018-370/2005 Občina Žiri

Številka: 018-370/05-34-2892

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Franciju Kodela, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Prevoz otrok v Oš Žiri", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Avrigo d.d., Kidričeva 20, Nova Gorica, ki ga zastopa odvetnica Maja Krašovec Orel, Bevkov trg 6, Nova Gorica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Žiri, Trg svobode 2, Žiri (v nadaljevanju: naročnik), dne 30.11.2005

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi, tako da se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se ugodi. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške v višini 245.200,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je izdal, z dne 26.08.2005, odločbo o imenovanju strokovne komisije za oceno ponudb za izvedbo storitev izvajanja prevozov otrok v Oš Žiri v šolskih letih 2005/06, 2006/07 in 2007/08. Javni razpis za predmetno javno naročilo po odprtem postopku je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 85/05, z dne 23.09.2005, št. objave Ob-25547/05.

Vlagatelj je dne 26.10.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem očita naročniku nezakonitost in pomanjkljivost objave razpisa in razpisne dokumentacije, saj vlagatelja kot ponudnika že vnaprej diskriminira. Vlagatelj izpodbija eno izmed meril za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe, in sicer registracijo proge s 15 točkami (stran 10 in 11 razpisne dokumentacije). Vlagatelj navaja, da navedena zahteva naročnika ni v skladu s 4. in 5. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1), saj omejuje ponudnika pri pripravi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Vlagatelj dodaja, da se progo lahko registrira (Uredba o koncesijah za opravljanje gospodarske javne službe izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu, Uradni list RS, št. 88/04) v primeru, da ministrstvo predlog odobri in to šele od 01.01.2006 dalje, ko naj bi bil razpis že zaključen, ter da registracijo proge lahko pridobi samo en prevoznik, torej so drugi prevozniki že vnaprej diskriminirani pri izbiri najugodnejše ponudbe.
Vlagatelj predlaga skladno z 11. členom ZRPJN takojšnje zadržanje vseh aktivnosti v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, ter da se v celoti razveljavi predmetni postopek oddaje javnega naročila.
Vlagatelj prijavlja stroške revizijskega postopka.

Naročnik je dne 10.11.2005 sprejel odločitev, s katero je zahtevek vlagatelja za revizijo v celoti zavrnil kot neutemeljen. Naročnik v obrazložitvi odločitve pojasni, da je proučil dokumentacijo in sprejel sklep, da ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo ne bi sprejel druge odločitve. V svoji odločitvi se naročnik sklicuje na dopis, z dne 21.10.2005, št. 641-02-19/2005, naslovljenim na ponudnike, ki so dvignili razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, in mnenje Ministrstva za finance Republike Slovenije, Sektorja za javna naročila, da merilo "registracija proge v višini 15 točk" ni diskriminatorno do ponudnikov, saj je najpomembnejše merilo cena z vrednostjo 75 točk, pri čemer nudi registrirana proga otrokom boljše pogoje, ker lahko tudi v času izven šolskih prevozov koristijo storitve prevoznikov na registriranih progah (za potrebe izvenšolskih dejavnosti, krožkov in podobno).

Vlagatelj je z vlogo, z dne 15.11.2005, naročnika obvestil, da nadaljuje revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 18.11.2005, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 21.11.2005, le-tej odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Za presojo navedbe vlagatelja, da je eno izmed meril za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe, in sicer registracija proge s 15 točkami (stran 10 in 11 razpisne dokumentacije), nezakonito, je Državna revizijska komisija vpogledala v dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.
Na osnovi vpogleda v razpisno dokumentacijo je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v razdelku B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB, točka 13 - MERILO na strani 10 določil, da bo po sklopih izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba, in sicer v skladu z merilom (merili) Cena prevozov na dan (največje število točk je 75), Usklajenost voznih redov s šolskim urnikom (največje število točk je 5), Pozitivne reference ponudnika (največje število točk je 5) in Registracija proge (največje število točk je 15). V nadaljevanju je naročnik na strani 11 razpisne dokumentacije v podtočki 13.4 obrazložil merilo Registracija proge.
Nadalje je Državna revizijska komisija vpogledala v Dodatno pojasnilo ponudnikom, z dne 21.10.2005, št. 641-02-19/2005, k razpisni dokumentaciji, na katero se naročnik sklicuje v obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo, in ob tem ugotovila, da se naročnik na podlagi telefonskega razgovora sklicuje na mnenje Ministrstva za finance Republike Slovenije, Sektorja za javna naročila, da merilo "registracija proge v višini 15 točk" ni diskriminatorno do ponudnikov, saj je najpomembnejše merilo cena z vrednostjo 75 točk, pri čemer nudi registrirana proga otrokom boljše pogoje, ker lahko tudi v času izven šolskih prevozov koristijo storitve prevoznikov na registriranih progah (za potrebe izvenšolskih dejavnosti, krožkov in podobno). V nadaljevanju je Državna revizijska komisija ugotovila tudi, da je naročnik v navedenem Dodatnem pojasnilu ponudnikom mnenja, da je navedeno merilo v interesu boljših pogojev uporabnikov in zato kot tako ostaja sestavni del razpisne dokumentacije.
Državna revizijska komisija poudarja, da morajo biti v skladu z drugim odstavkom 50. člena ZJN-1 merila nediskriminatorna, smiselno povezana z vsebino javnega naročila in morajo prispevati k nediskriminatornemu razvrščanju ponudb. Navedena določba pomeni konkretizacijo 4. (Načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev) in 5. člena (Načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki) ZJN-1 in zahteva od naročnika, da določi tak nabor meril, ki bodo smiselno sledila namenu in predmetu javnega naročila po vsebini in obsegu. V konkretnem primeru je naročnik opredelil predmetno javno naročilo kot prevoz otrok v Oš Žiri. Iz opisa v razpisni dokumentaciji na strani 33 v razdelku G. VRSTA IN OPIS STORITVE IN BLAGA, KI JE PREDMET JAVNEGA NAROČILA gre ugotoviti, da se predmetni prevoz otrok v Oš Žiri opravlja od začetne relacije do Oš Žiri in da morajo biti otroci v šoli do 7.00 ure zjutraj, da se predmetni prevoz iz Oš Žiri izvaja od Oš Žiri do končne relacije in da se vrši po koncu pouka od 13.30 dalje, ter da mora ponudba vsebovati ceno dnevnega prevoza - za opravljen prevoz od izhodišča do Oš Žiri in nazaj, pri čemer relaciji Žirovski vrh - Smrečje - Žiri in Vrsnik - Žiri zaradi potreb šolskega urnika poleg redne razpisane relacije vsebujeta tudi dodatni prevoz do 8 otrok (prevoz z dodatnim kombijem) vsak ponedeljek ob 15.05 uri, ki se ne računa posebej, pač pa se ovrednoti v osnovni ponudbi. Na osnovi navedenega in vpogleda v argumente naročnika je Državna revizijska komisija presodila, da merilo Registracija proge, ki prinaša 15 točk od skupnih 100 maksimalno možnih v razpisni dokumentaciji na strani 10 in 11 (ugotovitev smiselno velja tudi za objavo javnega razpisa v točki IV.2 - Merila za oddajo) ne sledi namenu predmeta javnega naročila v konkretnem primeru, in je neupravičeno ter diskriminatorno do vseh ponudnikov, ki nimajo registrirane proge, oziroma daje neupravičeno prednost vsem tistim ponudnikom, ki imajo registrirano progo. Državna revizijska komisija v zvezi z argumentom naročnika v Dodatnem pojasnilu, z dne 21.10.2005, št. 641-02-19/2005, k razpisni dokumentaciji, glede merila Registracija proge, "da registrirana proga nudi otrokom boljše pogoje, saj tako tudi v času izven šolskih prevozov lahko koristijo storitve prevoznikov na registriranih progah (za potrebe izvenšolskih dejavnosti, krožkov in podobno)", poudarja, da, če ima nek prevoznik registrirano progo, lahko otroci tako ali tako izven prevozov po predmetnem javnem naročilu koristijo prevoz na t.i. registrirani progi, s tem posledično pa merilo Registracija proge nima nobene neposredne povezave s predmetnim javnim naročilom, da bi lahko objektivno opravičljivo prinašalo dodatne točke, ki štejejo pri odločanju o izboru najugodnejše ponudbe za posamezen sklop - relacijo.

Ker je naročnik neupravičeno postavil v konkretnem primeru, kot eno izmed meril za izbor najugodnejše ponudbe, merilo Registracija proge, je Državna revizijska komisija sledila vlagateljevim navedbam v zahtevku za revizijo ter jih spoznala kot utemeljene. Naročnik je v konkretnem primeru pri postavitvi merila Registracija proge ravnal v nasprotju z drugim odstavkom 50. člena ZJN-1, prav tako pa tudi v nasprotju s 4. in 5. členom ZJN-1, zato je Državna revizijska komisija odločila tako kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo predlagal v celoti razveljavitev predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Ker ugotovljenih kršitev ni mogoče sanirati drugače, je Državna revizijska komisija sledila predlogu vlagatelja in je odločila tako kot izhaja iz izreka tega sklepa.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka. Državna revizijska komisija je priznala vlagatelju kot potrebne stroške strošek plačila takse v višini 100.000,00 SIT, strošek za sestavo revizijskega zahtevka, skladno s tarifo št. 18 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03 in 70/03), v višini 1100 odvetniških točk ter 20% DDV. Skupno mora naročnik vlagatelju povrniti stroške v višini 245.200,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 30.11.2005

Franci Kodela, univ. dipl. prav.
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Žiri, Trg svobode 2, Žiri,
- Odvetnica Maja Krašovec Orel, Bevkov trg 6, Nova Gorica,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.