018-379/2005 Splošna bolnišnica Jesenice

Številka: 018-379/2005-35-3012

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednika dr. Aleksija Mužina, kot predsednika senata, in članov mag. Metke Cerar in Francija Kodela, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "nakup 16- reznega računalniškega tomografa" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj MEVI, d.o.o., Vodovodna ulica 20, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Ketiš-Janžekovič o.p., d.n.o., Ulica Vita Kraigherja 8, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta Maršala Tita 112, Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), dne 02.12.2005 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevi pritožbi, z dne 24.11.2005, se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka, kot izhaja iz naročnikovega Sklepa, št. 0301-816/8-05, z dne 17.11.2005.

2. Naročnik mora o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je dne 06.04.2005 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Javni razpis, pod opisom "nakup 16- reznega računalniškega tomografa", je objavil v Uradnem listu RS, št. 43, z dne 29.04.2005, pod številko objave Ob-11543/05.

Dne 23.09.2005 je naročnik izdal dokument "Obrazložena odločitev o oddaji javnega naročila", iz katerega je izhajalo, da se predmetno javno naročilo odda vlagatelju. Na zahtevo ponudnika Mollier, d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: Mollier, d.o.o.), je naročnik dne 28.09.2005 izdal dokument "Dodatna obrazložena odločitev o oddaji javnega naročila".

Z vlogo, z dne 07.10.2005, je ponudnik Mollier, d.o.o., na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. Naročnik je o zahtevku odločil s sklepom, z dne 19.10.2005, s katerim je le-temu delno ugodil, in sicer tako, da je razveljavil svojo odločitev, kot izhaja iz dokumenta "Obrazložena odločitev o oddaji javnega naročila", z dne 23.09.2005.
Dne 24.10.2005 je vlagatelj, z dokumentom poimenovanim "Revizija" na naročnika naslovil svoj revizijski zahtevek, v katerem naročniku očita bistveno kršitev postopka in nepravilno ugotovitev dejanskega stanja. V vlogi tako navaja, da je naročnik na podlagi revizijskega zahtevka ponudnika Mollier, d.o.o., izdal sklep, v obrazložitvi katerega je zapisal, da bo po zaključku revizijskega postopka izdal novo obvestilo o dodelitvi naročila. Po ZRPJN bi naročnik lahko zahtevo za revizijo kot neutemeljeno zavrnil, ali pa bi zahtevi ugodil in postopek javnega naročila v celoti razveljavil ter opravil nov postopek javnih naročil. Vlagatelj dalje navaja, da je naročnikovo odločitev mogoče razumeti tako, da bo po slednji po zaključku revizijskega postopka sprejel novo odločitev in predmetno javno naročilo oddal ponudniku Mollier, d.o.o.. Naročnikov sklep pa ima tudi pravni pouk, ki določa, da lahko vlagatelj revizijskega zahtevka, s čemer je mišljen Mollier, d.o.o., obvesti naročnika o tem, ali bo revizijski postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Takšen pravni pouk je nesmiseln in v nasprotju z odločitvijo. Glede na uspeh družbe Mollier, d.o.o., z vloženo revizijo, je nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo nesmiselno. Glede na sprejeto odločitev naročnika je prav tako nesmiselno napotilo ponudniku Mollier, d.o.o., naj naročniku sporoči, ali revizijski zahtevek umika. V primeru umika le-tega bi moral namreč naročnik posledično razveljaviti tudi sklep, s katerim je ugodil revizijskemu zahtevku. Naročnik je poleg tega v sklepu, s katerim je ugodil revizijskemu zahtevku ponudnika Mollier, d.o.o., tudi nepravilno povzel dejansko stanje. Tako naj ne bi bile pravilne navedbe, da vlagatelj ne izpolnjuje pogojev zagotavljanja enoletnega garancijskega roka za predmet javnega naročila, naročnik pa v predmetni razpisni dokumentaciji tudi ni zahteval predložitve poročila revizorja po 6. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov. Prav tako niso pravilne navedbe, da vlagateljev aparat ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika. Vlagatelj zato predlaga, da se razveljavi vsa opravljena dejanja v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in se postopek oddaje le-tega ponovi.

Z dopisom, z dne 28.10.2005, je naročnik vlagatelja pozval k dopolnitvi vloženega revizijskega zahtevka s predložitvijo dejstev in dokazov, s katerimi dokazuje v revizijskem zahtevku navedene kršitve.

Z vlogo, z dne 03.11.2005 je vlagatelj na naročnika naslovil dopis, v katerem je slednjemu sporočil, da so vsa dejstva, navedena v zahtevku za revizijo, dokazana z vpogledom v spisno dokumentacijo o oddaji javnega naročila, ki se nahaja pri naročniku, in s pravnim preudarkom. Glede na navedeno zahtevka ni potrebno dopolnjevati z nobenimi drugimi dokazi.

Dne 17.11.2005 je naročnik izdal sklep, št. 0301-816/8-05, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek zavrgel. Iz obrazložitve sklepa izhaja, da je sklep zavrgel na podlagi četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, in sicer zato, ker naj vlagatelj svojega revizijskega zahtevka v postavljenem roku ne bi dopolnil.

Dne 24.11.2005 je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo zoper naročnikov sklep o zavrženju revizijskega zahtevka. V njej najprej navaja, da je bil sklep o zavrženju revizijskega zahtevka napačno posredovan zgolj vlagatelju, ne pa tudi njegovemu pooblaščencu. V nadaljevanju pritožbe vlagatelj izpostavlja, da je naročnik v predmetnem postopku nepravilno uporabil procesno pravo, saj revizijskega zahtevka ne bi smel zavreči. V svojem revizijskem zahtevku je vlagatelj navedel, da izpodbija naročnikov sklep, z dne 19.10.2005, zaradi bistvenih kršitev Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1) in ZRPJN in nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja. Očitane kršitve se nanašajo na sam postopek izbire najugodnejšega ponudnika in izdaje napadenega sklepa in ne gre za navajanje in predlaganje novih dejstev in dokazov. Vsled tega vlagatelj tudi ni mogel in smel slediti naročnikovi zahtevi po predložitvi novih dejstev in dokazov, s katerimi se dokazujejo kršitve, navedene v revizijskem zahtevku. Vlagatelj je na naročnikov poziv k dopolnitvi revizijskega zahtevka tako odgovoril z dopisom, z dne 03.11.2005, v katerem je povsem zadostno in pravilno pojasnil, da so vsa dejstva navedena v spisni dokumentaciji, ki se nahaja pri naročniku, vse kršitve ZJN-1 in ZRPJN pa so stvar pravne presoje- pravnega preudarka. V danem primeru so kršitve izkazane oziroma ugotovljive z dejstvi in dokazi, ki se nahajajo v spisni dokumentaciji, vsled česar je jasno in razumljivo, da jih vlagatelj v zahtevi ni ponovno navedel in predložil. Naročnikova odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka je nepravilna in predstavlja bistveno kršitev določb ZJN-1 in ZRPJN, zato vlagatelj predlaga, da se njegovi pritožbi ugodi, napadeni sklep razveljavi ter zadevo vrne v odločanje naročniku z napotilom, da revizijskemu zahtevku ugodi in postopek javnega razpisa ponovi.

Državna revizijska komisija je z dopisom, z dne 28.11.2005, naročnika pozvala k predložitvi dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Naročnik je dokumentacijo Državni revizijski komisiji posredoval dne 30.11.2005.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljeva pritožba utemeljena.

Med strankama v zadevi ni sporno, da je vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku navajal kršitve, do katerih naj bi prišlo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Sporno pa je, ali je v svojem revizijskem zahtevku, z dne 24.10.2005, oziroma v svoji vlogi, z dne 03.11.2005, navajal tudi dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, kot to zahteva 5. alineja tretjega odstavka 12. člena ZRPJN.

Z vpogledom v vlagateljev revizijski zahtevek, z dne 24.10.2005, gre ugotoviti, da je slednji v njem navedel naslednje kršitve, do katerih naj bi prišlo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila:
- naročnik je izdal sklep o zahtevku za revizijo ponudnika Mollier, d.o.o., v obrazložitvi katerega je zapisal, da bo po zaključku revizijskega postopka izdal novo obvestilo o dodelitvi naročila. Po ZRPJN bi naročnik lahko zahtevo za revizijo kot neutemeljeno zavrnil, ali pa bi zahtevi ugodil in postopek javnega naročila v celoti razveljavil ter opravil nov postopek javnih naročil;
- naročnikov sklep o zahtevku za revizijo ponudnika Mollier, d.o.o., ima napačen pravni pouk,
- naročnik je v sklepu, s katerim je ugodil revizijskemu zahtevku ponudnika Mollier, d.o.o., tudi nepravilno povzel dejansko stanje, saj ne drži navedba, da vlagatelj ne izpolnjuje pogojev zagotavljanja enoletnega garancijskega roka za predmet javnega naročila, naročnik pa v predmetni razpisni dokumentaciji tudi ni zahteval predložitve poročila revizorja po 6. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov. Prav tako niso pravilne navedbe, da vlagateljev aparat ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika.
Naročnik je, kot že navedeno, z dopisom 28.10.2005 vlagatelja pozval k dopolnitvi vloženega revizijskega zahtevka s predložitvijo dejstev in dokazov, s katerimi dokazuje v revizijskem zahtevku navedene kršitve. Vlagatelj je na dopis odgovoril z navedbo, da so vsa dejstva, navedena v zahtevku za revizijo, dokazana z vpogledom v spisno dokumentacijo o oddaji javnega naročila, ki se nahaja pri naročniku, in s pravnim preudarkom.

Državna revizijska komisija v zvezi z navedenim ugotavlja, da gre vlagateljev dopis, z dne 03.11.2005, v nasprotju s prepričanjem naročnika, šteti za dopolnitev revizijskega zahtevka z dne 24.10.2005. Vlagatelj namreč v njem navkljub svoji navedbi, da zahtevka ni potrebno dopolnjevati z nobenimi drugimi dokazi, dejansko podaja dokazni predlog vpogleda v spisno dokumentacijo ter pravnega preudarka. Naročnikova ugotovitev, da vlagatelj svojega revizijskega zahtevka ni dopolnil, je zato napačna.

Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da iz zgoraj opredeljene vsebine vlagateljevega revizijskega zahtevka in njegove dopolnitve izhajajo dejstva in dokazi, s katerimi se dokazujejo v vlagateljevem revizijskem zahtevku navedene kršitve. Dejstvo je tako npr., da je naročnik izdal sklep o zahtevku za revizijo ponudnika Mollier, d.o.o., dejstvo je tudi s strani vlagatelja povzeta vsebina le-tega itd. Državna revizijska komisija pa ugotavlja tudi, da so v revizijskem zahtevku in njegovi dopolnitvi nedvomno navedeni tudi dokazni predlogi; kot enega izmed njih gre tako vsekakor šteti vsaj vlagateljevo navedbo iz dopolnitve revizijskega zahtevka, z dne 03.11.2005, kjer slednji navaja, da so vsa dejstva "dokazana z vpogledom v spisno dokumentacijo o oddaji javnega naročila, ki se nahaja pri naročniku in s pravnim preudarkom".

Iz določil četrtega odstavka 12. člena ZRPJN med drugim izhaja, da v primeru, če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. Po argumentu a contrario to pomeni, da naročnik revizijskega zahtevka, ki je že ob vložitvi popoln, oziroma revizijskega zahtevka, ki ga je vlagatelj ustrezno dopolnil, ne sme zavreči.

Ker je vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku oziroma njegovi dopolnitvi navedel dejstva in dokaze, s katerimi se dokazujejo v zahtevku zatrjevane kršitve, njegov revizijski zahtevek po 5. alineji tretjega odstavka 12. člena ZRPJN ni nepopoln. Ker je naročnik le-tega navkljub temu zavrgel, pa je s tem ravnal v neskladju z določili četrtega odstavka 12. člena ZRPJN.

Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija ugodila vlagateljevi pritožbi, z dne 24.11.2005, in je razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka, kot izhaja iz naročnikovega Sklepa, št. 0301-816/8-05, z dne 17.11.2005. Naročnik mora o utemeljenosti vlagateljevega revizijskega zahtevka, ob ugotovitvi izpolnjevanja ostalih procesnih predpostavk, odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

Državna revizijska komisija o stroških pritožbenega postopka ni odločala, ker teh v pritožbenem postopku ni priglasila nobena od strank. O stroških revizijskega postopka mora odločiti naročnik v okviru odločanja o vlagateljevem revizijskem zahtevku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 02.12.2005

Predsednik senata:
dr. Aleksij Mužina,
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta Maršala Tita 112, Jesenice,
- Odvetniška pisarna Ketiš-Janžekovič o.p., d.n.o., Ulica Vita Kraigherja 8, Maribor,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.