018-365/2005 Klinični center Ljubljana

Številka: 018-365/05-34-2887

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Franciju Kodela, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Nakup ultrazvočne naprave s sistemom za arhiviranje podatkov", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik SANOLABOR d.d., Leskoškova 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 25.11.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za nakup ultrazvočne naprave s sistemom za arhiviranje podatkov, z dne 23.06.2005. Predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 62/05, z dne 01.07.2005, pod št. objave Ob-18469/05.

Naročnik je z odločitvijo o oddaji naročila, z dne 20.09.2005, odločil, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o., Leskoškova cesta 9D, Ljubljana.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 30.09.2005, skladno z določilom 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1), vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila.

Naročnik je v dodatni obrazložitvi obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 12.10.2005, dodatno obrazložil svojo odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila.

Vlagatelj je, z dne 24.10.2005, vložil zahtevek za revizijo, v katerem očita naročniku (na podlagi ogleda ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o.), da izbrani ponudnik zatrjevanih kvalitet ponujenega aparata (Medison ACCUVIX XQ) ne dokazuje z originalnim prospektom, temveč z lastnim prevodom, da ponujeni ultrazvočni aparat izbranega ponudnika ne omogoča pregledov z osvežitvijo slike na zaslonu s frekvenco 1000 slik na sekundo, ter da je navedeno trditev zlahka preveriti s ponovno prezentacijo ponujenega aparata v prisotnosti naročnika in vlagatelja.
Vlagatelj predlaga ponovno ocenitev kvalitete aparature, ki jo je ponudil izbrani ponudnik, ter posledično, če se njegove trditve izkažejo kot resnične, razveljavitev sklepa o oddaji naročila.
Vlagatelj prijavlja stroške revizijskega postopka.

Naročnik je dne 07.11.2005 sprejel odločitev, s katero je zahtevek vlagatelja za revizijo v celoti zavrnil kot neutemeljen. Naročnik v obrazložitvi odločitve pojasni, da v razpisni dokumentaciji nikjer ni navedena zahteva, da mora ponudnik za dokazovanje zatrjevanih kvalitet ponujenega aparata predložiti prospekt oziroma originalni prospekt proizvajalca, ter da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil prospekt proizvajalca v angleškem jeziku in skladno z zahtevo 9a) OBRAZCA 01 razpisne dokumentacije in strokovnimi zahtevami naročnika podal tudi podroben opis vsebine - predmeta ponudbe in s tem izpolnil zahteve naročnika. Naročnik nadalje pojasni, da je strokovna komisija ponovno preverila navedbe vlagatelja in ugotovila, da ponujeni aparat Medison ACCUVIX XQ izbranega ponudnika zahtevo po dinamičnosti ekranskega prikaza (frame rate) najmanj 1000 slik/sekundo pod 7. točko na strani 19 v celoti izpolnjuje, zaradi česar je navedba vlagatelja neutemeljena. Naročnik poudarja, da ni storil nobene nepravilnosti, ki mu jo očita vlagatelj, zato zavrača možnost ponovitve prezentacije ponujenega aparata izbranega ponudnika v prisotnosti predstavnikov naročnika in vlagatelja.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 14.11.2005, naročnika obvestil, da nadaljuje revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj priglaša nadaljnje stroške postopka.

Naročnik je z dopisom, z dne 17.11.2005, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 18.11.2005, le-tej odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Za presojo navedbe vlagatelja, da izbrani ponudnik MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. zatrjevanih kvalitet ponujenega aparata (Medison ACCUVIX XQ) ne dokazuje z originalnim prospektom, temveč z lastnim prevodom, ter da ponujeni aparat izbranega ponudnika ne omogoča pregledov z osvežitvijo slike na zaslonu s frekvenco 1000 slik na sekundo, je Državna revizijska komisija vpogledala v dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.
Na osnovi vpogleda v razpisno dokumentacijo je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v le-tej:
- v razdelku STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA, in sicer na strani 19 (Zahtevane tehnične karakteristike aparata) opredelil pod točko 7 - dinamičnost ekranskega prikaza (frame rate) najmanj 1000 slik/sekundo,
- na OBRAZCU 01 na strani 23 v naslovu zapisal, da mora ponudnik v ponudbi priložiti vse zahtevane listine za dokazovanje pogojev od 9 - 16, ter pod točko 9 opredelil kot pogoj, "da izpolnjuje v celoti vse strokovne zahteve iz razpisne dokumentacije" in pod podtočko 9a opredelil kot dokaz "podroben opis vsebine - predmeta ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika",
- v DODATKU K NAVODILOM PONUDNIKOV (OBRAZEC 02) na strani 26 pod točko 3 opredelil kot jezik ponudbe: "slovenski, naročnik ne dovoljuje ponudbe v tujem jeziku, prospektni material pa je lahko v angleškem jeziku",
- na strani 29 v naslovu določil, da mora ponudnik za to stranjo priložiti naslednje listine, zahtevane v točkah od 9 - 16 OBRAZCA 01: "9a) podroben opis vsebine - predmeta ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika".
Nadalje je Državna revizijska komisija z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. ugotovila, da je le-ta:
- predložil "Tehnični opis ponujenega UZ aparata" Medison ACCUVIX XQ verzija 1.03 PRESTIGE (v slovenskem jeziku), iz katerega izhaja na 1. strani med drugim opis: "Osnovni podatki - Ekstremno visoko osveževanje slike (1000 FPS),
- predložil prospekt - tehnično specifikacijo "MEDISON Ultrasound System ACCUVIX XQ Technical Specification V 1.03 PRESTIGE" (v angleškem jeziku), iz katere na strani 9 pod točko 6.15 - Frame rate izhaja navedba "Max. Above 1000 fps.".
Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. v konkretnem primeru izpolnil vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije, vezane na zahtevo po dinamičnosti ekranskega prikaza (frame rate) najmanj 1000 slik/sekundo.
Državna revizijska komisija je v nadaljevanju tudi ugotovila, da vlagatelj za svoj očitek, da ponujeni ultrazvočni aparat izbranega ponudnika ne omogoča pregledov z osvežitvijo slike na zaslonu s frekvenco 1000 slik na sekundo, v zahtevku za revizijo ne predloži nobenih dokazov oziroma argumentov, s katerimi bi dokazal svojo trditev. Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo zgolj pavšalno navaja, da je opravil vpogled v javnosti dostopne podatke o tehničnih zmožnostih s strani izbranega ponudnika ponujenega aparata, tako pri proizvajalcu kot pri njegovih zastopnikih. Državna revizijska komisija v zvezi z navedenimi javnosti dostopnimi podatki poudarja, da bi jih vlagatelj vsekakor lahko predložil v zahtevku za revizijo kot dokaze, s katerimi bi dokazoval predmetni očitek. Državna revizijska komisija je skladno s 7. in 212. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05 in 90/05; v nadaljevanju: ZPP), ki se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN, pri presoji vlagateljevih navedb upoštevala pravila o trditvenem in dokaznem bremenu, v skladu s katerim mora vlagatelj navajati dejstva, iz katerih izvirajo domnevne kršitve, ponuditi pa mora tudi dokaze, na podlagi katerih je taka dejstva mogoče ugotoviti. Navedbam, katerih namen je zgolj ugibanje o določenih dejstvih, v skladu s pravilom o trditvenem in dokaznem bremenu v revizijskem postopku ni mogoče slediti.

Ker je izbrani ponudnik MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o. v konkretnem primeru izpolnil vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije, vezane na zahtevo po dinamičnosti ekranskega prikaza (frame rate) najmanj 1000 slik/sekundo, in ker v zahtevku za revizijo vlagatelj ni dokazal oziroma konkretno pojasnil očitka, da ponujeni ultrazvočni aparat izbranega ponudnika ne omogoča pregledov z osvežitvijo slike na zaslonu s frekvenco 1000 slik na sekundo, Državna revizijska komisija ni mogla slediti vlagateljevim navedbam v zahtevku za revizijo ter jih je posledično zavrnila kot neutemeljene.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo predlagal, da naročnik ponovno oceni kvaliteto aparature, ki jo je ponudil izbrani ponudnik ter posledično, če se njegove trditve izkažejo kot resnične, razveljavitev sklepa o oddaji naročila. Državna revizijska komisija ni sledila vlagateljevemu predlogu in je odločila tako kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Glede na to, da je Državna revizijska komisija zavrnila zahtevek za revizijo kot neutemeljen, je posledično, skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN, morala zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 25.11.2005

Franci Kodela, univ. dipl. prav.
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana,
- Odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova 12, Ljubljana,
- MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o., Leskoškova cesta 9D, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.