018-393/2005 Klinični center Ljubljana

Številka: 018-393/05-32-3157

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Vesne Cukrov kot predsednice senata, predsednika dr. Aleksija Mužine in članice mag. Metke Cerar kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvajanje storitev internega transporta za potrebe Kliničnega centra Ljubljana ter na podlagi zahtevka za revizijo podjetja ISS Servissystem d.o.o, Ptujska c. 95, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova ulica 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 15.12.2005 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je sprejel sklep, št. 38/05, z dne 21.04.2004, o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila, po odprtem postopku "za izvajanje storitev internega transporta za potrebe Kliničnega centra Ljubljana". Naročnik je dne 11.02.2005 v Uradnem listu RS, št. 11-13/05, pod št. objave Ob-3852/05 ter v Uradnem glasilu EU, št. 2005/S 28-027129, objavil predhodni javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila. Dne 29.04.2005 je naročnik v Uradnem listu RS, št. 43/05, pod št. objave Ob-11655/05, objavil javni razpis za izvajanje storitev internega transporta za potrebe Kliničnega centra Ljubljana ter v Uradnem listu RS, št. 58/2005, z dne 17.06.2005, objavil podaljšanje roka za oddajo ponudb. Naročnik je predmetno javno naročilo objavil tudi v Uradnem glasilu EU, z dne 22.04.2005.

Naročnik je dne 18.10.2005 sprejel Odločitev o oddaji naročila št. 01-185/25-05, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje PERITEKS d.o.o., Blatnica 2, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 04.11.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da mu na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ni bil omogočen vpogled v ovojnico, v kateri je bila predložena ponudba izbranega ponudnika, zato ni mogel preveriti, ali je bila ponudba opremljena skladno z zahtevo 14. točke Splošnih navodil ponudnikom (v nadaljevanju: Navodilo). Nadalje vlagatelj navaja, da je bila ponudba izbranega ponudnika zvezana z vrvico, ni pa bila zapečatena, kar lahko omogoči naknadno spremembo vsebine ponudbe. Vlagatelj tudi navaja, da so bili dokazi za izpolnjevanje Splošnih pogojev hranjeni ločeno od ponudbe, zaradi česar gre naročniku očitati, da takšno postopanje ni v skladu z načelom transparentnosti, saj bi moral izbrani ponudnik te dokumente predložiti za stranjo 73, dokumente za izpolnjevanje pogojev od 10-18 točke pa za stranjo 77. Vlagatelj nadaljuje, da je v ponudbi izbranega ponudnika na obrazcu 03 popravljen datum "z dne 01.09.2005". Vlagatelj tudi navaja, da gre naročniku očitati, da priloge v ponudbi izbranega ponudnika v točki 11 "Dokazila za izvajanje nadzora nad izvajanjem pogodbe, vodenja zaposlenih ter kontakt z naročnikom" niso v skladu z zahtevo razpisne dokumentacije oziroma jih ni. V nadaljevanju vlagatelj navaja, da bi morala biti zadnja stran opisa vsebine predmeta ponudbe podpisana, je pa le parafirana ter, da izbrani ponudnik ni sledil naročnikovi zahtevi, da je določene dele ponudbe treba podpisati, določene dele pa le parafirati, saj je podpis ponudnika povsem enak kot parafa. Vlagatelj tudi ugotavlja, da ni podpisana izjava o zagotavljanju minimalnega števila delavcev, niti ni podpisan vzorec pogodbe, pač pa le parafiran. Vlagatelj še navaja, da v ponudbi izbranega ponudnika ni lista št. 89, kakor tudi ni izjave banke, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznost, niti ni obrazca z vprašanji (priloga št.11, obrazec 07) ter, ponudba ni zložena po vrsti tako, kot je zahteval naročnik.
Vlagatelj predlaga, da se razveljavi odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila št. 01-185/25-05, dne 18.10.2005. Vlagatelj priglašuje tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, skupaj z zamudnimi obrestmi in sicer, povračilo vplačane takse v višini 200.000,00 SIT, strošek priprave zahtevka za revizijo v višini 3000 odvetniških točk in povračilo materialnih stroškov v višini 3%, povečano za DDV, s pripadajočimi obrestmi.

Naročnik je dne 08.11.2005 prejel dopolnitev zahtevka za revizijo, z dne 04.11.205, v katerem vlagatelj navaja, da naročnikova zahteva, v kateri je ponudnikom dopustil, da namesto taksativno navedenih dokazil (1-9) predloži nadomestno izjavo dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, ni v skladu z določilom 42. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj tako predlaga, da se z vložitvijo predloga za predhodno odločanje po postopku 234. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ugotovi neskladje pete točke 12. člena ZJN-1. V dopolnitvi zahtevka za revizijo, vlagatelj tudi navaja, da je izbrani ponudnik izkazal usposobljenost z Obrtnim dovoljenjem, z dne 06.03.1995, kar je v nasprotju z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 36/00, 45/01, 57/04, 63/04, 139/04, v nadaljevanju: ZGD). Vlagatelj ponovno navaja, da izbrani ponudnik ni podpisal vzorca pogodbe.

Naročnik je dne 15.11.2005, sprejel Odločitev o zahtevku za revizijo, št. 01-185/32-05, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik prvo navedbo vlagatelja označuje kot neresnično, saj je iz zapisnika o opravljenem vpogledu, z dne 04.11.2005, pri kateremu so prisostvovale osebe navedene v zapisniku, razvidno, da v zvezi s postopkom vpogleda ni bilo nikakršnih pripomb. Nadalje naročnik pojasnjuje, da je ponudba izbranega ponudnika povezana z vrvico in zapečatena v skladu z Navodili razpisne dokumentacije. Glede očitka vlagatelja, da so bili dokumenti pod točkami 1-9 zahtevanih pogojev priloženi separatno s posebno vlogo, naročnik navaja, da je izbrani ponudnik izpolnil zahtevo naročnika po predložitvi dokazov o izpolnjevanju pogojev, ki se nanaša le na ponudnika, katerega ponudba je bila najugodnejša. Glede očitka vlagatelja, da ti dokumenti niso bili predloženi za določeno označeno stranjo razpisne dokumentacije pa naročnik pojasnjuje, da je to le napotitvena norma (in ne izločitveni pogoj) za lažje pregledovanje prispelih ponudb s strani naročnika, kar velja tudi za zahtevo po oštevilčenju in vrstnem redu. Nadalje naročnik, glede očitka vlagatelja, da je bil popravljen datum, pojasnjuje, da popravek teksta definira zgolj nepomembno dejstvo, ki nima nikakršnega vpliva na pravilnost ponudbe, saj tudi dokument, ki bi vseboval kakršnokoli drugo datumsko opredelitev, ne bi vplival na veljavnost ponudbe. Naročnik še pojasni, da tudi sicer ne bi zahteval tovrstnega popravka, saj gre le za oznako ponudbe. Naročnik je glede navedbe vlagatelja, da ni predložil dokazila v točki 11, ugotovil, da je le-ta neresnična, saj je izbrani ponudnik priložil izjavo, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, da bo zagotovil sprotno dopolnjevanje transportnega in voznega parka v odvisnosti od iztrošenosti opreme. Naročnik tudi ugotavlja, da se v ponudbi izbranega ponudnika v vseh zahtevanih rubrikah nahajajo podpisi ter, da je pooblaščeni predstavnik izbranega ponudnika v delih kjer je naročnik to zahteval, ponudbo parafiral. Naročnik tudi pojasnjuje, da vzorec bančne garancije in Obrazec št. 7 služita v informativni namen in ju ni potrebno prilagati v ponudbeno dokumentacijo. Glede očitka vlagatelja, da k ponudbi izbranega ponudnika ni bila priložena izjava banke, da bo ponudniku izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročnik poudarja, da navedena izjava ni bila sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik pojasnjuje, da je z določitvijo, da lahko ponudniki v ponudbo predložijo notarsko overjeno nadomestno izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da izpolnjujejo pogoje od točke 1-9, ravnal skladno z določili ZJN-1. Glede navedbe vlagatelja, da je glede določila petega odstavka 12. člena ZRPJN potrebno začeti postopek predhodnega odločanja v skladu z 234. členom PES, pa naročnik izjavlja, da ni pristojna institucija za izvedbo eventualne spremembe ter, da ne ve s katero direktivo Evropske skupnosti naj bi bila navedena določba v nasprotju. Naročnik še pojasnjuje, da ponudniki s fotokopijo Izjave o varnosti v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, v nadaljevanju: ZVZD) dokazujejo, da imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Izbrani ponudnik je podal Izjavo o varnosti, zato naročnik navedbo vlagatelja zavrača. Glede slednje navedbe vlagatelja, da je pogodbo oziroma njej osnutek potrebno tudi podpisati pa je naročnik po preveritvi navedene trditve ponovno ugotovil, da je pogodba podpisana in parafirana.

Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo (dopis z dne 05.12.2005), je naročnik z dopisom, z dne 07.12.2005 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom druge alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom četrtega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Uvodoma je Državna revizijska komisija preverila navedbo vlagatelja, da mu na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ni bil omogočen vpogled v ovojnico, v kateri je bila predložena ponudba izbranega ponudnika, zato ni mogel preveriti, ali je bila ponudba opremljena skladno z zahtevo 14. točke Splošnih navodil ponudnikom.
Državna revizijska komisija, na podlagi zapisnika o opravljenem vpogledu, z dne 04.11.2005, ugotavlja, da je dne 04.11.2005 pooblaščenec vlagatelja vpogledal v vse javne dele ponudbe izbranega vlagatelja. Iz vsebine zapisnika o opravljenem vpogledu, z dne 04.11.2005, pa je razvidno, da stranke v zvezi z vodenjem postopka niso imele morebitnih pripomb ter, da sta se z vsebino zapisnika strinjali obe stranki, kar sta potrdili s svojimi podpisi, zato Državna revizijska komisija obravnavano navedbo vlagatelja zavrača kot neutemeljeno.

V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da je bila ponudba izbranega ponudnika zvezana z vrvico, ni pa bila zapečatena, kar lahko omogoči naknadno spremembo vsebine ponudbe.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v 14. točki Navodil določil, da morajo biti vsi dokumenti, ki sestavljajo izvirnik, povezani z vrvico in zapečati tako, da jih ni mogoče neopazno dodajati ali odvzemati po odpiranju ponudb.
Po pregledu ponudbe izbranega ponudnika, ki jo je naročnik prejel dne 05.09.2005, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ponudba izbranega ponudnika zvezana z vrvico in zapečatena, zato Državna revizijska komisija navedbo vlagatelja zavrača kot neutemeljeno.

Nadalje je Državna revizijska komisija obravnavala navedbo vlagatelja, da so bili dokazi za izpolnjevanje splošnih pogojev (1-9) hranjeni ločeno od ponudbe zaradi česar vlagatelj očita naročniku, da takšno postopanje ni v skladu z načelom transparentnosti, saj bi moral izbrani ponudnik te dokumente predložiti za stranjo 73. Vlagatelj tudi navaja, da izbrani ponudnik dokazil za izpolnjevanje splošnih pogojev od (10-18) ni priložil za stranjo 77.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v 4.3. točki Navodil določil, da lahko ponudnik za izpolnjevanje splošnih pogojev (1-9) v ponudbo predloži overjeno notarsko nadomestno izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, ponudnik pa bi v teku postopka dokazoval izpolnjevanje pogojev z zahtevanimi listinami. Naročnik je tudi določil, da mora ponudnik, katerega ponudba je ocenjena kot najugodnejša, pred oddajo javnega naročila, v roku desetih (10) dni od prejema pisne zahteve, predložiti zahtevane listine. Državna revizijska komisija tako, glede na zahtevo 4.3. točke Navodil ugotavlja, da zahteva predvideva možnost, da ponudniki v kolikor v ponudbi predložijo notarsko overjeno nadomestno izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, šele pozneje, na podlagi poziva naročnika, ločeno priložijo listine za dokazovanje splošnih pogojev (1-9) obrazca 01.
Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil notarsko overjeno nadomestno izjavo za izpolnjevanje pogojev 1-9 Obrazca 01, z dne 10.8.2005. Iz dokumentacije o predmetnem javnem naročilu izhaja, da je naročnik z dopisom, št. 01-185/23-05, z dne 30.09.2005, pozval izbranega ponudnika, naj do dne 11.10.2005 predloži originale ali notarsko overjene listine za katere je v ponudbi podal nadomestno izjavo o izpolnjevanju pogojev, zahtevanih v točkah 1-9 Obrazca 01. Naročnik je dne 11.10.2005 prejel listine izbranega ponudnika za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, zahtevanih v Navodilu, v točki 1-9 Obrazca 01.
Glede navedbe vlagatelja, da izbrani ponudnik dokazil za izpolnjevanje splošnih pogojev od (10-18) ni priložil za stranjo 77, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik na strani 77 določil, da mora ponudnik za to stranjo priložiti zahtevana dokazila za izpolnjevanje pogoje 10-18 Obrazca 01. Po pregledu ponudbe izbranega ponudnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v ponudbo vložil stran 77, za to stranjo pa je priložil vsa zahtevana dokazila v točkah 10-18 Obrazca 01.
Državna revizijska komisija poudarja, da določilo 6. člena ZJN-1 (načelo transparentnosti porabe javnih sredstev) med drugim določa, da so postopki naročanja po ZJN-1 javni ter da ima vsakdo, ki ima ali je imel interes za dodelitev naročnika, pravico pridobiti podatke o izvedenem postopku oddaje javnega naročila, skladno z določili ZJN-1. Iz zapisnika o vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika, z dne 04.11.2005, izhaja, da je vlagatelj dne 04.11.2005 vpogledal v vse javne dele ponudbe izbranega ponudnika. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik, skladno z določilom 6. člena ZJN-1, vlagatelju omogočil udejanjenje pravice do pridobitve podatkov o izvedenem postopku predmetnega javnega naročila, zato navedbo vlagatelja, da je naročnik ravnal v nasprotju z načelom transparentnosti porabe javnih sredstev, zavrača kot neutemeljeno.
Na tem mestu Državna revizijska komisija še ugotavlja, da očitek vlagatelja, da bi moral izbrani ponudnik za stranjo 73 predložiti dokumente za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ni smiseln, kajti naročnik je na strani 73 predvidel obrazec nadomestne izjave o izpolnjevanju pogojev zahtevanih v točkah 1-9 Obrazca 01, za katere pa je v primeru predložitve notarske overitve izjave določil, da ponudniki šele na podlagi poziva naročnika, v roku desetih dni od prejema poziva, naročniku dostavijo vse zahtevane dokazne listine. V obrazcu nadomestne izjave o izpolnjevanju pogojev zahtevanih v točkah 1-9 Obrazca 01 je v opombi tudi zapisano, da ponudnik, ki bo že v ponudbo priložil originale oz. notarsko overjene listine, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev od 1-9 obrazca 01, izjave ne izpolni.
Vsled navedenega Državna revizijska komisija obravnavano navedbo vlagatelja zavrača kot neutemeljeno.

V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da je na obrazcu ponudbe 03 ponudbe izbranega ponudnika popravljen datum "z dne 1.9.2005", s čimer je naročnik ravnal v nasprotju z zahtevo 13.3. točke Navodili ter načelom enakopravnosti in načelom transparentnosti.
Po pregledu razpisne dokumentacije, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v Navodilu, v točki 13.3 Napake, spremembe in dodatki med drugim določil, da ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebne zaradi odprave napak ponudnika. Iz zahteve naročnika gre razbrati, da ponudniki ne smejo spreminjati ali dopolnjevati ponudbe tako, da bi nasprotovala razpisni dokumentaciji ali, da bi se odpravile napake v ponudbi.
Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da bil na obrazcu Ponudbe (Obrazec 03) popravljen datum 1.9.2005. Naročnik je na strani 76-Obrazec 03 pripravil ponudbeni obrazec, ki ga je potrebno predložiti skupaj s ponudbo. Namen izpolnitve obrazca je, da ponudniki s podpisom potrdijo, da njihova ponudba izpolnjuje zahteve glede vsebine, veljavnosti ponudb in zavarovanja resnosti ponudb izražene v razpisni dokumentaciji in določene v razpisu.
Na Obrazcu 03 je bil v ponudbi izbranega ponudnika popravljen datum v besedilu; ta ponudba št. 05-62/IT z dne 1.9.2005 in vaš pisni sprejem ponudbe in podpis pogodbe bosta oblikovala poslovno obveznost med nami. Kot je bilo že ugotovljeno, se namen izpolnitve obrazca nanaša na vsebino ponudbe, njeno veljavnost in zavarovanje resnosti ponudbe. Po pregledu ponudbe izbranega ponudnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da datuma, ki se nanašata na veljavnost ponudbe in veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe nista bila spremenjena. Nadalje Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval izrecno določenega datuma, ki naj se vpiše v del obrazca ponudbe, ki je bil spremenjen.
Državna revizijska komisija ponovno poudarja, da je naročnik prepovedal spremembe ali dodatke ponudbe, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali so potrebne zaradi odprave napak ponudnika.
Kot je bilo že ugotovljeno, se v predmetnem postopku oddaje javnega naročila nobena zahteva naročnika ne nanaša na vpis točno določenega datuma ponudb, kakor tudi obravnavana sprememba datuma ne vpliva na pravilnost ponudbe. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da popravek teksta v ponudbi izbranega ponudnika ne pomeni spremembe, ki ni v skladu z razpisno dokumentacijo, kakor tudi ne pomeni odprave napak ponudnika, vsled česar Državna revizijska komisija zavrača navedbo vlagatelja, da je naročnik ravnal v nasprotju z zahtevo 13.3. točke Navodila, hkrati pa ugotavlja, da datum 1.9.2005, vpisan na obrazcu 03 v ničemer ne vpliva na pravilnost ponudbe.
Državna revizijska komisija zato zavrača navedbo vlagatelja kot neutemeljeno.

Nadalje vlagatelj očita naročniku, da ponudba izbranega ponudnika v prilogi k točki 11 ni v skladu z zahtevo razpisne dokumentacije oziroma jih ni.
Po pregledu razpisne dokumentacije Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik na 71 strani Navodil v točki 11 določil, da mora ponudnik za dokazovanje, da bo zagotovil sprotno dopolnjevanje transportnega in voznega parka v odvisnosti od iztrošenosti opreme, predložiti izjavo dano pod materialno in kazensko odgovornostjo.
Po pregledu ponudbe izbranega ponudnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik podal lastno izjavo o sprotnem dopolnjevanju transportnega in voznega parka, z dne 01.09.2005.
Vsled navedenega Državna revizijska komisija navedbo vlagatelja zavrača kot neutemeljeno.

Državna revizijska komisija je obravnavala navedbo vlagatelja, da bi morala biti v ponudbi izbranega ponudnika zadnja stran opisa vsebine predmeta ponudbe podpisana, je pa le parafirana.
Sprva Državna revizijska komisija izpostavlja, da ni jasne ločnice med parafo in podpisom. Načeloma predstavlja parafa skrajšan podpis, vendar pa je potrebno upoštevati svobodo vsakega posameznika, da se na svojstven način podpiše. Državna revizijska komisija poudarja, da v kolikor ni jasne zahteve, kako naj se posameznik podpiše (v smislu: čitljiv podpis) je potrebno to svobodo posameznika upoštevati.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji predvidel, da se opis vsebine predmeta ponudbe ožigosa in podpiše s strani ponudnika. Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz pregleda ponudbe izbranega ponudnika očitno izhaja, da je direktor izbranega ponudnika Opis vsebine-predmeta ponudbe, z dne 01.09.2005, podpisal.
Nadalje vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ni sledil zahtevi naročnika, da je določene dele ponudbe potrebno podpisati, določene dele pa le parafirati, saj je podpis zakonitega zastopnika izbranega ponudnika povsem enak kot parafa.
Po pregledu razpisne dokumentacije Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v Obrazcu 05 zapisal opozorilo, da mora ponudnik pogodbo izpolniti, parafirati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati. Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je direktor izbranega ponudnika parafiral vsako stran ponudbe ter na mestu, kjer je predvideno za podpis pogodbe s strani ponudnika, pogodbo ožigosal in podpisal. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je izbrani ponudnik pogodbo parafiral in podpisal na mestu, kjer je bilo to zahtevano.
Vlagatelj tudi navaja, da izbrani ponudnik ni podpisal izjave o zagotavljanju minimalnega števila delavcev. Po pregledu ponudbe izbranega ponudnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je le-ta v ponudbi predložil izjavo o zagotovitvi minimalnega števila delavcev za neposredno izvajanje transportne dejavnosti (30 oseb), z dne 01.09.2005, katera je ožigosana in podpisana s strani direktorja izbranega ponudnika.
Vsled navedenega Državna revizijska komisija zavrača obravnavane navedbe vlagatelja kot neutemeljene.

V zahtevku za revizijo vlagatelj očita, da v ponudbi izbranega ponudnika ni lista št. 89.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji na listu/strani 89 predvidel Obrazec 06-Vrste finančnega zavarovanja, kjer je v opozorilo navedel, da vzorec služi za informativni namen ter, da bo naročnik sprejel bančno garancijo ponudnikove banke. V spodnjem delu Obrazca 06 pa je naročnik zapisal, da se za tem listom vloži bančna garancija. V 11. 1. točki Navodila pa je naročnik določil, da je sestavni del ponudbe zavarovanje resnosti ponudbe.
Glede na opozorilo iz obrazca, Državna revizijska komisija, ugotavlja, da je naročnik Obrazec 06 pripravil v informativni namen, v pomoč ponudnikom glede priprave vsebine bančne garancije za resnost ponudbe, iz razpisne dokumentacije pa ni razvidno, da je naročnik list 89 Obrazec 06 predvidel kot sestavni del ponudbe. Po pregledu ponudbe izbranega ponudnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik v ponudbi pred garancijo za resnost ponudbe ni priložil lista 89, priložil pa je bančno garancijo za resnost ponudbe, z dne 31.08.2005, s čimer je izpolnil zahtevo naročnika iz 11.1. točke Navodila. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je izbrani ponudnik kljub dejstvu, da lista št. 89 ni priložil v ponudbi, izpolnil zahtevo razpisne dokumentacije po predložitvi bančne garancije za resnost ponudbe, saj naročnik lista 89 ni določili za sestavni del ponudbe.
Vsled navedenega, Državna revizijska komisija zaključuje, da ponudba izbranega ponudnika ne vsebuje lista 89-Obrazca 06, saj ga je naročnik predvidel v informativni namen in ne predstavlja sestavnega dela ponudbe. Državna revizijska komisija zaključuje, da iz obravnavanega razloga ni moč zaključiti, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje zahteve po predložitvi garancije za resnost ponudbe, zato obravnavano navedbo vlagatelja zavrača kot neutemeljeno.

Na tem mestu Državna revizijska komisija obravnava tudi navedbo vlagatelja, da izbrani ponudnik k ponudbi ni priložil obrazca z vprašanji, priloga št. 11, Obrazec 07.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji, za morebitna vprašanja ponudnikov v zvezi z obrazložitvijo razpisne dokumentacije predvidel Obrazec 07-obrazec za vprašanja. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik pripravil Obrazec 07 v pomoč ponudnikom glede priprave ponudbe, torej v informativni namen in ne kot sestavni del ponudbe.
Vsled navedenega, Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponudba izbranega ponudnika ne vsebuje obrazca z vprašanji, priloga št. 11, Obrazec 07, saj le-ta ni bila zahtevana kot sestavni del ponudbe, zato obravnavano navedbo vlagatelja zavrača kot neutemeljeno.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da v ponudbi izbranega ponudnika ni izjave banke, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v Navodilu, v točki 11.2. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti določil, da mora izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe dostaviti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki nepreklicne, brezpogojne bančne garancije prvovrstne banke na prvi poziv, v višini 10 mio SIT. Izhajajoč iz zahtev naročnika, Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zahteval le za izbranega ponudnika ob podpisu pogodbe.
Državna revizijska komisija tako zaključuje, da ponudba izbranega ponudnika ne vsebuje izjave banke, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zato, ker le-ta tudi ni bila zahtevana kot sestavni del ponudbe. Vsled ugotovljenega Državna revizijska komisija zavrača navedbo vlagatelja kot neutemeljeno.

V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da ponudba izbranega ponudnika ni zložena po vrsti tako, kot je zahteval naročnik.
Po pregledu zahtev razpisne dokumentacije Državna revizijska komisija ugotavlja, da se nobena naročnikova zahteva ne nanaša na pripravo ponudbe po določenem vrstnem redu. Naročnik je, skladno z določilom 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1, določil, da je pravilna tista ponudba, ki je pravočasna in za katero naročnik po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije.
Naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da se ponudba pripravi po določenem vrstnem redu, zato Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponudbe izbranega ponudnika iz obravnavanega razloga ni moč označiti kot nepravilno.
Vsled navedenega Državna revizijska komisija zavrača navedbo vlagatelja kot neutemeljeno.

Državna revizijska komisija se do navedbe vlagatelja, da je predložitev nadomestne izjave za izpolnjevanje pogojev 1-9 neskladna z določili ZJN-1 in Navodilom, ni mogla meritorno opredeljevati, saj je vložena formalno prepozno. Skladno z določilom petega odstavka 12. člena ZRPJN, vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so vlagatelju bile ali bi mu morale biti znane pred potekom roka določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom. Namen omenjenega določila je v preprečitvi situacije, ko ponudnik/vlagatelj ob pregledu opazi sporna oziroma nezakonita določila v objavi razpisa oziroma razpisni dokumentaciji, vendar v pričakovanju ugodnega izida zoper njih ne reagira takoj, pač pa zahtevek za revizijo vloži šele po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav. Vlagatelj je bil z možnostjo razpisne dokumentacije, da se za izpolnjevanje splošnih pogojev (1-9) v ponudbi lahko predloži overjeno notarsko nadomestno izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, seznanjen pred pretekom roka za predložitev ponudb, zato se Državna revizijska komisija skladno z določilom petega odstavka 12. člena ZRPJN in zgoraj navedeno obrazložitvijo, do vlagateljeve navedbe ni mogla meritorno opredeliti.

Državna revizijska komisija je obravnavala navedbo vlagatelja, da se, skladno z določilom 234. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (skrajšano: PES), na Sodišče Evropskih skupnosti (v nadaljevanju: Evropsko sodišče) naslovi predlog za predhodno vprašanje glede "neskladja petega odstavka 12. člena ZRPJN".
Uvodoma Državna revizijska komisija pojasnjuje, da se sodišče države članice po lastni iniciativi odloči za vložitev zahteve za predhodno vprašanje na Evropsko sodišče, zato stranke v postopku na odločitev sodišča države članice glede naslovitve predhodnega vprašanja, nimajo nobenega neposrednega vpliva. Po določilu 234. člena PES je Evropsko sodišče pristojno za odločanje o razlagi PES, o razlagi statutov organov, ustanovljenih z aktom Sveta (v kolikor je v teh statutih to predvideno), v največji meri pa je pristojno za odločanje o vprašanjih glede razlage in veljavnosti aktov institucij Skupnosti in Evropske centralne banke (ECB), s čimer je Evropskemu sodišču dodeljena pristojnost za odločanje glede razlage prava Evropske unije in glede veljavnosti aktov sekundarnega prava. Pri presoji potrebnosti vložitve zahteve za predhodno vprašanje mora sodišče države članice primarno ugotoviti, ali obstaja vprašanje glede katerega je potrebna interpretacija Evropskega sodišča. V kolikor sodišče države članice ugotovi, da tovrstno vprašanje sicer obstaja, pa odločitev o tem vprašanju ni potrebna za sprejem odločitve sodišča države članice v posameznem primeru, je sodišče države članice odvezano dolžnosti vložiti zahtevo za predhodno vprašanje.
V obravnavanem primeru, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik, skladno z zahtevo razpisne dokumentacije 4.3. točke Navodil, za izpolnjevanje pogojev 1-9 Obrazca 01 v ponudbi priložil notarsko overjeno nadomestno izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo ter, da je na podlagi poziva naročnika, dne 30.09.2005 priložil listine za dokazovanje zahtevanih pogojev. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik pripravil ponudbo, ki je skladna z zahtevami razpisne dokumentacije, zato ponudbe izbranega ponudnika ni.
Državna revizijska komisija hkrati ugotavlja, da ponudbe izbranega ponudnika zaradi izpolnjevanja zahteve razpisne dokumentacije ni mogoče označiti drugače, kot jo je označil že naročnik, zato odločitev Evropskega sodišča glede "neskladja petega odstavka 12. člena ZRPJN", za odločanje Državne revizijske komisije v konkretnem revizijskem postopku ni potrebna.

Državna revizijska komisija je obravnavala navedbo vlagatelja, da je izbrani ponudnik izkazal usposobljenost z Obrtnim dovoljenjem, z dne 06.03.1995, kar je v nasprotju z določili ZGD.
Po pregledu razpisne dokumentacije, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v Obrazcu 01 (v točkah 1-9) za izkazovanje usposobljenosti ponudnikov zahteval predložitev posameznih listin. Po pregledu zahtevanih listin Državna revizijska komisija ugotavlja, da med njimi ni zahteve po predložitvi obrtnega dovoljenja.
Po pregledu ponudbe izbranega ponudnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik na podlagi poziva naročnika, z dne 30.09.2005, predložil vse zahtevane listine v Obrazcu 01, iz česar izhaja, da je izbrani ponudnik izpolnil zahtevo po izkazovanju izpolnjevanja pogojev.
Državna revizijska komisija je ob presoji navedbe vlagatelja, skladno z določilom 7. in 212. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04 in 10/04; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, upoštevala pravila o trditvenem in dokaznem bremenu, v skladu s katerim mora vlagatelj zatrjevati dejstva, iz katerih izvirajo domnevne kršitve, ponuditi pa mora tudi dokaze, na podlagi katerih je taka dejstva mogoče ugotoviti. Zahtevek za revizijo je namenjen zatrjevanju kršitev, ki naj bi jih v postopku oddaje javnega naročila domnevno storil naročnik, zato mora vsebovati jasne trditve o domnevnih kršitvah naročnika.
Skladno s pravili o trditvenem in dokaznem bremenu, Državna revizijska komisija v predmetnem revizijskem postopku ne more slediti navedbi o domnevni kršitvi naročnika, zato obravnavano navedbo vlagatelja zavrača kot neutemeljeno.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da naročniku ni mogoče očitati kršitev določil ZJN-1, ki jih zatrjuje vlagatelj, zato je skladno z določilom druge alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, tako kot je razvidno iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z določilom 22. člena ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Državna revizijska komisija je zahtevek za revizijo zavrnila, zato je potrebno, skladno z določilom tretjega odstavka 22. člena ZRPJN, ki povrnitev potrebnih stroškov nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 2. točki izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

VLjubljani,dne15.12.2005 Predsednica senata:
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova ulica 12, Ljubljana
- Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana
- PERITEKS d.o.o., Blatnica 2, Trzin
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana