018-371/2005 MNZ

Številka: 018-371/2005-31-3018

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Metke Cerar, kot predsednice senata, ter članov Jožefa Kocuvana in Vesne Cukrov, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "izdelava in dobava registrskih tablic za motorna in priklopna vozila, nadomestnih registrskih tablic in specimnov registrskih tablic ter njihovo uničevanje, in sicer za potrebe triletnega obdobja", ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Prosum, d.o.o., Ob železnici 18, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 05.12.2005 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljev revizijski zahtevek, z dne 21.10.2005, se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 20.05.2005 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za "izdelavo in dobavo registrskih tablic za motorna in priklopna vozila". Spremembo tega sklepa, s katero je spremenil nekatere roke za izvedbo predmetnega javnega naročila, je naročnik izdal dne 29.07.2005. Predhodni razpis je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 50, z dne 20.05.2005, pod številko objave Ob-13795/05, predhodno informativno obvestilo pa v Uradnem listu EU, št. S 94, z dne 18.05.2005, pod številko objave 93062. Javni razpis pod opisom "izdelava in dobava registrskih tablic za motorna in priklopna vozila, nadomestnih registrskih tablic in specimnov registrskih tablic ter njihovo uničevanje, in sicer za potrebe triletnega obdobja", je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 54, z dne 03.06.2005, pod številko objave Ob-15723/05, ter Uradnem listu EU, št. S 105, z dne 02.06.2005, pod številko objave 104786.

Do roka za oddajo ponudb, ki je potekel dne 04.07.2005, ob 15 uri, je naročnik prejel skupno šest ponudb, kar je razvidno iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 05.07.2005.
Naročnik je pred sprejemom odločitve o oddaji naročila od nekaterih ponudnikov zahteval dodatna pojasnila. Vlagatelj je tako, na zahtevo naročnika, dodatna pojasnila slednjemu posredoval dne 13.07.2005, 15.07.2005 ter 28.07.2005.

Dne 05.08.2005 si je naročnik ogledal prostore, kjer naj bi se, skladno z vlagateljevo ponudbo, izvajala "personalizacija" registrskih tablic.

Dne 16.09.2005 je naročnik izdal "Sklep o izidu naročila", št. 1714-09-430-36/2005, iz katerega izhaja, da javni razpis ni uspel, zato se oddaja javnega naročila ponovi. V obrazložitvi svoje odločitve je navedel, da so bile vse prejete ponudbe nepravilne, zato jih je zavrnil, javni razpis pa je potrebno ponoviti. Ob tem je glede vlagateljeve ponudbe navedel, da je slednji kot dokazilo o ustreznosti materiala "aluminijasta pločevina" predložil "Potrdilo o prevzemnem preizkusu", ki pa je certifikat proizvajalca tega materiala. Predložil je tudi "Poročilo o pregledu odsevnih registrskih tablic", vendar se le-to nanaša na poljsko odredbo o registrskih tablicah, ne pa na tehnične specifikacije predmetne razpisne dokumentacije. Iz poročila tudi ni razvidno, na kateri material se nanaša, kakor tudi ne skladnost materiala s standardom SIST EN 485-1 in 485-4. Prvo dokazilo torej ni izdano s strani neodvisnega pooblaščenega organa ali organizacije, temveč s strani proizvajalca tega materiala, drugo pa je sicer izdano s strani neodvisne institucije, vendar vsebina dokazila ni skladna z zahtevami razpisne dokumentacije. Podobno naročnik navaja glede materiala "tiskarske barve", za katerega je vlagatelj predložil dokazilo neodvisne institucije, v katerem pa le-ta navaja rezultate meritev za materiale za avtomobilske registrske tablice na Poljskem. Vsebina tega dokazila tako ni skladna z zahtevami razpisne dokumentacije.

Dne 27.09.2005 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. Naročnik je dodatno obrazložitev svoje odločitve izdal dne 07.10.2005.

Dne 21.10.2005 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita kršitev 76. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1). V obrazložitvi svojega zahtevka navaja, da je naročnik v svojem pojasnilu, z dne 16.06.2005, pod odgovorom št. 9 zapisal, da lahko ponudnik predloži ustrezna dokazila oz. potrdila o preizkusu navedenih materialov, ki jih je pridobil od proizvajalca teh materialov, saj obstaja velika verjetnost, da omenjene teste že posedujejo. Naročnik je poleg dokazil neodvisnega pooblaščenega organa predvidel možnost ("lahko tudi" je besedna zveza, ki kaže na evidentno možnost alternativne izpolnitve), da ponudniki predložijo dokazila, ki jih pridobijo od proizvajalcev teh materialov. Zaradi navedenega je napačna odločitev naročnika glede nepriznanja dokazila "Potrdilo o prevzemnem preizkusu", ker naj bi šlo za certifikat tega proizvajalca. Navedeno dokazilo bi moral naročnik obravnavati kot ustrezno. Glede dokazila "Poročilo o pregledu odsevnih registrskih tablic" vlagatelj navaja, da zgolj zato, ker naj bi se dokazilo nanašalo na poljsko odredbo o registrskih tablicah, le-to še ni neustrezno. Naročnik ni navedel, v čem naj dokazilo ne bi ustrezalo zahtevam razpisne dokumentacije, zato je vlagatelju onemogočena pravica do učinkovitega pravnega sredstva. To poročilo je izdano s strani neodvisne institucije, pridobljeno je bilo od proizvajalca, nanaša pa se na ponujeni material (iz poročila izhaja, da je bil testiran material, ki ga je ponudnik ponudil v ponudbi). Tudi glede dokazila za tiskarske barve (Inštitut za cestni transport Varšava) je naročnik podal zgolj pavšalne navedbe, da vsebina dokazila ne ustreza zahtevam razpisne dokumentacije, ni pa pojasnil, v čem naj bi bilo navedeno dokazilo neustrezno. Tudi to poročilo je izdano s strani neodvisne institucije, pridobljeno je od proizvajalca, nanaša pa se na testiran material (iz poročila izhaja, da je bil testiran material, ki ga je ponudnik ponudil v ponudbi). Naročnik je v postopku zahteval dodatna pojasnila, ki jih je tudi dobil, saj iz odločitve in obrazložitve ne izhaja, da vlagateljeva obrazložitev ni bila ustrezna. Na slednje kaže tudi dejstvo, da si je naročnik ogledal prostore, kjer naj bi potekala proizvodnja, česar ne bi počel, če vlagateljeva utemeljitev ne bi bila ustrezna. Vlagatelj ob tem poudarja, da naročnik ni zahteval, da morajo ponudniki predložiti dokazila, ki bi se sklicevala na predmetno javno naročilo, temveč je zahteval zgolj dokazila, iz katerih bo vsebinsko razvidna skladnost ponujenih materialov z zahtevami razpisne dokumentacije. Zaradi navedenega je argument naročnika, po katerem so vlagateljeva dokazila apriori neustrezna iz razloga, ker se nanašajo na materiale registrskih tablic na Poljskem, nesprejemljiva in v nasprotju z določili razpisne dokumentacije in splošnimi pravnimi načeli, predvsem z načelom učinkovitega pravnega sredstva, ki je načelo, povzdignjeno na raven Ustave, saj naročnik nikjer ni vsebinsko opredelil v čem naj bi bila vsebinska neustreznost predloženih dokazil. Vlagatelj zato zahteva, da se zaradi navedenih kršitev ugotovi, da je vlagateljeva ponudba pravilna, da se razveljavi naročnikov sklep, z dne 16.09.2005, v katerem je odločil, da javni razpis ni uspel, in da se odloči skladno z določili ZJN-1. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, in sicer v višini 200.000,00 SIT, za plačilo takse za revizijo, ter v protivrednosti 3000 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003 (70/2003 - popr.); v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), povečano za 20% DDV, skupaj s 3% materialnih stroškov, za stroške odvetniškega zastopanja ter priprave revizijskega zahtevka.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom, z dne 08.11.2005, s katerim je le-tega zavrnil, zavrnil pa je tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.
V obrazložitvi svoje odločitve je naročnik navedel, da je bilo njegovo pojasnilo, ki se nanaša na predložitev dokazil o testiranju materialov za izdelavo registrskih tablic, pojasnjevalne narave in nikakor ne spreminja vsebine podane dikcije v razpisni dokumentaciji. Ponudniki so torej morali predložiti dokazila (rezultate testiranja), ki so jih pridobili sami, ali dokazila, ki jih je pridobil dobavitelj oz. proizvajalec materiala, ter jih posredoval ponudniku z namenom njihove predložitve v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Besedna zveza "â??ali ... pridobiti samâ??" nedvoumno kaže na to, da so tovrstna dokazila lahko pridobile tudi druge osebe, v konkretnem primeru proizvajalci oz. dobavitelji. Naročnik v primeru, če bi svojo zahtevo "poenostavil", ne bi podaljšal roka za predložitev dokazil.
Glede "Poročila o pregledu odsevnih registrskih tablic" in "Poročila o preiskavi polizdelkov za svetlobne odbojnike", ki ju je predložil vlagatelj, naročnik navaja, da je iz njiju neizpodbitno razvidno, da gre za preizkušanje registrskih tablic kot celote in ne posameznih materialov, iz česar posledično izhaja, da ne vsebujeta podatkov o mehanskih lastnostih materiala (v tem primeru aluminijaste pločevine). Da je temu tako potrjujejo navedbe v točki 3.2. teh poročil, kjer je navedeno da je bila glede materiala z analizo zajeta le preverba oz. preveritev (prej testiranega materiala) in ne dejansko testiranje le-tega. Potrdili, ki ju je predložil vlagatelj, se vsebinsko nanašata na poročilo o preizkusu, katerega bi ponudnik moral predložiti le v primeru, da bi bil izbran za izvedbo predmeta javnega razpisa, in sicer na način, da bi v času od pravnomočnosti sklepa o izbiri do sklenitve pogodbe izdelal in predložil vzorce popolnoma izdelanih registrskih tablic, v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Iz navedenega sedi, da poročili tudi v tem primeru ne ustrezata zahtevam, saj bi morali potrditi ustreznost izdelanih vzorcev registrskih tablic. Naročnik zavrača tudi vlagateljeve navedbe, ki se nanašajo na ogled prostorov slednjega.
Podobno kot zgoraj, naročnik ugotavlja tudi glede dokazila za material tiskarske barve. Ob tem pa dodaja, da je tudi v primeru, če bi naročnik glede ustreznosti barv obravnavani poročili štel za ustrezni, evidentno, da le-ti v vsebini oz. analizi nista zajeli slovenske zelene barve, kot je bilo to zahtevano v tabeli 2a, pod točko 9 tehničnih specifikacij predmetne razpisne dokumentacije, torej gre ugotoviti, da sta poročili neustrezni. To priznava tudi vlagatelj sam, saj je v odgovoru na zahtevek po dodatnih pojasnilih k ponudbi, z dne 28.07.2005, kot dokazilo o ustreznosti barv označil "Poročilo o preskusu št. K 90190", izdano s strani Inštituta za preskušanje materiala (Material Testing Institute) iz Hannovra, in ne obravnavnih poročil.
Glede navedbe o tem, da naročnik ni zahteval, da morajo ponudniki predložiti dokazila, ki bi se sklicevala na predmetno javno naročilo, naročnik navaja, da že iz sklicevanja navedenih poročil na poljsko odredbo ministra za infrastrukturo o registraciji in označevanju vozil izhaja, da se je preverjala ustreznost registrskih tablic glede na "nacionalne" zahteve, kar potrjuje logičnost naročnikove zahteve po dokazovanju ustreznosti oz. skladnosti z zahtevami razpisne dokumentacije. Naročnik izpostavlja tudi, da med postopkom pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ne sme pozvati k dopolnitvi ponudbe s podatkom, ki ga ponudnik, kljub temu, da je bil le-ta izrecno zahtevan, ponudbi ni priložil oziroma je le-tega priložil nepravilno. S tem bi naročnik namreč kršil načelo enakopravnosti vseh ponudnikov v postopku oddaje javnega naročila.
Iz navedenih razlogov je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 15.11.2005, naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. Ob tem je dodatno pojasnil svoja stališča do obravnavane zadeve, v revizijski postopek pa je priglasil tudi nadaljnje stroške, nastale v zvezi z revizijo, v protivrednosti 50 točk po Odvetniški tarifi, povečano za DDV, za pripravo zahtevka za nadaljevanje postopka.

Naročnik je z vlogo, z dne 21.11.2005, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN in na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med strankama v konkretni zadevi je sporno, ali je naročnik vlagateljevo ponudbo upravičeno zavrnil kot nepravilno. V zvezi s slednjo je naročnik namreč ugotovil, da vlagatelj v njej ni predložil ustreznih dokazil o testiranju materialov aluminijasta pločevina in tiskarske barve, takšno ugotovitev pa vlagatelj prereka.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da ne držijo vlagateljeve navedbe, skladno s katerimi naj naročnik ne bi navedel, zakaj ni priznal dokazila "Poročilo št. 2584/PLE/02 o pregledu odsevnih registrskih tablic". Ugotoviti gre namreč, da je slednji v svojem "Sklepu o izidu naročila" ter "Dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila" svoje stališče, v katerem zatrjuje neustreznost omenjenih dokazil, zadostno argumentiral, vlagatelj pa v svoji pravici do pravnega varstva ni bil z ničemer onemogočen. Iz navedenih razlogov je potrebno s tem povezane revizijske navedbe zavrniti.

Državna revizijska komisija z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega javnega naročila dalje ugotavlja, da je naročnik v točki 7.9 le-te, med pogoji za priznanje sposobnosti, zahteval: "Dokazila neodvisnega pooblaščenega organa ali organizacije za preiskave o preizkusu materialov za izdelavo, in sicer: aluminijaste pločevine, retroodsevne folije in tiskarske barve, na osnovi tehničnih specifikacij, ki so v VI. delu te razpisne dokumentacije.".

Naročnik je v razpisni dokumentaciji dalje predvidel obrazec, poimenovan kot "priloga št. II/10", v katerega so morali ponudniki za materiale "aluminijasta pločevina", "retroodsevna folija" in "tiskarske barve" zapisati podatke o materialu in o dobavitelju materiala ter podati seznam najpomembnejših dobav slednjega na področju izdelave registrskih tablic ali drugih izdelkov, ki temeljijo na tehnologijah, s katerimi se izdelujejo registrske tablice.

Na vprašanje enega od potencialnih ponudnikov je naročnik dne 16.06.2005 v zvezi z zahtevo iz točke 7.9 razpisne dokumentacije podal naslednje dodatno pojasnilo: "Zahtevana so dokazila ustrezne neodvisne usposobljene organizacije, ki je pooblaščena za opravljanje tovrstnih preizkusov (pri nas npr. ZAG, lahko pa je to tudi zunanja institucija). Ponudnik lahko tudi predloži ustrezna dokazila oz. potrdila o preizkusu navedenih materialov, ki jih je pridobil od proizvajalca teh materialov, saj obstaja velika verjetnost, da omenjene teste že posedujejo. Poleg tega pa je proizvajalcem gotovo v interesu, da ta material prodajo. Zaradi nediskriminatornosti novoustanovljenih proizvajalcev oziroma dobaviteljev zahtevanih materialov, ki omenjenih testov za svoje materiale verjetno še nimajo, ali za primer, da bo moral potencialni ponudnik teste pridobiti sam, naročnik v zvezi s to točko podaljšuje rok za predložitev navedenih dokazil, in sicer lahko ponudniki le-te predložijo v 7 dneh po roku za predložitev ponudb.".

V šestem delu razpisne dokumentacije, poimenovanem kot "Vrsta in opis predmeta javnega razpisa, tehnične specifikacije, zaščitni elementi in predvidene količine", je naročnik za vsako od skupin registrskih tablic, ki so predmet javnega naročila, podal svoje tehnične zahteve. Ob tem pa je za vse registrske tablice, razen za "samolepilne preizkusne registrske tablice za motorna vozila dimenzije 450x100mm in motorna kolesa dimenzije 150x150 mm", pri točki "Aluminijasta pločevina", podal naslednje zahteve:

"Za izdelavo registrskih tablic se uporablja aluminijasta pločevine debeline 0,98 Â" 0,03mm.
Oznaka: Al 99/H 42
Standardi: SIST EN 485-1, SIST EN 485-4
Mehanske lastnosti: - natezna trdnost Rm = 80-110 N/mm²
- meja plastičnosti Rp0,2>70 N/mm²
- raztezek A 50>9%
Površina: - V:2200-25 kromatirano, hrbtna stran lakirana s prozornim lakom- alkid melamin - R: 2200-00 kromatirano

Preizkušanje aluminija:

Preiskave aluminijaste pločevine se izvrši pri neodvisni pooblaščeni inštituciji, na vzorcih pločevine: 2 kosa ploščic 100x100 mm (za pregled površinske zaščite) in 5 kosov nateznih preizkušancev za pločevino in trakove debeline 1mm, v skladu s SIST EN 10002-1 (Anex B).".

Podobno je naročnik za vse registrske tablice, razen za "samolepilne preizkusne registrske tablice za motorna vozila dimenzije 450x100mm in motorna kolesa dimenzije 150x150 mm", pri točki "Barvanje vtisnjenih črk, številk in robu", med drugim podal naslednjo zahtevo glede barv:
"- rdeča RAL 3002
- zelena RAL 6011
- modro RAL 5002
- črna".

Pri vseh registrskih tablicah je naročnik podal tudi zahtevo, da morajo biti le-te izdelane skladno s standardom ISO 7591/98.


Državna revizijska komisija na podlagi zgoraj opredeljenih zahtev razpisne dokumentacije ugotavlja, da so bili ponudniki, da bi bila njihova ponudba pravilna, med drugim dolžni predložiti dokazila oziroma potrdila o preizkusu materialov, ki so jih ponudili, v skladu s tehničnimi zahtevami razpisne dokumentacije. Ob tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik z dodatnim pojasnilom, z dne 16.06.2005, ni spremenil zgoraj citiranih zahtev prvotnega besedila razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, to je, da morajo ponudniki predložiti "dokazila neodvisnega pooblaščenega organa ali organizacije za preiskave o preizkusu materialov za izdelavo". Naročnik je tudi v dodatnem pojasnilu, z dne 16.06.2005, namreč ponovno izrecno navedel, da so "zahtevana /so/ dokazila ustrezne neodvisne usposobljene organizacije, ki je pooblaščena za opravljanje tovrstnih preizkusov", pri čemer pa je ponudnikom omogočil, da le-ta "pridobijo" tudi od proizvajalca teh materialov. Slednji zapis pa ne pomeni, da so lahko predložena dokazila tudi izdana s strani proizvajalca, kot naročnikovo pojasnilo brez upoštevne razlage napačno interpretira vlagatelj, zato s tem povezanim revizijskim navedbam slednjega ni mogoče slediti.

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika gre ugotoviti, da je slednji pod postavko "Material: Aluminijasta pločevina" ponudil aluminijasto pločevino dobavitelja ALCAN, Nemčija, pod postavko "Material: Tiskarske barve" pa barve dobaviteljev 3M (East) AG, švica, ki naj bi dobavljal barvo "3M Scotchlite serija 700", ter Visprox, Nizozemska, ki naj bi dobavljal barvo "Trafic Sign serije 8700".

V prilogi dopisa, z dne 11.07.2005, je vlagatelj naročniku dostavil naslednja dokazila "neodvisnih usposobljenih organizacij o preizkusu navedenih materialov":
- "Bilten izdelkov 700", izdan s strani družbe 3M;
- "Potrdilo o prevzemnem preskusu DIN 50049-3.1 B", izdano na dokumentu družbe Alcan, Nemčija, podpisano s strani Alcan, Nemčija, ter Utal, Poljska;
- "Varnostni list", izdan s strani družbe 3M,
- "Ocena zunanje folije za registrsko tablico", izdana s strani družbe Utal, Poljska,
- "Poročilo o preskusu št. K 90190", izdano s strani MPA, Material Testing Institute, Nemčija,
- "Varnostni list", izdan s strani družbe Visprox, Nizozemska,
- "Poročilo št 2567/PLE/02 o preiskavi polizdelkov za svetlobne odbojnike na registrskih tablicah", izdano s strani Inštituta za cestni transport, Poljska, ter
- "Poročilo št. 2584/PLE/02 o pregledu odsevnih registrskih tablic", izdano s strani Inštituta za cestni transport, Poljska.

Po pregledu zgoraj navedenih listin Državna revizijska komisija glede le-teh ugotavlja, kakor sledi:
- "Bilten izdelkov 700", ki se nanaša na "Scotchilte" procesno barvo, je izdan s strani proizvajalca te barve, družbe 3M, zato z njegovo predložitvijo zahteve razpisne dokumentacije po predložitvi dokazila "neodvisnega pooblaščenega organa ali organizacije za preiskave o preizkusu materialov za izdelavo" niso izpolnjene;
- "Potrdilo o prevzemnem preskusu DIN 50049-3.1 B", ki se nanaša na aluminijasto pločevino, je izdano na dokumentu družbe Alcan, Nemčija, ki je proizvajalec aluminijaste pločevine, ter podpisano s strani te družbe in družbe Utal, Poljska. Slednja je, sledeč spletni predstavitvi, izdelovalec tablic (registrskih, informacijskih, označevalnih), sledeč prilogi št. II/10, predloženi v okviru vlagateljeve ponudbe, pa tudi en izmed naročnikov iz seznama najpomembnejših dobav materiala, dobavljenega s strani družbe Alcan, Nemčija. S predložitvijo tega dokazila zahteve razpisne dokumentacije po predložitvi dokazila "neodvisnega pooblaščenega organa ali organizacije za preiskave o preizkusu materialov za izdelavo" zato niso izpolnjene;
- "Varnostni list", ki se nanaša na "3M (TM) Scotchlite (TM) procesna barva 705 črna", je izdan s strani proizvajalca te barve, družbe 3M, zato z njegovo predložitvijo zahteve razpisne dokumentacije po predložitvi dokazila "neodvisnega pooblaščenega organa ali organizacije za preiskave o preizkusu materialov za izdelavo" niso izpolnjene;
- "Ocena zunanje folije za registrsko tablico" se nanaša na folije za registrske tablice, glede katerih med naročnikom in vlagatelje ni spora;
- "Poročilo o preskusu št. K 90190" se nanaša na folije "serija 3M SL 4750", glede katerih med naročnikom in vlagatelje ni spora;
- "Varnostni list", ki se nanaša na barve pod trgovskim imenom "TCI 8700", je izdan s strani proizvajalca teh barv, družbe Visprox, Nizozemska, zato z njegovo predložitvijo zahteve razpisne dokumentacije po predložitvi dokazila "neodvisnega pooblaščenega organa ali organizacije za preiskave o preizkusu materialov za izdelavo" niso izpolnjene;
- glede dokumentov "Poročilo št 2567/PLE/02 o preiskavi polizdelkov za svetlobne odbojnike na registrskih tablicah" ter "Poročilo št. 2584/PLE/02 o pregledu odsevnih registrskih tablic" gre ugotoviti, da oba predstavljata dokazili o preizkusu, oba pa sta bila obenem izdana s strani "neodvisnega pooblaščenega organa ali organizacije za preiskave o preizkusu materialov za izdelavo". Ob tem pa gre ugotoviti, da iz nobenega od omenjenih dokumentov ne izhaja, da je bil predmet preizkusov (testiranja) prav material, to je aluminij in tiskarske barve, ki ga je v svoji ponudbi ponudil vlagatelj. Iz dokumenta "Poročilo št 2567/PLE/02 o preiskavi polizdelkov za svetlobne odbojnike na registrskih tablicah" tako sicer izhaja, da so bili predmet raziskave polizdelki registrskih tablic, ki jih proizvaja UTAL, Poljska, "na Alu podlagi proizvodnje firme ALCAN in topilnice KONIN", pri čemer pa iz nobenega dela tega dokumenta ne izhaja, da je bil testiran prav material podjetja ALCAN, Nemčija, z značilnostmi in tehničnimi lastnostmi, kot so bile predstavljene pri materialu, ponujenem v vlagateljevi ponudbi za izdelavo slovenskih registrskih tablic. Podobno gre ugotoviti glede dokumenta "Poročilo št. 2584/PLE/02 o pregledu odsevnih registrskih tablic". Iz slednjega izhaja, da so bile predmet preiskave odsevne registrske tablice, ki jih izdeluje UTAL, Poljska, "za proizvodnjo katerih je bila uporabljen alu pločevina podjetij KONIN tar ALCAN, prekrita z odsevno folijo SCOTCHLITE 4750 firme 3M, z znaki, ki so pokriti s folijo". Tudi v tem primeru pa gre zopet ugotoviti, da iz nobenega dela tega dokumenta ne izhaja, da je bil testiran prav material podjetja ALCAN, Nemčija, z značilnostmi in tehničnimi lastnostmi, kot so bile predstavljene pri materialu, ponujenem v vlagateljevi ponudbi za izdelavo slovenskih registrskih tablic. Poleg navedenega gre ugotoviti tudi, da v nobenem od poročil ni omenjena nobena od barv, ki jih je v svoji ponudbi, pod postavko "Material: Tiskarske barve", ponudil vlagatelj. V obeh poročilih je družba 3M sicer omenjena, a obakrat zgolj v svojstvu proizvajalca "odsevne folije Scotchlite 4750", medtem ko ponujena barva te družbe, "3M Scotchlite serija 700", ter družba Visprox, Nizozemska, ali ponujena barva le-te "Trafic Sign serije 8700", v obravnavanih dokumentih nista nikjer navedeni.

V povzetku navedenega gre ugotoviti, da s strani vlagatelja predloženi dokumenti "Bilten izdelkov 700", "Potrdilo o prevzemnem preskusu DIN 50049-3.1 B", "Varnostni list", izdan s strani družbe 3M " ter "Varnostni list", izdan s strani družbe Visprox, Nizozemska, ne predstavljajo dokazil "neodvisnega pooblaščenega organa ali organizacije za preiskave o preizkusu materialov za izdelavo", za dokazili "Poročilo št 2567/PLE/02 o preiskavi polizdelkov za svetlobne odbojnike na registrskih tablicah" ter "Poročilo št. 2584/PLE/02 o pregledu odsevnih registrskih tablic" pa vlagatelj ni uspel izkazati, da se nanašajo na nanašajo na testiranje ponujenih materialov za izdelavo, to je aluminijaste pločevine in tiskarske barve, na osnovi tehničnih specifikacij iz VI. dela razpisne dokumentacije. V posledici teh ugotovitev gre zaključiti, da vlagatelj v svoji ponudbi ni predložil ustreznih (zahtevanih) dokazil o testiranju teh materialov.

Iz določil 13. točke prvega odstavka 3. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1) izhaja, da je pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Skladno z določili 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/2004) je podobno ponudba nepravilna, če se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Iz določil prvega odstavka 76. člena ZJN-1 dalje izhaja, da mora v postopku oddaje javnega naročila naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj s tem, ko v svoji ponudbi ni predložil zahtevanih dokazil o testiranju materialov za izdelavo registrskih tablic, to je aluminijaste pločevine in tiskarske barve, na osnovi tehničnih specifikacij iz VI. dela razpisne dokumentacije, ni v celoti izpolnil vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, njegova ponudba pa je posledično nepravilna. Ker vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel izkazati neskladja naročnikove odločitve o zavrnitvi njegove ponudbe s predpisi s področja oddaje javnih naročil, posledično pa enako velja tudi za naročnikovo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb (naročnikove odločitve o zavrnitvi ostalih ponudb vlagatelj namreč ne ocenjuje kot sporne), je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljev revizijski zahtevek zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo.

Skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel, zato je Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, zavrnila tudi njegovo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 05.12.2005

Predsednica senata:
mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova 2, Ljubljana,
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.