018-341/2005 Elektro Ljubljana d.d.

Številka: 018-341/05-33- 2827

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalke Saše Rode, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Dobava opreme za nadzemne električne vode" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj TEHMAR, d.o.o., Panonska ulica 30, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Ljubljana, d.o.o., Slovenska cesta 58, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.11.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 14.06.2005 sprejel "Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila", št. 1488/05 MB in javni razpis za oddajo javnega naročila po sklopih "Dobava opreme za nadzemne električne vode", objavil v Uradnem listu RS, št. 62, z dne 01.07.2005, pod številko objave Ob-18478/05.
Iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 27.07.2005, izhaja, da je naročnik prejel šest pravočasnih ponudb. Prav tako iz zapisnika o odpiranju ponudb izhaja, da je vlagatelj oddal ponudbo za sklop 2 in sklop 3.

Dne 31.08.2005 je naročnik izdal sklep o oddaji javnega naročila, št. 2085/05-MB, iz katerega izhaja, da se javno naročilo za sklop 2 in sklop 3 odda ponudniku IZOELEKTRO d.o.o., Pesnica pri Mariboru 42a, Pesnica pri Mariboru (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagatelju je bil sklep o oddaji javnega naročila vročen priporočeno s povratnico, dne 26.09.2005.

Vlagatelj je z dopisom, št. 0236/JS-KD, z dne 26.09.2005, zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika. Kot izhaja iz zapisnika z dne 29.09.2005 je vlagatelj tega dne vpogledal v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika.

Vlagatelj je dne 05.10.2005 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da se zahtevek za revizijo nanaša na sklop 2 ODVODNIKI PRENAPETOSTNI SN in na sklop 3 PODPORNI IN ZATEZNI IZOLATORJI 20kW.
Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik za sklop 2 predložil samo nekatera testna poročila za tip odvodnika prenapetosti 2SS15N koda 21-48-19. Izbrani ponudnik prav tako ni predložil vseh testnih poročil zahtevanega standarda IEC 60 099-4 in ni predložil tipskega poročila v skladu s standardom IEC 60 099-4 in strokovnega mnenja za ponujeno opremo. Prav tako vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik v tabeli tehnične ponudbe pod zaporedno številko 3 ponudil odvodnik prednapetosti tip 2SS15N koda 21-48-13. Vlagatelj opozarja, da je ta tip odvodnika naveden pod zaporedno številko 2 kot tip za zunanjo montažo iz česar po navedbi vlagatelja izhaja, da izbrani ponudnik ni ponudil ustreznega izdelka.
V zvezi z ponudbo izbranega ponudnika za sklop 3 vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik v vseh tabelah za kompozitne izolatorje navedel, da so ponujeni kompozitni izolatorji iz zahtevanega materiala oplaščenja (torej silikon - SILC 1,75 brez polnil (AHT, silikonski prah, silicijeva kislina). Vlagatelj opozarja, da je izbrani ponudnik v prilogi tehnične ponudbe, stran 21 predložil izjavo proizvajalca silikonske gume GE BAYER SILICONES, da je tip silikona SILOPRENÂ"ELECTRO 242-1 in ne silikon SILC 1,75. Prav tako vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik navaja preskočne razdalje kompozitnih in zateznih kompozitnih izolatorjev, pri tem pa je iz merskih skic v dokumentaciji ponudnika za omenjene izolatorje razvidno, da so preskočne razdalje dejansko manjše od ponujenih ter tako ne odgovarjajo zahtevanim varnostnim standardom.
Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov plačane takse.

Naročnik je s sklepom, št. 41415-0008/2005, z dne 23.09.2005, zahtevek za revizijo zavrnil. V zvezi z navedbo vlagatelja, ki se nanaša na sklop 2, da je izbrani ponudnik predložil samo nekatera testna poročila za tip odvodnika prenapetosti 2SS15N koda 21-48-19, naročnik navaja, da standard IEC 60099-4 predpisuje, da se pri preizkušanju palete enega tipa odvodnikov testirajo samo tisti odvodniki, ki so za predpisani test najbolj obremenjeni (običajno odvodniki z najvišjo nazivno napetostjo). Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik predložil zahtevana testna poročila priznane neodvisne in akreditirane institucije oziroma laboratorija Evropske skupnosti CESI - Italija za tip SN odvodnikov prenapetosti 2SS15N, ki veljajo za napetostni nivo od 3,75 do 45kV in ne samo za odvodnik s kodo 21-48-19 (45kV).
Prav tako naročnik navaja, da je ponudnik predložil ustrezna testna poročila "Dokazilo o vzdržnosti z upogibnim in torzijskim momentom", ki so bila izrecno zahtevana v pojasnilu razpisne dokumentacije, oznaka 1825/05-PR/MB, z dne 22.07.2005. Za dokazilo o vzdržnem upogibnem momentu je ponudnik predložil poročilo št. A4/523280 Test of the bending moment priznane neodvisne in akreditirane institucije oziroma laboratorija Evropske skupnosti CESI - Italija, kjer so na strani 8 zbrani podatki o spremembah izgub, preostale napetosti in vrednosti parcialnih praznitev. Naročnik navaja, da je iz rezultatov razvidno, da nudeni odvodnik prenapetosti izpolnjujejo vse pogoje in odgovarjajo naročnikovi zahtevi iz razpisne dokumentacije o upogljivem momentu â"Ą 200Nm.
Prav tako naročnik navaja, da vrednost torzijskega momenta podal proizvajalec odvodnikov prenapetosti. Kot dokazilo o vzdržnosti s torzijskim momentom je ponudnik predložil poročilo št. A47523159 - Moisture ingress test priznane neodvisne in akreditirane institucije oziroma laboratorija Evropske skupnosti CESI - Italija, kjer so na strani 8 zbrani podatki o spremembah izgub, preostale napetosti in vrednosti parcialnih praznitev. Naročnik navaja, da je iz rezultatov razvidno, da nudeni odvodnik prenapetosti izpolnjujejo vse pogoje in odgovarjajo naročnikovi zahtevi iz razpisne dokumentacije v zvezi s torzijskim momentom, saj le ta znaša â"Ą 50Nm.
Prav tako naročnik navaja, da je izbrani ponudnik v skladu z razpisno dokumentacijo in dodatnim pojasnilom z oznako 1800/05-PR/MB, z dne 20.07.2005 v svoji ponudbi predložil ustrezna testna poročila priznane neodvisne in akreditirane institucije oziroma laboratorija Evropske skupnosti CESI - Italija. Preizkušnja je bila izvedena v skladu s standardom IEC 60099-4 iz katerega je razvidno, da ponujeni odvodniki po tehničnih parametrih v celoti ustrezajo razpisnim pogojem.
Naročnik navaja, da ne drži trditev vlagatelja, da ponudnik za pozicijo 3 ni ponudil ustreznega izdelka, saj standard IEC 60099- 4 ne predpisuje dodatnih testiranj za SN odvodnike za notranjo montažo ter se tako SN odvodniki prenapetosti, ki so preizkušeni po testih za zunanjo montažo lahko uporabljajo za zunanjo in notranjo montažo. Naročnik ugotavlja, da je ponudnik izpolnil pogoj iz razpisne dokumentacije, saj je pod pozicijo 3 ponudil kvalitetnejšo izvedbo odvodnikov, ki po tehničnih parametrih ustrezajo zahtevam naročnika.
V zvezi z navedbo vlagatelja, ki se nanaša na sklop 3, da izbrani ponudnik ne ponuja ustreznega silikona naročnik ugotavlja, da je v razpisni dokumentaciji z namenom, da pridobi širši krog dobaviteljev, kot material navedel skrajšano obliko angleške besede silikon z nivojem napetosti nad 1.75 kV. Ponudnik je v ponudbeni dokumentaciji priložil izjavo svojega dobavitelja, proizvajalca silikona GE Bayer Silicones iz katere izhaja, da njihov proizvod, ki ga uporablja izbrani ponudnik v svoji ponudbi ne vsebuje polnil.
V zvezi z navedbo vlagatelja, da imajo ponujeni izolatorji premajhno preskočno razdaljo, naročnik navaja, da je kot dokaz vlagatelj predložil fotokopije slik izolatorjev iz kataloga ponudnika, po katerih preskočne razdalje ni mogoče določiti. Naročnik definira preskočno razdaljo kot najkrajšo pot po zraku izven izolatorja med dvema kovinskima deloma, ki sta na različnih potencialih. Naročnik ugotavlja, da standarda za natezne in kompozitne izolatorje IEC 61109 in za podporne kompozitne izolatorje IEC 61952 ne definirata preskočne razdalje: Vsi proizvajalci izolatorjev ta podatek vpišejo na osnovi meritev vzorcev, ki so bili dostavljeni ustreznim institucijam v preizkušanje: Te vrednosti so preverjene in podane v poročilu o preizkušanju na ustreznih institucijah. Naročnik navaja, da je preskočno razdaljo preveril na poročilu o preizkušanju EIMV - Ljubljana in pri tem poudarja, da v razpisni dokumentaciji ni zahteval dokazila o dejanski izmerjeni preskočni razdalji. Naročnik zaključuje, da je ponudnik vpisal točen podatek za preskočno razdaljo, kakor tudi vse ostale tehnične parametre izolatorjev in tako izpolnil pogoj v skladu z razpisno dokumentacijo.
Naročnik je vlagatelja skladno s 17. členom ZRPJN pozval, da mu v roku treh dni po prejemu tega sklepa, pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Po prejemu obvestila vlagatelja, z dne 24.10.2005, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, je naročnik z dopisom, št. 2651/05-IHG, z dne 28.10.2005, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Ker iz vlagateljevega obvestila, da želi nadaljevati postopke pred Državno revizijsko komisijo izhaja, da je naročnik ustrezno pojasnil in s prilogami razjasnil nekatere navedbe vlagatelja iz zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija z dopisom, št. 018-341/03-33-2633, z dne 03.11.2005 od vlagatelja zahtevala, da pojasni pri katerih svojih navedbah iz zahtevka za revizijo še vztraja.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji posredoval dopis, št. 0305/JS-KD, z dne 07.11.2005 v katerem navaja, da se še vedno ne strinja z ugotovitvijo naročnika, ki se nanaša na preskočno razdaljo ponujenih kompozitnih in zateznih izolatorjev ter hkrati, da se v preostalem strinja z ugotovitvami naročnika kot izhajajo iz sklepa, št. 41415-0008/2005, z dne 23.09.2005 in tako zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo v preostalem delu umika.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi celotne dokumentacije o oddaji javnega naročila in navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija na tem mestu ugotavlja, da se vlagatelj še vedno vztraja pri zgolj eni od navedb iz zahtevka za revizijo in sicer, da preskočna razdalje ponujenih kompozitnih in zateznih izolatorjev ne ustreza zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije. Ker je med vlagateljem in naročnikom sporno ali preskočna razdalja kompozitnih in zateznih izolatorjev ustreza zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije in je vlagatelj v preostalem delu zahtevek za revizijo umaknil, je Državna revizijska komisija obravnavala zgolj navedbo vlagatelja, da preskočna razdalje ponujenih kompozitnih in zateznih izolatorjev ne ustreza zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija je z namenom ugotovitve popolnega dejanskega stanja v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN, vlagatelja in naročnika povabila na sestanek, na katerem je od udeležencev zahtevala dodatna pojasnila. Obe stranki sta se sestanka, dne 15.11.2005, udeležili. O sestanku je bil napravljen zapisnik, ki so ga prejele vse stranke.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila) v 16. alineji točke 17 določil, da bo priznal spodobnost ponudnikom, ki bodo tehnično ponudbo pripravili v skladu s tehničnimi razpisnimi pogoji, ki so specificirani v Prilogi št. 16 in na način podan v tem navodilu.
Naročnik je v tehničnih pogojih za sklop 3 Podporni in zatezni izolatorji 20kV, določil podatke, ki jih morajo ponudniki obvezno izpolniti in je tako določil tudi preskočno razdaljo (minimalno). Tako je naročnik za podporne kompozitne izolatorje 24kV (podobno kot npr. tip PKI 24N), kompozitne podporne izolatorje 24 kV (podobno kot npr. tip PKI 24N/S), kompozitne podporne izolatorje 24 kV (podobno kot npr. tip PKI 24L izvedba L) in kompozitne podporne izolatorje 24 kV (izvedba L z vzmetno sponko) določil minimalno preskočno razdaljo 250 mm. Naročnik je za kompozitne natezne izolatorje 24 kV (podobno kot npr. tip NKI 24 N/A, N/B (uho-uho)) določil minimalno preskočno razdaljo 220 mm in za kompozitne natezne izolatorje 24 kV (podobno kot npr. tip NKI 24 L/A, L/B (uho-uho)) minimalno preskočno razdaljo 250 mm.

V zvezi z zahtevo naročnika glede preskočne razdalje kompozitnih in zateznih izolatorjev je bilo na sestanku med strankama ugotovljeno, da preskočna razdalja v slovenskem elektro - tehničnem slovarju ni definirana.
Vlagatelj poudarja, da meni, da je naročnik s tem pojmom poimenoval "obločno razdaljo" ter da pod tem pojmom ni upošteval pojma, kot ga uporabljajo svetovni proizvajalci.
Naročnik navaja, da preskočna razdalja pomeni, najkrajšo pot po zraku izven izolatorja med dvema kovinskima deloma, na različnih potencialih (tako kot izhaja iz obrazložitve naročnika o zahtevku za revizijo) oziroma kot je povedal na sestanku predstavlja razdaljo med dvema kovinskima deloma na različnih diferencialih preko obročev.
Naročnik na podlagi meritev, ki jih opravi na prinesenih vzorcih kompozitnih in zateznih izolatorjev prikaže, da preskočna razdalja ponujenih kompozitnih in zateznih izolatorjev izbranega ponudnika ustreza zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije. Z meritvami, ki jih opravi naročnik se strinja tudi vlagatelj, vendar hkrati poudari, da se v praksi razdalja meri na drugačen način kot to interpretira naročnik.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bistvo spora v dejstvu, da je vlagatelj pojem "preskočne razdelje" tolmačil, drugače, kot ta pojem tolmači naročnik, iz česar izhaja, da je vlagatelj meni, da preskočna razdalja kompozitnih in zateznih izolatorjev izbranega ponudnika ne ustreza zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ugotovil, da je izbrani ponudnik ponudil kompozitne in zatezne izolatorje, katerih preskočna razdalja ustreza zahtevam naročnika, pri tem pa je preskočno razdaljo tolmačil drugače, kot ta pojem tolmači vlagatelj. Vlagatelj je na sestanku, dne 18.11.2005 pojasnil, da je s pomočjo strokovnjakov v času priprave ponudbe ugotovil, da je naročnik s pojmom "preskočne razdalje" po vsej verjetnosti poimenoval "obločno razdaljo". Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj od naročnika ni zahteval dodatnih pojasnil, ko so se mu po pridobitvi razpisne dokumentacije (v času priprave ponudb) pojavile nejasnosti v zvezi z definicijo preskočne razdalje. Državna revizijska komisija na tem mestu tako opozarja, da bi lahko vlagatelj na podlagi tretjega odstavka 25. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) od naročnika zahteval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo oziromav zvezi z definicijo "preskočne razdalje", upoštevajoč dejstvo, da je vlagatelj vedel, da pojem preskočne razdalje v slovenskem elektro - tehničnem slovarju ni definirana.
Glede na to, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni natančneje specificiral na kakšen način se bo merila preskočna razdalja, je pa natančno določil dolžine preskočne razdalje za posamezen kompozitni oziroma zatezni izolator, ni bilo mogoče ugotoviti, da ponujeni kompoziti in zatezni izolatorji izbranega ponudnika v tem delu ne ustrezajo tehničnim in drugim zahtevam naročnika določenimi v razpisni dokumentaciji. Velja posebej poudariti, da sta dolžine preskočnih razdaij izmerila in preverila naročnik in vlagatelj na skupnem sestanku na Državni revizijski komisiji, dne 18.11.20005. Na tem mestu velja tako posebej opozoriti, da nedorečenost razpisne dokumentacije oziroma nejasnosti vabila k oddaji ponudb nikakor ne smejo iti v škodo ponudnikom, ki so oddali ponudbe.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da kompoziti in zatezni izolatorji izbranega ponudnika v tem delu ustrezajo zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije ter je naročnik ravnal pravilno, ko je ponudbo izbranega ponudnika tako v tem delu štel za pravilno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z določilom 22. člena ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 22.11.2005

Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti
- TEHMAR, d.o.o., Panonska ulica 30, Maribor
- Elektro Ljubljana, d.o.o., Slovenska cesta 58, Ljubljana
- IZOELEKTRO d.o.o., Pesnica pri Mariboru 42a, Pesnica pri Mariboru
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana