018-356/2005 Elektro - Slovenija d.o.o. - popravni sklep

Številka: 018-356/05-31-3107 P O P R A V N I

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi prvega in drugega odstavka 328. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99, 96/02 in 2/04) v senatu članice mag. Metke Cerar kot predsednice senata ter članov Francija Kodele in Vesne Cukrov kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvajanje posekov in čiščenje podrasti na trasah DV 110 kV, 220 kV in 400 kV, v zvezi s sklepom, št. 018-356/05-31-2993, dne 09.12.2005

ODLOČILA

Sklep Državne revizijske komisije, št. 018-356/05-31-2993, z dne 06.12.2005, se spremeni tako, da se v izreku sklepa, za besedilom izreka dodata vejica in besedilo: "v delu, ki se nanaša na področje EP Maribor", tako da se po novem glasi:

"Zahtevku za revizijo se ugodi. Razveljavi se dokument naročnika "Odločitev o oddaji javnega naročila po odprtem postopku", št. 1876/09/Mš/71/05, z dne 03.10.2005, v delu, ki se nanaša na področje EP Maribor".

Obrazložitev

Državna revizijska komisija je v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvajanje posekov in čiščenje podrasti na trasah DV 110 kV, 220 kV in 400 kV in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Jazbec Karla s.p., Žetale 14/a, Žetale, ki ga zastopa odvetnik Stanislav Klemenčič, Vodnikova 2, Ptuj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 06.12.2005 sprejela sklep št. 018-356/05-31-2993.

V izreku sklepa Državne revizijske komisije št. 018-356/05-31-2993, z dne 06.12.2005, s katerim je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila je prišlo do očitne pisne napake, saj je bilo pomotoma izpuščeno besedilo "v delu, ki se nanaša na področje EP Maribor".

Celoten izrek se tako po novem (pravilno) glasi:

"Zahtevku za revizijo se ugodi. Razveljavi se dokument naročnika "Odločitev o oddaji javnega naročila po odprtem postopku", št. 1876/09/Mš/71/05, z dne 03.10.2005, v delu, ki se nanaša na področje EP Maribor".

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 09.12.2005
predsednica senata:
mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana
- Odvetnik Stanislav Klemenčič, Vodnikova 2, Ptuj
- Lesembal Ivan Mlakar s.p., Železarska c. 3, štore
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana