018-350/2005 DARS d.d.

Številka: 018-350/05-33-2744

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, predsednika dr. Aleksija Mužine in članice mag. Metke Cerar kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Saše Rode, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "AC Slivnica-Pesnica; pododsek Zrkovska cesta-Pesnica od km 10+847 do km 17+150; gradnja viadukta Rondo 10-3, 6-10", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki so ga vložili skupni ponudniki J.V. SCT d.d. Ljubljana + Primorje d.d. Ajdovščina + GIZ Gradis Ljubljana, ki jih zastopa odvetnik Stojan Zdolšek, Miklošičeva 24, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS - Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 14.11.2005 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 15.03.2005 sprejel sklep, št. 2005/00109, o začetku postopka oddaje javnega naročila za AC Slivnica-Pesnica; pododsek Zrkovska cesta-Pesnica od km 10+847 do km 17+150; gradnja viadukta Rondo 10-3, 6-10. Naročnik je javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 26-28/05, z dne 18.03.2005, pod številko objave Ob-7711/05 ter v Uradnem listu Evropskih skupnosti, št. 55/2005, z dne 18.03.2005, pod št. objave 52826-2005. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, št. 402-26/05-RPP-ŽP-109, z dne 03.05.2005, je razvidno, da je naročnik prejel štiri pravočasne ponudbe. Naročnik je dne 19.05.2005 izdal sklep o oddaji javnega naročila, št. 402-26/04-RPP-ŽP/0109, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika J.V. SCT d.d. Ljubljana + Primorje d.d. Ajdovščina + GIZ Gradis Ljubljana.

Ponudnik J.V. Vegrad d.d. Velenje + Ginex International d.o.o. Nova Gorica + GP Mostogradnja AD Beograd + CPK d.d., Koper je po vpogledu v ponudbo ponudnika J.V. SCT d.d. Ljubljana + Primorje d.d. Ajdovščina + GIZ Gradis Ljubljana zoper sklep naročnika o oddaji javnega naročila, št. 402-26/04-RPP-ŽP/0109, vložil zahtevek za revizijo, z dne 13.06.2005, v katerem navaja, da je v ponudbi Primorje d.d. Ajdovščina (partner iz izbrane ponudbe) revizorjevo poročilo o poravnanih obveznostih, v nasprotju z določili razpisne dokumentacije, Navodili za pripravo revizorjevega poročila, Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št. 71/99 in 64/01; v nadaljevanju: Odredba) ter Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/2001; v nadaljevanju: ZRev-1), ni bilo podpisano.
Naročnik je s sklepom, št. 402-30/05, z dne 23.06.2005, zahtevek za revizijo ponudnika J.V. Vegrad d.d. Velenje + Ginex International d.o.o. Nova Gorica + GP Mostogradnja AD Beograd + CPK d.d. zavrnil kot neutemeljen ter zavrnil njegovo zahtevo po povračilu stroškov.
Ponudnik J.V. Vegrad d.d. Velenje + Ginex International d.o.o. Nova Gorica + GP Mostogradnja AD Beograd + CPK d.d. je naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.
Državna revizijska komisija je zahtevku za revizijo ponudnika J.V. Vegrad d.d. Velenje + Ginex International d.o.o. Nova Gorica + GP Mostogradnja AD Beograd + CPK d.d. s sklepom, št 018-202/05-33-1591, z dne 13.07.2005, ugodila in razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v sklepu o oddaji javnega naročila, št. 402-26/04-RPP-ŽP/0109, z dne 19.05.2005, ker je naročnik ravnal nepravilno, ko je ponudbo ponudnika J.V. SCT d.d. Ljubljana + Primorje d.d. Ajdovščina + GIZ Gradis Ljubljana (v delu, ki se nanaša na partnerja Primorje d.d., Ajdovščina) označil kot pravilno.

Naročnik je izdal (nov) sklep o oddaji javnega naročila, št. 402-26/05-RPP-ŽP/109, z dne 08.08.2005 iz katerega izhaja, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika J.V. Vegrad d.d. Velenje + Ginex International d.o.o. Nova Gorica + GP Mostogradnja AD Beograd + CPK d.d. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz sklepa o oddaji javnega naročila izhaja, da je bilo v skladu z obrazložitvijo sklepa Državne revizijske komisije ugotovljeno, da je ponudba vlagatelja nepravilna.

Vlagatelj je z dopisom iz dne 05.09.2005 zahteval pridobitev podatkov in vpogled v razpisno dokumentacijo izbranega ponudnika. Vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika je bil vlagatelju omogočen dne 07.09.2005 (kot izhaja iz Zapisnika vpogleda v ponudbeno dokumentacijo, št. 402-26/05-RPP-IP-109, z dne 07.09.2005).

Vlagatelj je dne 09.09.2005 vložil zahtevek za revizijo v katerem predlaga, da naročnik ugotovi, da je ponudba vlagatelja v celoti pravilna ter razveljavi sklep naročnika o oddaji javnega naročila št. 402-26/05-RPP-ŽP/109, z dne 08.08.2005, ter vlagatelju povrne stroške revizijskega postopka (vplačane takse v višini 400.000,00 SIT ter odvetniške stroške in sicer sestava zahteve za vpogled 500 odvetniških točk, urnina za pregled ponudbene dokumentacije 100 odvetniških točk in 3600 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo vse skupaj s 20%DDV). Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja razloge zakaj je njegovo ponudbo šteti za pravilno, hkrati pa vlagatelj tudi navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, kar tudi natančno obrazloži. Vlagatelj naročniku očita tudi kršitev 6. člena Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), saj je naročnik vlagatelju zavrnil vpogled v ponudbeno dokumentacijo v obsegu kot je to razvidno iz zapisnika vpogleda v ponudbeno dokumentacijo.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom, št. 402-30/05/BD 2005/00109-I, z dne 27.09.2005, zavrgel, ker vlagatelj ni aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo. Naročnik je vlagatelja skladno s drugim odstavkom 13. člena ZRPJN podučil, da je zoper odločitev naročnika mogoče vložiti pritožbo na Državno revizijsko komisijo v roku treh dni po prejemu tega sklepa.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo, z dne 29.09.2005, v kateri predlaga, da se pritožbi vlagatelja v celoti ugodi in izpodbijani sklep naročnika št. 402-301051BD 2005/00109-1 z dne 27.9.2005, v celoti razveljavi, naročniku pa v plačilo naloži plačilo vseh pritožbenih stroškov vlagatelja, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve do dneva plačila, v 15 dneh, da ne bo izvršbe.

Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-315/05-33-2475, z dne 11.10.2005, pritožbi vlagatelja ugodila in razveljavila sklep naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo, št. 402-30/05/BD 2005/00109-I, z dne 27.09.2005 in naročniku naložila, da mora o zahtevku za revizijo odločiti skladno z ZRPJN.

Naročnik je o zahtevku za revizijo odločil, s sklepom št. 402-30/05 2005/00109-2/BD, z dne 02.11.2005, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil.
Naročnik se je najprej opredelil, do navedbe vlagatelja, da je njegova ponudba pravilna. Na začetku naročnik navaja, da iz sklepa o oddaji javnega naročila, št. 402-26/05-RPP-ŽP/109, z dne 08.08.2005 jasno izhaja, da je naročnik po prejemu odločitve Državne revizijske komisije opravil ponoven pregled in ocenjevanje ponudb na podlagi česar je bilo ugotovljeno, da je ponudba vlagatelja nepravilna.
V zvezi z ugotovitvijo, da je ponudba vlagatelja nepravilna, naročnik navaja, da ni sporno, da partner Primorje d.d., Ajdovščina predložil mnenje pooblaščenega revizorja, ki ni bilo podpisano s strani navedene pooblaščene revizorke. Pri tem vlagatelj opozarja, da je razpisna dokumentacija določala, da mora vsak od partnerjev v skupni ponudbi predložiti mnenje pooblaščenega revizorja, katerega sestavni del je tudi podpis osebe, ki je mnenje sestavila. Pri tem naročnik opozarja, da odsotnost podpisa zbuja dvom v tako v pravilnost oblike poročila kakor tudi v njegovo vsebino.
V zvezi z navedbami vlagatelja, ki se praviloma nanašajo na ugotovitev vlagatelja, da ponudba izbranega ponudnika ni pravilna, saj na posameznih dokumenti ni naveden podpisnik oziroma na ugotovitev, da v ponudbi niso priložena ustrezna pooblastila za podpis ponudbe, naročnik ugotavlja, da so vse navedbe neutemeljene. Naročnik opozarja, da je v razpisni dokumentaciji zahteval, da se dokumenti potrdijo in podpišejo, pri tem pa ni zahteval, da se poleg podpisa nevede tudi "ime in priimek". Naročnik prav tako ugotavlja, da so v ponudbi predložena ustrezna pooblastila, podpisana s strani zakonitih zastopnikov. V zvezi z podpisom priče na obrazcu ponudbe naročnik opozarja, da iz obrazca izhaja, da se priča navede, ni bilo pa zahtevano, da se priča tudi podpiše.
V zvezi z navedbo, da partner Mostogradnja AD, Beograd ni predložil potrdila slovenskega davčnega organa (zahteva 5.1.e Navodil), temveč le potrdilo davčnega organa Srbije, je naročnik ugotovil, da je ponudnik s predložitvijo potrdila davčnega organa, kjer ima ponudnik sedež izpolnil zahtevo iz točke 5.1.e. Navodil, saj so bili ponudniki s sedežem v tujini dolžni predložiti potrdilo pristojnega davčnega urada, kjer ima ponudnik svoj sedež. Pri tem naročnik poudarja, da je navedeni partner predložil tudi ustrezno izjavo.
Glede navedbe vlagatelja, v zvezi z mnenjem pooblaščenega revizorja predloženega s strani partnerja Mostogradnja AD, Beograd naročnik pojasnjuje, da tuji ponudniki predložijo mnenje pooblaščenih revizorjev, ki izvajajo revidiranje v skladu z zakonodajo veljavno v državi, kjer ima tuji ponudnik sedež. Naročnik navaja, da zahteve iz točke 5.1. n ni mogoče razumeti tako restriktivno, da bi morali ponudniki s sedežem v tuji državi predložiti mnenje pooblaščenega revizorja, ki izpolnjuje pogoje opredeljene v ZRev. Naročnik je tako ocenil, da je pogoj naveden pod točko 5.1. n za partnerja Mostogradnja AD, Beograd s predložitvijo revizijskega poročila "Privredni svetnik - revizija a. d. iz Beograda" izpolnjen.
V zvezi z navedbo vlagatelja, da je bilo pri vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika kršeno načelo transparentne porabe javnih sredstev (6. člen ZJN-1), da je bil vlagatelju omogočen vpogled v skladu z ZJN-1, Zakonom o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93 s spremembami, v nadaljevanju: ZGD), Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/03 in 61/05, v nadaljevanju: ZDIJZ) ter ob upoštevanju stališč Državne revizijske komisije. Naročnik poudarja, da ni dopustil vpogleda v določene dele ponudb predvsem zaradi razloga varovanja poslovne skrivnosti, saj bi vpogled vlagatelja v ponudbe izbranega ponudnika lahko za vlagatelja pomenil določeno konkurenčno prednost v primeru ponovitve postopka oddaje javnega naročila.
Naročnik je vlagatelja skladno s 17. členom ZRPJN tudi pozval, da mu v roku treh dni po prejemu sklepa, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil, pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Po prejemu obvestila vlagatelja, z dne 03.11.2005, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, je naročnik z dopisom, št. 402-30/05 2005/00109-III232, z dne 07.11.2005, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Vlagatelj v uvodu navaja, da je neutemeljena odločitev naročnika, da njegova ponudba ni pravilna. V zvezi s to navedbo vlagatelja Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v Navodilih ponudnikom (točka 5.1 (n)) kot enega izmed pogojev, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki ter za katerega morajo dostaviti dokazilo, s katerim dokažejo sposobnost za uspešno izvedbo del po pogodbi, zahteval mnenje pooblaščenega revizorja, katero mora izkazovati pravočasno poravnavanje obveznosti ponudnika do vseh dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe. V kolikor ponudnik navedenega mnenja ne bo predložil pri ponudbah, katerih vrednost znaša več kot 50 mio SIT, bo njegova ponudba izločena kot nepravilna. Naročnik je razpisni dokumentaciji (5.1n - priloga 2) priložil Navodilo za pripravo revizorjevega poročila po 6. členu Odredbe, po katerem mora Poročilo o ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi vsebovati tudi datum, naslov ter naziv revizorja, skladno z določilom 5.2 točke Navodil ponudnikom pa mora skupna ponudba, ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev kot partnerjev, za vsakega izmed njih vsebovati (tudi) dokazila glede sposobnosti iz točk 5.1 (a) do vključno (n).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je glede na določilo točke 5.1 (n) Navodil ponudnikom, po kateri se (pod pogoji iz iste točke) zahteva predložitev poročila pooblaščenega revizorja, njegov obvezni sestavni del tudi podpis pooblaščenega revizorja kot osebe, ki je poročilo sestavila. Izhajajoč iz namena predložitve poročila pooblaščenega revizorja namreč samo tisto poročilo, ki ga je sestavil pooblaščeni revizor, potrjuje, da ima izvajalec pravočasno poravnane zapadle obveznosti do vseh dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov oziroma poenostavljeno, da je sposoben izvesti javno naročilo. Odsotnost podpisa poročila pooblaščenega revizorja torej vzpostavlja dvom že v samo pravilnost oblike tega poročila, iz katerega ne more (nujno) izhajati, da ga je resnično sestavil pooblaščeni revizor kot oseba, ki ga je v smislu določila 6. člena Odredbe edina pristojna sestaviti, zato Državna revizijska komisija ne more presojati resničnosti njegove vsebine, ki naj se s podpisom potrjuje. Na enako stališče se je potrebno postaviti tudi v primeru, da bi bilo poročilo pooblaščenega revizorja podpisano, vendar s strani osebe, ki ni pridobila dovoljenja inštituta za opravljanje storitev revidiranja. Pravilnost stališča Državne revizijske komisije o navedenem vprašanju smiselno izhaja tudi iz določila prvega odstavka 24. člena ZRev-1, po katerem mora poročilo o dokončanem revidiranju s strokovnim mnenjem sestaviti in podpisati pooblaščeni revizor.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama ni spora o tem, da mnenje pooblaščenega revizorja, podano na podlagi poročila o ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi, v ponudbi vlagatelja za Primorje d.d., Ajdovščina, kot partnerja vlagatelja, ni bilo podpisano. Navedeno je ugotovila tudi Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v ponudbeno dokumentacijo vlagatelja, iz katere izhaja, da je mnenje pooblaščenega revizorja, z dne 26.04.2005, opremljeno z datumom, naslovom ter žigom družbe za revizijo, Revizijskega centra d.o.o., s strani pooblaščene revizorke T.M. pa ni podpisano. Glede na navedeno ter upoštevaje zgornje ugotovitve Državne revizijske komisije glede sestave in podpisa poročila pooblaščenega revizorja, Državna revizijska komisija povzema, da je naročnik ravnal pravilno, ko je ponudbo vlagatelja (v delu, ki se nanaša na partnerja Primorje d.d., Ajdovščina) označil kot nepravilno.

Vlagatelj prav tako navaja, da izbrani ponudnik ni predložil pravilne ponudbe saj ni predložil potrjenih in podpisanih določenih dokumentov oziroma zapisano drugače, da pri podpisu nista navedeno ime in priimek podpisnika posameznega dokumenta.

Vlagatelj zatrjuje, da je bil sestavni del ponudbe podpis zakonitega zastopnika ponudnika oziroma partnerja z navedbo imena podpisnika na dokumentih, kar naj bi zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji. Po vpogledu v razpisno dokumentacijo je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni nikjer eksplicitno določil, da mora biti pri podpisu zakonitega zastopnika ali pri podpisu pooblaščene osebe navedena tudi "ime in priimek podpisnika". Naročnik je namreč za posamezno izjavo, ki jo je bilo potrebno predložiti v ponudbi zgolj določil, da mora biti "potrjena in podpisana" oziroma "izpolnjena, potrjena in podpisana". Tudi nobeden od obrazcev, ki jih je bilo potrebno predložiti v ponudbi ni vseboval izrecne zahteve po podpisu in navedbi imena in priimka podpisnika, saj je naročnik na vseh obrazcih navedel zgolj "podpis". Glede na določila razpisne dokumentacije tako ni mogoče slediti navedbi vlagatelja, da bi morala biti pri podpisu zakonitega zastopnika ali pri podpisu pooblaščene osebe navedena tudi ime in priimek podpisnika, saj tega razpisna dokumentacija ni zahtevala. Pri tem velja še posebej poudariti, da tudi vlagatelj na svojih dokumenti predloženih v njegovi ponudbi pri podpisu (na več mestih) ni navedel ime in priimek podpisnika.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zgolj zahteval, da ponudniki (zgolj) potrdijo in podpišejo (zakoniti zastopnik ali pooblaščena osebe) dokumente, ki jih je bilo potrebno predložiti v ponudbi, ter da pri podpisu ni bilo potrebno navesti "imena in priimka" podpisnika. Tako je v nadaljevanju Državna revizijska komisija pregledala vse dokumente, ki jih vlagatelj v revizijskem zahtevku navaja kot sporne, ter ugotavljala ali so dokumenti potrjeni (žigosani) in podpisani s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe in so tako izpolnjene zahteve naročnika (v zvezi z potrjevanjem in podpisovanjem dokumentov) iz razpisne dokumentacije.
V zvezi z navedbo vlagatelja, da bi morali dokumente podpisati zakoniti zastopniki vodilnega partnerja oziroma ostalih partnerjev v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/1993 s spremembami, v nadaljevanju: ZGD), Državna revizijska komisija ugotavlja, da ZGD v 32. členu določa, da družbo zastopajo osebe, ki so določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi na podlagi zakona (zakoniti zastopniki). Vendar velja na tem mestu opozoriti, da zakoniti zastopnik lahko na podlagi 74. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01, v nadaljevanju: OZ), prenese upravičenost za zastopanje (s pravnim poslom) na tretjo osebo. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da lahko ponudbo in ponudbeno dokumentacijo za vodilnega partnerja oziroma partnerja v skupini podpiše tako zakoniti zastopnik, kot tudi pooblaščena oseba, ki svojo upravičenost za zastopanje izkaže s pooblastilom.

Državna revizijska komisija je tako vpogledala v vse sporne dokumente in najprej ugotovila, da je v ponudbi predloženo pooblastilo glavne direktorice ponudnika Vegrad, d.d. Velenje, ki je za podpis ponudbe in ponudbene dokumentacije pooblastila direktorja inženiringa K. I.. Državna revizijska komisija je prav tako ugotovila, da je vso dokumentacijo za partnerja CPK d.d., Koper podpisal direktor družbe I.U.. V ponudbi je prav tako predloženo pooblastilo generalnega direktorja Glinex International d.o.o., Nova Gorica, ki je za podpis ponudbene dokumentacije pooblastil svojega namestnika š. D.. Prav tako je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vso ponudbeno Dokumentacijo za partnerja Mostogradnje AD, Beograd podpisoval njegov generalni direktor K. B..

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija ugotovila, da je s strani generalne direktorice pooblaščena oseba izbranega ponudnika oziroma Vegrada d.d., Velenje na vsaki strani ob žigu izbranega ponudnika podpisala Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe in da je tako izpolnjena zahteva iz točke 13.1. b točke 1 Navodil.

Pooblaščena oseba izbranega ponudnika oziroma Vegrada d.d., Velenje je prav tako podpisala in žigosala izjavo o poznavanju in sprejemanju splošnih pogojev pogodbe FIDIC 1999 za gradnje in je tako izpolnil zahtevo iz točke 13. 1. b točka 2 Navodil. V zvezi z navedbo vlagatelja, da v ponudbi predložene izjave o poznavanju in sprejemanju splošnih pogojev pogodbe FIDIC 1999 za gradnje prav tako niso podpisane in potrjene s starani partnerjev, je Državna revizijska komisija ugotovila, da so v ponudbi preložene izjave o poznavanju in sprejemanju splošnih pogojev pogodbe FIDIC 1999 za gradnje s strani partnerjev podpisane in žigosane. Tako je omenjeno izjavo za partnerja CPK d.d., Koper podpisal direktor podjetja I. U., prav tako je omenjeno izjavo za partnerja Mostogradnje AD, Beograd podpisal generalni direktor podjetja B. K. ter izjavo za partnerja Glinex International d.o.o., Nova Gorica prav tako pooblaščena oseba, D. š.. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik tako izpolnil zahteve pod točko 13. 1. b. točka 2 Navodil.

Vlagatelj prav tako navaja, da izbrani ponudnik ni predložil podpisane izjave o seznanitvi z vsebino 4 poglavja. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik predložil žigosano in s strani pooblaščene osebe (K. I.) podpisano izjavo, z dne 25.04.2005, o seznanitvi s splošnimi in posebnimi tehničnimi pogoji in TSC Poglavja 4 ter da so le - ti upoštevani pri pripravi ponudbe. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik izpolnil zahtevo iz točke 13,1.b. točke 4 Navodil.

Tudi v zvezi z navedbo vlagatelja, ki se nanaša na poglavje 5, ki naj ne bi bilo podpisano, je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vse obrazce iz poglavja 5 (ponudbo, dodatek k ponudbi, vzorec garancije za resnost ponudbe ter vse priloge C, C1, D, D1, E in F) podpisala za to pooblaščena oseba, I. K. in je tako izpolnjena zahteva iz točke 13.1.b. točke 5 Navodil.

Tudi v zvezi z navedbo vlagatelja, da izbrani ponudnik ni podpisal poglavja 7 - Obrazec pogodbe in poglavja 10 - Sposobnost, Državna revizijska komisija ugotavlja, da so vse strani obrazca žigosane in podpisane s strani pooblaščene osebe, K. I. in je tako izpolnjena zahteva iz točke 13.1.b. točke 8 Navodil oziroma iz točke 13.1.b. točke 11 Navodil. Na tem mestu Državna revizijska komisija ugotavlja, da so v ponudbi s strani Vegrada d.d., Velenje predloženi žigosani in s strani pooblaščene osebe, K. I. podpisani naslednji dokumenti: poimenski seznam strokovnega kadra v skladu s točko 5.1.j poglavja 10, izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti opreme za izvedbo del v skladu s 5.3.c poglavja 10, , izjava pod 5.1a in seznam opreme (dokument pod točko 5.1 i) in seznam kadrov (dokument pod točko 5.1 j). V ponudbi je prav tako predložena pogodba z odgovornim vodjem del, ki je žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe, K. I.. Upoštevajoč zapisano, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik izpolnil vse zahteve navedene v poglavju 10.

V zvezi z navedbo vlagatelja, da podpisniki niso navedeni pri izjavi o poravnanih obveznostih podizvajalca PHS d.o.o., Maribor, podizvajalca BBR Conex d.d. in Asfaltex d.o.o., , Ljubljana, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je omenjeno izjavo za PHS d.o.o., Maribor podpisal direktor družbe Z. A. L., za podizvajalca BBR Conex d.d. direktor Ž. B. in za Asfaltex d.o.o., , Ljubljana direktor M. Ž.. Prav tako je direktor Asfaltex-a d.o.o., Ljubljana M. Ž podpisal dogovor s podizvajalcem. Iz navedenega sledi, da je navedba vlagatelja, ki se nanaša na "nepodpisane" dokumente s strani podizvajalcev neutemeljena.

Tudi v zvezi z navedbo vlagatelja, da izbrani ponudnik ni naveden na navodilih in pogojih za izdelavo projekta faze PGD - PZI, je Državna revizijska komisija ugotovila, da so ta navodila in pogoji žigosani na vsaki strani in tudi na vsaki strani podpisani s strani pooblaščene osebe, K. I..

V zvezi z delom ponudbe, ki se nanaša na partnerja CPK d.d., Koper, kjer vlagatelj prav tako navaja, da naj bi bili v tem delu predloženi dokumenti na katerih podpisnik ni naveden, Državna revizijska komisija ugotavlja, da so vsi sporni dokumenti (izjava o izpolnjevanju minimalnih zahtev iz kolektivne pogodbe, izjava o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev, izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne opreme za izvedbo del pod točko 5.3 c, izjava, da ponudnik ni imel blokiranih transakcijskih računov in neporavnanih obveznosti pod točko 5.1 g, obrazec za potrditev referenc pod točko 5.1 h in obrazec s seznamom opreme pod točko 5.1 i) žigosani in podpisani s strani direktorja družbe I.U..
Prav tako vlagatelj navaja, da podpisnik ni naveden na določenih dokumentih partnerja Mostogradnja AD, Beograd. Državna revizijska komisija je tako vpogledala tudi v te sporne dokumente (izjavo, da so dokumenti odraz dejanskega stanja, pooblastilo za podpis ponudbene dokumentacije, izjava o seznanitvi s predpisi s področja nizkih gradenj, izjava pod točko 5.1 a, izjava o nekaznovanju pod točko 5.1 c, izjava, da ponudnik nima blokiranega računa pod točko 5.1 g, reference, izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne opreme za izvedbo del pod točko 5.3 c, seznam ključnih kadrov pod točko 5.1. j, izjava, da bo partner nastopal brez podizvajalcev pod točko 5.1 k in pooblastili za pridobivanje informacij od bank pod točko 5.1 m) in ugotovila, so vsi dokumenti žigosani in da je vse dokumente podpisal generalni direktor partnerja Mostogradnja AD, Beograd, K. B..
V zvezi z delom ponudbe, ki se nanaša na partnerja Ginex International d.o.o., Nova Gorica, kjer vlagatelj prav tako navaja, da naj bi bili v tem delu predloženi dokumenti na katerih podpisnik ni naveden, Državna revizijska komisija ugotavlja, da so vsi sporni dokumenti (izjava pod točko 5.1 a, izjava, da ni blokiran račun pod točko 5.1 g, seznam referenc pod točko 5.1. h, seznam opreme pod točko 5.1 i, izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne opreme za izvedbo del pod točko 5.3 c, , seznam ključnih kadrov pod točko 5.1. j, izjava, da bo partner nastopal brez podizvajalcev pod točko 5.1 k, izjava, da sprejema pogoje razpisa, izjava o izpolnjevanju minimalnih zahtev iz kolektivne pogodbe in izjava o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev) žigosani in tudi podpisani s strani pooblaščene osebe, š. D..
Velja zaključiti, da so navedbe vlagatelja, ki se nanašajo na nekatere dokumente, ki so jih predložili partnerji v skupni ponudbi tako neutemeljene.

V zvezi z navedbo vlagatelja, da ponudbe izbranega ponudnika ni podpisala priča, Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz razpisne dokumentacije izhaja, da je bilo v obrazcu ponudbe potrebno navesti pričo, pri tem pa ni mogoče ugotoviti, da bi naročnik zahteval, da obrazec ponudbe priča tudi podpiše. V navodilih je naročnik v točki 13.1 b točki 5, v zvezi z izpolnitvijo poglavja 5, v katerem se nahaja tudi vzorec ponudbe (kjer je bilo potrebno navesti pričo), namreč določil: "Izpolnjeno in podpisano Poglavje 5 (Obrazec Ponudbe, Dodatek"A" k Ponudbi, Vzorec garancije za resnost Ponudbe, priloge C, C1, D, D, E in F).". Tudi v obrazcu Ponudbe predloženem v Poglavju 5 naročnik ni navedel "podpis priče", temveč samo "priča" iz česar izhaja, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni določil, da mora obrazec ponudbe priča podpisati. Vsekakor pa gre na tem mestu tudi opozoriti, da tudi v primeru, ko bi bila razpisna dokumentacija v tem delu nejasna, to ne bi moglo iti na škodo ponudnikom. Pri tem gre še posebej opozoriti, da vlagatelj na mestu, kjer je bilo potrebno navesti pričo le - te niti ni navedel, niti se priča na tem mestu ni podpisala. Državna revizijska komisija po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika (poglavje 5) tako ugotavlja, da je na predvideno mesto za navedbo priče izbrani ponudnik napisal ime priče in tako izpolnil zahtevo iz razpisne dokumentacije, česar pa sam vlagatelj ni izpolnil.

Vlagatelj prav tako navaja, da v ponudbi za partnerja Mostogradnja AD, Beograd ni predloženo potrdilo Davčnega organa Republike Slovenije, da ima partner v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati in tako ni izpolnjen pogoj iz točke 5.1. (e) Navodil.
Naročnik je v zvezi s potrdilom pristojnega davčnega organa v razpisni dokumentaciji (Navodilih) v točki 5.1 (e) določil: "Potrdilo pristojnega davčnega organa, da je Ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima Ponudnik svoj sedež ali da je Ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.". Naročnik je prav tako na isti način opredelil zahtevo po predložitvi potrdila pristojnega davčnega organa v razpisni dokumentaciji v Poglavju 10 - Sposobnost, v točki 5.1 e. Iz zapisnega torej izhaja, da je naročnik sporno zahtevo določil alternativno, kar pomeni, da je naročnik dopustil (oziroma določil), da lahko ponudniki s sedežem v tujini predložijo potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih v skladu s predpisi države v kateri imajo sedež ali da ponudniki s sedežem v tujini preložijo potrdilo, da imajo v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih morajo poravnati. Velja zaključiti, da ponudnik (s sedežem v tujini) izpolni zahtevo iz razpisne dokumentacije, če je predloži eno od zahtevanih potrdil pristojnega davčnega urada. Glede na navedeno ni mogoče slediti navedbi vlagatelja, da bi moral partner Mostogradnja AD, Beograd predložiti tudi potrdilo Davčnega organa Republike Slovenije o poravnanih dajatvah, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je partner Mostogradnja AD, Beograd, v ponudbi predložil potrdilo o poravnanih obveznostih, št. 437-/583, ki ga je izdala Davčna uprava Republike Srbije in je tako izpolnjena zahteva iz točke 5.1 (e).

Glede vlagateljevih navedb, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna tudi zato, ker naj ponudbeni partner Mostogradnja AD, Beograd ne bi predložil ustreznega revizorskega poročila, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v 5. točki navodil določil, katere pogoje morajo izpolnjevati ponudniki, da bi bili upravičeni do sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila. Naročnik v točki 5.1(n) navodil določil, da morajo ponudniki predložiti mnenje pooblaščenega revizorja; mnenje mora izkazovati pravočasno poravnavanje obveznosti ponudnika do vseh dobaviteljev blaga, proizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila. Vlagatelj interpretira to določbo razpisne dokumentacije z vidika določb ZRev in pogojev, ki jih le-ta določa za pooblaščenega revizorja, vendar Državna revizijska komisija ugotavlja, da za takšno interpretacijo navedene zahteve ni najti podlage v ZJN-1 ali razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija namreč nikjer izrecno ne določa, da morajo ponudniki, ki imajo sedež v tujini, predložiti mnenje pooblaščenega revizorja "v skladu z ZRev" oziroma da morajo predložiti mnenje revizorja, ki opravlja revidiranje računovodskih izkazov v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Do takšne interpretacije naročnikove zahteve iz točke 5.1(n) navodil tudi ni mogoče priti ob upoštevanju določil ZJN-1 in Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Uradni list RS, št. 71/1999 in 64/2001; v nadaljevanju: odredba). ZJN-1 v 42.b členu določa, da mora naročnik v primeru, če ima ponudnik sedež v tuji državi, preveriti, ali je listino, s katero ponudnik dokazuje zahtevano dejstvo, izdal pristojni organ. Iz določbe 42.b člena ZJN-1 je torej razvidno, da tuji ponudniki praviloma pridobijo zahtevana dokazila od pristojnih organov oz. oseb v državi, v kateri imajo svoj sedež oz. po pravu katere so ustanovljeni. Ob tem velja opozoriti, da 44. člen ZJN-1 tujim ponudnikom omogoča, da v primeru, če v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. oz. po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo ustreznih potrdil, izpisov ali drugih listin, take listine nadomestijo z lastno overjeno pisno izjavo. Od tujih ponudnikov bi bilo zato dopustno zahtevati predložitev listin, ki jih izdajajo pristojni organi oz. osebe v skladu s predpisi Republike Slovenije, le v primeru, če bi tako izrecno določali predpisi javnega naročanja ali razpisna dokumentacija, pri čemer bi bilo treba takšno morebitno naročnikovo zahtevo presojati z vidika načela prepovedi diskriminacije. Zahtevo, da morajo naročniki v postopkih oddaje javnih naročil izločiti vse izvajalce, ki ne izkažejo pravočasnega poravnavanja svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov s predložitvijo poročila pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik poravnane vse svoje zapadle obveznosti, sicer vsebuje 6. člen odredbe, ki pa ne zahteva, da bi bili tuji ponudniki dolžni predložiti poročilo revizorja v skladu z ZRev.

Ker razpisna dokumentacija ni izrecno zahtevala predložitve mnenja pooblaščenega revizorja v skladu z ZRev in ker za takšno interpretacijo naročnikove zahteve iz točke 5.1(n) navodil ni podlage v predpisih o javnem naročanju, ni mogoče slediti vlagateljevi navedbi, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, ker je ponudbeni partner Mostogradnja AD, Beograd predložil revizorsko poročilo o ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi revizijske hiše (Akcionarsko društvo) Privredni savetnik - revizija, Beograd. Iz navedenega poročila revizorja je razvidno, da potrjuje pravočasno poravnavanje ponudbenega partnerja do vseh dobaviteljev blaga, proizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma revizorjevega poročila, pri čemer je poročilo datirano na dan 25.04.2005. Tako ni mogoče ugotoviti, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje zahteve iz točke 5.1(n) navodil. Ob tem velja pripomniti, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da revizijska hiša Privredni savetnik - revizija, Beograd ne bi bila pooblaščena za izvajanje revidiranja računovodskih izkazov v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudbeni partner Mostogradnja AD, Beograd svoj sedež oz. po pravu katere je bil ustanovljen.

V zvezi z navedbo vlagatelja, da je naročnik kršil načelo transparentnosti (6. člen ZJN-1), ko vlagatelju ni omogočil vpogled v reference za odgovornega vodjo del in v potrdilo davčnega organa o poravnanih obveznostih (za partnerja Mostogradnja AD, Beograd), Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik dolžan na podlagi 6. člena ZJN-1 zainteresirani osebi dopustiti vpogled v tiste dele ponudbene dokumentacije, ki so javni, pri čemer mora upoštevati zakonite interese ponudnikov pri varovanju njihovih poslovnih skrivnosti oz. drugih podatkov, ki jih kot zaupne določa zakon. Kateri podatki iz ponudbe so tisti, ki jih lahko naročnik na njihovo zahtevo sporoči sodelujočim v postopku, je treba presoditi v vsakem konkretnem primeru posebej, pri čemer je treba na eni strani upoštevati pravila o varovanju (z zakonom določenih) zaupnih podatkov, na drugi pa načelo javnosti in pravico do učinkovitega pravnega varstva. Pri tem je treba upoštevati, da lahko tako ponudbena dokumentacija posameznih ponudnikov, vsebuje številne podatke o statusu ter finančni, kadrovski in tehnični zmogljivosti posameznih ponudnikov. Ti podatki lahko vsebujejo informacije, ki so v skladu s predpisi o gospodarskih družbah, predpisi o varovanju osebnih podatkov ali drugimi predpisi opredeljene kot zaupne. Zato ZJN-1 naročnika na več mestih (8. člen, tretji odstavek 43. člena, tretji odstavek 78. člena) zavezuje, da mora kot zaupne varovati vse podatke o ponudnikih, vsebovane v ponudbeni dokumentaciji, ki jih kot zaupne določa predpis o gospodarskih družbah ali drug predpis, ter da mora odkloniti dajanje takšnih obvestil, ki bi pomenila kršitev zaupnosti podatkov, dobljenih v ponudbah. V zvezi z vprašanjem vpogleda v ponudbeno dokumentacijo velja pripomniti, da naročnik pri presoji, ali bo konkurenčnemu ponudniku dopustil vpogled v ponudbeno dokumentacijo, ni vedno vezan na to, ali ponudnik posamezne dele dokumentacije označi kot zaupne ali ne. V določenih primerih je namreč naročnik dolžan varovati kot zaupne vse tiste podatke, ki sicer niso označeni kot zaupni, je pa očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Po drugi strani naročnik kot zaupnih ne more varovati tistih podatkov, ki jih ponudnik sicer označi kot take, vendar pa zakon za njih določa, da so javni.

Vlagatelj izpostavlja, da mu naročnik ni omogočil vpogled v ponudbeno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na reference za odgovornega vodjo del ter v potrdilo davčnega organa o poravnanih obveznostih (za partnerja Mostogradnja AD, Beograd).

Glede navedene ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika gre ugotoviti, da bi lahko vsebovala določene podatke, ki so v skladu s predpisi o gospodarskih družbah, predpisi o varovanju osebnih podatkov, predpisi o davčnem postopku ali drugimi predpisi opredeljeni kot zaupni oz. za katere bi lahko veljalo, da bi izbranemu ponudniku nastala škoda, če bi se z njimi seznanila tretja oseba. Gre namreč za podatke, ki se nanašajo na ponudnikovo organizacijo in strukturo delovne sile s podatki o osebnih dohodkih in referencah delavcev ter na davčne podatke. V zvezi z navedbo vlagatelja, da mu ni bil omogočen vpogled v del ponudbe, ki se nanaša na reference za odgovornega vodjo del velja ugotoviti, da sicer dokument na katerem so navedene reference v določenem delu predstavlja informacijo javnega značaja (npr podatki o izobrazbi,â??), vendar hkrati vsebuje tudi osebne podatke oseb, le-te pa je naročnik na podlagi prvega odstavka 8. člena ZJN-1 dolžan varovati v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. V zvezi z navedbo vlagatelja, da mu ni bil omogočen vpogled tudi v potrdilo davčnega organa o poravnanih obveznostih za partnerja Mostogradnja AD, Beograd je potrebno na tem mestu ugotoviti, da so davčni podatki označeni kot tajnost na podlagi 75. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04, 57/04, 109/04, 128/04, 139/04, 56/05). Podatki o osebnih referencah in dohodkih kadrov pa lahko predstavljajo osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004; argument 1. točke 6. člena).

V zvezi z navedbo vlagatelja, da naj celotno ponudbo izbranega ponudnika glede izpolnjevanja pogojev pregleda neodvisni strokovnjak, Državna revizijska komisija ni sledila predlogu vlagatelja. Odgovor na vprašanje ali ponudba izpolnjuje določene zahteve iz razpisne dokumentacije je namreč v domeni Državne revizijske komisije. Le ta na podlagi konkretnih dejstev, ki jih zatrjujeta bodisi naročnik, bodisi vlagatelj, presoja ali je izpolnjena določena zahteva iz razpisne dokumentacije ali ne. Če se pri presoji izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije pojavijo vprašanja, ki zahtevajo določena strokovna znanja, državna revizijska komisija lahko na podlagi 21. člena ZRPJN pridobi izvedensko oziroma strokovno mnenje. Pridobitev izvedenskega oziroma strokovnega mnenje lahko predlagajo tudi stranke, vendar morajo v tem primeru svoj predlog utemeljiti in konkretizirati. V konkretnem primeru vlagatelj predloga, da naj celotno ponudbo pregleda neodvisni strokovnjak ni konkretiziral, saj je le splošno navedel, da naj neodvisni strokovnjak oceni in preveri pravilnost ponudbe izbranega ponudnika in izpolnjevanje pogojev. Vlagatelj pa ni navedel nobenih razlogov, zakaj je pregled ponudbe s strani neodvisnega strokovnjaka sploh potreben in ni navedel na katera vprašanja naj neodvisni strokovnjak odgovori. Prav tako vlagatelj ni navedel katera navedba iz zahtevka za revizijo zahteva strokovna pojasnila neodvisnega strokovnjaka. Ker predloga za postavitev neodvisnega strokovnjaka vlagatelj ni konkretiziral temu predlogu vlagatelja Državna revizijska komisija ni sledila. Ob vsebinski presoji konkretnih navedb vlagatelja je Državna revizijska komisija tudi sama ocenila, da gre za vprašanja za katera pridobitev strokovnega mnenja v smislu 21. člena ZRPJN ni potrebna.

Državna revizijska komisija zaključuje, da je zahtevek za revizijo neutemeljen, saj je naročnik ravnal v skladu z ZJN-1, ko je ponudbo vlagatelja ocenil kot nepravilno in ponudbo izbranega ponudnika kot pravilno. Državna revizijska komisija prav tako ni ugotovila, da bi naročnik kršil 6. člen ZJN-1.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z vloženim zahtevkom za revizijo (plačane takse v revizijskem postopku in odvetniške stroške skupaj s pripadajočim 20% DDV). Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 14.11.2005

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- DARS - Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
- Vegrad d.d, Stari trg 35, Velenje
- Ginex International d.o.o., Rejčeva ulica 3, Nova Gorica
- GP Mostogradnja AD, VljakoviÄ"eva 19A, Beograd
- CPK d.d., Ulica 15. maja, Koper
- Odvetnik Stojan Zdolšek, Miklošičeva 24, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana