018-356/2005 Elektro - Slovenija d.o.o.

Številka: 018-356/05-31-2993

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Metke Cerar kot predsednice senata ter članov Francija Kodele in Vesne Cukrov kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvajanje posekov in čiščenje podrasti na trasah DV 110 kV, 220 kV in 400 kV in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Jazbec Karla s.p., Žetale 14/a, Žetale, ki ga zastopa odvetnik Stanislav Klemenčič, Vodnikova 2, Ptuj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 07.12.2005

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi. Razveljavi se dokument naročnika "Odločitev o oddaji javnega naročila po odprtem postopku", št. 1876/09/Mš/71/05, z dne 03.10.2005.

2. Naročnik mora vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 398.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 31.3.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS št. 54/2005, z dne 03.06.2005, pod št. objave Ob-15533/05.

S sklepom Državne revizijske komisije, št. 018-229/05-31-1837, z dne 04.08.2005, je bila razveljavljena razpisna dokumentacija v točkah 3.2 ter 3.15., zato je naročnik oddajo predmetnega javnega naročila ponovno objavil v Uradnem listu RS, št. 78/2005, z dne 19.08.2005, pod št. objave Ob-22572/05. Iz zapisnika o opiranju ponudb, z dne 07.09.2005, je razvidno, da je naročnik prejel 9 pravočasnih ponudb.

Iz dokumenta naročnika "Odločitev o oddaji javnega naročila po odprtem postopku", št. 1876/09/Mš/71/05, z dne 03.10.2005, je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika za področje EP Ljubljana izbral TGG d.o.o. in Gozdarstvo Pirš, Vid Pirš, s.p., za področje EP Podlog je naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral Maks Polajžar s.p., za področje EP Primorska-oddelek Divača ponudnika GG Postojna d.d., za področje EP Primorska-oddelek Gorica ponudnika Kaskader d.o.o. ter za področje EP Maribor je naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral Lesembal Ivan Mlakar s.p., Železarska c. 3, štore (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).
V obrazložitvi tega dokumenta naročnik pojasnjuje, da je zaradi nejasnosti podatkov v ponudbi izbranega ponudnika, z dopisom, z dne 21.09.2005, zaprosil naročnika, ki je izbranemu ponudniku potrdil reference, da le-to ponovno potrdi. Ta je z dopisom, z dne 26.09.2005, potrdil pravilnost podatkov, predloženih v ponudbi izbranega ponudnika.
Vlagatelj je od naročnika zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, ki mu ga je naročnik dovolil dne 17.10.2005.

Vlagatelj je z dopisom z dne 20.10.2005, vložil zahtevek za revizijo zoper izbiro naročnika o izbranem ponudniku za področje EP Maribor.
Vlagatelj je mnenja, da je odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila posledica zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, saj naj bi potrdilo o referencah izbranega ponudnika za področje EP Maribor in izdano s strani Elektro Maribor d.d., ne temeljilo na resničnih podatkih in zato predstavlja lažno poslovno listino.
Izbrani ponudnik je v dokaz izpolnjevanja predpisanega pogoja predložil potrdilo o referencah dejanskega izvajalca del, podjetja Elektra Maribor d.d., Maribor, z dne 05.09.2005 (v nadaljevanju: potrdilo o referencah) iz katerega izhaja, da je po 5 pogodbah (na območju OE Ptuj, OE Murska Sobota in OE Gornja Radgona) opravil zahtevana dela na območju 1.170.000 m2 površine ter posekal 390m2 drevja, oboje z oceno odlično. Te pogodbe so se nanašale na javni razpis za izvajanje posekov pod elektroenergetskimi vodi za potrebe naročnika Elektro Maribor d.d. Iz takratne razpisne dokumentacije izhaja, da je skupna površina čiščenja tras za območje OE Ptuj 208.500 m2, za območje OE Murska Sobota je površina čiščenja tras v razpisni dokumentaciji znašala 210 m2 ter za območje OE Gornja Radgona 180.500 m2. Elektro Maribor pa je izbranemu ponudniku potrdil reference za območje OE Ptuj za površino 390.000 m2, za območje OE Murska Sobota v višini 450.000 m2, za območje OE Gornja Radgono pa v višini 190.000 m2.
Po mnenju vlagatelja izbrani ponudnik ne izpolnjuje zahtevanih razpisnih pogojev iz točke 3.15 razpisne dokumentacije, vsled česar mu naročnik ne bi smel oddati predmetnega javnega naročila za področje EP Maribor, temveč bi moral pridobiti dejanska dokazila o izpolnjevanju referenc, kot so npr. pogodbe o delu ter knjigovodske listine izbranega ponudnika in podjetja, ki je reference potrdilo. Zgolj ustna obrazložitev izbranega ponudnika, da je bila površina opravljenega čiščenja in kubatura poseka drevja preračunana iz števila delovnih ur pr obžagovanju drevja, za verodostojnost spornih referenc, po mnenju vlagatelja ni sprejemljiva. Z zatrjevanim preračunavanjem tako opravljenih storitev, ki se obračunavajo na podlagi opravljenih delovnih ur, izbrani ponudnik ni mogel uveljavljati referenc, ki so terjale določeno površino čiščenja in določeno količin podrtega lesa. Vlagatelj naročniku očita kršitev 45. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), saj bi moral temeljiteje preveriti ponujeno potrdilo o referencah izbranega ponudnika.
Na podlagi zgoraj navedenega vlagatelj naročniku predlaga, da svojo odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila (dokument, št. 1876/09/Mš/71/05, z dne 03.10.2005), v delu, ki se nanaša na oddajo del za področje EP Maribor razveljavi in postopek oddaje ponovi.

Naročnik je dne 04.11.2005 izdal sklep, št. 2081/6/ar, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik povzema navedbe vlagatelja iz zahtevka za revizijo in v zvezi s tem navaja, da je v točki 3.15 razpisne dokumentacije (Dokazilo o izpolnjevanju pogoja) predložen predpisan obrazec, v katerem so jasno navedene zahteve, ki jih naročnik želi preveriti. V tem obrazcu je bilo potrebno navesti izvajalca, ki se mu reference potrjujejo, naročnika, ki jih potrdi in posamezne "rubrike". Naročnik je mnenja, da je v razpisni dokumentaciji tudi definiral, kaj je zanj odlično potrjena ocena. Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik v dokaz izpolnjevanja pogoja 3.15 razpisne dokumentacije predložil potrdilo o referencah dejanskega izvajalca del, potrjeno s strani podjetja Elektro Maribor d.d., ki je vsebovalo vse zahtevane elemente in zato zanj ni bilo sporno.
Po mnenju naročnika ne drži trditev, da je s tem, ko je vprašal podjetje Elektro Maribor d.d., o letu izvedbe del dveh pogodb (in sicer št. 04/02-G in 05/03-G) dvomil v njeno verodostojnost, temveč je le preveril leto izvedbe po omenjenih pogodbah, podjetje Elektro Maribor d.d., pa je reference z dopisom, z dne 26.09.2005 potrdilo. Po naročnikovem mnenju je ravnal s potrebno skrbnostjo in mu ni mogoče očitati, da je ravnal v nasprotju s 45. členom ZJN-1, saj je preveril, če ponudnik, katerega ponudba je najugodnejša, izpolnjuje vse zahtevane pogoje.
Očitek vlagatelja, da predstavljata potrdilo o referencah ter njegova obrazložitev lažno listino in da je z njegovo izdajo oziroma potrditvijo uradna oseba podjetja Elektro Maribor d.d. storila kaznivo dejanje, ni predmet postopka oddaje javnega naročila. Naročnik navaja, da je ravnal z vso skrbnostjo in upošteval pisne dokaza za izpolnitev razpisanega pogoja, pravica oziroma dolžnost vlagatelja pa je, da izbere pravna sredstva, ki mu jih nudi KZ, če je mnenja, da je bilo storjeno kakšno kaznivo dejanje.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 09.11.2005, naročniku sporočil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. V navedenem obvestilu vlagatelj priglaša povračilo stroškov za sestavo zahtevka za revizijo v višini 1875 odvetniških točk, 20% DDV ter takso za vložitev zahtevka za revizijo v višini 200.000,00 SIT.

Naročnik je z dopisom, z dne 11.11.2005, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je preučila navedbe vlagatelja in naročnika. Pregledala in prebrala je vse listine v spisu, postopkovno dokumentacijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila ter ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, in sicer v delu, ki se nanaša na predložene reference (obrazec Potrdilo o referencah dejanskega izvajalca del). Državna revizijska komisija je pregledala tudi dodatno dokumentacijo, ki ji jo je izbrani ponudnik, na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN, na njeno zahtevo (dokument, št. 018-356/05-31-2836, z dne 22.11.2005) posredoval z dopisom, z dne 27.11.2005.

Glede na to, da vlagatelj kot kršitev, do katere naj bi prišlo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, navaja nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija v revizijskem postopku pri presoji utemeljenosti vlagateljevih navedb morala odgovoriti na vprašanje, ali je naročnik pri tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za pravilno, ravnal v skladu z določbami ZJN-1. Pravilna ponudba je v skladu s 13. točko 3. člena ZJN-1 tista, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Naročnik mora v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji navesti pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku (41. člen ZJN-1), pri čemer so pogoji elementi, ki morajo biti v ponudbi v celoti izpolnjeni na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji, in so izključne narave (10. točka 3. člena ZJN-1). Gre torej za zahteve v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1, zato je ponudba, ki ne izpolnjuje vseh pogojev, nepravilna, naročnik pa jo je po opravljenem pregledu dolžan zavrniti (prvi odstavek 76. člena ZJN-1).

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik v razpisni dokumentaciji, Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe, pod Pogoji za sodelovanje, točka 3.15. zapisal:
"Ponudnik mora ponuditi vsaj eno odlično ocenjeno referenco (lahko tudi več odlično ocenjenih referenc), s katerimi dokazuje, da je v enem letu od zadnjih treh let izvršil čiščenje podrasti pod daljnovodnimi trasami najmanj na:
- 1.000.000 m2 in posekal najmanj 210 m3 dreves, če kandidira za območje EP Maribor.".
V razpisni dokumentaciji je naročnik priložil tudi obrazec Potrdilo o referencah dejanskega izvajalca del, ki so ga morali ponudniki izpolnjenega in potrjenega s strani podjetja, ki je reference podalo, predložiti v svojih ponudbenih dokumentacijah. Na tem obrazcu je naročnik, glede ocenjene kvalitete, še opredelil:
"ODLIČNO-dela opravljena v mesečnih rokih, brez ugotovljenih napak na izvedenih delih ter posel sklenjen in realiziran brez tehničnih in komercialnih zapletov-pravočasno dostavljene garancije, pravilno in pravočasno izstavljeni računi.
DOBRO- dela opravljena v mesečnih rokih, z ugotovljenimi napakami na izvedenih delih, ki so bile kasneje korektno odpravljene ter posel sklenjen in realiziran brez tehničnih in komercialnih zapletov-pravočasno dostavljene garancije, pravilno in pravočasno izstavljeni računi.
ZADOVOLJIVO-dela niso bila opravljena v mesečnih rokih, z ugotovljenimi napakami na izvedenih delih, ki so bila kasneje korektno odpravljene ter posel sklenjen in realiziran.".

Navedena določila razpisne dokumentacije predstavljajo podlago za presojo pravilnosti predloženih referenc. V postopku ugotavljanja pravilnosti referenc je treba popolno in pravilno ugotoviti dejansko stanje in sicer katere reference so predložene, kakšna je njihova vsebina, na kakšen način so izkazane, nato pa je treba ugotoviti, ali reference izpolnjujejo vse kriterije, ki jih je naročnik določil v razpisni dokumentaciji: istovrstnost (izvedba čiščenje podrasti in poseki dreves), ustrezno časovno razdobje (v zadnjih treh letih), ustrezna vrednost referenčnih poslov (ena ali več odlično ocenjenih referenc, s katerimi se dokazuje izvršitev čiščenja in posekov). Ponudniki so tako morali predložiti referenco za pogodbene objekte v kvadratnih metrih (čiščenje podrasti) in v kubičnih metrih (posek drevja), podati leto izvedbe, napetostni nivo (kV) ter potrdilo naročnika referenčnih del, iz katerega je morala biti razvidna ocena kvalitete izvedbenih del.

Uvodoma gre ugotoviti, da je izbrani ponudnik predložil potrdilo o referencah, ki mu ga je izdalo podjetje Elektro Maribor d.d. in iz katerega izhaja, da je izbrani ponudnik v zadnjih treh letih opravil 1.170.000 kvadratnih metrov čiščenja podrasti (390.000 m2 za območje OE Ptuj, 450.000 m2 za območje OE Murska Sobota, 190.000 m2 za območje OE Gornja Radgona, 60.000 m2 DV na območju OE Ptuj in 80.000 DV na območju OE M. Sobota) ter 390 kubičnih metrov posekov (120 m3 za območje OE Ptuj 190 m3 za območje OE Murska Sobota in 80 m3 za območje OE Gornja Radgona). S tem je formalno izpolnil pogoj, ki ga je postavil naročnik (1.000.000 kvadratnih metrov podrasti ter 210 kubičnih metrov posekov).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo oporeka zgoraj omenjenemu potrdilu o referencah izbranega ponudnika, saj naj bi temeljilo na neresničnih podatkih, vsled česar le-to, po mnenju vlagatelja predstavlja lažno listino. še zlasti je med strankami spor glede obsega izvedenih del po treh (od skupno petih) navedenih pogodb, in sicer za območja OE Ptuj, OE Murska Sobota ter OE Gornja Radgona.
Glede na navedbe vlagatelja je morala Državna revizijska komisija v predmetnem postopku revizije zato ugotoviti, ali je naročnik pravilno in popolno ugotovil dejansko stanje glede izpolnjevanja pogoja na podlagi predloženih referenc in ali je na tako ugotovljeno dejansko stanje pravilno uporabil določbe razpisne dokumentacije ter posledično ugotovil izpolnjevanje pogoja iz točke 3.15 navodil ponudnikom. Ob tem gre ugotoviti, da je naročnik v postopku pregledovanja ponudb pri ponudbi izbranega ponudnika pri podjetju Elektro Maribor d.d., naknadno preveril leto izdelave čiščenja podrasti po pogodbah št. 04/02-G in št. 05/03-G in pri tem ugotovil, da je pri obeh pogodbah leto izvedbe takšno, kot je navedeno v potrdilu o referencah. V zvezi s preostalimi tremi pogodbami Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni opravil dodatnih preverb. Po mnenju vlagatelja naj bi naročnik kršil določbo 45. člena ZJN-1 zaradi tega, ker ni temeljiteje preveril ponujena potrdila o referencah izbranega ponudnika. ZJN-1 v prvem odstavku 45. člena določa, da mora naročnik pred oddajo javnega naročila preveriti, če ponudnik, katerega ponudba je najugodnejša, izpolnjuje pogoje glede sposobnosti, opredeljene v 42. členu tega zakona. V ta namen mora naročnik zahtevati predložitev listin iz 42. člena tega zakona, nikakor pa naročnik ni dolžan preverjati verodostojnost oziroma pravilnost vsake listine, ki je sestavni del ponudbe. Odločitev o tem, ali in v katerih primerih ter v kakšnem obsegu bo naročnik zahteval posamezne podatke in/ali informacije, ki so mu jih predložili v svojih ponudbah, tako sodi v sfero naročnikove poslovne odločitve in/ali njegove odgovornosti za njegovo lastno poslovanje. Čeprav navedeno ne vpliva na odločitev Državne revizijske komisije, pa velja izpostaviti, da izpolnjevanja pogoja glede predloženih referenc ne gre interpretirati kot obvezen pogoj, ki ga mora izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku (42. člen ZJN-1), temveč kot pogoj iz 2. točke drugega odstavka 42. a člena ZJN-1 (Ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti). Vsled navedenega Državna revizijska komisija navedbo vlagatelja v tem delu zavrača kot neutemeljeno.

Glede na vlagateljeve revizijske navedbe, da naj bi bila skupna površina čiščenja tras za območje OE Ptuj, za območje OE Murska Sobota ter za območje OE Gornja Radgona manjša, kot jih je v potrdilu o referencah vlagatelja navedlo podjetje Elektro Maribor in glede na pojasnila naročnika, da je predloženo potrdilo o referencah zanj nesporno, saj vsebuje vse zahtevane elemente, je Državna revizijska komisija od izbranega ponudnika na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN zahtevala dokazila oziroma originalne listine, iz katerih bo razviden obseg dejansko opravljenih del (referenc) na podlagi sklenjene pogodbe, št. 07/04-G DV 20 kV in 110 kV za območje OE Ptuj; pogodbe, št. 05/04-G DV 20 kV in 110 kV za območje OE Murska Sobota in pogodbe, št. 06/04-G DV 20 kV in 110 kV za območje OE Gornja Radgona. Izbrani ponudnik je na zahtevo za predložitev dodatne dokumentacije odgovoril z dopisom, z dne 27.11.2005, kateremu je priložil naslednjo dokumentacijo:
- originalne zgoraj navedene pogodbe,
- 29 izdanih računov za opravljeno delo, v katerih so specificirane opravljene storitve posekov in čiščenja,
- izpis iz fakturne knjige Elektro Maribor d.d..

Iz navedenih dokumentov, ki jih je na poziv Državne revizijske komisije predložil izbrani ponudnik izhaja, da je le-ta za podjetje Elektro Maribor d.d. dejansko opravljal posle poseka in čiščenja, ki so se deloma izvajali kot strojno čiščenje tras, deloma pa kot ročno izvajanje posekov (delo z motorno žago in delo z drugim ročnim orodjem). Iz predložene dokumentacije je razvidno, da je izbrani ponudnik za podjetje Elektro Maribor, d.d., dejansko opravljal dela po pogodbah, ki so navedena v potrdilu o referencah, hkrati pa gre ugotoviti, da je del posekov izražen v urah (in ne v kvadratnih oziroma kubičnih metrih). Posledično Državna revizijska komisija referenc, ki izhajajo iz spornega potrdila, ni mogla niti potrditi niti ovreči.

Državna revizijska komisija tako ni mogla ugotoviti, da je naročnik ravnal pravilno, ko je ponudbo izbranega ponudnika z vidika 13. točke 3. člena ZJN-1 označil kot pravilno, saj na podlagi tako predloženih dokumentov ni mogla ugotoviti, ali je dejansko stanje, na podlagi katerega mu je naročnik priznal referenco za izvajanje posekov in čiščenje podrasti na trasah, ugotovljeno popolno in pravilno.

Ker iz dokumentov, ki jih je predložil izbrani ponudnik, dejansko ni bilo mogoče ugotoviti, da izbrani ponudnik izpolnjuje pogoje, ki jih je v točki 3.15 navodil zahteval naročnik, je Državna revizijska komisija razveljavila dokument naročnika "Odločitev o oddaji javnega naročila po odprtem postopku", št. 1876/09/Mš/71/05, z dne 03.10.2005. V skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN Državna revizijska komisija lahko da napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Naročnik naj v ponovnem postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudb popolno in pravilno ugotovi dejansko stanje (tudi ob upoštevanju ugotovitev v predmetnem revizijskem postopku) ter ga podredi določbam razpisne dokumentacije. Ugotovi naj, ali je izbranemu ponudniku v tem delu mogoče priznati usposobljenost za izvedbo predmetnega javnega naročila oziroma naj v zvezi s spornim potrdilom o referencah izbranega ponudnika pri izdajatelju preveri, ali so podatki, ki so navedeni, tudi pravilni (oziroma pravilno pretvorjeni iz delovnih ur v kvadratne oziroma kubične metre).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno z določili tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je v postopek priglasil stroške plačane takse za revizijo (v višini 200.000,00 SIT), stroške odvetniškega zastopanja ter priprave zahtevka za revizijo (v protivrednosti 1875 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/03)) ter 20% DDV.
Državna revizijska komisija, skladno s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN priznava potrebne stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer stroške plačane takse v višini 200.000,00 SIT, stroške za sestavo revizijskega zahtevka v protivrednosti 1500 točk po Odvetniški tarifi ter 20% davek na dodano vrednost, kar skupaj znese 398.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 07.12.2005

predsednica senata
mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana
- Odvetnik Stanislav Klemenčič, Vodnikova 2, Ptuj
- Lesembal Ivan Mlakar s.p., Železarska c. 3, štore
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana