbe, sklenitev pogodbe, izvajanje pogodbe, način oddaje dodatnih del, prevzem blaga, gradnje ali storitve izvajanje izvajalčevih obveznosti v garancijski dobi, pogarancijsko vzdrževanje in podobno) ter da mora hraniti dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila. Naročnik je Državni revizijski komisiji odstopil naslednjo svojo dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila:
- pojasnila naročnika na vprašanja ponudnikov, z dne 23.06.2005, 27.06.2005 in 11.07.2005,
- zapisnik o odpiranju ponudb, z dne 14.07.2005,
- zapisnik o ogledu prostorov in postopkov, z dne 17.08.2005,
- zapisnik o pregledu in ocenjevanju ponudb, z dne 17.08.2005,
- odgovori posameznih ponudnikov na predloge naročnika za popravke računskih napak in zahteve za dodatna pojasnila,
- zapisniki 12., 13., 14. in 15. sestanka strokovne komisije naročnika,
- sklep o oddaji naročila, z dne 25.08.2005,
- končno poročilo o oddaji naročila, z dne 25.08.2005,
- dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila, z dne 19.09.2005,
- zapisnik o vpogledu v dokumentacijo, z dne 26.09.2005.

Iz navedenega seznama dokumentacije naročnika izhaja, da je naročnik evidentiral vse faze in vsa procesna dejanja v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, zato Državna revizijska komisija ne more slediti navedbi prvega vlagatelja, ki se nanaša na kršitev 10. člena ZJN-1.

Državna revizijska komisija tudi ne more ugotoviti kršitve pri presoji navedbe prvega vlagatelja, da naročnik ni opravil posebne strokovne (forenzične) analize vzorcev izbrane ponudbe, saj navedenega ZJN-1 na nobenem mestu ne zahteva. Naročnik namreč izpolni naloge v javnem interesu, ki so mu naložene, z lastnimi upravnimi, tehničnimi in drugimi sredstvi, in se ni dolžan obrniti na zunanje subjekte, ki niso del njegovih služb. Naročnik je opravil vsa testiranja vzorcev v Centru za forenzične preiskave, t.j. v svojem lastnem laboratoriju po dr. Dorijanu Keržanu, članu komisije za izvedbo postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Na podlagi testiranja vzorcev v Centru za forenzične preiskave je bil izdelan zapisnik strokovne komisije o pregledu in ocenjevanju ponudb, z dne 17.08.2005, v katerega je prvi vlagatelj, kot izhaja iz zapisnika o vpogledu v dokumentacijo, z dne 26.09.2005, tudi vpogledal. Del dokumentacije postopka oddaje javnega naročila predstavlja tudi Zapisnik 14. sestanka strokovne komisije, z dne 01.08.2005, katerega priloga je Poročilo o forenzični analizi referenčnih vzorcev, ki jo je opravil dr. Dorijan Keržan kot član strokovne komisije naročnika, ki je pod poročilo tudi podpisan. Naročnik je prvemu vlagatelju na njegovo zahtevo posredoval tudi dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, z dne 19.09.2005, v kateri je povzel ugotovitve iz Poročila o forenzični analizi referenčnih vzorcev ter podal konkretne metode pregleda posameznih zaščitnih elementov oziroma navedel naprave, s katerimi je pregled opravil. Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija obravnavano revizijsko navedbo zavrnila kot neutemeljeno.

4. Prvi vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da zgolj iz vizualnega pregleda vzorcev izbranega ponudnika ni mogoče reči, ali le-ti vsebujejo zaščitni element - integriran brezkontaktni čip z zadostno zmogljivostjo, ki bi moral biti integriran v biografski strani v polikarbonatu. Ob tem pripominja, da je biografska stran v vzorcu št. 2 izbranega ponudnika narejena v t.i. "sendvič" tehniki, kjer sta spajana papir, polikarbonat v enem ali več slojih, verjetno pa je vmes še kak drug material, čeprav je naročnik v razpisni dokumentaciji zapisal, da mora biti biografska stran narejena zgolj iz polikarbonata.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji (točka 2.3.1.) zahteval, da mora biografska stran vsebovati tudi naslednja zaščitna elementa:
- je izdelana iz polikarbonata in personalizirana z laserskim graviranjem
- integriran brezkontaktni čip z zadostno zmogljivostjo.

Ker je bilo za razjasnitev navedenih navedb prvega vlagatelja potrebno strokovno znanje, je Državna revizijska komisija v predmetnem postopku revizije pridobila mnenje strokovnjaka. Državna revizijska komisija ugotavlja, da mnenje strokovnjaka predstavlja ustrezno osnovo, ki omogoča sprejem odločitve o spornih strokovnih vprašanjih.

V zvezi z vprašanjema, iz katerega materiala je izdelana biografska stran v vzorcih izbranega ponudnika (vzorec št. 2) ter ali je na biografski strani v vzorcih izbranega ponudnika (vzorec št. 2) brezkontaktni čip integriran v polikarbonatu, ali je integriran med papir in polikarbonat, je strokovnjak uporabil naslednje analizne metode:

a) Diferenčna termična kalorimetrija (DSC- differential Scanning Calorimetry)
Te meritve so bile opravljene na DSC 821e Mettler Toledo z dinamično metodo od 50°C - 300°C s hitrostjo segrevanja 20C/min ter določili temperaturo steklastega prehoda (glass transition temperature - Tg), ki je značilen za določen tip polimera. Dobljene vrednosti so bile primerjane z vrednostmi temperatur steklastega prehoda različnih polimernih materialov, pri čemer se je strokovnjak poslužil strokovne literature (katalog Odian).

b) Infrardeča spektroskopija
Infrardeči spektri so bili posneti na spektrometru FTS Bruker 66 v presevni svetlobi (transmission IR spectra). Material za snemanje infrardečih spektrov je bil dobljen tako, da so bili posamezni deli odstranjeni s kartic oziroma biometrične kartice in dispergirani v KBr matriko. Za potrditev oziroma identifikacijo kemijske sestave posameznih vzorcev se je strokovnjak poslužil knjižnice infradečih spektrov (FDM- HIR Bundle).

c) Optična in elektronska mikroskopija
Presek spoliranega obrusa se je opazoval z optičnim reflektivnim mikroskopom (Mitutoyo WF), opremljenim s Hitachi CCD kamero, optičnim reflektivnim mikroskopom Leitz in vrstičnim elektronskim mikroskopom (Field-Emission Scanning Electron Microscope - Supra 35 VP Carl Zeiss, Nemčija), ki je bil opremljen s EDS - energijsko disperzijsko spektroskopijo rentgenskih žarkov (Oxford INCA 400, Oxford Instruments Analytical, UK). Rentgenske žarke je strokovnjak vzbujal s kinetično energijo primarnega curka 20 keV. V primeru, ko je strokovnjak vzorcem določeval elementno sestavo, je vzorce predhodno napršil z zlatom. Uporabljen je bil napraševalec Balzers SCD 050 BAL-TEC (Germany).

Iz strokovnega mnenja izhaja, da so DSC meritve in infrardeči spektri pokazali, da je material, iz katerega je narejena biografska stran v vzorcu št. 2 in kartice vzorca št. 4 izbranega ponudnika, polikarbonat. Mikroskopija, narejena z optičnim in elektronskim vrstičnim mikroskopom je pokazala, da je čip dejansko integriran v polikarbonat biografske strani vzorca št. 2 izbranega ponudnika ter da ni prilepljen med zunanji del polikarbonata in kaširni papir.

Glede na ugotovljeno Državna revizijska komisija kot pravnorelevantno povzema, da je izbrani ponudnik, s predložitvijo vzorca št. 2 in vzorca št. 4 izkazal sposobnost implementacije obeh izpodbijanih zaščitnih elementov, saj je biografska stran izdelana iz polikarbonata, v polikarbonat pa je integriran brezkontaktni čip z zadostno zmogljivostjo.

5. V zvezi z navedbo prvega vlagatelja, da v vzorcih izbranega ponudnika (navedba se nanaša na vzorec št. 3, kot je razvidno iz zapisnika sestanka na Državni revizijski komisiji dne 09.11.2005) melirna vlakna niso sredinsko pozicionirana glede na posamezno vizno stran, saj naj bi tekla na notranji levi strani vizne strani ob šivu, in zgolj na vsaki drugi strani vzorca, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji (točka 2.3.1.) določil zaščitne elemente, ki morajo biti vsebovani na platnicah, biografski strani ter na viznih straneh. Kot enega izmed obveznih zaščitnih elementov na viznih straneh je naročnik določil melirna vlakna v treh barvah, ena vidna le v UV svetlobi, sredinsko pozicionirana. Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da naročnik ni zapisal, da morajo biti melirna vlakna pozicionirana na posamezno vizno stran, kot si obravnavano zahtevo razpisne dokumentacije razlaga prvi vlagatelj. Nasprotno, iz dikcije zahteve razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik zahteval implementacijo zaščitnega elementa - melirnih vlaken v treh barvah, ena vidna le v UV svetlobi, ki so sredinsko pozicionirana glede na vizne strani in ne glede na posamezno vizno stran. Pravilnost takšnega stališča potrjuje tudi naročnikova izrecna razpisna zahteva (kot izjema od zgornjega pravila) po implementaciji zaščitnega elementa na viznih straneh: individualizacija strani (padajoče pozicioniranje številčenja), ki se očitno izrecno nanaša na posamezno vizno stran. Državna revizijska komisija dodaja, da bi, kolikor bi veljalo upoštevati razumevanje določitve tega zaščitnega elementa v razpisni dokumentaciji na način, kot ga razume prvi vlagatelj, moral naročnik določiti, da se melirna vlakna v treh barvah, ena vidna le v UV svetlobi, sredinsko pozicionirana, nanašajo na vizno stran, podobno, kot je to zapisal pri zaščitnih elementih, ki morajo biti prisotni na biografski strani.

Državna revizijska komisija je dne 28.11.2005 vpogledala v vzorec št. 3 v izpodbijanem delu in ugotovila (ter ugotovljeno dokumentirala s fotografijami), da je izbrani ponudnik implementiral melirna vlakna v treh barvah, ena vidna le v UV svetlobi, sredinsko pozicionirana glede na odprte vizne strani, s čimer je izpolnil citirano zahtevo iz razpisne dokumentacije po implementaciji tega zaščitnega elementa.

6. Naročnik je v razpisni dokumentaciji, točka 7.3 Izpolnjene, podpisane in žigosane izjave/obrazce, določil, da morajo ponudniki predložiti (tudi) podatke o materialih in dobaviteljih materialov za izdelavo potnih listin (priloga št. II/8). Pri tem so morali ponudniki navesti podatke za naslednje materiale: "papir, platnice, polikarbonat, tiskarske barve, in sicer ultravijolične barve in optično variabilne barve (OVI), nitka za šivanje, kinegramska zaščita.". Kot je Državna revizijska komisija navedla že pod točko 1. obrazložitve zahtevka za revizijo prvega vlagatelja, so morali ponudniki za vsako vrsto zaščitnega elementa predložiti referenčni vzorec s priloženim opisom (v 5 enakih izvodih) kateregakoli dokumenta lastne izdelave, ki je zaščiten pred prenarejanjem (...) in na katerem je določen zaščitni element implementiran (razpisna dokumentacije, točka IV./2.3. Zaščitni elementi). Iz določil razpisne dokumentacije torej izhaja, da naročnik za nekatere, zgoraj navedene materiale, očitno ni zahteval, da morajo biti lastna izdelava ponudnikov, temveč je celo predvidel, da bodo predmet dobave dobaviteljev materialov. Takšnemu stališču pritrjuje tudi zahteva naročnika (iz iste točke) po predložitvi dokumenta lastne izdelave, in ne morda zaščitnih elementov lastne izdelave. Glede na navedeno se v ponudbi izbranega ponudnika navedba dobaviteljev zgoraj navedenih materialov ne izključuje s predložitvijo izjave izbranega ponudnika, da v zvezi s predmetnim javnim razpisom ne nastopa s podizvajalcem.

a) V zvezi z navedbo prvega vlagatelja, v kateri izpodbija pravilnost ponudbe izbranega ponudnika iz razloga, da naj bi bil proizvajalec polikarbonata podjetje iz Velike Britanije, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik za polikarbonat predvidel, da bo predmet dobave dobavitelja materiala. Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je le-ta v prilogi št. II/8, pod točko 3. Material: Polikarbonat navedel firmo oziroma ime dobavitelja: BAYER MaterialScience AG, Leverkusen. Prav tako je izbrani ponudnik ustrezno predložil podatke o tehnologiji za laminacijo polikarbonata (priloga št. II/9, točka 5), kjer je navedel firmo oziroma ime dobavitelja (KOMPOZIT EMRA d.o.o., Celje) ter opisal postopek laminacije polikarbonata. Glede na zapisano ni mogoče ponudbe izbranega ponudnika v tem delu šteti kot nepravilne.

b) Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik kot vzorec št. 3 ponudbi priložil specimen potnega lista Republike Slovenije, katerega kot izvajalca po krovni pogodbi, z dne 07.04.2000, izdelujeta izbrani ponudnik in drugi vlagatelj. Državna revizijska komisija je tako v konkretnem primeru presojala, ali je izbrani ponudnik zgolj s skupnim vzorcem izbranega ponudnika in drugega vlagatelja dokazoval implementacijo kakšnih zaščitnih elementov, ki niso plod lastne izdelave izbranega ponudnika. Drugače zapisano; potrebno je bilo ugotoviti, ali je izbrani ponudnik zgolj v spornem vzorcu št. 3 podal kakšne zaščitne elemente, katere je izdelal drugi vlagatelj. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik, kot izhaja iz priloženega opisa vzorca št. 3, v skupnem vzorcu izbranega ponudnika in drugega vlagatelja dokazoval sposobnost implementacije naslednjih zaščitnih elementov na viznih straneh:
- vodni znak,
- melirna vlakna v treh barvah, ena nevidna
- zaščitna nitka v papirju z UV zaščito in mikrotekstom in
- dvobarvna in ultravijolično zaščitena nitka za šivanje.

Državna revizijska komisija je vpogledala v dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila, iz katere v členu III. Pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri oblikovanju, izdelavi ter personalizaciji potnih listin (v nadaljevanju: Pogodba), z dne 28.01.2000, med izbranim ponudnikom in drugim vlagateljem, izhaja, da pogodbeni stranki s to pogodbo določata načela delitve pogodbenega predmeta in ga tam, kjer je to tudi mogoče, že medsebojno delita. IV. člen Pogodbe določa, da izbrani ponudnik v celoti izdeluje papirni del obrazca potnega lista z vsemi zaščitnimi in varnostnimi elementi, ki jih zahteva naročnik v vseh izvedbah ter vloge za izdajo potnih listin, posebne transportne embalaže za prenos vlog in izdelanih listin na upravne enote, ovojnice s spremnim dopisom za prenos potnega lista oziroma izdelovalca do upravne enote oziroma imetnika potnega lista. V. člen Pogodbe določa, da drugi vlagatelj izdeluje polikarbonatsko biografsko listino, pri čemer v blanketo polikarbonatne biografske listine vgrajuje vse varnostne elemente, ki jih zahteva naročnik, in sicer tako, da je ta sposobna za personalizacijo, razen kinegrama, ki ga je na vsak blanket polikarbonatne biografske listine odtisnil izbrani ponudnik. Takšne opremljene blankete polikarbonatne listine izbrani ponudnik vgrajuje (veže) v papirni del obrazca potnega lista z vsemi zaščitami in varnostnimi elementi in tako oblikuje obrazec potnega lista (VI. člen Pogodbe). Iz X. člena Pogodbe še izhaja zaveza pogodbenikov, da sta produkte, potrebne za izdelavo obrazca potnega lista oziroma njegovo personalizacijo, nabavljala izključno drug od drugega, z izjemo papirja, kinegrama ter vseh ostalih materializiranih zaščitnih elementov, ki ga bo kot surovino za izdelavo papirnega dela obrazca potnega lista nabavljal izbrani ponudnik in polikarbonatnih surovin ter barvil, ki jih bo nabavljal drugi vlagatelj.

Državna revizijska komisija povzema, da je izbrani ponudnik usposobljenost implementacije zaščitnih elementov: vodni znak, melirna vlakna v treh barvah, ena nevidna, zaščitna nitka v papirju z UV zaščito in mikrotekstom, dvobarvna in ultravijolično zaščitena nitka za šivanje, lahko dokazoval s predložitvijo vzorca št. 3, ki je sicer izdelek izbranega ponudnika in drugega vlagatelja, saj je izbrani ponudnik, kot izhaja iz Pogodbe, v celoti izdelal papirni del obrazca tega potnega lista z vsemi zaščitnimi in varnostnimi elementi, posledično pa ni mogoče slediti navedbi prvega vlagatelja glede nepravilnosti ponudbe izbranega ponudnika v tem delu. Ob tem velja dodati, da je v zvezi z morebitnimi spori, ki bi med izbranim ponudnikom in drugim vlagateljem utegnili nastati glede vsebine Pogodbe, pristojno sodišče.

c) Na enako stališče kot pod točko a) se je potrebno postaviti tudi pri ugotavljanju utemeljenosti očitka prvega vlagatelja, da vzorca platnic, s katerim se izkazuje sposobnost UV tiska na zunanji strani platnic, izbrani ponudnik ni izdelal sam. Ker je naročnik v razpisni dokumentaciji izrecno predvidel predložitev podatkov za platnice ter njihove dobavitelje, izbrani ponudnik pa je v prilogi št. II/8 (točka 2) le-te tudi navedel (FiberMark Red Bridge International Ltd. England), je potrebno obravnavano navedbo zavrniti kot neutemeljeno.

7. Naročnik je v razpisni dokumentaciji (pod točko 7.3) navedel, da morajo ponudniki predložiti podatke o tehnologijah in dobaviteljih tehnologij za izdelavo potnih listin v prilogi št. II/9. Izbrani ponudnik je v prilogi št. II/9, pod točko 4. Tehnologija za lasersko številjenje potnih listov podal naziv firme oziroma ime dobavitelja naprave, podatke o tehnologiji, seznam najpomembnejših nabav dobavitelja materiala na področju izdelave potnih listin ter seznam najpomembnejših nabav dobavitelja materiala na področju izdelave zaščitnih tiskovin. Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz razpisne dokumentacije ne izhaja, da so morali ponudniki predložiti znamko, tip oziroma model posamezne naprave, zato je Državna revizijska komisija, ob ugotovljeni predložitvi podatkov izbranega ponudnika v zvezi s tehnologijo za lasersko številjenje potnih listov, predmetno navedbo prvega vlagatelja zavrnila kot neutemeljeno.

8. V zvezi z navedbo prvega vlagatelja, da je naročnik z opustitvijo preveritve, ali so ponudniki predložili kopije ponudb Državni revizijski komisiji, kršil 76. člen ZJN-1, Državna revizijska komisija ugotavlja, da ZJN-1 v 55c. členu določa, da mora ponudnik pri oddaji javnih naročil v ocenjeni vrednosti nad 1.000.000.000 tolarjev, ki jo mora naročnik navesti v razpisni dokumentaciji, do roka za oddajo ponudb naročniku predložiti ponudbo in Državni revizijski komisiji posredovati kopijo te ponudbe, pri čemer mora naročnik o dokončnosti postopka oddaje javnega naročila obvestiti Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija povzema, da ZJN-1 v izpodbijanem delu zavezuje naročnika, da mora v razpisni dokumentaciji navesti, da gre za ocenjeno vrednost javnega naročila nad 1.000.000.000 tolarjev ter obvestiti Državno revizijsko komisijo o dokončnosti postopka oddaje javnega naročila. Tako se je potrebno strinjati z naročnikom, da drugih obveznosti ZJN-1 v zvezi s kopijami ponudb naročniku ne nalaga, poleg tega pa gre poudariti, da v skladu z določili ZJN-1 nobena ponudba ne more postati nepravilna iz vzrokov, ki nastanejo po poteku roka za predložitev ponudb. Glede na navedeno in dejstvo, da so vsi ponudniki, ki so sodelovali v tem postopku oddaje javnega naročila, posredovali kopijo svoje ponudbe na Državno revizijsko komisijo v skladu z določilom 55c. člena ZJN-1, je bilo potrebno obravnavano revizijsko navedbo zavrniti kot neutemeljeno.

9. Prvi vlagatelj v zahtevku za revizijo nadalje prereka neobičajno nizko ceno v ponudbi izbranega ponudnika ter navaja, da bi naročnik moral podvomiti v možnost izvedbe posla po taki ceni. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je odločitev o tem, ali bo naročnik uporabil možnost preverjanja (po njegovi oceni neobičajno nizke) cene, ki jo omogoča 53. člen ZJN-1, stvar poslovne presoje in odločitve samega naročnika. Če pa se naročnik v konkretnem primeru odloči, da bo postopal po omenjenem členu, mora pri tem seveda v celoti upoštevati tam zapisana pravila. Iz besedila 53. člena ZJN-1 dalje izhaja, da naročnik ni avtomatično zavezan, da mora od ponudnika, ki ponudi (pre)nizko ceno, zahtevati obrazložitev ponudbene cene, ampak morata biti za to kumulativno izpolnjena dva pogoja: (1.) ponudbena cena mora biti po naročnikovi presoji neobičajno nizka in (2.) naročnik takšne ponudbe ne želi sprejeti, ampak se odloči, da jo bo zavrnil. Opisani postopek se torej ne nanaša avtomatično na vse ponudnike, ampak je v prvi vrsti namenjen varstvu tistih ponudnikov, katerih ponudbe namerava naročnik izločiti iz postopka oddaje javnega naročila zaradi (po njegovi oceni) nerealno nizke cene. Varstvo teh ponudnikov je v ZJN-1 uveljavljeno z vnaprejšnjim zagotovilom, da jim bo naročnik v takšnih primerih dolžan dati možnost, da dokažejo, da njihova ponudba vkljub nizki ceni zagotavlja uspešno izvedbo javnega naročila.

Iz predložene dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila ne izhaja, da bi naročnik ocenil, da je ponudbena cena izbranega ponudnika tako nizka, da bi vzbujala dvom o možnosti izvedbe javnega naročila, zato izbranega ponudnika tudi ni pozval k obrazložitvi njegove ponudbene cene. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bila v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ponudbena cena izbranega ponudnika 5.706 SIT, prvega vlagatelja 6.192 SIT, ponudbena cena drugega vlagatelja pa 6.624 SIT. Državna revizijska komisija glede ugibanj prvega vlagatelja o majhni razliki v ceni izdelave starega in novega potnega lista dodaja, da presoja neobičajno nizke cene ne vzdrži primerjave s cenami, ki se ne nanašajo na okoliščine konkretnega javnega naročila. Na podlagi zapisanega ni mogoče slediti obravnavani navedbi prvega vlagatelja, zato jo je Državna revizijska komisija zavrnila kot neutemeljeno.

Na podlagi vsega navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je primarni revizijski predlog prvega vlagatelja v zahtevku za revizijo, da se razveljavi naročnikov sklep o oddaji javnega naročila oziroma da se ugotovi, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, neutemeljen.

V zvezi s podrednim revizijskim predlogom prvega vlagatelja, da se v celoti razveljavi predmetno javno naročilo pa Državna revizijska komisija pripominja, da prvi vlagatelj v zahtevku za revizijo ne navaja razlogov, ki bi lahko pripeljali do razveljavitve postopka oddaje javnega naročila v celoti. Prvi vlagatelj v zahtevku za revizijo namreč navaja razloge, ki lahko privedejo (zgolj) do razveljavitve naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila, o čemer pa se je Državna revizijska komisija, pri odločanju o primarnem revizijskem predlogu prvega vlagatelja, že opredelila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija v zvezi z navedbami iz zahtevka za revizijo drugega vlagatelja ugotavlja:

1. Državna revizijska komisija drugega vlagatelja opozarja, da bi moral, v kolikor meni, da je naročnik kršil četrti in peti odstavek 25. člen ZJN-1, ko je domnevno tri dni pred rokom za oddajo ponudb spremenil razpisno dokumentacijo, vložiti zahtevek za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb (peti odstavek 12. člena ZRPJN). Ker se zainteresirani ponudnik s samim predmetom javnega naročila, tehničnimi specifikacijami, načinom določitve pogojev za udeležbo in merili za ocenjevanje ponudb ter načinom njihovega dokazovanja seznani praviloma že ob objavi javnega razpisa, natančneje pa ob dvigu in pregledu razpisne dokumentacije, skuša ZRPJN preprečiti situacije, ko ponudnik ob pregledu sicer opazi sporna oziroma domnevno nezakonita določila razpisne dokumentacije, vendar zoper njih ne reagira takoj, ker pričakuje ugoden izid, zahtevek za revizijo pa vloži šele po poteku roka, določenem za oddajo ponudb. Določila, ki so vlagatelju bila ali bi mu morala biti znana pred potekom roka za predložitev ponudb ter parametri (predmet naročila, tehnične specifikacije, zahteve, pogoji, merila), določeni v razpisni dokumentaciji, postanejo po preteku tega roka aksiom, vlagatelj pa postane prekludiran v možnosti njihovega izpodbijanja. Vsebinska presoja revizijskih navedb o domnevno nezakonitem oblikovanju oziroma dopolnjevanju določil razpisne dokumentacije torej v tej fazi postopka praviloma ni več mogoča, razen, če vlagatelj dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

V zvezi z vztrajanjem drugega vlagatelja, ki vnaprej oporeka možnosti, da bi bil v smislu petega odstavka 12. člena ZRPJN prekludiran v navajanju kršitev, saj naj zatrjevane kršitve objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom, Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi moral drugi vlagatelj v tem primeru izkazati, da spornega dokumenta naročnika - dodatnih pojasnil, z dne 11.07.2005, ni pravilno prejel oziroma z njim ni bil seznanjen. Glede na zapisano je Državna revizijska komisija obravnavano navedbo, z uporabo določila petega odstavka 12. člena ZRPJN, zavrnila kot neutemeljeno.

2. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik kot vzorec št. 3 ponudbi priložil specimen potnega lista Republike Slovenije, katerega kot izvajalca po krovni pogodbi, z dne 07.04.2000, izdelujeta izbrani ponudnik in drugi vlagatelj. Državna revizijska komisija je tako v konkretnem primeru presojala, ali je izbrani ponudnik zgolj s skupnim vzorcem izbranega ponudnika in drugega vlagatelja dokazoval implementacijo kakšnih zaščitnih elementov, ki niso plod lastne izdelave izbranega ponudnika. Drugače zapisano; potrebno je bilo ugotoviti, ali je izbrani ponudnik zgolj v spornem vzorcu št. 3 podal kakšne zaščitne elemente, katere je izdelal drugi vlagatelj. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik, kot izhaja iz priloženega opisa vzorca št. 3, v skupnem vzorcu izbranega ponudnika in drugega vlagatelja dokazoval sposobnost implementacije naslednjih zaščitnih elementov na viznih straneh:
- vodni znak,
- melirna vlakna v treh barvah, ena nevidna
- zaščitna nitka v papirju z UV zaščito in mikrotekstom in
- dvobarvna in ultravijolično zaščitena nitka za šivanje.

Državna revizijska komisija je vpogledala v dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila, iz katere v členu III. Pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri oblikovanju, izdelavi ter personalizaciji potnih listin (v nadaljevanju: Pogodba), z dne 28.01.2000, med izbranim ponudnikom in drugim vlagateljem, izhaja, da pogodbeni stranki s to pogodbo določata načela delitve pogodbenega predmeta in ga tam, kjer je to tudi mogoče, že medsebojno delita. IV. člen Pogodbe določa, da izbrani ponudnik v celoti izdeluje papirni del obrazca potnega lista z vsemi zaščitnimi in varnostnimi elementi, ki jih zahteva naročnik v vseh izvedbah ter vloge za izdajo potnih listin, posebne transportne embalaže za prenos vlog in izdelanih listin na upravne enote, ovojnice s spremnim dopisom za prenos potnega lista oziroma izdelovalca do upravne enote oziroma imetnika potnega lista. V. člen Pogodbe določa, da drugi vlagatelj izdeluje polikarbonatsko biografsko listino, pri čemer v blanketo polikarbonatne biografske listine vgrajuje vse varnostne elemente, ki jih zahteva naročnik, in sicer tako, da je ta sposobna za personalizacijo, razen kinegrama, ki ga je na vsak blanket polikarbonatne biografske listine odtisnil izbrani ponudnik. Takšne opremljene blankete polikarbonatne listine izbrani ponudnik vgrajuje (veže) v papirni del obrazca potnega lista z vsemi zaščitami in varnostnimi elementi in tako oblikuje obrazec potnega lista (VI. člen Pogodbe). Iz X. člena Pogodbe še izhaja zaveza pogodbenikov, da sta produkte, potrebne za izdelavo obrazca potnega lista oziroma njegovo personalizacijo, nabavljala izključno drug od drugega, z izjemo papirja, kinegrama ter vseh ostalih materializiranih zaščitnih elementov, ki ga bo kot surovino za izdelavo papirnega dela obrazca potnega lista nabavljal izbrani ponudnik in polikarbonatnih surovin ter barvil, ki jih bo nabavljal drugi vlagatelj.

Državna revizijska komisija iz navedenih določil Pogodbe povzema, da je izbrani ponudnik s predložitvijo vzorca št. 3, ki je sicer izdelek izbranega ponudnika in drugega vlagatelja, dokazal sposobnost implementacije zaščitnih elementov: vodni znak, melirna vlakna v treh barvah, ena nevidna, zaščitna nitka v papirju z UV zaščito in mikrotekstom, dvobarvna in ultravijolično zaščitena nitka za šivanje, saj je izbrani ponudnik v celoti izdelal papirni del obrazca tega potnega lista z vsemi zaščitnimi in varnostnimi elementi, posledično pa ni mogoče slediti navedbi drugega vlagatelja glede nepravilnosti ponudbe izbranega ponudnika v tem delu. Ob tem velja dodati, da je v zvezi z morebitnimi spori, ki bi med izbranim ponudnikom in drugim vlagateljem utegnili nastati glede vsebine Pogodbe, pristojno sodišče.

V zvezi z navedbo drugega vlagatelja, da je naročnik izbranemu ponudniku priznal usposobljenost implementacije ultravijolične zaščite zunanje strani na platnicah izključno na podlagi predloženega vzorca št. 2, Državna revizijska komisija dodaja, da ne drži, saj je izbrani ponudnik implementacijo tega zaščitnega elementa dokazoval s predložitvijo vzorca št. 1. Glede dopustnosti predložitve vzorca št. 1 Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji izrecno predvidel predložitev podatkov za platnice ter njihove dobavitelje, izbrani ponudnik pa je v prilogi št. II/8 (točka 2) le-te tudi navedel (FiberMark Red Bridge International Ltd. England). Glede na navedeno je potrebno obravnavano navedbo zavrniti kot neutemeljeno.

3. Ker je Državna revizijska komisija na navedbo drugega vlagatelja, ki se nanaša na ultravijolično zaščito zunanje strani platnic v vzorcih izbranega ponudnika (navedba pod točko 3.a.)) odgovorila že v zadnjem odstavku prejšnje točke, se je bilo potrebno opredeliti še do ostalih navedb pod točko 3. zahtevka za revizijo drugega vlagatelja.

Kot izhaja iz določil razpisne dokumentacije (točka 7.3), so morali ponudniki predložiti (tudi) podatke o materialih in dobaviteljih materialov za izdelavo potnih listin (priloga št. II/8): "papir, platnice, polikarbonat, tiskarske barve, in sicer ultravijolične barve in optično variabilne barve (OVI), nitka za šivanje, kinegramska zaščita.". Kot je Državna revizijska komisija ugotovila pod točko 6. obrazložitve odločitve Državne revizijske komisije v zvezi z zahtevkom za revizijo prvega vlagatelja, da se v ponudbi izbranega ponudnika navedba dobaviteljev zgoraj navedenih materialov ne izključuje z predložitvijo izjave izbranega ponudnika, da v zvezi s predmetnim javnim razpisom ne nastopa s podizvajalcem, je bilo potrebno še preveriti, ali je izbrani ponudnik za vse materiale, v zvezi s katerimi drugi vlagatelj očita, da jih izbrani ponudnik ne proizvaja sam, pač pa jih kupuje pri svojih dobaviteljih, navedel ustrezne dobavitelje.

b) Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v prilogi št. II/8 navedel, da papir, na katerem so zaščitni elementi: vodni znak, zaščitna nitka in melirna vlakna, dobavlja podjetje RADEČE PAPIR d.d., Radeče.

c) Izbrani ponudnik je v prilogi št. II/8 navedel, da material: dvobarvna nitka za šivanje, dobavlja podjetje TSP Tovarna sukancev in trakov d.d., Maribor.

d) Izbrani ponudnik je v prilogi št. II/8 navedel, da material: kinegramska zaščita, dobavlja podjetje OVD Kinegram AG, Zug, švica.

e) Izbrani ponudnik je v prilogi št. II/8 navedel, da material: čip, dobavlja podjetje Philips Austria Gmbh, Austria.

Glede na vse navedeno je bilo potrebno navedbe drugega vlagatelja pod to točko zavrniti kot neutemeljene.

4. V zvezi z navedbo drugega vlagatelja, da v vzorcih izbranega ponudnika (navedba se nanaša na vzorec št. 3, kot je razvidno iz zapisnika sestanka na Državni revizijski komisiji dne 09.11.2005) melirna vlakna niso pozicionirana sredinsko glede na vizno stran, pač pa so pozicionirana sredinsko glede na odprt potni list in še to na vsakem drugem stiku, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji (točka 2.3.1.) določil zaščitne elemente, ki morajo biti vsebovani na platnicah, biografski strani ter na viznih straneh. Kot enega izmed obveznih zaščitnih elementov na viznih straneh je naročnik določil melirna vlakna v treh barvah, ena vidna le v UV svetlobi, sredinsko pozicionirana. Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da naročnik ni zapisal, da morajo biti melirna vlakna pozicionirana na posamezno vizno stran, kot si obravnavano zahtevo razpisne dokumentacije razlaga drugi vlagatelj. Nasprotno, iz dikcije zahteve razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik zahteval implementacijo zaščitnega elementa - melirnih vlaken v treh barvah, ena vidna le v UV svetlobi, ki so sredinsko pozicionirana glede na vizne strani in ne glede na posamezno vizno stran. Pravilnost takšnega stališča potrjuje tudi naročnikova izrecna razpisna zahteva (kot izjema od zgornjega pravila) po implementaciji zaščitnega elementa na viznih straneh: individualizacija strani (padajoče pozicioniranje številčenja). Državna revizijska komisija dodaja, da bi, kolikor bi veljalo upoštevati razumevanje določitve tega zaščitnega elementa v razpisni dokumentaciji na način, kot ga razume drugi vlagatelj, moral naročnik določiti, da se melirna vlakna v treh barvah, ena vidna le v UV svetlobi, sredinsko pozicionirana, nanašajo na vizno stran, podobno, kot je to zapisal pri zaščitnih elementih, ki morajo biti prisotni na biografski strani.

Državna revizijska komisija je dne 28.11.2005 vpogledala v vzorec št. 3 v izpodbijanem delu in ugotovila (ter ugotovljeno dokumentirala s fotografijami), da je izbrani ponudnik implementiral melirna vlakna v treh barvah, ena vidna le v UV svetlobi, sredinsko pozicionirana glede na odprte vizne strani, s čimer je izpolnil citirano zahtevo iz razpisne dokumentacije po implementaciji tega zaščitnega elementa.

5. Drugi vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da bi morala biti biografska stran izdelana v celoti iz polikarbonata, v vzorcu št. 1 izbranega ponudnika (navedba se nanaša na vzorec št. 2, kot je razvidno iz zapisnika sestanka na Državni revizijski komisiji dne 09.11.2005) pa gre za "sendvič" papirja ali njemu podobnega materiala, prav tako pa naj naročnik ne bi opravil temeljite analize, v katerem materialu je čip dejansko implementiran.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji (točka 2.3.1.) zahteval, da mora biografska stran vsebovati tudi naslednja zaščitna elementa:
- je izdelana iz polikarbonata in personalizirana z laserskim graviranjem
- integriran brezkontaktni čip z zadostno zmogljivostjo.

Ker je bilo za razjasnitev navedenih navedb drugega vlagatelja potrebno strokovno znanje, je Državna revizijska komisija v predmetnem postopku revizije pridobila mnenje strokovnjaka. Državna revizijska komisija ugotavlja, da mnenje strokovnjaka predstavlja ustrezno osnovo, ki omogoča sprejem odločitve o spornih strokovnih vprašanjih.

V zvezi z vprašanjema, iz katerega materiala je izdelana biografska stran v vzorcih izbranega ponudnika (vzorec št. 2) ter ali je na biografski strani v vzorcih izbranega ponudnika (vzorec št. 2) brezkontaktni čip integriran v polikarbonatu, ali je integriran med papir in polikarbonat, je strokovnjak uporabil naslednje analizne metode:

a) Diferenčna termična kalorimetrija (DSC- differential Scanning Calorimetry)
Te meritve so bile opravljene na DSC 821e Mettler Toledo z dinamično metodo od 50°C - 300°C s hitrostjo segrevanja 20C/min ter določili temperaturo steklastega prehoda (glass transition temperature - Tg), ki je značilen za določen tip polimera. Dobljene vrednosti so bile primerjane z vrednostmi temperatur steklastega prehoda različnih polimernih materialov, pri čemer se je strokovnjak poslužil strokovne literature (katalog Odian).

b) Infrardeča spektroskopija
Infrardeči spektri so bili posneti na spektrometru FTS Bruker 66 v presevni svetlobi (transmission IR spectra). Material za snemanje infrardečih spektrov je bil dobljen tako, da so bili posamezni deli odstranjeni s kartic oziroma biometrične kartice in dispergirani v KBr matriko. Za potrditev oziroma identifikacijo kemijske sestave posameznih vzorcev se je strokovnjak poslužil knjižnice infradečih spektrov (FDM- HIR Bundle).

c) Optična in elektronska mikroskopija
Presek spoliranega obrusa se je opazoval z optičnim reflektivnim mikroskopom (Mitutoyo WF), opremljenim s Hitachi CCD kamero, optičnim reflektivnim mikroskopom Leitz in vrstičnim elektronskim mikroskopom (Field-Emission Scanning Electron Microscope - Supra 35 VP Carl Zeiss, Nemčija), ki je bil opremljen s EDS - energijsko disperzijsko spektroskopijo rentgenskih žarkov (Oxford INCA 400, Oxford Instruments Analytical, UK). Rentgenske žarke je strokovnjak vzbujal s kinetično energijo primarnega curka 20 keV. V primeru, ko je strokovnjak vzorcem določeval elementno sestavo, je vzorce predhodno napršil z zlatom. Uporabljen je bil napraševalec Balzers SCD 050 BAL-TEC (Germany).

Iz strokovnega mnenja izhaja, da so DSC meritve in infrardeči spektri pokazali, da je material, iz katerega je narejena biografska stran v vzorcu št. 2 in kartice vzorca št. 4 izbranega ponudnika, polikarbonat. Mikroskopija, narejena z optičnim in elektronskim vrstičnim mikroskopom je pokazala, da je čip dejansko integriran v polikarbonat biografske strani vzorca št. 2 izbranega ponudnika ter da ni prilepljen med zunanji del polikarbonata in kaširni papir.

Glede na ugotovljeno Državna revizijska komisija kot pravnorelevantno povzema, da je izbrani ponudnik, s predložitvijo vzorca št. 2 in vzorca št. 4 izkazal sposobnost implementacije obeh izpodbijanih zaščitnih elementov, saj je biografska stran izdelana iz polikarbonata, v polikarbonat pa je integriran brezkontaktni čip z zadostno zmogljivostjo.

6. Drugi vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da vzorec št. 3 izbranega ponudnika, ki naj bi dokazoval implementacijo reliefnih vzorcev v polikarbonatu - vbočenih in izbočenih giljoš, ki segajo v področje podobe imetnika, navedenega zaščitnega elementa ne vsebuje. Naročnik je v razpisni dokumentaciji (točka 2.3.1) v zvezi z obveznimi zaščitnimi elementi, ki morajo biti prisotni na biografski strani, med drugim tudi zahteval: "Reliefni vzorci v polikarbonatu - vbočene in izbočene giljoše - del reliefnih vzorcev mora segati v področje podobe imetnika". Državna revizijska komisija, še pred vpogledom v sporni vzorec, ugotavlja, da naročnik ni zapisal, tako kot navaja drugi vlagatelj, da morajo vbočene in izbočene giljoše segati v področje podobe imetnika, pač pa je jasno zahteval, da mora biografska stran vsebovati reliefne vzorce - vbočene in izbočene giljoše, pri čemer mora del reliefnih vzorcev segati v področje podobe imetnika.

Državna revizijska komisija je dne 28.11.2005 vpogledala v vzorec št. 3 v izpodbijanem delu in ugotovila (ter ugotovljeno dokumentirala s fotografijami), da je izbrani ponudnik na področje podobe imetnika implementiral reliefni vzorec (v obliki ščita in zvezde), s čimer je izpolnil citirano zahtevo za razpisne dokumentacije po implementaciji tega zaščitnega elementa. Izbrani ponudnik je tudi v priloženem opisu vzorca št. 3 (pod točko 10) navedel, da le-ta vsebuje reliefne vzorce v polikarbonatu, kateri segajo (kot je razvidno iz priloženega opisa) tudi na področje podobe imetnika.

7. Državna revizijska komisija ugotavlja, da 10. člen ZJN-1 določa, da mora naročnik evidentirati vse faze postopka oddaje javnega naročila (izbor ponudbe, sklenitev pogodbe, izvajanje pogodbe, način oddaje dodatnih del, prevzem blaga, gradnje ali storitve izvajanje izvajalčevih obveznosti v garancijski dobi, pogarancijsko vzdrževanje in podobno) ter da mora hraniti dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila. Naročnik je Državni revizijski komisiji odstopil naslednjo svojo dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila:
- pojasnila naročnika na vprašanja ponudnikov, z dne 23.06.2005, 27.06.2005 in 11.07.2005,
- zapisnik o odpiranju ponudb, z dne 14.07.2005,
- zapisnik o ogledu prostorov in postopkov, z dne 17.08.2005,
- zapisnik o pregledu in ocenjevanju ponudb, z dne 17.08.2005,
- odgovori posameznih ponudnikov na predloge naročnika za popravke računskih napak in zahteve za dodatna pojasnila,
- zapisniki 12., 13., 14. in 15. sestanka strokovne komisije naročnika,
- sklep o oddaji naročila, z dne 25.08.2005,
- končno poročilo o oddaji naročila, z dne 25.08.2005,
- dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila, z dne 19.09.2005,
- zapisnik o vpogledu v dokumentacijo, z dne 26.09.2005.

Iz navedenega seznama dokumentacije naročnika izhaja, da je naročnik evidentiral vse faze in vsa procesna dejanja v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, zato Državna revizijska komisija ne more slediti navedbi drugega vlagatelja, ki se nanaša na kršitev 10. člena ZJN-1.

Državna revizijska komisija tudi ne more ugotoviti kršitve pri presoji navedbe drugega vlagatelja, da o pregledih vzorcev naročnika ne obstajajo listinski dokazi. Naročnik je opravil vsa testiranja vzorcev v Centru za forenzične preiskave, t.j. v svojem lastnem laboratoriju po dr. Dorijanu Keržanu, članu komisije za izvedbo postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Na podlagi testiranja vzorcev v Centru za forenzične preiskave je bil izdelan zapisnik strokovne komisije o pregledu in ocenjevanju ponudb, z dne 17.08.2005. Del dokumentacije postopka oddaje javnega naročila predstavlja tudi Zapisnik 14. sestanka strokovne komisije, z dne 01.08.2005, katerega priloga je Poročilo o forenzični analizi referenčnih vzorcev, ki jo je opravil dr. Dorijan Keržan kot član strokovne komisije naročnika, ki je pod poročilo tudi podpisan. Naročnik je drugemu vlagatelju na njegovo zahtevo posredoval tudi dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, z dne 19.09.2005, v kateri je povzel ugotovitve iz Poročila o forenzični analizi referenčnih vzorcev ter podal konkretne metode pregleda posameznih zaščitnih elementov oziroma navedel naprave, s katerimi je pregled opravil. Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija obravnavano revizijsko navedbo zavrnila kot neutemeljeno.

8. Drugi vlagatelj navaja, da naročnik ni preveril, ali izbrani ponudnik s predloženimi vzorci, in tudi sicer, izpolnjuje vse zahteve, ki jih postavljajo domači in mednarodni predpisi in standardi, ki urejajo področje potovalnih dokumentov, zlasti potnih listin, in ki jih je naročnik navajal v razpisni dokumentaciji. Državna revizijska komisija poudarja, da odloča na podlagi zahtevka za revizijo in v njegovih mejah, zato so lahko predmet njene meritorne presoje le konkretizirane kršitve. Navedbam, iz katerih ni mogoče jasno razbrati kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila oziroma katerih namen je zgolj ugibanje o določenih dejstvih, v revizijskem postopku ni mogoče slediti. Ker drugi vlagatelj v tem delu kršitev ni konkretiziral, je Državna revizijska komisija obravnavano navedbo zavrnila kot neutemeljeno.

9. V zvezi z navedbo drugega vlagatelja, da s strani izbranega ponudnika predloženi vzorec št. 4 ni bil predložen v petih enakih izvodih (navedba se nanaša na vzorec polikarbonata mavrične in bele barve, kot je razvidno iz zapisnika sestanka na Državni revizijski komisiji dne 09.11.2005), Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji pod točko IV./2.3. Zaščitni elementi navedel: "Ponudnik mora za vsako vrsto zaščitnega elementa, ki je navedena v točki 2.3.1. tega poglavja, predložiti referenčni vzorec s priloženim opisom (v 5 enakih izvodih) kateregakoli dokumenta lastne izdelave, ki je zaščiten pred prenarejanjem (...) in na katerem je določen zaščitni element implementiran.". Naročnik je v točki 2.3.1. navedel obvezne zaščitne elemente na platnicah, biografski strani in na viznih straneh.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da same barve vzorca št. 4 (mavrični vzorec), zaradi domnevne različnosti katerega drugi vlagatelj izpodbija pravilnost ponudbe izbranega ponudnika, naročnik ni predvidel kot zaščitni element, zgoraj citirana zahteva naročnika po predložitvi referenčnih vzorcev v petih enakih izvodih pa se nanaša na vrsto zaščitnega elementa. Navedeno potrjujejo tudi druga določila razpisne dokumentacije; naročnik je tako v IV. delu: Pogoji za priznanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika določil, da bo sposobnost ponudnika po 42a. členu ZJN-1 preveril iz dokazil, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, in sicer: "â?? opisa zahtevanih zaščitnih elementov potnih listin in za vsako vrsto zahtevanega zaščitnega elementa v skladu z razpisno dokumentacijo - iz referenčnega vzorca ali prototipa (v 5 enakih izvodih) kateregakoli dokumenta lastne izdelave, ki je zaščiten pred prenarejanjem (â??) in na katerem je določen zaščitni element implementiran; â??".

Na enako stališče se je potrebno postaviti tudi pri presoji utemeljenosti navedbe v zvezi z različnostjo vzorcev št. 4 bele barve. Kolikor se revizijska navedba nanaša na različne zodiakalne znake (iz tako formulirane navedbe drugega vlagatelja ni mogoče ugotavljati drugih morebitnih kršitev v zvezi z naročnikovim ocenjevanjem vzorca št. 4), Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik zodiakalnih znakov ni določil kot zaščitni element, prav tako pa iz priloženega opisa posameznih zaščitnih elementov v ponudbi izbranega ponudnika izhaja, da je le-ta s predložitvijo vzorca št. 4 bele barve dokazoval sposobnost implementacije enega zaščitnega elementa: večslojnega laserskega zapisa, kjer se izmenjujeta podoba imetnika in številka potnega lista. Glede na navedeno je bilo potrebno obravnavano navedbo zavrniti kot neutemeljeno.

10. V zvezi z navedbo drugega vlagatelja, da je bila njegova ponudba napačno označena kot nepravilna, saj je predložil vse vzorce oziroma prototipe, iz katerih izhaja, da je sposoben zagotoviti implementacijo vseh potrebnih zaščitnih elementov, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je drugi vlagatelj v dopisu: "Dodatna pojasnila v zvezi s ponudbo in soglasje k popravku računskih napak", z dne 04.08.2005, navedel, da v svojih vzorcih potnega lista zaščitna nitka nima UV zaščite in mikroteksta, mavrični tisk je tiskan v tehniki offset z metodo prirejenih barvnih agregatov na tiskarskem stroju in ga je potrebno jemati kot prototip, zaščitna nitka za šivanje je pletena iz dveh snopov, ki sta v pogojih normalne svetlobe vidna v isti barvi (beli) v pogojih UV svetlobe pa flourescirata rdeče, prav tako pa drugi vlagatelj priznava, da melirna vlakna v vzorcih potnega lista niso sredinsko pozicionirana. Drugi vlagatelj dodaja, da bo v primeru, če bo izbran kot proizvajalec oziroma dobavitelj potnih listin, navedene neskladnosti uskladil, tako da bodo ustrezale vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija obravnavano navedbo zavrnila kot neutemeljeno.

11. Glede navedb drugega vlagatelja, v zvezi s katerimi le-ta iz previdnosti podaja še nekatere razloge, zaradi katerih bi moral naročnik ugotoviti nepravilnost ponudbe prvega vlagatelja, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je njihova presoja v konkretnem postopku brezpredmetna, saj ne more spremeniti zgornjih ugotovitev Državne revizijske komisije glede neutemeljenosti navedb prvega vlagatelja v zvezi z nepravilnostjo njegove ponudbe.

12. V zvezi z navedbo drugega vlagatelja, da je naročnik z opustitvijo preveritve, ali so ponudniki predložili kopije ponudb Državni revizijski komisiji, kršil 76. člen ZJN-1, Državna revizijska komisija ugotavlja, da ZJN-1 v 55c. členu določa, da mora ponudnik pri oddaji javnih naročil v ocenjeni vrednosti nad 1.000.000.000 tolarjev, ki jo mora naročnik navesti v razpisni dokumentaciji, do roka za oddajo ponudb naročniku predložiti ponudbo in Državni revizijski komisiji posredovati kopijo te ponudbe, pri čemer mora naročnik o dokončnosti postopka oddaje javnega naročila obvestiti Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija povzema, da ZJN-1 v izpodbijanem delu zavezuje naročnika, da mora v razpisni dokumentaciji navesti, da gre za ocenjeno vrednost javnega naročila nad 1.000.000.000 tolarjev ter obvestiti Državno revizijsko komisijo o dokončnosti postopka oddaje javnega naročila. Tako se je potrebno strinjati z naročnikom, da drugih obveznosti ZJN-1 v zvezi s kopijami ponudb naročniku ne nalaga, poleg tega pa gre poudariti, da v skladu z določili ZJN-1 nobena ponudba ne more postati nepravilna iz vzrokov, ki nastanejo po poteku roka za predložitev ponudb. Glede na navedeno in dejstvo, da so vsi ponudniki, ki so sodelovali v tem postopku oddaje javnega naročila, posredovali kopijo svoje ponudbe na Državno revizijsko komisijo v skladu z določilom 55c. člena ZJN-1, je bilo potrebno obravnavano revizijsko navedbo zavrniti kot neutemeljeno.

Na podlagi vsega navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je primarni revizijski predlog drugega vlagatelja v zahtevku za revizijo (da se razveljavi sklep o oddaji javnega naročila ter da se pravočasne ponudbe ponovno pregleda in se iz postopka ocenjevanja kot nepravilni izloči ponudbi izbranega ponudnika in prvega vlagatelja ter da se predmetno javno naročilo odda drugemu vlagatelju) neutemeljen.

Glede podrednega predloga drugega vlagatelja, da se razveljavi postopek oddaje predmetnega javnega naročila v celoti, Državna revizijska komisija ugotavlja, da drugi vlagatelj v zahtevku za revizijo ne navaja razlogov, ki bi lahko pripeljali do razveljavitve le-tega. Drugi vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo navaja domnevne kršitve, ki lahko privedejo (zgolj) do razveljavitve naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila, v zvezi s katerimi pa se je Državna revizijska komisija že opredelila (zgoraj).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Prvi vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi zahtevo prvega vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

Drugi vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi zahtevo drugega vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 14.12.2005

Predsednik senata:
Franci Kodela, univ.dipl.prav.
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova 2, Ljubljana
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana
- Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Barjanska cesta 3, Ljubljana
- Odvetnik Borut Zajc, Slomškova ulica 12a, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana