018-372/2005 Mestna občina Ljubljana

Številka: 018-372/05-31-2908

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/02 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v povezavi s prvim odstavkom 274. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju: ZPP), po članici mag. Metki Cerar, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku revizije oddaje javnega naročila male vrednosti za varovanje prireditev v okviru projekta MOL DECEMBER 2005 ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje VALINA VAROVANJE, družba za varovanje d.o.o., Litijska cesta 45, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Leon Benigar Tošič, Litijska cesta 45, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), ter na podlagi predloga naročnika, da zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila, dne 29.11.2005

ODLOČILA

Predlog naročnika za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 19.08.2005 sprejel sklep, št. 430-605/05-1, o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za varovanje prireditev v okviru projekta MOL DECEMBER 2005.

Naročnik je dne 24.10.2005 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 430-605/05-5, iz katerega izhaja, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral G7 Družba za varovanje d.o.o., špruha 33, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 03.11.2005, v katerem navaja, da je naročnik kršil 76. člen ZJN-1, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil kot pravilno, saj le-ta po mnenju vlagatelja ne izpolnjuje razpisnih pogojev v več točkah.

Naročnik je z dokumentom "Odločitev o zahtevku za revizijo", št. 430-605/05-9, z dne 16.11.2005, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.

Naročnik je z dopisom, št. 430-605/05-12, z dne 24.11.2005, Državni revizijski komisiji na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN predlagal, da dovoli nadaljevanje aktivnosti pri oddaji javnega naročila v celoti, saj kot je zapisal, gre v okviru oddaje predmetnega javnega naročila za prireditve, ki jih mesto organizira že vrsto let. Prireditve, ki naj bi se začele dne 03.12.2005, so predstavljene tudi v tujini in jih vsako leto obiščejo številni domači in tuji obiskovalci, le-teh pa je na posameznih prireditvah tudi do 1000, na silvestrovanjih pa še več.

Po pregledu razpoložljive dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 274. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN ugotovila, da naročnik nima pravnega interesa za izdajo sklepa o nezadržanju postopka na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN.

ZRPJN v prvem odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) med drugim določa, da "vložen zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisijeâ??". V drugem odstavku 11. člena ZRPJN dopušča možnost, da "Državna revizijska komisija lahko na predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročilaâ??".

Iz zgoraj citiranega besedila prvega in drugega odstavka 11. člena ZRPJN je razvidno, da je zakonodajalec kot osnovno pravilo določil suspenzivnost zahtevka za revizijo. Temeljno pravilo zakona je torej, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži vse nadaljnje aktivnosti naročnika v zvezi z oddajo konkretnega javnega naročila, medtem ko je možnost za morebitno odločitev o nesuspenzivnosti zahtevka za revizijo pridržana le za izjemne in v danih okoliščinah posameznega primera posebej utemeljene primere. ZRPJN ne pojasnjuje, katere okoliščine opravičujejo, da se zahtevku za revizijo odvzame suspenzivni učinek, ampak določa le, da Državna revizijska komisija pri odločanju o predlogu naročnika upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija v konkretni zadevi uvodoma ugotavlja, da naročnik v svojem predlogu kot argument navaja, da gre v okviru oddaje predmetnega javnega naročila za prireditve, ki jih mesto organizira že vrsto let ter da so le-te predstavljene tudi v tujini in da jih vsako leto obiščejo številni domači in tuji obiskovalci. Prepričan je, da je zato tak sklep tudi v javnem interesu, saj je začetek prireditev predviden 03.12.2005. Ob upoštevanju naročnikovih navedb gre ugotoviti, da je naročnik sprejel sklep o začetku predmetnega postopka dne 19.08.2005, odpiranje ponudb pa je izvedel (šele) dne 20.10.2005. Državna revizijska komisija je vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 03.11.2005, prejela (šele) 22.11.2005, naročnik pa je sprejel odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo dne 16.11.2005.
Državna revizijska komisija se sicer strinja z naročnikom, da je varovanje prireditev lahko v javnem interesu, vendar ob tem ne gre spregledati, da bi naročnik nastalo situacijo (časovno stisko) lahko preprečil s krajšim rokom za oddajo ponudb oziroma s hitrejšim odločanjem o vlagateljevem zahtevku za revizijo. Glede na to, da naročnik s svojimi aktivnostmi ni v ničemer pripomogel k razreševanju nastale situacije ter da je zakonodajalec predvidel zelo kratke roke za rešitev zahtevka za revizijo pred Državno revizijsko komisijo (15 dni), ni bilo mogoče ugoditi predlogu za nezadržanje predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Verjetnost, da bi nastale škodljive posledice nezadržanja ni mogla pretehtati morebitnih škodljivih posledic zadržanja. Na tem mestu velja izpostaviti predvsem eventualno nastalo materialno škodo, ki bi jo lahko utrpela tako vlagatelj kot tudi naročnik, v kolikor bi se izkazalo, da so vlagateljeve navedbe v zahtevku za revizijo utemeljene.

Državna revizijska komisija v postopku presoje razmerja med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila zaključuje, da zadržanje postopka oddaje javnega naročila do meritorne odločitve ni upravičeno.

Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija naročnikov predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 29.11.2005

mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
- Odvetnik Leon Benigar Tošič, Litijska cesta 45, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana