018-378/2005 Elektro Gorenjska d.d.

Številka: 018-378/05-34-3005

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN), po članu Franciju Kodeli, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvajanje servisa in overitev merilno-krmilnih naprav, ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO GORENJSKA d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 02.12.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 22.08.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 81, z dne 02.09.2005, pod številko objave Ob-23400/05, objavil javni razpis za izvajanje servisa in overitev merilno-krmilnih naprav. Naročnik je s Sklepom oziroma obvestilom o oddaji javnega naročila, št. JN/OP-16/2005 - ident 106605, z dne 11.10.2005, oba sodelujoča ponudnika obvestil, da je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo ponudniku ELEKTROSERVISI d.d., Dobrave 6, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 19.10.2005 zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, ki mu jo je naročnik posredoval z dopisom, z dne 24.10.2005.

Vlagatelj je dne 04.11.2005 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj uvodoma ugotavlja, da je bila njegova ponudba zavrnjena kot nepravilna, ker z Uradom za meroslovje, Tržaška cesta 21, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), nima sklenjene pogodbe za izvajanje overitev merilnih transformatorjev srednje napetosti na terenu. Vlagatelj navaja, da je bilo v razpisni dokumentaciji zahtevano, da morajo ponudniki predložiti notarsko overjeno kopijo pogodbe, ki jo imajo sklenjeno z Uradom o izvajanju overitev za merilno krmilne naprave, ki so predmet tega razpisa. Vlagatelj zatrjuje, da je zahtevano pogodbo v svojo ponudbo priložil. Slednje je, kot navaja vlagatelj, razvidno tudi iz zapisnika o odpiranju ponudb, iz katerega izhaja, da je vlagatelj pravočasno predložil vse zahtevane dokumente.
Kot dalje ugotavlja vlagatelj, je naročnik, dne 03.10.2005 (torej po odpiranju ponudb), na Urad naslovil vprašanje, ali ima vlagatelj sklenjeno veljavno pogodbo za izvajanje overitev merilnih transformatorjev srednje napetosti na terenu. Slednji je z dopisom, z dne 07.10.2005, pojasnil, da vlagatelj za izvajanje overitev merilnih transformatorjev srednje napetosti na terenu nima sklenjene veljavne pogodbe. Vlagatelj zatrjuje, da ni oziroma ni mogel vedeti, da je naročnik zahteval posebno pogodbo z Uradom za meroslovje RS, saj tega v razpisni dokumentaciji ni navedel. Kot zatrjuje vlagatelj, iz predhodno navedenega izhaja, da je naročnik naknadno in šele po odpiranju ponudb ugotavljal, kaj je sploh predmet obravnavanega postopka oddaje javnega naročila.
Vlagatelj še navaja, da je ponudil za približno 25 mio SIT nižjo ponudbeno ceno, kar pomeni, da je naročnik z izbiro izbranega ponudnika kršil načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev (4. člen Zakona o javnih naročilih - Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-1) in načelo enakopravnosti ponudnikov (7. člen ZJN-1).
Vlagatelj zaključuje z ugotovitvijo, da dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila ni vsebovala pravnega pouka.
Vlagatelj predlaga, da se naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika odpravi in da se predmetno javno naročilo odda njemu, kot najugodnejšemu ponudniku. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo.

Naročnik je s sklepom, št. JN/OP-16/2005-Ident 106605, z dne 10.11.2005, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji, in sicer na več mestih, navedeno kaj je predmet javnega naročila.
Tako je naročnik v razpisni dokumentaciji:
1. V Povabilu k oddaji ponudbe pod 7. alinejo (med drugim) zapisal: "overitev SN merilnih transformatorjev - komplet napetostnih in tokovnih merilnih transformatorjev, ki pripadajo srednje napetostnemu merilnemu mestu (izvedba na terenu na območju Elektro Gorenjske d.d".
2. V I. poglavju pod točko 1.2 (Predmet tega javnega razpisa) navedel, da predmet tega javnega razpisa predstavljajo (med drugim tudi) - točka 3: "overitve merilnih transformatorjev: NN merilnih transformatorjev in kompletov SN merilnih transformatorjev (izvedba na terenu)".
3. V I. poglavju pod točko 1.17 (Rok prevzema in izvedbe del) zapisal: "Termin overitve SN merilnih transformatorjev na terenu se določa po dogovoru med uporabniki, naročnikom in ponudnikom in se lahko določi tudi na soboto, nedeljo ali praznik. Čas overitve SN merilnih transformatorjev na terenu lahko traja največ 4 ure".
4. V III. poglavje (Predvidene količine overitev), in sicer v 3.1. točki navedel predvidene količine števcev po posameznih sklopih za eno pogodbeno obdobje in v sklopu 7 zapisal: "SN merilni transformatorji (na terenu): ocenjena letna količina 30 kompletov".

Naročnik nadalje ugotavlja, da IV. Poglavje (Tehnični pogoji) vsebuje zahtevo, da mora ponudnik predložiti notarsko overjeno kopijo pogodbe, ki jo ima sklenjeno z Uradom o izvajanju overitev za vse merilno - krmilne naprave, ki so predmet tega razpisa. Predmet razpisa pa so, kot ugotavlja naročnik, tudi overitve SN merilnih transformatorjev na terenu. Naročnik nadalje navaja, da dolžnost ponudnika, da predloži pogodbo sklenjeno z Uradom o izvajanju overitev za vse merilno - krmilne naprave izhaja tudi iz V. poglavja razpisne dokumentacije, in sicer iz točke D21.
Naročnik v nadaljevanju ugotavlja, da je po javnem odpiranju ponudb, pri natančnem vsebinskem pregledu ponudb, ugotovil, da v pogodbi, ki jo je vlagatelj sklenil z Uradom, ni izrecno navedeno, da je slednji pooblaščen tudi za izvajanje overitev SN merilnih transformatorjev - komplet napetostnih in tokovnih merilnih transformatorjev, ki pripadajo srednje napetostnemu merilnemu mestu na terenu, zato je Urad zaprosil za pojasnilo. Naročnik navaja, da mu je Urad (z dopisom, z dne 07.10.2005) pojasnil, da vlagatelj za navedena dela, pogodbe nima sklenjene. Naročnik je tako vlagateljevo ponudbo zavrnil, saj ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije.
Naročnik še ugotavlja, da bi moral vlagatelj, v kolikor je bil mnenja, da je naročnik s sporno zahtevo ravnal v nasprotju s 5. in 7. členom ZJN-1, zahtevek za revizijo vložiti že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb in hkrati zatrjuje, da ni kršil načela gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev, saj ni mogel izbrati cenejše (vlagateljeve) ponudbe, ker slednja ni bila pravilna.
Naročnik zaključuje z ugotovitvijo, da obrazloženo obvestilo o oddaji naročila ni sklep po upravnem, sodnem ali drugem postopku, zato po njegovem mnenju, pravni pouk v njem ni potreben.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 18.11.2005, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 23.11.2005, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 24.11.2005, na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN in na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je med strankama spor v tem, ali je vlagatelj ravnal v skladu z vsemi naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije oziroma ali je oddal pravilno ponudbo v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1.
Dejansko stanje med strankama v tem postopku ni sporno. Obe stranki sta si namreč edini v tem, da je vlagatelj predložil v ponudbo overjeno Pogodbo o izvajanju overitev števcev električne energije, kazalnikov maksimuma, stikalnih ur in merilnih transformatorjev za električne števce, sklenjeno z Uradom, ki pa se ne nanaša tudi na overitve SN merilnih transformatorjev na terenu. Pač pa si stranki nista edini v tem, ali je vlagatelj, s predložitvijo le-te (v celoti) ravnal v skladu z naročnikovo zahtevo iz III. točke V. poglavja razpisne dokumentacije (točka D21 - Pogodba sklenjena z Uradom). Vlagatelj namreč navaja, da je (kot izhaja iz zapisnika o odpiranju ponudb) predložil vse zahtevane dokumente in hkrati zatrjuje, da ni mogel vedeti, da je naročnik zahteval tudi posebno pogodbo, iz česar je, po njegovem mnenju razvidno, da je naročnik šele po odpiranju ponudb ugotavljal, kaj je predmet obravnavanega javnega razpisa.
Nasprotno pa naročnik navaja, da iz razpisne dokumentacije povsem jasno izhaja predmet obravnavanega javnega naročila, v okviru katerega je določeno tudi izvajanje overitev SN merilnih transformatorjev (na terenu) in da bi moral vlagatelj posledično priložiti pogodbo, ki jo ima sklenjeno z Uradom za vse merilno-krmilne naprave, ki so predmet tega razpisa, torej tudi za SN merilne transformatorje na terenu.

Glede na zgoraj ugotovljeno dejansko stanje je Državna revizijska komisija v obravnavani revizijski zadevi ugotavljala, ali je naročnik ravnal v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo, ko je vlagateljevo ponudbo označil kot nepravilno in jo izločil iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

V zvezi z vlagateljevim očitkom, da (že) iz zapisnika o odpiranju ponudb izhaja, da je priložil vse zahtevane dokumente, ga je potrebno uvodoma opozoriti, da pomeni javno odpiranje ponudb zagotovitev javnosti za udeležene ponudnike in/ali, da je le-to predvsem namenjeno ponudnikom, da se neposredno seznanijo z vsebino konkurenčnih ponudb. V zapisnik o odpiranju ponudb se sicer vpisujejo med drugim tudi pomanjkljivosti ponudb, ki jih naročnik ugotovi pri odpiranju le-teh, vendar pa ima naročnik pravico in dolžnost, da ugotavlja razloge, ki narekujejo izločitev določenega ponudnika tudi (in zlasti) v kasnejših fazah postopka oddaje javnega naročila. ZJN-1 v prvem odstavku 76. člena določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne. Iz 13. točke 3. člena ZJN-1 pa izhaja, da je pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Iz besedila citiranih členov je mogoče ugotoviti, da ima naročnik tudi (in predvsem) po javnem odpiranju ponudb, pravico in hkrati dolžnost opraviti podroben pregled vsebine vsake posamezne ponudbe tudi z vidika njene pravilnosti ter ob ugotovitvi, da te zahteve pri posamezni ponudbi niso izpolnjene, takšno ponudbo zavrniti oziroma izločiti iz postopka oddaje javnega naročila.

Pregled razpisne dokumentacije pokaže, da je naročnik že v objavi predmetnega javnega razpisa navedel, da je predmet le-tega izvajanje servisa in overitev merilno-krmilnih naprav. Dalje je naročnik v razpisni dokumentaciji, in sicer v Povabilu k oddaji ponudbe v sedmih alinejah zapisal vse storitve, ki naj bi jih v okviru predmetnega javnega naročila opravljali ponudniki, in med njimi v sedmi alineji: "overitve SN merilnih transformatorjev - komplet napetostnih in tokovnih merilnih transformatorjev, ki pripadajo srednje napetostnemu merilnemu mestu (izvedba na terenu na območju Elektro Gorenjske d.d.)". Naročnik je tudi v I. poglavju, in sicer v podtočki 3 točke 1.2 (Predmet tega javnega razpisa) navedel, da predmet tega javnega razpisa predstavljajo (med drugim tudi) "overitve merilnih transformatorjev - kompletov SN merilnih transformatorjev (izvedba na terenu)". Na izvajanje overitev SN merilnih transformatorjev na terenu se nadalje nanaša tudi točka 1.17 poglavja I (Rok prevzema in izvedbe del) razpisne dokumentacije, kjer je naročnik zapisal, da se termin overitve SN merilnih transformatorjev na terenu določa po dogovoru med uporabniki, naročnikom in ponudnikom, in da se lahko določi tudi na soboto, nedeljo ali praznik ter da čas overitve SN merilnih transformatorjev na terenu lahko traja največ 4 ure. Naročnik je v III. poglavju razpisne dokumentacije, in sicer v točki 3.1 (Predvidene količine števcev po posameznih sklopih za eno pogodbeno obdobje) ponudnike (med drugim) seznanil tudi z ocenjeno količino SN merilnih transformatorjev na terenu (30 kompletov). Naročnik je tudi v Ponudbenem predračunu (obrazec D/2), in sicer v eni izmed v tabeli zapisanih sedmih postavk, predvidel postavko "Overitev kompleta SN merilnega transformatorja (izvedba na terenu)", za katero so morali ponudniki podati ceno/enoto z DDV, ceno/enoto brez DDV in skupno ceno z DDV. Popolnoma enaka tabela izhaja tudi iz Vzorca pogodbe (obrazec D24), iz le-tega pa izhaja tudi opredelitev predmeta pogodbe, in sicer iz 2. člena točka 3, kjer je navedena tudi sporna storitev, to je "overitev merilnih transformatorjev - kompleti SN merilnih transformatorjev (izvedba na terenu)".

Kot izhaja iz zgoraj navedenih točk iz razpisne dokumentacije je bil predmet obravnavanega javnega naročila v spornem delu (torej v delu, ki se nanaša na overitve SN merilnih transformatorjev - izvedba na terenu) določen jasno in nedvoumno, zato se izkaže vlagateljev očitek, da je naročnik šele po javnem odpiranju ugotavljal, kaj je v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila predmet le-tega, neutemeljen. Da je bil vlagatelj s predmetom obravnavanega javnega naročila v spornem delu vsekakor seznanjen, pa ne izhaja le iz predhodno navedenega temveč tudi iz dejstva, da je za vse storitve v okviru predmetnega javnega naročila ponudil cene in med njimi tudi ceno za sporno storitev, to je ceno za "overitev kompleta SN merilnega transformatorja - izvedba na terenu" (vlagatelj je tozadevno izpolnil, v ponudbeno dokumentacijo priložen Ponudbeni predračun, popolnoma enako tabelo pa je izpolnil tudi v Vzorcu pogodbe).

V obravnavanem primeru je naročnik v razpisni dokumentaciji, med drugimi pogoji za priznanje sposobnosti v V. Poglavju (Obvezni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, da se bo njihova ponudba štela kot pravilna), in sicer v podtočki D21 III. točke (Izpolnjevanje tehničnih pogojev) od ponudnikov zahteval, da morajo priložiti notarsko overjeno kopijo pogodbe, ki jo imajo sklenjeno z Uradom o izvajanju overitev za merilno- krmilne naprave, ki so predmet tega razpisa. Omenjena zahteva se je nanašala tudi na podizvajalce. Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil tudi obrazec D21 (Pogodba sklenjena z Uradom), kjer je svojo zahtevo iz prej citirane točke ponovil in znova zapisal: "Ponudnik predloži notarsko overjeno kopijo pogodbe, ki jo ima sklenjeno z Uradom za vse merilno-krmilne naprave, ki so predmet tega razpisa".

Iz zgoraj citirane dikcije predmetne naročnikove zahteve torej izhaja, da so morali ponudniki, da bi se njihove ponudbe (v tem delu) štele kot pravilne (v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1), v ponudbo priložiti notarsko overjeno kopijo pogodbe, ki jo imajo sklenjeno z Uradom o izvajanju overitev za vse merilno-krmilne naprave, ki so predmet tega razpisa. Ker so predmet tega razpisa tudi overitev SN merilnih transformatorjev na terenu, je tako jasno, da je morala predmetna pogodba zajeti tudi le-te. Vlagatelj je torej moral predložiti takšno pogodbo (pogodbe) sklenjeno z Uradom, ki se je morala nanašati na vse merilno-krmilne naprave, ki jih je naročnik navedel v razpisni dokumentaciji in med njimi tudi na SN merilne transformatorje na terenu.

Ob zgoraj opisanem dejanskem stanju je potrebno pritrditi naročniku v tem, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije in da je ni mogoče obravnavati kot pravilno ponudbo v smislu določil ZJN-1. ZJN-1 izrecno določa, da je pravilna tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije (13. točka 3. člena ZJN-1). Obvezno ravnanje naročnika v zvezi s ponudbo, ki ni pravilna, pa jasno izhaja iz prvega odstavka 76. člena ZJN-1, ki določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso pravilne. Zavrnitev nepravilne ponudbe je torej naročnikova dolžnost in odločanje o tem ni prepuščeno njegovi osebni presoji, kot si to zmotno predstavlja vlagatelj, ki navedeno opravičuje z dejstvom, da je oddal cenovno (naj)ugodnejšo ponudbo.
Državna revizijska komisija se sicer strinja z vlagateljem v tem, da je oddal ponudbo z najnižjo ponujeno ceno (v predmetnem postopku sta ponudbi oddala le vlagatelj in izbrani ponudnik), vendar pa le-ta, kot izhaja iz zgoraj navedenega dejanskega stanja, ni bila pravilna. Sprejeti stališče, po katerem bi lahko naročnik oddal javno naročilo konkretnemu ponudniku iz razloga, ker naj bi slednji ponudil (naj)nižjo ceno in ne da bi le-ta ravnal v skladu z vsemi vnaprej določenimi zahtevami iz razpisne dokumentacije, pa bi pomenilo ne le kršitev lastnih navodil iz razpisne dokumentacije in kršitve prvega odstavka 76. člena ZJN-1, temveč tudi poseg v načelo enakopravnosti ponudnikov (ki je uzakonjeno v 7. členu ZJN-1), in katero od naročnika zahteva, da mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanj.
Sicer pa je imel vlagatelj tudi možnost, da bi v zvezi s predložitvijo sporne pogodbe, naročnika zaprosil za pojasnila. Možnost zahtevati takšna pojasnila ureja tretji odstavek 25. člena ZJN-1, kjer je določeno, da če kateri koli ponudnik zahteva v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno obvestilo ali pojasnilo, mora zanj zaprositi pravočasno oziroma najkasneje pet dni pred potekom roka za oddajo ponudb, naročnik pa mu mora pisni odgovor posredovati najkasneje v naslednjih treh dneh, pri čemer mora isto obvestilo istočasno posredovati tudi vsem ostalim ponudnikom, ki so prejeli razpisno dokumentacijo. Na prej opisano možnost je bil vlagatelj izrecno opozorjen (tudi) v 1.6. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (Pojasnjevanje razpisne dokumentacije), a je, kot izhaja iz dokumentacije iz spisa, ni izkoristil.

Vlagatelj tudi očita naročniku, da v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila ni navedel pravnega pouka. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je obvezna vsebina dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila določena v drugem odstavku 78. člena ZJN-1 in mora vsebovati razloge za zavrnitev vlagateljeve ponudbe ter prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudbe vlagatelja zahteve za dodatno obrazložitev. Ker torej ZJN-1 med sestavinami dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila ne navaja pravnega pouka (čeprav je zagotovo primerno, če naročnik v le-tej pouči ponudnika tudi o pravnem sredstvu), je Državna revizijska komisija predmetni očitek zavrnila. Sicer pa vlagateljeve pravice in pravne koristi, z navedenim niso bile v ničemer prizadete, saj je, kot izhaja iz dokumentacije iz spisa, po prejemu dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, pravočasno vložil revizijski zahtevek.

Ob upoštevanju vseh zapisanih ugotovitev je Državna revizijska komisija na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije po 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 02.12.2005

Franci Kodela, univ.dipl.prav.
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- ELEKTRO GORENJSKA d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, Kranj
- ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor
- ELEKTROSERVISI d.d., Dobrave 6, Trzin
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana