018-339/2005 MJU, Direktorat za e-upravo in upravne procese

Številka: 018-339/05-32-2716

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu članice Vesne Cukrov kot predsednice senata, ter članice mag. Metke Cerar in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku za izbiro usposobljenih kandidatov za dobavo, konfiguracijo, namestitev in garancijsko vzdrževanje standardne računalniške strojne opreme-osebnih računalnikov in zaslonov, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje ANNI računalniška oprema d.o.o., Motnica 7a, Trzin, ki ga zastopa odvetnica Klavdija Erjavec, Slomškova ul.12a, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.11.2005

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Odločitev o priznanju sposobnosti, št. 43-2/2005/78, z dne 01.09.2005, v delu, ki se nanaša na ponudbo vlagatelja.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 608.012,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 27.05.2005 sprejel sklep št. 43-3/2005/5, o začetku postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku za izbiro usposobljenih kandidatov za dobavo, konfiguracijo, namestitev in garancijsko vzdrževanje standardne računalniške strojne opreme-osebnih računalnikov in zaslonov. Predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 56/2005, z dne 10.06.2005, pod številko objave Ob. 16113/05.

Naročnik je z dokumentom Odločitev o priznanju sposobnosti, št. 43-2/2005/78, z dne 01.09.2005, nekaterim ponudnikom priznal sposobnost za dobavo, konfiguracijo, namestitev in garancijsko vzdrževanje posamezne kategorije/blagovne znamke opreme. V obrazložitvi je naročnik navedel, da je ponudbo vlagatelja izločil kot nepravilno, saj naj le-ta ne bi izpolnjevala pogoja po izkazovanju zadostnega števila referenc od 01.05.2003 dalje, kot je to določeno v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelj je dne 12.09.2005, skladno z določilom 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju ZJN-1), vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti. Vlagatelj navaja, da je izpolnil v 9. točki poglavja 5.11.1.1. Splošni pogoji zahtevano referenco.

Naročnik je dne 19.09.2005 z dopisom št. 43-2/2005/95 vlagatelja pozval naj mu posreduje kopije dokumentov, iz katerih je razvidno, da so bile po pogodbah, na podlagi katerih sta bili izdani potrdili o izpolnjevanju zahtevanih referenc, opravljene dobave osebnih računalnikov in zaslonov v enkratni dobavi (po 100 oziroma 20).

Vlagatelj je dne 30.09.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da naročnikov dopis št. 43-2/2005/95, z dne 19.09.2005, šteje za dodatno obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti. Vlagatelj navaja, da iz obrazložitve odločitve o priznanju sposobnosti izhaja, da vlagatelj ne izkazuje zadostnega števila referenc, iz dopisa naročnika, št. 43-2/2005/95, z dne 19.09.2005, ki ga vlagatelj šteje kot izdano dodatno obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti, pa je razvidno, da naročnik zahteva, da morajo reference ponudnikov izkazovati enkratne dobave osebnih računalnikov in zaslonov, kar pa je glede na prvotne zahteve razpisne dokumentacije dodaten pogoj. Vlagatelj pojasnjuje, da zahteva po enkratni dobavi ni bila opredeljena niti v objavi razpisa niti v razpisni dokumentaciji, niti je ni naročnik opredelil kasneje v pojasnilih, zato vlagatelj meni, da je naročnik prekršil 25. člen ZJN-1 in posegel v načelo enakopravnosti ponudnikov in načelo tranparentnosti. Vlagatelj navaja, da je za izkazovanje reference ponudnika naročnik predvidel poseben obrazec ter, da je pri izpolnjevanju teh obrazcev celoti sledil navodilom razpisne dokumentacije. Vlagatelj navaja, da sicer iz zahtev razpisne dokumentacije iz točke 5.11.1.1. "Splošni pogoji" iz obrazca neposredno ni razviden podatek o dobavi od dne 01.05.2003, kar je naročnik povzročil sam z opredelitvijo vsebine obrazca, za kar pa vlagatelj ne more odgovarjati oziroma trpeti kakršnikoli negativnih posledic. Vlagatelj še pojasnjuje, da bi lahko naročnik v primeru dvoma o ustreznosti referenc le-te lahko preveril pri ponudniku, vendar le v okviru zahtev razpisne dokumentacije. Vlagatelj nadaljuje, da je zahteva po predložitvi referenc, ki izkazujejo enkratno dobavo nova zahteva in je kot takšna nedopustna, ne glede na to v kateri fazi postopka po oddaji bi jo naročnik postavil. Vlagatelj predlaga, da se razveljavi odločitev o priznanju sposobnosti, št. 43-2/2005/78, z dne 01.09.2005, v delu, ki se nanaša na odločitev o ponudbi vlagatelja ter, da se z vidika pravilnosti ponudba vlagatelja ponovno preuči in prizna sposobnost na predmetnem javnem razpisu. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov postopka in sicer plačano takso v višini 200.000,00 SIT, za sestavo zahtevka za revizijo 3000 odvetniških točk po odvetniški tarifi, materialne stroške v višini 2%, povečano za 20% DDV, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Naročnik je dne 11.10.2005 sprejel Odločitev o zahtevku za revizijo št. 43-2/2005/113, s katero je zahtevek za revizijo v celoti zavrnil. Naročnik pritrjuje vlagatelju, da iz razpisne dokumentacije ne izhaja, da gre pri zahtevanih pogodbah za enkratne dobave. Naročnik navaja, da le-tega pri svoji odločitvi ni upošteval in tudi ne bi smel upoštevati, tako da ni prekršil 25. člena ZJN-1 in ni posegel v načelo transparentnosti in enakopravnosti. Naročnik navaja, da je svojo odločitev sprejel na podlagi neizpolnjevanja pogoja točke 9. v poglavju 5.11.1.1. Navodil ponudnikom. Naročnik navaja, da obrazec "referenca ponudnika" v obliki potrdila, izkazuje, da je določen ponudnik dejansko opravil prodajo v času sklenitve pogodbe. Naročnik navaja, da je v 9. točki v poglavju 5.11.1.1. Splošni pogoji zahteval potrdilo o dobavah na podlagi najmanj dveh sklenjenih pogodb od dne 01.05.2003. V obrazcu sicer ni neposredno zahtevana dobava po 01.05.2003, ampak sklenitev pogodbe in prodaja na podlagi sklenjene pogodbe. Naročnik navaja, da pogodbo kot referenco zahteva zaradi vsebine sklenjenega pravnega posla ter, da iz obrazca jasno izhaja, da je potrebno navesti datum sklenitve pogodbe, kot je zahtevan v razpisni dokumentaciji in tudi, da je ponudnik opravil prodajo računalniške strojne opreme. Nadalje naročnik navaja, da je vlagatelj k zahtevi za obrazložitev obvestila, z dne 12.09.2005, podal kopije treh pogodb, od katerih je ena sklenjena za pogarancijsko vzdrževanje, ki ni predmet javnega naročila. Naročnik navaja, da se mu je pojavil dvom o pogodbi, saj ji manjka njena bistvena sestavine, ker predmet in cena nista določeni, zato je dne 19.09.2005 vlagatelja ponovno pozval, naj predloži dobavnice. Naročnik tako zaključuje, da vlagatelj ni podal pravilnih referenc v ponudbi, ki bi izkazovale sklenitev pogodbe pred zahtevanim rokom, zato ni izpolnil pogoja pod točko 9, v točki 5.11.1.1. Navodil ponudnikom. Naročnik še pojasnjuje, da bi v kolikor bi dovolil spremembo podanega datuma na obrazcu reference, ravnal v nasprotju z 54. členom ZJN-1.

Vlagatelj je dne 21.10.2005 vložil zahtevo za nadaljevanje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo, v kateri vztraja pri navedbah zahtevka za revizijo, z dne 30.09.2005, in priglašuje stroške v višini 50 odvetniških točk za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka ter 2% materialnih stroškov, povečano za 20% DDV. Naročnik je z dopisom, z dne 28.10.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom tretje alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom tretjega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je preverila navedbo vlagatelja, da je naročnik ravnal nepravilno, ko je ponudbo vlagatelja izločil kot nepravilno, saj naj le-ta ne bi izpolnjevala pogoja po izkazovanju zadostnega števila referenc od 01.05.2003 dalje, kot je to določeno v 9. točki 5.11.1.1. Splošni pogoji.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik, med drugim, v 9. točki 5.11.1.1. Splošni pogoji zahteval: "reference ponudnika: ponudnik mora s potrdilom o uspešno opravljenih dobavah na področju javnega razpisa (potrjena referenca) izkazati, da je na podlagi najmanj dveh sklenjenih pogodb od dne 01.05.2003 za vsako razpisno področje na katerega se prijavlja in za katerekoli blagovno znamko, v skladu z določili pogodb dobavil opremo, s tem, da mora vsaj ena pogodba vsebovati količino najmanj 100 (sto) kosov opreme, ostale pogodbe pa morajo vsebovati količino najmanj 20 (dvajset) kosov opreme. V potrdilo ponudnik vpiše vse zahtevane podatke, potrdilo pa žigosa in podpiše odgovorna oseba naročnika, ki ponudniku daje referenco." Obravnavano referenco, katere namen je, da ponudnik dokaže izpolnjevanje tehničnega pogoja za priznanje sposobnosti, je potrebno subsumirati pod določilo 42a. člena ZJN-1. Določilo 2. točke drugega odstavka istega 42a. člena ZJN-1 pa med drugim določa, da naročnik lahko zahteva, da ponudniki predložijo seznam najpomembnejših dobav ali storitev v zadnjih treh letih oziroma gradenj v zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe. Državna revizijska komisija ugotavlja, da se obdobje, ki ga je zakonodajalec vnesel v ZJN-1 nanaša na najpomembnejše opravljene dobave/storitve v zadnjih treh letih oziroma izvedbe gradenj v zadnjih petih letih, torej na samo realizacijo dobav (storitev) ali izvedbo gradenj po že sklenjenih pogodbah. Državna revizijska komisija pa opozarja, da so pogoji 42a. člena našteti le primeroma, zato lahko naročnik pogoje 42a. člena ZJN-1v razpisni dokumentaciji konkretizira. Državna revizijska komisija pa izpostavlja, da je potrebno pri presoji pravilnosti ponudb, glede izpolnjevanja pogojev iz 42a. člena ZJN-1, pretehtati skladnost ponudbe z zahtevami razpisne dokumentacije, katere pa v primeru nejasnosti in dvoumnosti ni mogoče presojati v škodo ponudnika.

Izhajajoč iz zahteve razpisne dokumentacije v 9. točki 5.11.1.1. poglavja "Splošni pogoji", Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre iz načina zapisa zahtevane reference razumeti, da se datum 01.05.2003 nanaša na obdobje po katerem je bilo potrebno dobaviti opremo in ne na sam datum sklenitve pogodb o dobavi opreme. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je iz zahteve po obravnavani referenci razbrati, da se datum 01.05.2003 nanaša na obdobje dobave opreme, kajti, če se v prvem stavku ne upošteva besedne zveze, ki pojasnjuje prijavo na javni razpis za posamezno blagovno znamko: "za vsako razpisno področje na katerega se prijavlja in za katerekoli blagovno znamko, v skladu z določili pogodb", se omenjena zahteva glasi: "reference ponudnika: ponudnik mora s potrdilom o uspešno opravljenih dobavah na področju javnega razpisa (potrjena referenca) izkazati, da je na podlagi najmanj dveh sklenjenih pogodb od dne 01.05.2003 dobavil opremoâ??..", iz česar nesporno izhaja ugotovitev, da se zahteva nanaša na dobavo opreme in ne sklenitev pogodb. Državna revizijska komisija pa opozarja, da v kolikor bi naročnik želel poudariti, da se navedeni datum nanaša na datum sklenitve pogodbe, bi moral to zapisati na jasen in nedvoumen način, npr. "na podlagi dveh pogodb, sklenjenih od dne 01.05.2003......".
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik za dokazovanje izpolnjevanja obravnavanih referenc, predvidel potrdilo o uspešno opravljenih dobavah na področju javnega razpisa, katerega podpiše in žigosa tisti naročnik, ki ponudniku daje referenco. Naročnik je obrazec potrdila pripravil tako, da se vanj vpišejo podatki o naročniku, ki daje referenco, pogodbo na podlagi katere je ponudnik izvršil pogodbene obveznosti in datum sklenitve pogodbe. V Odločitvi o zahtevku za revizijo št. 43-2/2005/113, z dne 11.10.2005, naročnik sicer navaja, da iz obrazca nesporno izhaja, da je potrebno navesti datum sklenitve pogodbe, kot je to zahtevano v 9. točki "Splošni pogoji" ter, da je po navedeni pogodbi ponudnik opravil prodajo računalniške strojne opreme iz zahtevanega pogoja, ter, da gre za uspešno opravljene dobave. Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz obrazca potrdila izhaja datum sklenitve pogodbe, na podlagi katere je ponudnik opravil prodajo in dobavo računalniške opreme, vendar glede na predhodno zapisano ugotovitev zavrača argument naročnika, da se datum 01.05.2003 v obravnavani zahtevi nanaša na sklenitev pogodbe in prodajo na podlagi sklenjene pogodbe. Državna revizijska komisija še ugotavlja, da bi bilo za ugotavljanje izpolnjevanja pogoja iz 9. točke "Splošni pogoji" primerneje, da bi naročnik pripravil vsebino obrazca potrdila tako, da bi bilo iz obrazca razvidno kolikšna količina opreme je bila dobavljena po datumu 01.05.2003. Nenazadnje Državna revizijska komisija še poudarja, da je namen obrazec potrdila o uspešno opravljenih dobavah na področju javnega razpisa, v tem, da se v njem dokazuje izpolnjevanje pogoja iz 9. točke "Splošni pogoji", zato je v razmerju do razpisne dokumentacije sekundarni dokument. Državna revizijska komisija tako pritrjuje navedbi vlagatelja, da le-ta zaradi opredelitve vsebine obrazca vlagatelj ne more odgovarjati oziroma trpeti kakršnihkoli negativnih posledic.

Ob pregledu ponudbe vlagatelja, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj k ponudbi priložil dva potrdila iz katerih je razvidno, da je vlagatelj v obdobju po 01.05.2003 dobavil zahtevano količino opreme in sicer; eno potrdilo je s podpisom in žigom, na podlagi pogodbe št. U3-MV-UU3-434, sklenjene dne 23.01.2002, potrdil Inštitut Jožefa štefana v Ljubljani, drugo potrdilo pa je na podlagi pogodbe, št. 123/PO12, sklenjene dne 22.10.2002, potrdila Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Državna revizijska komisija upoštevajoč predhodno zapisano in dejstvo, da potrdili o uspešno opravljenih dobavah na področju javnega razpisa, ki jih je predložil vlagatelj izkazujeta potrebno količino dobavljene opreme, ugotavlja, da ponudba vlagatelja v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje pogoja določenega v 9. točki 5.11.1.1. poglavja "Splošni pogoji", ni nepravilna.

Nadalje Državna revizijska komisija opozarja, da obravnava dokumentov, ki jih naročnik pridobi po sprejemu svoje odločitve o priznanju sposobnosti ponudnikov/oddaji javnega naročila, ne morejo imeti nobenih učinkov za nadaljnji postopek oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik ravnal nepravilno, ko je že po izdaji Odločitve o priznanju sposobnosti, št. 43-2/2005/78, z dne 01.09.2005, od vlagatelja z dopisom št. 43-2/2005/95, z dne 19.09.2005, zahteval, da predloži kopije dokumentov (naročilnice, dobavnice), ki bi izkazovale, da je vlagatelj po, v potrdilu navedenih in v zahtevi za dodatno obrazložitev priloženih pogodbah, opravil dobavo računalniške opreme in zaslonov. Državna revizijska komisija zato, v odločitvi o zahtevku za revizijo, z dne 11.10.2005, zapisane navedbe naročnika, o tem, da je ena izmed pogodb sklenjena z Inštitutom Jožef štefan, sklenjena za pogarancijsko vzdrževanje, ki ni predmet javnega naročila, ter da se je pri naročniku pojavil dvom o pogodbi, saj naj bi ji manjkala njena bistvena sestavina, zaradi predhodno navedenega, označuje kot brezpredmetne.

Nadalje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik z dopisom št. 43-2/2005/95, z dne 19.09.2005 (torej že po sprejemu Odločitve o priznanju sposobnosti, št. 43-2/2005/78, z dne 01.09.2005) vlagatelja pozval, da mu posreduje kopije dokumentov, iz katerih je razvidno, da so bile po pogodbah, na podlagi katerih sta bili izdani potrdili o izpolnjevanju zahtevanih referenc, opravljene dobave osebnih računalnikov in zaslonov v enkratni dobavi. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v tem dopisu postavil naknaden pogoj, ki ga ni določil v razpisni dokumentaciji in sicer zahtevo po opravljeni enkratni dobavi. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo naročniku očital postavitev dodatnega pogoja in s tem kršitev nekaterih določil ZJN-1. Naročnik je v Odločitvi o zahtevku za revizijo št. 43-2/2005/113, z dne 11.10.2005, vlagatelju pritrdil in priznal, da je postavil naknaden pogoj, ki pa ga ni upošteval pri odločitvi o nepriznanju sposobnosti vlagatelju, zato ni kršil očitanih mu določil ZJN-1. Državna revizijska komisija pritrjuje navedbi vlagatelja, da je naročnik po sprejemu Odločitve o priznanju sposobnosti št. 43-2/2005/78, z dne 01.09.2005, z zahtevo po enkratni dobavi, v nasprotju z določili ZJN-1, postavil naknaden pogoj.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi moral naročnik izdati obrazloženo obvestilo, katerega je vlagatelj dne 12.09.2005 zahteval. Naročnik je dne 19.09.2005 vlagatelju poslal dopis št. 43-2/2005/95, v katerem ga je pozval na predložitev kopij dokumentov, na podlagi katerih sta bili izdani potrdili o uspešno opravljenih dobavah na področju javnega razpisa. Državna revizijska komisija opozarja naročnika, da bi moral skladno z določilom 78. člena ZJN-1, v roku 15 dni od prejema zahteve za dodatno obrazložitev, vlagatelju dodatno obrazložitev posredovati. Ker pa je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila vlagatelj dopis naročnika št. 43-2/2005/95, z dne 19.09.2005, štel kot obrazloženo obvestilo in je v roku desetih dni od prejema tega dopisa vložil zahtevek, o katerem je naročnik že odločil, tudi Državna revizijska komisija, kljub ugotovljenemu neskladnemu ravnanju naročnika z določilom 78. člena ZJN-1, dopis št. 43-2/2005/95, z dne 19.09.2005, obravnava kot obrazloženo obvestilo.

Glede na predhodno zapisano, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj za dokazovanje izpolnjevanja pogoja določenega v 9. točki 5.11.1.1. poglavja "Splošni pogoji" priložil izpolnjena obrazca potrdila o uspešno opravljenih dobavah na področju javnega razpisa, zato ponudba vlagatelja v tem delu ni nepravilna. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik ravnal v nasprotju z določilom 76. členom ZJN-1, ko je vlagateljevo ponudbo zaradi neizkazovanja zadostnega števila referenc od dne 01.03.2005 naprej, kot je to določeno v 9. točki 5.11.1.1. poglavja "Splošni pogoji", izločil kot nepravilno.

Državna revizijska komisija je skladno z določili tretje alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN vsled navedenega, razveljavila Odločitev o priznanju sposobnosti, št. 43-2/2005/78, z dne 01.09.2005, v delu, ki se nanaša na ponudbo vlagatelja.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 1. točki izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo priglasil stroške, ki jih je imel v zvezi z revizijo, in sicer stroški plačila takse višini 200.000,00 SIT, strošek 3000 odvetniških točk po odvetniški tarifi za sestavo zahtevka za revizijo, materialne stroške v višini 2%, povečano za 20% DDV, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. V zahtevi za nadaljevanje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo je vlagatelj priglasil še stroške v višini 50 odvetniških točk za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka, 2% materialnih stroškov, vse povečano za 20% DDV. Državna revizijska komisija je skladno z določilom petega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti znesek plačane takse v višini 200.000,00 SIT, stroške sestave revizijskega zahtevka v višini 3000 odvetniških točk, kar ob upoštevanju odvetniške točke 110 SIT znaša 330.000,00 SIT, materialne stroške v višini 2%, ki ob upoštevanju določila tretjega odstavka 13. člena Odvetniške tarife znašajo 40 odvetniških točk in znašajo 4.400,00 SIT, za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo stroške v višini 50 odvetniških točk, kar znaša 5.500,00 SIT in 2% materialnih stroškov, vse povečano za 20% DDV. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 608.012,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Skladno z določilom tretjega odstavka 23. člena ZRPJN, daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Državna revizijska komisija opozarja, da mora naročnik, skladno z določilom 78. člena ZJN-1, o novi odločitvi o priznanju sposobnosti obvestiti vse ponudnike. Ponudniki pa imajo, skladno z določilom 12. člena ZRPJN, zoper odločitev naročnika zagotovljeno pravno varstvo.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 11.11.2005

Predsednica senata:
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetnica Klavdija Erjavec, Slomškova ul.12a, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana