018-366/2005 Občina Hrpelje - Kozina

Številka: 018-366/05-31-2903

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici mag. Metki Cerar, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku revizije oddaje javnega naročila za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v občini Hrpelje-Kozina ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje CPG d.d., Industrijska cesta 2, Kromberk, Nova Gorica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, Kozina, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 29.11.2005

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi. Razveljavi se dokument naročnika "Odločitev o oddaji naročila", št. 4146-8/2005-6, z dne 17.10.2005.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške v višini 200.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

3. Zahteva naročnika za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 19.09.2005 sprejel sklep, št. 4146-8/2005, o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS št. 85, z dne 23.09.2005, pod št. objave Ob-25206/05.

Naročnik je z dopisom, št. 4146-8/2005-4, z dne 05.10.2005, vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije posredoval dodatna pojasnila in odgovore na vprašanja. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 10.10.2005, izhaja, da je naročnik do roka za oddajo ponudb prejel tri pravočasne ponudbe.

Iz dokumenta naročnika "Odločitev o oddaji naročila", št. 4146-8/2005-6, z dne 17.10.2005, je razvidno, da je naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje CPK d.d., Ulica 15. Maja 14, Koper (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z dopisom, z dne 21.10.2005, skladno z drugim odstavkom 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) od naročnika zahteval dodatno obrazložitev oddaje predmetnega javnega naročila, ki mu jo je naročnik posredoval z dopisom, z dne 24.10.2005.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 03.11.2005, vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila in navaja, da je njegova ponudba pravilna.
Vlagatelj navaja, da so v njegovi ponudbi na obrazcu št. 7 podane cene na enoto ter zmnožek teh cen z navedenimi količinami brez vključenega DDV točno tako, kot zahteva obrazec, končna cena na drugi strani tega obrazca je oblikovana z upoštevanim 13% popustom in glede na podane stopnje DDV-ja izračunana tudi cena z DDV-jem, kot je naročnik zahteval v točki 7.2 OBLIKA PONUDBE. Da pa ne bi bilo dvoma o vrednosti "enotnih cen" vlagatelj pojasnjuje, da je na osnovnih obrazcih še enkrat preračunal popust in davek v enotne cene, vendar brez zmnožka s količinami, ker jih na tem obrazcu ni. Dodaja še, da je v svojo ponudbeno dokumentacijo dodal še dopis, na katerem je navedeno, da cena 21.669.474,00 SIT vključuje vse elemente, vključno s popustom in DDV-jem, kar je navedeno tudi na zapisniku odpiranja ponudb.
Vlagatelj nadaljuje, da je iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb razvidno, da v ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika Alberta Godine s.p., cene niso vsebovale DDV-ja. Po mnenju vlagatelja je navedeno v nasprotju z isto točko (točka 7.2), ki zahteva da mora imeti cena vključene vse davke. Potemtakem bi morali po mnenju vlagatelja biti tudi ponudbi ostalih dveh ponudnikov nepravilni, še zlasti zato, ker stopnja DDV-ja ni enotna in obstaja hipotetična možnost prilagajanja končne cene. Iz navedenega po mnenju vlagatelja sledi, da je le njegova ponudba pravilna in najugodnejša po vseh merilih iz razpisne dokumentacije in bi jo moral naročnik izbrati kot najugodnejšo.
Vlagatelj zato od naročnika zahteva, da razveljavi svojo odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila in za najugodnejšega ponudnika izbere vlagatelja ter da naročnik povrne vse stroške nastale v zvezi z revizijo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve naročnika o zahtevku za revizijo do dneva povrnitve stroškov.

Naročnik je s sklepom, z dne 11.11.2005, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in navaja da je vlagatelj obrazec št. 7 izpolnil tako, da je na drugi strani navedenega obrazca pod tabelo dodal (z roko napisal) trivrstični pripis. Poleg tega je vlagatelj v svoji ponudbi dodal še en obrazec "priloga št. 7 PONUDBENE CENE NA ENOTO (PONUDBENA CENA)", ki ga je sam izdelal oziroma je predelal naročnikov obrazec št. 7.
Naročnik navaja, da glede na določilo v točki 7.1 razpisne dokumentacije, vlagatelj ni izpolnil zahtev razpisne dokumentacije oziroma je ponudbo pripravil v nasprotju z navodili naročnika.
Naročnik nadaljuje, da je v točki 7.2 razpisne dokumentacije zahteval, da mora cena v ponudbi vključevati vse elemente iz katerih je sestavljena, davke in morebitne popuste; torej eksplicitno predvidel možnost podajanja popustov. Vendar lahko ponudniki morebitne popuste podajajo le tako, da jih vkalkulirajo v ponujeno ceno.
Naročnik zaključuje, da je vlagatelj sestavil ponudbo oziroma podal ponudbeno ceno v nasprotju z določili razpisne dokumentacije, poleg tega pa je še napačno podal popust, saj ga je podal ločeno, medtem ko je naročnik izrecno zahteval, da ga morajo ponudniki vkalkulirati v ponujeno ceno.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 11.11.2005, naročniku sporočil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je v prilogi dopisa, z dne 17.11.2005, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Glede na to, da vlagatelj zahtevka za revizijo kot kršitev, do katere naj bi prišlo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, navaja neutemeljenost izločitve njegove ponudbe zaradi ponudbene cene, saj naj bi le-to podal v nasprotju z določili razpisne dokumentacije, poleg tega pa naj bi še napačno podal popust, saj ga je podal ločeno, je Državna revizijska komisija v revizijskem postopku pri presoji utemeljenosti vlagateljevih navedb morala odgovoriti na vprašanje, ali je naročnik pri tem, ko je vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nepravilno, ravnal v skladu z določbami ZJN-1.

Skladno z določili 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Podobno je, skladno z določili 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/2004) ponudba med drugim nepravilna, če se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Skladno z določili prvega odstavka 76. člena ZJN-1, mora v postopku oddaje javnega naročila naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v točki 7.1 OBLIKA PONUDBE določil:
"Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so v prilogi in so sestavni del te razpisne dokumentacije.
Ponudbena dokumentacija mora biti oddana izključno na pripravljenih obrazcih, oziroma izdelana po vzorcih, podpisana in parafirana, kjer je to zahtevano, ter razvrščena po vrstnem redu, speta in označena z zaporednimi številkami. Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s črnilom ali kemičnim svinčnikom z jasnimi tiskanimi črkami ali pisalnim in le-te podpisati in žigosati. Na ta način pripravljeni dokumenti morajo biti originali. Morebitne popravke pri izpolnjevanju obrazcev mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom". Iz navedene določbe izhaja, da je naročnik dopustil, da ponudniki svojo ponudbo oziroma njene dele izdelajo na predpisanih obrazcih ali pa jo izdelajo po vzorcih.

Nadalje je naročnik pod točko 7.2. razpisne dokumentacije zapisal: "Cene v ponudbi morajo biti izražene v slovenskih tolarjih in morajo vključevati vse elemente iz katerih so sestavljene, davke in morebitne popuste. Cene na enoto morajo biti fiksne.". V ta namen je naročnik v razpisni dokumentaciji, priloga št. 7, predvidel obrazec Ponudbene cene na enoto (ponudbena cena). Iz navedenih dveh določb izhaja, da morajo ponudniki izpolniti obrazec št. 7, hkrati pa mora biti iz njihove ponudbe razvidna cena, ki vključuje vse davke in popuste. Ob tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da zgolj z izpolnitvijo obrazca št. 7, iz ponudbe sploh ne more biti razvidna cena, ki vključuje vse davke in popuste. Takšno dejansko stanje je razvidno tudi iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 10.10.2005, v katerem niti za izbranega ponudnika niti za ponudnika Alberta Godina, s.p., Kozina, ni razvidna končna cena (z DDV in popustom). Po drugi strani je le-ta razvidna zgolj za ponudbo, ki jo je oddal vlagatelj.

Upoštevaje takšno dejansko stanje je bilo potrebno ugotoviti, da je naročnik pripravil razpisno dokumentacijo (v obrazcu št. 7 ni vključil kolone, kamor bi lahko ponudniki podali komercialni popust in ceno z vključenim DDV-jem), ki so jo lahko ponudniki razumeli različno. Ta nejasnost se kaže predvsem pri izpolnitvi zahteve naročnika iz točke 7.2 razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija je nadalje, z namenom ugotovitve dejanskega stanja, vpogledala v ponudbeno dokumentacijo vlagatelja in pri tem ugotovila, da je vlagatelj v svoji ponudbi predložil obrazec št. 7 Ponudbena cena, kamor je vpisal cene brez DDV, vrednost cen brez DDV z navedenimi količinami in stopnjo DDV-ja, poleg tega pa (z roko) dopisal dva podatka (komercialni popust in ceno z DDV). Nadalje je v svoji ponudbi dodal še obrazec "priloga št. 7 PONUDBENE CENE NA ENOTO (PONUDBENA CENA), pri katerem je kot opombo zapisal: "Cene na enoto z vključenim popustom 13%", in še dodatno pojasnil vsako posamezno postavko cene z vključenim 13% popustom in DDV-jem. Iz navedenega je mogoče ugotoviti, da je vlagatelj sicer upošteval točko 7.1, kjer je naročnik zahteval da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce in v le-te vpisal vse sestavine, ki jih je naročnik zahteval, vendar je očitno z namenom, da zadosti točki 7.2 razpisne dokumentacije, na novo izdelanem vzorcu, ki ga je (po predlogi naročnika) sam sestavil, še dodatno pojasnil cene na enoto z vključenim komercialnim popustom in DDV-jem.

Glede na zgoraj navedeno je potrebno ugotoviti, da ponudba vlagatelja ustreza zahtevam razpisne dokumentacije iz točk 7.1 in 7.2, saj je podal ceno z vključenimi popusti in davki. Končno velja poudariti, da morebitne nejasnosti določil razpisne dokumentacije ne morejo iti v škodo ponudnikom, ki so oddali ponudbe, predvsem in tudi zaradi določbe 54. člena ZJN-1, po kateri lahko naročnik v primeru nejasnosti ponudb zahteva dodatna pojasnila in popravke že predloženih dokumentov. Spričo navedenega ter upoštevaje 13. točko prvega odstavka 3. člena ZJN-1, Državna revizijska komisija ocenjuje, da je naročnik v tem delu neutemeljeno ocenil ponudbo vlagatelja kot nepravilno, saj je le-ta ponudbo predložil v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, vsled česar je navedba vlagatelja v tem delu utemeljena.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala navedbo vlagatelja, da sta tudi ponudbi ostalih dveh ponudnikov nepravilni, saj njuni ponudbeni ceni ne vsebujejo DDV-ja. V zvezi s tem gre uvodoma ugotoviti, da se naročnik (kljub temu, da ima pooblaščenca v predmetnem revizijskem postopku) do te navedbe vlagatelja sploh ni opredelil. Vlagatelj namreč zatrjuje, da je navedeno v nasprotju z točko 7.2 razpisne dokumentacije, ki zahteva, da mora imeti cena vključene vse davke, zato bi morali biti po mnenju vlagatelja tudi ponudbi ostalih dveh ponudnikov, nepravilni.
Z neopredelitvijo do navedbe vlagatelja je potrebno ugotoviti, da je s tem naročnik kršil 16. člen ZRPJN, ki med drugim določa: "(3) Naročnik zavrne zahtevek za revizijo, če ugotovi, da ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo ne bi sprejel drugačne odločitve.". Državna revizijska komisija poudarja, da je obrazložitev odločitve o zahtevku za revizijo nujna iz več razlogov. Dolžnost obrazložitve tako izhaja iz določil Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 36/2004; v nadaljevanju: ZPP), ki se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN. Odločitev o zahtevku za revizijo namreč pomeni odločitev o zahtevku za pravno varstvo, po subsidiarni uporabi pravil o vsebini sodbe (kot tudi pravil o vsebini sklepa) pa mora organ, ki odloča o zahtevku za pravno varstvo, svojo odločitev obrazložiti (za sodbo takšno zahtevo postavlja 324. člen ZPP, za sklep pa 331. člen ZPP). Naročnik bi se moral tudi do te vlagateljeve navedbe opredeliti in jo vsebinsko obravnavati, saj se postopek pred Državno revizijsko komisijo lahko nadaljuje le v primerih, kot jih predvidevata določilo drugega odstavka 16. člena in prvega odstavka 17. člena ZRPJN.

Vendar je Državna revizijska komisija, kljub ugotovljeni kršitvi naročnika, da o vloženem zahtevku za revizijo v tem delu ni meritorno odločil, skladno z načelom hitrosti, kot enim izmed temeljnih načel revizijskega postopka, vseeno preverila navedbo vlagatelja in vpogledala v razpoložljivo dokumentacijo oddaje predmetnega javnega naročila ter pri vpogledu v zapisnik o odpiranju ponudb, z dne 10.10.2005, ugotovila, da je le vlagatelj podal ponudbeno ceno brez vključenega DDV-ja kot tudi z vključenim DDV-jem in popustom, medtem ko sta ponudbi obeh ponudnikov, ki sta bili ocenjeni kot pravilni, vsebovali le ponudbeno ceno v SIT, brez podanega DDV-ja. Iz navedenega je potrebno ugotoviti, da sta oba ponudnika sicer zadostila točki 7.1 razpisne dokumentacije, saj sta pravilno izpolnila obrazec št. 7, vendar Državna revizijska komisija obenem ugotavlja, da sta ponudbi obeh ponudnikov predloženi v nasprotju z točko 7.2 razpisne dokumentacije, kjer je naročnik izrecno zahteval, da morajo biti cene v ponudbi podane z vključenimi davki in popusti. Vendar pa je, kot je Državna revizijska komisija ugotovila že zgoraj, razpisna dokumentacija naročnika tako nejasna, da so lahko ponudniki točki 7.1 in 7.2 razumeli različno, kar se je v konkretnem primeru očitno tudi zgodilo. Glede na navedeno zato tudi nobene ponudbe (zaradi različnih obličnosti), ki je posledica nejasne (slabe) razpisne dokumentacije, ni mogoče označiti kot nepravilne. Velja še enkrat poudariti, da nejasno zapisana določila razpisne dokumentacije ne morejo iti v škodo ponudnikom.
Ob upoštevanju ugotovljenih kršitev v postopku oddaje predmetnega javnega naročila je Državna revizijska komisija sklenila ugoditi vlagateljevemu revizijskemu zahtevku, v posledici česar je razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v obvestilu o oddaji naročila, št. 4146-8/2005-6, z dne 17.10.2005. Glede na to, da ponudbe vlagatelja, iz razloga, ki ga je navedel naročnik, ni mogoče šteti za nepravilno, jo mora naročnik vključiti v (ponoven) postopek ocenjevanja.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. Državna revizijska komisija je skladno s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka, in sicer stroške plačane takse v višini 200.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja strokovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Naročnik je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo njegovih stroškov, nastalih z vloženim zahtevkom za revizijo vlagatelja. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku drugega vlagatelja ugodila, je bilo potrebno zavrniti tudi naročnikovo zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 29.11.2005

mag.MetkaCerar članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana
- CPG d.d., Industrijska cesta 2, Kromberk, Nova Gorica
- CPK d.d., Ulica 15. Maja 14, Koper
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana