018-351/2005 Splošna bolnišnica Maribor

Številka: 018-351/05-33-2785

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nabavo blaga: "Strokovna literatura - dobava tuje periodike", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Mladinska knjiga Trgovina, d.d., Slovenska 29, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.11.2005

ODLOČILA

Vlagateljeva zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 21.9.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za nabavo blaga: "Strokovna literatura - dobava tuje periodike" in javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 87, z dne 30.9.2005, pod številko objave Ob-26080/05.

Vlagatelj je dne 14.10.2005, še pred rokom za oddajo ponudb, vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita kršitev določb prvega odstavka 5. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) v zvezi s prvim odstavkom 23. člena ZJN-1. Vlagatelj oporeka naročnikovi zahtevi iz razpisne dokumentacije, da morajo ponudniki ponuditi blago po ceni, ki ne vključuje davka na dodano vrednost, ter opozarja, da blaga pod takšnimi pogoji ne more ponuditi, saj bi s tem kršil Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 17/00, 19/00, 27/00, 66/00, 30/01, 82/01, 67/02, 30/03, 101/03, 45/04, 75/04, 114/04 in 132/04). Vlagatelj ugotavlja, da mu je iz predstavljenih razlogov onemogočeno oddati ponudbo, ki bi bila konkurenčna ponudbam ostalih ponudnikov, zaradi česar je po vlagateljevem mnenju naročnik kršil navedena določila ZJN-1. Vlagatelj predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi ter razveljavi postopek oddaje javnega naročila.

Naročnik je dne 27.10.2005 izdal sklep, s katerim je zahtevku za revizijo ugodil, ter se zavezal "v skladu z zahtevkom za revizijo popraviti razpisno dokumentacijo in jo posredovati vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije". Naročnik v obrazložitvi navaja, da je na podlagi preveritve vseh vlagateljevih navedb ugotovil, da je zahtevek za revizijo utemeljen, zaradi česar je odločil kot izhaja iz izreka njegovega sklepa.

Vlagatelj je naročniku posredoval izjavo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 3.11.2005, v kateri navaja, da naročnik v sklepu ni odločil v skladu s 16. členom ZRPJN, po katerem bi moral delno ali v celoti razveljaviti postopek javnega naročanja ali pa zahtevek za revizijo zavrniti, ter da sklep naročnika ni ustrezno obrazložen.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 8.11.2005 odstopil v reševanje zahtevek za revizijo skupaj z vso relevantno dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik zahtevku za revizijo ugodil in delno razveljavil postopek oddaje javnega naročila. Glede na vlagateljevo zahtevo za nadaljevanje postopka je Državna revizijska komisija presojala, ali je naročnik pri tem ravnal v skladu s 16. členom ZRPJN in ali je sledil zahtevi za pravno varstvo, kot jo je v zahtevku za revizijo oblikoval vlagatelj.

V skladu s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN naročnik o zahtevku za revizijo odloči tako, da postopek oddaje javnega naročila v celoti ali delno razveljavi ali pa zahtevek za revizijo zavrne. Iz določila prvega odstavka 16. člena ZRPJN je torej razvidno, da se lahko zahtevek za pravno varstvo (revizijski predlog) v zahtevku za revizijo nanaša bodisi na razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila (če so zatrjevane kršitve naročnika take narave, da jih ni mogoče odpraviti v predmetnem postopku oddaje javnega naročila) bodisi na razveljavitev dela postopka oddaje javnega naročila (če so zatrjevane kršitve naročnika take, da jih je mogoče odpraviti že z razveljavitvijo posamezne faze postopka oddaje javnega naročila). Če naročnik ugotovi, da so navedbe, s katerimi vlagatelj utemeljuje svoj revizijski predlog, utemeljene, le-temu ugodi in ugotovljene kršitve odpravi (glede na postavljen zahtevek za pravno varstvo), in sicer z razveljavitvijo bodisi celotnega bodisi dela postopka oddaje javnega naročila.

V predmetnem postopku revizije postopka oddaje javnega naročila je vlagatelj svoj revizijski predlog oblikoval tako, da je zahteval, da se "zahtevi za revizijo ugodi in razveljavi postopek oddaje javnega naročila". Kot je razvidno iz sklepa naročnika, št. 194/05-DeS, z dne 27.10.2005, je le-ta zahtevku za revizijo ugodil ter v izreku odločil, da bo v skladu z zahtevkom za revizijo popravil razpisno dokumentacijo in jo posredoval vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije, ter da bo primerno podaljšal rok za predložitev ponudb. Glede na to, da naročnikova odločitev v omenjenemu sklepu pomeni razveljavitev dela postopka oddaje javnega naročila (spornih določil razpisne dokumentacije), vlagatelj pa svojega revizijskega predloga ni oblikoval tako, da bi zahteval razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v celoti, gre ugotoviti, da je naročnik izpolnil zahtevo po pravnem varstvu, kot jo je v vloženem zahtevku za revizijo podal vlagatelj. Poudariti velja tudi, da je naročnikova odločitev o razveljavitvi dela postopka oddaje javnega naročila skladna s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN, še posebej ob upoštevanju dejstva, da so bile (že) s spremembo spornih določil razpisne dokumentacije sanirane kršitve naročnika v postopku oddaje javnega naročila, kot jih je dokazal vlagatelj v postopku revizije.

Spričo vsega navedenega gre vlagateljevo zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo šteti kot nedopustno, saj niso podane procesne predpostavke za nadaljevanje revizijskega postopka. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo je bilo v postopku revizije pred naročnikom v celoti ugodeno, s čimer je odpadel vlagateljev pravni interes za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 17.11.2005

Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor
- Mladinska knjiga Trgovina, d.d., Slovenska 29, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana