018-359/2005 MORS

Številka: 018-359/2005-32-3044

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Vesni Cukrov, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za nakup opreme za zaščito okolja, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje IMS-ADITOIL d.o.o., Planjava 4a, Trzin, ki ga zastopa odvetniška družba Čeferin, Taborska cesta 13, Grosuplje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 02.12.2005

ODLOČILA

1. Pripravljalna vloga, z dne 25.11.2005, se v delu, ki predstavlja dopolnitev revizijskega zahtevka, z dne 12.10.2005, zavrže.

2. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

3. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 20.06.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti, št. 404-08-296/2005-1 za nakup opreme za zaščito okolja. Naročnik je k oddaji ponudbe povabil šest ponudnikov.

Naročnik je dne 07.09.2005 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti, št. 404-08-296/2005-28, s katero je predmetno javno naročilo kot najugodnejšemu ponudniku oddal podjetju WEBO d.o.o., Dragomelj 84, Domžale (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 15.09.2005, skladno z določilom 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1) na naročnika naslovil zahtevo za obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila in za vpogled v vse vodene zapisnike in tehnično dokumentacijo ostalih ponudnikov.

Naročnik je dne 30.9.2005 izdal obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, št . 404-08-296/2005-17, v kateri je obrazložil postopek oddaje predmetnega javnega naročila in pojasnil, da je upoštevajoč kriterij najnižje cene, javno naročilo oddal izbranemu ponudniku.

Vlagatelj je dne 12.10.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je izbrani ponudnik tehnično dokumentacijo za oddajo druge ponudbe poslal po pošti naročniku šele 01.09.2005, čeprav bi morala ponudba prispeti dne 31.08.2005 do 14. ure. Vlagatelj tako meni, da ponudba izbranega ponudnika ni pravilna, saj je prepozna in je ni mogoče upoštevati. Nadalje vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik za artikel št. 4 poslal ponudbo brez slikovnega materiala, zaradi česar ni mogoče ugotoviti na kakšen način je bila ugotovljena ustreznost ponujenega artikla, zato je po mnenju vlagatelja ponudba ponudnika prepozna in nepopolna. Vlagatelj navaja, da mu ni bil dovoljen vpogled v strokovno tehnično oceno komisije o prispeli prvi ponudbi ter, da o drugi ponudbi sploh ne obstaja zapisnik o odpiranju ponudb in strokovno tehnični oceni. Po vlagateljevem mnenju to predstavlja kršitev načela enakopravnosti ponudnikov in načela zagotavljanje konkurence med ponudniki ter bistveno kršitev določb Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05 in 90/05, v nadaljevanju: ZPP). Vlagatelj nadaljuje, da izbrani ponudnik sploh ni predložil ustrezne in pravilne ponudbe, saj npr. za mobilno enoto za v avto ponuja komplet kontejnerjev (120 l), ki so neustrezni, ker so preveliki. Vlagatelj predlaga, da se obrazloženo odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 30.09.2005, spremeni tako, da se kot najugodnejšega ponudnika izbere vlagatelja, oziroma podrejeno, da se zahtevku za revizijo ugodi in se postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavi. Vlagatelj zahteva tudi povračilo celotnih stroškov, skupaj z zamudnimi obrestmi, ki tečejo od odločitve dalje do plačila.

Naročnik je dne 04.11.2005 sprejel sklep št. 404-08-296/2005-42, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik navaja, da je ponudba izbranega ponudnika prispela pisno po telefaksu dne 31.08.2005 ob 12:43 uri, naslednji dan pa še slikovni material po pošti. Naročnik navaja, da obrazec ponudbe po izvedenih pogajanjih poleg ostalega vsebuje izjavo, da ponujeni izdelki ustrezajo vsem tehničnim zahtevam, kot je bilo dogovorjeno na pogajanjih, kar izhaja iz zapisnika o izvedenih pogajanjih. Nadalje naročnik navaja, da je izbrani ponudnik za artikel št. 4 poslal potrjen opis glede na zahteve naročnika ter žigosano in podpisano izjavo na obrazcu MORS. Naročnik zavrača očitek vlagatelja, da vlagatelju ni bil dovoljen vpogled v strokovno tehnično oceno komisije o prispeli prvi ponudbi ter, da o drugi ponudbi sploh ne obstaja zapisnik o odpiranju ponudb in strokovno tehnični oceni ter navaja, da je postopal v skladu z določili 74., 78. in 125. člena ZJN-1, ter določilom 19. člena Pravilnika o postopkih oddaje javnih naročil male vrednosti v Ministrstvu za obrambo, št. 017-02-50/2004-14, z dne 08.10.2004 (v nadaljevanju: Pravilnik). Nadalje naročnik navaja, da v razpisni dokumentaciji ni navedeno, da se kakšen kontejner kupuje za namen mobilne enote v avtu, zato tudi ne more razbrati na kateri artikel se pripomba vlagatelja nanaša. Naročnik nadaljuje, da se je odločil za izvedbo pogajanj z namenom pridobiti tehnično primerljive ponudbe, saj je po prejetju ponudb ugotovil, da ponudbe bistveno odstopajo med sabo v parametrih, ki jih naročnik ni natančneje določil. Pogajanja so potekala posamezno za vsakega ponudnika posebej, brez odkrivanja podatkov drugih ponudnikov. Naročnik še pojasnjuje, da se je postopek pogajanj vodil skladno z določili ZJN-1 in Pravilnikom.

Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo (dopis z dne 07.11.2005), je naročnik z dopisom, z dne 17.11.2005 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je dne 25.11.2005 na Državno revizijska komisijo naslovil pripravljalno vlogo, v kateri poleg že v zahtevku za revizijo naročniku očitanih kršitev določil ZJN-1, navaja tudi nove kršitve.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom druge alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom četrtega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagatelj v pripravljalni vlogi, z dne 25.11.2005, navedel nove kršitve naročnika, do katerih naj bi prišlo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti. Vlagatelj je tako svoj revizijski zahtevek v delu, v katerem je prvotno zatrjeval kršitve naročnika, razširil z navajanjem novih kršitev, do katerih naj bi prišlo pri postopanju naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti.

Državna revizijska komisija v zvezi s takšno razširitvijo zahtevka za revizijo opozarja, da podlago odločitve naročnika o zahtevku za revizijo tvorijo le tista dejstva, ki so bila navedena, in le tisti zahtevki, ki so bili postavljeni do konca postopka v zvezi z zahtevkom za revizijo pred naročnikom, ki ga določajo 13. do vključno 16. člen ZRPJN. Do tega trenutka morajo biti podane vse procesne predpostavke za dopustnost zahtevka za revizijo, po tem trenutku pa se presoja utemeljenost vlagateljeve zahteve za revizijo. Naročnik odloči o zahtevku za revizijo ex nunc, v kolikor vlagatelj ni zadovoljen z odločitvijo naročnika, pa lahko, v skladu z določilom 17. člena ZRPJN, zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj pri tem ne more navajati novih dejstev in postavljati novih zahtevkov, saj s temi dejstvi in zahtevki ni bil seznanjen naročnik, ko je sprejel svojo odločitev, in o njih zato tudi ni mogel odločati ali se izjaviti. Navedeno pravilo udejanja eno izmed temeljnih načel revizije postopkov javnega naročanja - načelo hitrosti, in velja tako za vložitev zahtevka kot tudi za morebitno dopolnitev zahtevka (tako npr. v zahtevi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo ali v še pozneje prispeli pripravljalni vlogi).
Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija vlagateljevo pripravljalno vlogo, z dne 25.11.2005, v delu, ki predstavlja dopolnitev revizijskega zahtevka, z dne 12.10.2005, zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Sprva je Državna revizijska komisija preverila navedbo vlagatelja, da je izbrani ponudnik naročniku prepozno poslal obnovljeno ponudbo.
Državna revizijska komisija poudarja, da gre v predmetnem postopku za oddajo javnega naročila male vrednosti. Določilo prvega odstavka 125. člena ZJN-1 predpisuje, da naročnik za oddajo naročil male vrednosti s svojim notranjim aktom določi način oddaje javnega naročila, upoštevajoč temeljna načela ZJN-1. Državna revizijska komisija kot pomembno izpostavlja, da za postopke oddaje javnega naročila male vrednosti veljajo pravila, kot jih je določil naročnik s svojim notranjih aktom, določila ZJN-1 pa le v tistem delu, kjer so opredeljena temeljna načela javnega naročanja.
Naročnik je v četrtem odstavku 16. člena Pravilnika določil, da je ponudba vložena pravočasno, če jo naročnik prejme na način, ki ga je določil, preden izteče rok za oddajo ponudb. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik za sprejem ponudbe predpostavil prejemno oziroma recepcijsko teorijo, saj je za sprejem ponudbe kot relevanten določil čas, ko naročnik ponudbo prejme.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s štirimi ponudniki dne 29.08.2005 in 30.08.2005 izvedel pogajanja. Kakor je razvidno iz zapisnika o izvedenih pogajanjih, št. 404.08.296/2005-34, z dne 31.08.2005 in iz dopisa naročnika - dodatnega pojasnila št. 404-08-296/2005-45, z dne 28.11.2005, je naročnik na pogajanjih določil, da morajo ponudniki predložiti nove ponudbe do vključno dne 31.08.2005 do 14. ure, pri čemer ni bilo zahtevano, da se ponudbe oddajo v zaprtih kuvertah po pošti ali osebno, pač pa je bila ponudnikom predstavljena možnost oddaje ponudbe tudi po telefaxu. Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem razpisu, Državna revizijska komisija ugotavlja, da so vsi trije ponudniki (tako izbrani ponudnik, vlagatelj in ponudnik ROTO d.o.o.), ki so naročniku posredovali nove ponudbe, to storili dne 31.08.2005 po telefaxu. Državna revizijska komisija po pregledu dokumentacije o obravnavanem javnem naročilu in posredovani dokumentaciji s strani izbranega ponudnika, nadalje ugotavlja, da je naročnik dne 31.08.2005 ob 12.43. uri po telefaxu prejel ponudbo izbranega ponudnika, z dne 31.08.2005, z novo ponudbeno ceno in ponudbo za artikle pod postavko št. 3., 4. in 5.
Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik pravočasno prejel ponudbo, zato ponudbe izbranega ponudnika ni moč označiti kot prepozno.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija obravnavala navedbo vlagatelja, da je izbrani ponudnik za artikel št. 4 poslal ponudbo brez slikovnega materiala, zaradi česar po mnenju vlagatelja ni mogoče ugotoviti ali ponudba izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije.
Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ponudbo za artikel št. 4-mali ekološki komplet prejel dne 31.08.2005 (pred iztekom roka za predložitev novih ponudb), slikovni material za ta artikel pa je prejel po pošti dne 01.09.2005. Izhajajoč iz Povabila k oddaji ponudbe v postopku javnega naročila male vrednosti za nakup opreme za zaščito okolja, št. 404-08-296-2005-2, z dne 27.06.2005 (v nadaljevanju: Povabilo k oddaji ponudbe), Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik za artikel št. 4-mali ekološki komplet določil količino, področje uporabe, namen uporabe in osnovne tehnične podatke, ki se nanašajo na vsebino kompleta. Kot izhaja iz predložene dokumentacije, Državna revizijska komisija še ugotavlja, da naročnik v Povabilu k oddaji ponudb ni zahteval, da morajo ponudniki za posamezne artikle predložiti tudi slikovni material. Kot je razvidno iz ponudbe izbranega ponudnika in s strani izbranega ponudnika podpisanega ter žigosanega obrazca o zahtevah naročnika, ki se nanašajo na mali ekološki komplet, Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponudba izbranega ponudnika, z dne 31.08.2005, ustreza zahtevani vsebini v Povabilu k oddaji ponudbe v postavki št. 4-mali ekološki komplet.
Glede na navedeno, Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponudbe izbranega ponudnika zaradi obravnavane navedbe vlagatelja ni moč označiti kot nepravilno.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da mu ni bil dovoljen vpogled v strokovno tehnično oceno komisije o prispeli prvi ponudbi, s čimer je naročnik kršil načelo javnosti in transparentnosti.
Določilo drugega odstavka 6. člena ZJN-1med drugim določa, da ima vsakdo pravico pridobiti podatke o izvedenem postopku oddaje javnega naročila, v skladu z ZJN-1. Omenjeno načelo omogoča ponudnikom, ki nisi bili izbrani, da skladno z določili ZJN-1 vpogledajo v podatke o izvedenem postopku, upoštevajoč določila ZJN-1. Državna revizijska komisija poudarja, da zahteva po transparentnosti postopkov javnega naročanja vključuje tudi načelo javnosti. V postopkih oddaje javnih naročil, pa zagotavljanje javnosti ni neomejeno, saj je pri uporabi načela transparentnosti iz 6. člena ZJN-1 potrebno upoštevati omejitve iz določila 8. člena ZJN-1, skladno s katerim mora naročnik kot zaupne varovati vse podatke o ponudnikih, vsebovane v ponudbeni dokumentaciji in ki jih kot zaupne določa predpis o gospodarskih družbah ali drug predpis. Naročnik je tako dolžan odkloniti dajanja tistih obvestil, ki bi pomenila kršitev zaupnosti podatkov, dobljenih v ponudbah. Omenjeno določilo ZJN-1 napotuje na uporabo določb Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 36/00, 45/01, 57/04, 63/04, 139/04, v nadaljevanju: ZGD), ki se nanašajo na poslovno skrivnost in prepoved konkurence. Skladno z določilom 39. člena ZGD, za poslovno skrivnost štejejo tisti podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepom (subjektiven način) ter, ne glede na to, ali so posamezni podatki kot zaupni že določeni s sklepi družbe, se za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba (objektiven način).
Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj dne 15.09.2005 na naročnika naslovil zahtevo za obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila in za vpogled v vse vodene zapisnike in tehnično dokumentacijo ostalih ponudnikov. Iz dokumentacije o predmetnem javnem naročilu izhaja, da je naročnik dne 20.09.2005 izbranega ponudnika in ponudnika ROTO d.o.o. pozval, naj se izrečeta, v kateri del ponudbene dokumentacije in v kolikšnem obsegu dovoljujeta vpogled v svoji ponudbi. Izbrani ponudnik je z dopisom, z dne 20.09.2005, dovolil vpogled v komercialni in tehnični del svoje ponudbe, ponudnik ROTO d.o.o. pa je v dopisu , z dne 21.09.2005, zavrnil vpogled v vse tehnične značilnosti, dodatno opremo in količino posamezne opreme v ponudbi, ki jih je ocenil kot poslovno skrivnost. Iz zapisnika o vpogledu prispelih ponudb, št. 404-08-29/2005-36, z dne 23.09.2005, izhaja, da je vlagatelj v obsegu privolitve izbranega ponudnika in ponudnika ROTO d.o.o., vpogledal v ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika ROTO d.o.o., v zapisnik o odpiranju ponudb št. 404-08-29/2005-13, z dne 05.08.2005, in v zapisnik o izvedenih pogajanjih št. 404-08-29/2005-34, z dne 31.08.2005.
V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je ponudnik ROTO d.o.o, kot poslovno skrivnost označil tehnične značilnosti, dodatno opremo in količino posamezne opreme v ponudbi, zato je naročnik, skladno z načelom zaupnosti podatkov, dolžan varovati tovrstne podatke. Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik zavezan, da zavrne vpogled ne samo v dele ponudbe, ki jih je ponudnik označil kot poslovno skrivnost, pač pa tudi v vse tiste dokumente iz katerih bi bili razvidni podatki, katere je ponudnik označil kot poslovno skrivnost.
Vsled navedenega, Državna revizijska komisija zaključuje, da naročnik z zavrnitvijo vpogleda v strokovno-tehnično oceno komisije ni kršil načelo transparentnosti porabe javnih sredstev.
Ne glede na navedeno, pa Državna revizijska komisija poudarja, da iz Pravilnika ne izhaja, da bi moral naročnik za postopek oddaje javnega naročila male vrednosti voditi zapisnik o strokovno-tehnični oceni komisije.

Nadalje je Državna revizijska komisija preverila navedbo vlagatelja, da o odpiranju novih ponudb ne obstaja zapisnik o odpiranju ponudb in strokovno tehnični oceni, ter da naročnik drugega odpiranja ponudb ni izvedel komisijsko.
Državna revizijska komisija poudarja, da gre v predmetnem postopku za oddajo javnega naročila male vrednosti, za katerega je iz razlogov ekonomičnosti značilno, da se razbremeni naročnika vrste formalnosti, ki sicer veljajo v postopkih javnega naročanja. Naročnik z notranjim aktom predpiše postopek oddaje javnih naročil male vrednosti, pri čemer je zavezan upoštevati temeljna načela javnega naročanja. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v 20. členu Pravilnika določil, da mora voditi dokumentacijo o oddaji javnega naročila male vrednosti, če vrednost naročila presega 2% od vrednosti iz prvega odstavka 124. člena ZJN-1, s čimer je sledil zahtevi iz drugega odstavka 125. člena ZJN-1. Iz Pravilnika pa ne izhaja, da bi naročnik za katerokoli postopek (enostaven postopek, postopek zbiranja ponudb ali postopek s pogajanji) predpisal, da mora voditi zapisnik o odpiranju ponudb in strokovno-tehnični oceni, iz česar izhaja, da ni dolžan napraviti tovrstnih zapisnikov. Naročnik je za posamezna ravnanja določil vodenje zapisnika in sicer iz določila tretjega odstavka 7. člena Pravilnika izhaja, da mora naročnik o opravljenih pogajanjih sestaviti zapisnik. Iz dokumentacije o predmetnem javnem naročilu je razvidno, da je naročnik sestavil zapisnik o izvedenih pogajanjih, št. 404-08-296/2005-34, z dne 31.08.2005, iz katerega je razviden postopek pogajanj s ponudniki. Naročnik je teden dni kasneje, dne 07.09.2005, sprejel odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti št. 404-08-296/2005-28, v kateri je, upoštevajoč kriterij najnižje vrednosti ponudbe, opravil izbiro med ponudniki. Vlagatelj je dne 23.09.2005 vpogledal v zapisnik o izvedenih pogajanjih, št. 404-08-296/2005-34, z dne 31.08.2005.
Glede navedbe vlagatelja, da drugo odpiranje ponudb ni bilo vodeno komisijsko, pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz Pravilnika ne izhaja, da bi morala o prispele ponudbe odpirati komisija naročnika. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da naročnik pri postopku odpiranja ponudb ni ravnal v nasprotju s sprejetimi predpisi.
Na tem mestu Državna revizijska komisija vlagatelju tudi pojasnjuje, da Navodilo o postopku odpiranja ponudb (Uradni list RS, št. 86/2001), ki načeloma (v kolikor se posamezni naročnik v notranjem akti ne sklicuje nanj) ne velja tudi za postopke oddaje javnega naročila male vrednosti, določa, da je lahko pristojni za odpiranje ponudb komisija za odpiranje ponudb, ali pa pooblaščena oseba naročnika.
Vsled navedenega, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik pri vodenju dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila ravnal skladno s Pravilnikom.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da izbrani ponudnik ni predložil ustrezne in pravilne ponudbe, saj je za mobilno enoto za v avto ponudil komplet kontejnerjev (120 l), ki so zaradi velikosti neustrezni-preveliki.
Državna revizijska komisija uvodoma opozarja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ni navedel na katero zahtevo iz Povabila k oddaji ponudb se obravnavana navedba nanaša. Kot izhaja iz dokumentacije o predmetnem javnem naročilu pa gre obravnavano navedbo vlagatelja iz zahtevka za revizijo šteti v zvezi z zahtevo po malem ekološkem kompletu. Državna revizijska komisija ugotavlja, da zahteve naročnika po vpojnosti iz zadnje alineje 3. točke postavke mali ekološki komplet (komplet naj vpija cca 35 l) ni moč razlagati kot morebitno zahtevo naročnika po volumnu celotnega malega ekološkega kompleta ali zabojnika. Izhajajoč zahtev naročnika iz Povabila k oddaji ponudb, Državna revizijska komisija še ugotavlja, da se tudi nobena druga zahteva naročnika v postavki mali ekološki komplet ne nanaša na volumen celotnega malega ekološkega kompleta ali na volumen zabojnika, temveč le na vpojnost. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik za mobilno enoto za v avto ponudil komplet prevelikih kontejnerjev (120l), vendar, kakor je Državna revizijska komisija v svojih sklepih že večkrat zapisala, morebitne nejasnosti in dvoumnosti razpisne dokumentacije ni mogoče presojati v škodo ponudnikov, zato obravnavano navedbo zavrača kot neutemeljeno.

Kot slednjo je Državna revizijska komisija obravnavala navedbo vlagatelja, da niso bili podani pogoji za postopek s pogajanji ter, da naročnik te svoje odločitve v izpodbijani obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila male vrednosti, z dne 30.09.2005, ni obrazložil v skladu z zakonskimi pogoji.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz določila drugega odstavka 7. člena Pravilnika izhaja, da lahko naročnik pri oddaji javnega naročila male vrednosti po enostavnem postopku ali po postopku z zbiranjem ponudb, pred oddajo javnega naročila izvede pogajanja in sicer, se pogajanja izvedejo v primeru, ko naročnik pričakuje, da bo s pogajanji dosegel nižjo ceno oziroma ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Državna revizijska komisija ugotavlja, da se je v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti naročnik po postopku z zbiranjem ponudb, pred oddajo javnega naročila, odločil, da bo nadaljeval postopek s pogajanji. Naročnik je z dopisom, z dne 19.08.2005, obvestil vse ponudnike, ki so oddali ponudbe, da bo postopek nadaljeval s pogajanji, z vabilom, z dne 26.08.2005, pa je ponudnike povabil na pogajanja. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik svojo odločitev, da nadaljuje postopek s pogajanji navedel v odločitvi o oddaji javnega naročila male vrednosti, št. 404-08-296/2005-28, z dne 07.09.2005 in v obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila, št . 404-08-296/2005-17, z dne 30.9.2005.
Vsled navedenega, Državna revizijska komisija obravnavano navedbo vlagatelja zavrača kot neutemeljeno.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da naročniku ni mogoče očitati kršitev določil ZJN-1, ki jih zatrjuje vlagatelj, zato je skladno z drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, tako kot je razvidno iz 2. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 2. točki tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z določilom 22. člena ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, določilo tretjega odstavka 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 3. točki izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 02.12.2005

Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetniška družba Čeferin, Taborska cesta 13, Grosuplje
- WEBO d.o.o., Dragomelj 84, Domžale Republika Slovenija
- Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana