018-372/2005 MOL

Številka: 018-372/05-31-2945

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici mag. Metki Cerar, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku revizije oddaje javnega naročila male vrednosti za varovanje prireditev v okviru projekta MOL DECEMBER 2005 ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje VALINA VAROVANJE, družba za varovanje d.o.o., Litijska cesta 45, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Leon Benigar Tošič, Litijska cesta 45, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 30.11.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 19.08.2005 sprejel sklep, št. 430-605/05-1, o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za varovanje prireditev v okviru projekta MOL DECEMBER 2005.

Naročnik je dne 24.10.2005 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 430-605/05-5, iz katerega izhaja, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral G7, Družba za varovanje d.o.o., špruha 33, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je od naročnika z dopisom, z dne 25.10.2005, skladno z drugim odstavkom 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) zahteval dodatno obrazložitev oddaje predmetnega javnega naročila ter vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika. Naročnik je z dopisom, št. 430-605/05-6, vlagatelju posredoval dodatno obrazložitev oddaje predmetnega javnega naročila ter dovolil vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 03.11.2005, v katerem navaja, da je naročnik kršil 76. člen ZJN-1, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil kot pravilno, saj le-ta po mnenju vlagatelja ne izpolnjuje razpisnih pogojev v več točkah.
Vlagatelj pod prvo točko navaja, da načrt rediteljske službe "Silvestrovanje na Prešernovem trgu" v razpisni dokumentaciji predvideva 40 rediteljev na prizorišču, vendar je izbrani ponudnik v skici tega načrta vrisal samo 39 izvajalcev, kar pomeni, da skice ni izpolnil v skladu z navodili naročnika. še hujša pomanjkljivost tega načrta rediteljske službe izbranega ponudnika po mnenju vlagatelja pa je, da ponudnik v njem ni predvidel čolna s tremi reševalci iz vode, kar je bila izrecno postavljena zahteva naročnika. Iz navedenega razloga bi moral, po mnenju vlagatelja, naročnik ponudbo izbranega ponudnika oceniti kot nepravilno.
Vlagatelj pod drugo točko zahtevka za revizijo navaja, da je načrt rediteljske službe izbranega ponudnika za prireditev "Silvestrovanje na Kongresnem trgu" prav tako v nasprotju z določili razpisne dokumentacije, saj le-ta zahteva 70 izvajalcev na prizorišču, medtem ko je izbrani ponudnik ponudil 69 izvajalcev, ki jih je vrisal na skico.
Vlagatelj pod zadnjo točko navaja, da ponudba izbranega ponudnika ne vsebuje navedbe, do kdaj velja. Ker je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da mora biti ponudba veljavna 60 dni, bi moral izbrani ponudnik čas veljavnosti na ponudbi označiti. Ker tega ni storil, je po mnenju vlagatelja ponudba sestavljena v nasprotju z navodili naročnika.
Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da se razveljavi odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila ali podredno, da se razveljavi celoten postopek oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj priglaša povračilo stroškov plačane takse za vložitev zahtevka za revizijo v višini 100.000.00 SIT, stroške odvetniških storitev v višini 800 odvetniških točk (za sestavo zahtevka za revizijo), 2% materialnih stroškov in DDV.

Naročnik je z dokumentom "Odločitev o zahtevku za revizijo", št. 430-605/05-9, z dne 16.11.2005, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi tega sklepa naročnik povzema navedbe vlagatelja iz zahtevka za revizijo in pod prvo točko navaja, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbeni dokumentaciji predložil načrte varovanja (oz. načrt rediteljske službe) za vsako prireditev posebej. Načrti varovanja v ponudbi izbranega ponudnika vsebujejo natančno tekstovno opredelitev števila rediteljev (skica predvideva 39 rediteljev) in vodjo varovanja, kar skupaj izpolnjuje zahtevo po 40 izvajalcih, priložene so tudi skice, v katerih so vrisani reditelji, vodja pa po navedbah izbranega ponudnika koordinira delo, zato ne more biti stacionarno vrisan na eni lokaciji.
Naročnik nadaljuje, da je bilo v zahtevah za izdelavo načrta rediteljske službe zapisano, da je potrebno v načrtu rediteljske službe predvideti gasilsko službo in nujno medicinsko pomoč ter da ima izbrani ponudnik to zahtevo opredeljeno v načrtu rediteljske službe. V skici čolna s tremi reševalci ni bilo potrebno vrisati v načrt, mora pa ga izvajalec zagotoviti na samem dogodku. Dodaja še, da čoln s tremi reševalci prav tako ni vrisan v načrtu rediteljske službe vlagatelja, kar po mnenju naročnika pomeni, da je vlagatelj to zahtevo naročnika razumel enako kot izbrani ponudnik.
Naročnik nadaljuje, da je tudi v načrtu rediteljske službe na Kongresnem trgu navedeno 69 rediteljev in vodja varovanja, ki koordinira in vodi delo rediteljev, kar skupaj znese 70 rediteljev.
Glede navedbe vlagatelja o veljavnosti ponudbe izbranega ponudnika naročnik odgovarja, da, kljub temu, da ni bila zahtevana navedba veljavnosti ponudbe, je izbrani ponudnik na prvi strani svoje ponudbe navedel, da je veljavnost ponudbe 60 dni. Poleg tega izbrani ponudnik pod materialno in kazensko odgovornostjo podpisal izjavo, da se v celoti strinja z razpisno dokumentacijo.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 18.11.2005, naročniku sporočil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo ter priglaša povrnitev stroškov za sestavo predmetnega obvestila v višini 50 odvetniških točk, povečano za DDV. Naročnik je v prilogi dopisa, z dne 22.11.2005, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Glede na to, da vlagatelj zahtevka navaja kršitve, do katerih naj bi prišlo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti, je Državna revizijska komisija v revizijskem postopku pri presoji utemeljenosti vlagateljevih navedb morala odgovoriti na vprašanje, ali je naročnik pri tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za pravilno, ravnal v skladu z določbami ZJN-1. Skladno z določili 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Podobno je, skladno z določili 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/2004) ponudba med drugim nepravilna, če se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Skladno z določili prvega odstavka 76. člena ZJN-1, mora v postopku oddaje javnega naročila naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala obe navedbi, ki se nanašata na neustrezne vrise v skico. Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, ker naj bi izbrani ponudnik v skico načrta rediteljske službe "Silvestrovanje na Prešernovem trgu" namesto zahtevanih 40 rediteljev na prizorišču, vrisal samo 39 izvajalcev, kar po mnenju vlagatelja pomeni, da skice ni izpolnil v skladu z navodili naročnika. Nadalje naj bi izbrani ponudnik ravnal neskladno z določili razpisne dokumentacije, ko je v skico za prireditev "Silvestrovanje na Kongresnem trgu" vrisal le 69 izvajalcev, namesto zahtevanih 70 izvajalcev na prizorišču.

Državna revizijska komisija je najprej vpogledala v razpisno dokumentacijo, iz katere izhaja, da je naročnik za potrebe varovanja na Prešernovem trgu predvidel skupaj 40 rediteljev na prizorišču, na Kongresnem trgu pa 70 rediteljev na prizorišču.
Nadalje je v Povabilu, pod poglavjem 8. Pogoji za udeležbo, pod 2. točko določil:
"2. Priložiti načrt rediteljske službe
Dokazilo: Ponudnik mora izdelati načrt rediteljske službe za vsako prireditev posebej. Ponudnik mora priložiti načrt rediteljske službe z opredelitvijo števila izvajalcev za vsako prireditev posebej, izvajalci morajo biti vrisani v skice. V načrtu rediteljske službe mora predvideti tudi gasilsko službo ter nujno medicinsko pomoč.".
Iz določil razpisne dokumentacije je mogoče ugotoviti, da je naročnik za obe prireditvi silvestrovanj (na Prešernovem in Kongresnem trgu) predvidel izdelavo načrta, ki ga dopolnjuje skica, v kateri naj bi bili vrisani izvajalci. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik po eni strani podal dokaj natančna navodila za izdelavo načrta, po drugi strani pa ni podrobneje določil, kaj mora vključevati skica. Naročnik je določil zgolj to, da: "izvajalci morajo biti vrisani v skice.". Na podlagi takšne zahteve tako ni bilo nedvoumno določeno ali morajo ponudniki vrisati čoln z reševalci oziroma ali morajo vrisati tudi tiste reditelje, ki jih ni mogoče pozicionirati. Iz navedenega je mogoče zaključiti, da so (lahko) ponudniki napotilo naročnika glede vrisa v skice razumeli različno. Posledično so ponudniki v skicah prikazali (le) tiste izvajalce oziroma elemente iz načrta varovanja, za katere so ocenili, da so smiselni oziroma da ustrezajo pričakovanjem naročnika.

Državna revizijska komisija je nadalje vpogledala v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika. Pri tem je ugotovila, da je le-ta predložil "načrt varovanja prireditve silvestrovanja", kjer je (med drugim) zapisal:
"Varovanje prireditve na Kongresnem trgu opravi 69 rediteljev in vodja varovanja od 21:00 do 03:00 ure. â??
Delo rediteljev vodi in koordinira vodja varovanja. Za nujno medicinsko pomoč bo skrbelo eno reševalno vozilo, ki bo parkirano na Vegovi ulici. Pri odru in mešalni mizi bodo postavljeni gasilni aparati. Oder in mešalna miza bosta ograjena z ograjami.

Prešernov trg
Varovanje prireditve na Prešernovem trgu opravi 39 rediteljev in vodja varovanja od 21:00 do 03:00 ure. â??
Za nujno medicinsko pomoč bo skrbelo eno reševalno vozilo, ki bo parkirano med TIC-om in Tromostovjem. Oder in mešalna miza bosta ograjena z ograjami. Delo rediteljev vodi in koordinira vodja varovanja Igor šeme.".
Po vpogledu v skice, ki jih je kot prilogo k Načrtu varovanja priložil izbrani ponudnik, je bilo potrebno pritrditi vlagatelju, da iz obeh spornih skic izhaja, da izbrani ponudnik v skico silvestrovanja na Prešernovem trgu dejansko ni vrisal 40 rediteljev. Podobno gre ugotoviti, da izbrani ponudnik tudi v skico Kongresnega trga ni vrisal 70-ih rediteljev, vendarle pa je bilo hkrati potrebno slediti in pritrditi tudi ugotovitvi naročnika, da Načrt varovanja prireditev v ponudbi izbranega ponudnika vsebuje povsem natančno tekstovno opredelitev števila rediteljev; 39 rediteljev in 1 vodja varovanja za silvestrovanje na Prešernovem trgu, kar skupaj izpolnjuje zahtevo po 40 izvajalcih, ter 69 rediteljev in 1 vodja varovanja, ki koordinira in vodi delo rediteljev, kar skupaj znese 70 rediteljev za silvestrovanje na Kongresnem trgu.

Izhajajoč iz nejasnih navodil naročnika v zvezi z vrisom izvajalcev v skico (izbrani ponudnik je očitno zahteve naročnika glede vrisa v skico razumel tako, da vodij rediteljev, glede na to, da niso stacionirani, ni potrebno vrisati) ter upoštevaje dejstvo, da Načrt varovanja prireditve, ki ga je izdelal izbrani ponudnik, ustreza zahtevam naročnika glede zahtevanega števila izvajalcev, je bilo potrebno ugotoviti, da naročnikove ponudbe iz razloga, ki ga navaja vlagatelj, ni mogoče šteti za nepravilno.
Spričo vsega navedenega ter upoštevaje 13. točko prvega odstavka 3. člena ZJN-1, Državna revizijska komisija ocenjuje, da je naročnik v tem delu utemeljeno ocenil ponudbo vlagatelja kot pravilno, saj je le-ta ponudbo predložil v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, vsled česar je navedba vlagatelja v tem delu neutemeljena.

Glede navedbe vlagatelja, da izbrani ponudnik v skici načrta rediteljske službe ni predvidel čolna s tremi reševalci iz vode, kar je bila izrecno postavljena zahteva naročnika in bi moral naročnik zato ponudbo izbranega ponudnika oceniti kot nepravilno, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je neutemeljena. Državna revizijska komisija je namreč (izhajajoč iz zgornjih ugotovitev o nejasnih navodilih glede izrisa skice ter glede na preostala določila razpisne dokumentacije) ugotovila, da je naročnik v svojih zahtevah določil, da je potrebno zagotoviti nujno medicinsko pomoč in reševanje iz vode, nikjer v razpisni dokumentaciji pa ni izrecno predvidel, da morajo ponudniki v skico načrta rediteljske službe vrisati tudi čoln (s tremi reševalci). Naročnik je namreč zgolj zahteval, da mora ponudnik zagotoviti reševanje iz vode (čoln s 3 reševalci iz vode) na samem dogodku. Poleg tega je potrebno pritrditi naročniku, ko v svojem odgovoru na zahtevek za revizijo ugotavlja, da tudi v ponudbi (skici) vlagatelja ni vrisanega čolna s tremi reševalci, kar pomeni, da je očitno tudi sam vlagatelj zahtevo naročnika razumel na enak način kot izbrani ponudnik. Državna revizijska komisija zato v tem delu ni sledila navedbi vlagatelja in jo je zavrnila kot neutemeljeno.

Kot slednjo je Državna revizijska komisija preverila še navedbo vlagatelja glede (ne)ustreznosti veljavnosti ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj namreč zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ne vsebuje navedbe, do kdaj je veljavna. Ker je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da mora biti ponudba veljavna 60 dni, bi moral izbrani ponudnik čas veljavnosti na ponudbi označiti. Ker tega ni storil, je po mnenju vlagatelja ponudba sestavljena v nasprotju z navodili naročnika.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji, pod točko 7. VELJAVNOST PONUDBE zahteval: "Veljavnost ponudbe je 60 dni." Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in ugotovila, da je izbrani ponudnik na prvi strani svoje ponudbe navedel, da je veljavnost ponudbe 60 dni. Državna revizijska komisija, glede na to, da je izbrani ponudnik navedel veljavnost ponudbe (60 dni) zaključuje, da je naročnik s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za pravilno, tudi v tem delu ravnal skladno z določilom razpisne dokumentacije in ZJN-1, zato vlagateljevo navedbo zavrača kot neutemeljeno.

Ker je Državna revizijska komisija pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ni storil kršitev, ki mu jih očita vlagatelj v zahtevku za revizijo, je skladno s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).
V Ljubljani, dne 30.11.2005

mag.MetkaCerar članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
- Odvetnik Leon Benigar Tošič, Litijska cesta 45, Ljubljana
- G7, Družba za varovanje d.o.o., špruha 33, Trzin
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana