018-358/2005 Občina Braslovče

Številka: 018-358/05-32-2850

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu članice Vesne Cukrov kot predsednice senata, ter predsednika dr. Aleksija Mužine in člana Francija Kodele kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za izgradnjo čistilne naprave in zbirnega centra kosovnih odpadkov in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Hidroinženiring d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Braslovče, Braslovče 22, Braslovče (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.11.2005 soglasno

ODLOČILA

O zahtevku za revizijo mora odločiti naročnik.

Obrazložitev

Naročnik je dne 07.10. 2005 sprejel sklep št. 353-06/2005, o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za izgradnjo čistilne naprave in zbirnega centra kosovnih odpadkov. Predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 89/2005, z dne 07.10.2005, pod številko objave Ob. 26813/05.

Vlagatelj je dne 08.11.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji (oz. v PZR "9" Načrt čistilne naprave in zbirni center kosovnih odpadkov 03/05) natančno določil tip prefabricirane čistilne naprave (Euro mec) katere zastopnik je Ekološki inženiring in svetovanje, s čimer je po vlagateljevem mnenju naročnik kršil določilo 5. in 7. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj navaja, da je po pošti in faxu naročniku med drugim postavil vprašanje ali je možno pri čistilni napravi ponuditi drugo tehnologijo čiščenja odpadnih vod. Naročnik na vprašanje ni odgovoril v roku treh dni, zato je vlagatelj dne 04.11.2005 z dopisom in po faxu opozoril naročnika, da odgovora ni prejel. Vlagatelj navaja, da je naročnik po faxu dne 04.11.2005 in po pošti dne 07.11.2005, obvestil, da lahko ponudi drugo tehnologijo. Vlagatelj nadaljuje, da je dne 07.11.2005 po faxu (dopis datiran z dne 07.11.2005) prejel dopis naročnika, v katerem le-ta navaja, da je bil prejšnji odgovor napačen in, da ni možno ponuditi druge tehnologije. Po vlagateljevem mnenju je naročnik s takšnim ravnanjem povzročil očitno diskriminacijo, namerno zavlačevanje z odgovori in dajanje prednosti določenim ponudnikom. Vlagatelj navaja, da je kot ponudnik onemogočen podati ponudbo, zato meni, da je potrebno predmetni postopek oddaje javnega naročila prekiniti.

Naročnik v dopisu, št. 353-06-05/4, z dne 09.11.2005, navaja, da je ugotovil, da je zahtevek za revizijo vložen pravočasno ter, da vsebuje vse sestavine iz 12. člena ZRPJN. Naročnik navaja, da je dne 08.11.2005 vsem udeležencem v postopku poslal obvestilo, da je vložen zahtevek za revizijo in preklical datum določen za oddajo in odpiranje ponudb, z dne 09.11.2005. Naročnik predlaga, da se skladno z določilom 25. člena ZJN-1 podaljša rok za predložitev ponudb in sicer za 30 dni, do 09.12.2005 do 9. ure. Naročnik še navaja, da bi bilo istega dne odpiranje ponudb ob 10. uri.

Državna revizijska komisija poudarja, da mora skladno z določili ZRPJN o zahtevku za revizijo na prvi stopnji odločiti naročnik. Po prejemu zahtevka za revizijo je naročnik zavezan k opravi določenih procesnih dejanj in sicer, mora skladno z določilom 9. člena ZRPJN preveriti ali je zahtevek za revizijo vložila upravičena oseba ter, skladno z določilom 12. člena ZRPJN preveriti, ali je zahtevek za revizijo pravilno sestavljen in opremljen ter vložen pravočasno. Po preverjanju procesnih predpostavk je naročnik, skladno z določilom 16. člena ZRPJN, zavezan sprejeti meritorno odločitev o zahtevku za revizijo, pri čemer mora biti njegova odločitev, glede na določilo 324. oziroma 331. člena Zakona v pravdnem postopku (Uradni list RS, 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05, 90/05), v povezavi z določilom petega odstavka 3. člena ZRPJN, obrazložena. Naročnik mora odločitev o zahtevku za revizijo sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo ter jo v pisni obliki posredovati vlagatelju zahtevka za revizijo.

Določilo prvega odstavka 16. člena ZRPJN med drugim določa, da naročnik po preverjanju procesnih predpostavk, odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zahtevek za revizijo zavrne. V predmetnem revizijskem postopku je naročnik ugotovil, da je zahtevek za revizijo vložen pravočasno ter, da vsebuje vse sestavine iz 12. člena ZRPJN. Izhajajoč iz dopisa naročnika, št. 353-06-05/4, z dne 09.11.2005, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik navedb revizijskega zahtevka, v katerih mu vlagatelj očita kršitev določil ZJN-1, vsebinsko ni obravnaval in se do zahtevka za revizijo ni meritorno opredelil.
Državna revizijska komisija zaključuje, da mora naročnik po preveritvi vseh procesnih predpostavk, skladno z določilom prvega odstavka 16. člena ZRPJN, o vloženem zahtevku za revizijo meritorno odločiti, saj se postopek pred Državno revizijsko komisijo lahko nadaljuje le v primerih, kot jih predvidevata določilo drugega odstavka 16. člena in prvega odstavka 17. člena ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 23.11.2005

Predsednica senata:
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Hidroinženiring d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljana
- Občina Braslovče, Braslovče 22, Braslovče
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana