018-389/2005 Občina Kočevje

Številka: 018-389/05-32-3077

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Vesne Cukrov, kot predsednice senata, članice mag. Metke Cerar in člana Francija Kodele, kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku "za nadomestno gradnjo dela poslovno-stanovanjskega objekta in prenovo dela poslovno-stanovanjskega objekta na Ljubljanski cesti 5 v Kočevju št. JN-G-3/2005/362-9/04-123/A" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Gramiz d.d., Ob Mahovniški cesti 11, Kočevje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje (v nadaljevanju: naročnik), dne 07.12.2005 soglasno

ODLOČILA

Postopek revizije postopka javnega razpisa po odprtem postopku za "nadomestno gradnjo dela poslovno-stanovanjskega objekta in prenovo dela poslovno-stanovanjskega objekta na Ljubljanski cesti 5 v Kočevju, št. JN-G-3/2005/362-9/04-123/A", se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 87, z dne 30.09.2005, pod številko objave Ob-26102/05 objavil javni razpis po odprtem postopku za "nadomestno gradnjo dela poslovno-stanovanjskega objekta in prenovo dela poslovno-stanovanjskega objekta na Ljubljanski cesti 5 v Kočevju, št. JN-G-3/2005/362-9/04-123/A".

Naročnik je dne 02.11.2005 sprejel obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 362-9/04-0121, v katerem je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje Vegrad d.d., Stari trg 35, Velenje.

Vlagatelj je dne 16.11.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik v tretji alineji 2.5. točke Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe določil, da bo vsem ponudnikom, ki so prejeli razpisno dokumentacijo posredoval odgovore po telefaxu ali pisno. Vlagatelj navaja, da odgovorov naročnika ni prejel po telefaxu ali pisno, zato meni, da ni bil v enakovrednem položaju s preostalimi ponudniki.

Naročnik je dne 25.11.2005 sprejel sklep št. 362-9/04-121, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da je vsem ponudnikom poslal odgovore na zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom v isti obliki in sicer po elektronski pošti, zato ni prišlo do neenakopravnega obravnavanja ponudnikov.

Vlagatelj je dne 30.11.2005 na Državno revizijsko komisijo vložil obvestilo o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je naročniku dne 05.12.2005 posredoval obvestilo o umiku zahtevka za revizijo javnega razpisa št. JN-G-3/2005/362-9/04-123/A, z dne 05.12.2005, Državni revizijski komisiji pa obvestilo o umiku zahtevka za revizijo posredoval dne 07.12.2005.

Določilo 4. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN določa, da Državna revizijska komisija na podlagi pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek revizije ustavi.

Državna revizijska komisija je dne 06.12.2005 prejela vlagateljevo obvestilo o umiku zahtevka za revizijo, zato je skladno z določilom 4. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN predmetni revizijski postopek ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 07.12.2005

Predsednica senata:
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Gramiz d.d., Ob Mahovniški cesti 11, Kočevje
- Občina Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje
- Vegrad d.d., Stari trg 35, Velenje
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana