018-323/2005 DARS d.d., Celje

Številka: 018-323/05-33-2625

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, predsednika dr. Aleksija Mužine in članice mag. Metke Cerar kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Saše Rode, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "AC Slivnica-Pesnica; pododsek Zrkovska cesta-Pesnica od km 10+847 do km 17+150; gradnja viadukta Rondo 10-3, 6-10", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki so ga vložili skupni ponudnik CM CELJE d.d, Lava 42, Celje, ki jih zastopa odvetnik Stojan Zdolšek, Miklošičeva 24, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS - Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 28.10.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 15.03.2005 sprejel sklep, št. 2005/00109, o začetku postopka oddaje javnega naročila za AC Slivnica-Pesnica; pododsek Zrkovska cesta-Pesnica od km 10+847 do km 17+150; gradnja viadukta Rondo 10-3, 6-10. Naročnik je javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 26-28/05, z dne 18.03.2005, pod številko objave Ob-7711/05 ter v Uradnem listu Evropskih skupnosti, št. 55/2005, z dne 18.03.2005, pod št. objave 52826-2005. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, št. 402-26/05-RPP-ŽP-109, z dne 03.05.2005, je razvidno, da je naročnik prejel štiri pravočasne ponudbe. Naročnik je dne 19.05.2005 izdal sklep o oddaji javnega naročila, št. 402-26/04-RPP-ŽP/0109, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika J.V. SCT d.d. Ljubljana + Primorje d.d. Ajdovščina + GIZ Gradis Ljubljana.
Ponudnik J.V. Vegrad d.d. Velenje + Ginex International d.o.o. Nova Gorica + GP Mostogradnja AD Beograd + CPK d.d., Koper je po vpogledu v ponudbo ponudnika J.V. SCT d.d. Ljubljana + Primorje d.d. Ajdovščina + GIZ Gradis Ljubljana zoper sklep naročnika o oddaji javnega naročila, št. 402-26/04-RPP-ŽP/0109, vložil zahtevek za revizijo, z dne 13.06.2005, v katerem navaja, da je v ponudbi Primorje d.d. Ajdovščina (partner iz izbrane ponudbe) revizorjevo poročilo o poravnanih obveznostih, v nasprotju z določili razpisne dokumentacije, Navodili za pripravo revizorjevega poročila, Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št. 71/99 in 64/01; v nadaljevanju: Odredba) ter Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/2001; v nadaljevanju: ZRev-1), ker ni bilo podpisano.
Naročnik je s sklepom, št. 402-30/05, z dne 23.06.2005, zahtevek za revizijo ponudnika J.V. Vegrad d.d. Velenje + Ginex International d.o.o. Nova Gorica + GP Mostogradnja AD Beograd + CPK d.d. zavrnil kot neutemeljen. Ponudnik J.V. Vegrad d.d. Velenje + Ginex International d.o.o. Nova Gorica + GP Mostogradnja AD Beograd + CPK d.d. je naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.
Državna revizijska komisija je zahtevku za revizijo ponudnika J.V. Vegrad d.d. Velenje + Ginex International d.o.o. Nova Gorica + GP Mostogradnja AD Beograd + CPK d.d. s sklepom, št 018-202/05-33-1591, z dne 13.07.2005, ugodila in razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v sklepu o oddaji javnega naročila, št. 402-26/04-RPP-ŽP/0109, z dne 19.05.2005, ker je naročnik ravnal nepravilno, ko je ponudbo ponudnika J.V. SCT d.d. Ljubljana + Primorje d.d. Ajdovščina + GIZ Gradis Ljubljana (v delu, ki se nanaša na partnerja Primorje d.d., Ajdovščina) označil kot pravilno.

Naročnik je izdal (nov) sklep o oddaji javnega naročila, št. 402-26/05-RPP-ŽP/109, z dne 08.08.2005 iz katerega izhaja, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika J.V. Vegrad d.d. Velenje + Ginex International d.o.o. Nova Gorica + GP Mostogradnja AD Beograd + CPK d.d. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 09.09.2005 vložil zahtevek za revizijo v katerem predlaga, da naročnik ugotovi, da je ponudba vlagatelja v celoti pravilna ter razveljavi sklep naročnika o oddaji javnega naročila št. 402-26/05-RPP-ŽP/109, z dne 08.08.2005 ter vlagatelju povrne stroške revizijskega postopka.
Vlagatelj navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, saj:
1. izbrani ponudnik ni predložil podpisanega in potrjenega obrazca Poglavja 1 - Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, saj na izjavi, da je ponudnik seznanjen z navodili, ni naveden podpisnik,
2. na izjavah o sprejemanju splošnih razpisnih pogojev, ki so jih predložili partnerji v skupni ponudbi izbranega ponudnika ni navedbe podpisnika (zgolj podpis),
3. je izbrani ponudnik predložil izjavo o seznanitvi s splošnimi pogoji in posebnimi pogoji za gradnjo cest, na kateri niso navedeni podpisniki,
4. ponudba, z dne 03.05.2004, ni podpisana s strani generalne direktorice vodilega partnerja, saj je na ponudbi kot podpisnik naveden K. I., direktor inženiringa, ki pa ponudbe ni podpisal. Na ponudbi je kot priča navedena š. N., ki ponudbe prav tako ni podpisala. Tudi na dodatku "A" k ponudbi podpisnik ni naveden.
5. na predloženem vzorcu pogodbe podpisnik ni naveden,
6. na seznamu ključnih kadrov, predlaganih za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in drugih strokovnih delavcev ponudnika, izjavi o razpoložljivi opremi, izjavi pod 5.1.a., na seznamu opreme in seznamu kadrov, ki ga je predložil vodilni partner Vegrad d.d. ni naveden podpisnik, prav tako podpisnik ni naveden na pogodbi z odgovornim vodjem del.
7. podpisniki niso navedeni tudi na izjavi podizvajalca PHS d.o.o. Maribor in podizvajalca BBR Conex d.o.o. o poravnanih obveznostih. Podpisnik tudi ni naveden na izjavi o poravnanih obveznostih in dogovoru s podizvajalcem Asfaltex d.o.o.. Podpisnik s strani Vegrada d.d. tudi ni naveden na navodilih in pogojih za izdelavo projekta faze PGD - PZI za viadukt rondo.
Vlagatelj prav tako navaja, da na določenih dokumentih partnerja CPK d.d., Koper podpisnik ni naveden. Prav tako na določenih dokumentih partnerja GP Mostogradnja AD, Beograd podpisnik ni naveden. Vlagatelj navaja, da ta partner ni predložil potrdila slovenskega davčnega organa, da ima plačane davke na območju Republike Slovenije in ni predložil mnenja pooblaščenega revizorja. Vlagatelj zaključuje, da določene dokumente partnerja Ginex International d.o.o ni podpisal zakoniti zastopnik, niti ni na njih naveden podpisnik, saj se podpis na pooblastilu za pridobivanju informacij od banke očitno razlikuje od podpisov na ostali dokumentaciji tega ponudnika.
Vlagatelj poudarja, da so sestavni in obvezni del ponudbe tudi podpisi zakonitega zastopnika ponudnika oziroma partnerja v skupni ponudbi, z navedbo imena podpisnika na dokumentih, kot je to zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj poudarja, da zgolj parafiranje dokumentov, pri čemer ni navedeno ime, ne zadosti zahtevi iz razpisne dokumentacije, kjer se izrecno zahteva, da morajo biti dokumenti podpisani. Vlagatelj zaključuje, da mora dokumente podpisati zakoniti zastopnik družbe skladno z določili ZGD, takšna pa je bila tudi zahteva naročnika, ki je na obrazcih navedel "podpis ponudnika". Na dokumentaciji, ki jo je predložil izbrani ponudnik, ni navedeno, kdo je dokumentacijo podpisal, razvidno pa je tudi, da dokumentacije niso podpisali zakoniti zastopniki družb - partnerjev v skupni ponudbi. Tako ponudba z dne 3.5.2005 sploh ni podpisana, saj je kot podpisnik naveden K. I., direktor Inženiringa, ki ni direktor partnerja Vegrad d.d., Velenje. Ponudbe z dne 3.5.2005 tudi ni podpisala priča š. N., ki je na ponudbi navedena. Ponudba je sicer (spodaj) parafirana, brez navedbe imena, vendar slednje v nobenem primeru ne more nadomestiti podpisov zakonitega zastopnika ponudnika in priče na ponudbi. Vlagatelj navaja, da je očitno naročnik podpis priče določil kot obligatoren zaradi pomembnosti ponudbe in da je namen obličnosti zagotoviti resničnosti vsebine, kar pa iz ponudbe, ki jo je predložil izbrani ponudnik, ne izhaja.
Iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika tudi povsem jasno izhaja, da dokumentacije ni podpisal zakoniti zastopnik družbe Ginex International d.o.o.. Direktor družbe L. D. je namreč podpisal pooblastilo za pridobivanje informacij od banke, njegov podpis pa se očitno razlikuje od drugih podpisov na dokumentaciji partnerja Ginex International d.o.o.. Vlagatelj navaja, se pojavlja dvom o resničnosti dokumentov, v kolikor v ponudbi priloženi dokumenti niso podpisani. Vlagatelj navaja, da je oddaja javnih naročil ponudnikom, katerih resničnosti in pravilnosti ponudbe ni potrdila odgovorna oseba ponudnika s svojim podpisom, v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja. Pooblastilo, na podlagi katerega bi bil viden morebitni prenos pooblastil zakonitega zastopnika na druge osebe, pa ni bilo predloženo.
Vlagatelj navaja, da partner GP Mostogradnja AD ni predložil potrdila pristojnega davčnega organa, da je poravnal vse davke, skladno z zahtevo iz tč. 5.1. e Navodil, saj GP Mostogradnja AD ni predložil potrdila pristojnega davčnega organa Republike Slovenije, da je poravnal obveznosti v Republiki Sloveniji. Vlagatelj navaja, da naročnik v navodilih v tč. 5.1. (tekst po zaključku tč. f in pred g), kjer navaja dokazila tujih organov, ki jih je mogoče nadomestiti z lastno pisno izjavo overjeno pred pristojnim organom države sedeža, ni navedel tudi potrdila pristojnega davčnega organa iz tč. 5.1. e. Vlagatelj zaključuje, da so ponudniki s sedežem v tujini dolžni predložiti tudi potrdilo pristojnega davčnega organa Republike Slovenije o poravnanih davčnih obveznostih v Republiki Sloveniji.
Vlagatelj nadalje tudi navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna tudi iz razloga, ker v skupni ponudbi izbranega ponudnika ni predloženo mnenje pooblaščenega revizorja za partnerja GP Mostogradnja AD, saj je po navedbi vlagatelja naročnik kot obvezno določil predložitev mnenja pooblaščenega revizorja. Partner je v skupni ponudbi GP Mostogradnja AD predložil revizijsko poročilo Privredni savetnik -revizija a.d. iz Beograda, ki pa ni pooblaščeni revizor po Zakonu o revidiranju (Ur. l. RS 11/2001, v nadaljevanju: ZRev), niti nima dovoljenja Slovenskega inštituta za revizijo. Ker izbrani ponudnik ni izpolnil zahteve iz razpisne dokumentacije, kot določeno v tč. 5.1.n Navodil, in ni predložil mnenja pooblaščenega revizorja, je njegova ponudba tudi iz tega razloga nepravilna.
Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ni izpolnil vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, zato je njegova ponudba nepravilna, naročnik pa bi jo moral skladno z določilom 1. odst. 76. člena ZJN-1 kot nepravilno zavrniti.
Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov postopka, plačane takse v revizijskem postopku v višini 400.000,00 SIT in odvetniške stroške za sestavo pritožbe v višini 3000 odvetniških točk skupaj s pripadajočim 20% DDV.

Naročnik je s sklepom, št. 402-30/05 2005/109-BD-Obv, z dne 04.10.2005, zahtevek za revizijo zavrnil.
Naročnik v zvezi z navedbami vlagatelja, ki se nanašajo na Poglavje 1, po vsebini pa tudi na nekatere ostale dele ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika, da izbrani ponudnik ni predložil potrjenega in podpisanega Poglavja 1 - Navodila za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila), navaja, da zahteva razpisnih pogojev ni bila definirana na način, kot navaja vlagatelj v zahtevku za revizijo, saj je naročnik v točki 13.1. b. točka 1) zgolj določil, da morajo ponudniki potrditi in podpisati Poglavje 1. Naročnik navaja, da so ponudniki kot sestavni del razpisne dokumentacije prejeli Poglavje 1, ki ima na zadnji strani navedeno "Podpis:", pod tem pa ni pripisano "ime in priimek", zato je izbrani ponudnik, tako kot večina ostalih ponudnikov (vključno z vlagateljem), štel, da je s podpisom Poglavja 1 izpolnil zahtevo iz točke 13.1.b. točka 1 Navodil. Naročnik poudarja, da zahteve iz 13.1.b. točka 1 Navodil ni natančneje definiral (ni natančno navedel kako mora biti zahteva izpolnjena), zato bi bile vlagateljeve navedbe utemeljene le, v kolikor bi naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval potrjeno in podpisano Poglavje 1, kar pa naročnik ni zahteval, saj pod navedbo "Podpis" ni navedel tudi "ime in priimek", zato podpisa brez navedbe imena in priimka podpisnika ni mogoče šteti v škodo ponudniku. Naročnik sicer dopušča možnost, da navedena zahteva dopušča različne razlage, vendar poudarja, da tudi v ponudbi vlagatelja pri nekaterih delih ponudbe nista navedena ime in priimek podpisnika. Naročnik poudarja, da v razpisnih pogojih ni natančneje opredelil zahteve glede podpisa oziroma potrjevanja delov ponudbene dokumentacije, zato je ob upoštevanju načela enakopravnosti ponudnikov naročnik že pri prvotnem ocenjevanju štel, da iz navedenega razloga (podpis brez navedbe imena in priimka) ponudbe ni mogoče šteti kot nepravilne zaradi domnevnega neizpolnjevanja zahteva iz 13.1.b. točke 1 Navodil.
Glede navedbe vlagatelja, da ponudbi ni bilo predloženo pooblastilo o morebitnem prenosu pooblastil zakonitega zastopnika na druge osebe, naročnik navaja, da je bilo v ponudbi predloženo pooblastilo glavne direktorice vodilnega partnerja Vegrad d.d., H. T., s katerim je pooblastila K. I., da v imenu Vegrada d.d. podpiše ponudbo in ponudbeno dokumentacijo za predmetno javno naročilo.
Prav tako naročnik v zvezi z vlagateljevimi navedbami, ki se nanašajo na Poglavje 2, Poglavje 4 in Poglavje 5 navaja, da zavzema enako stališče kot v zvezi s podpisom Poglavja 1.
V zvezi z navedbo vlagatelja, da ponudba izbranega ponudnika, z dne 03.05.2005, ni podpisana s strani zakonite zastopnice izbranega ponudnika (generalne direktorice) naročnik ponovno navaja, da je bilo v ponudbi predloženo ustrezno pooblastilo K. I., ki je obrazec ponudbe tudi podpisal. Naročnik navaja, da je kot priča v ponudbi navedena š. N., ki ponudbe, tako kot to ugotavlja tudi vlagatelj, ni podpisala. Naročnik dodaja, da podpis priče ni bil zahtevan, saj je naročnik zahteval zgolj navedbo priče (na zadnji strani je naročnik namreč navedel "priča" in ne "podpis priče"). Naročnik tako ugotavlja, da je navedba vlagatelja v zvezi z zahtevanim podpisom priče tako neutemeljena.
Tudi z očitano kršitvijo pri Poglavju 7 naročnik navaja, da podpisnik ni naveden, ker razpisni pogoji tega niso zahtevali, pri tem pa naročnik poudarja, da je izbrani ponudnik predložil izpolnjeno, potrjeno in podpisano Poglavje 7 v skladu z zahtevo iz točke 13.1.b, točka 8 Navodil.
Tudi v zvezi z očitano kršitvijo pri Poglavju 10 naročnik navaja, da vlagateljeve navedbe niso utemeljene iz enakih razlogov, saj navedba imena in priimka pri podpisu ni bila zahtevana v razpisni dokumentaciji.
Naročnik tudi pojasnjuje, da v razpisni dokumentaciji ni bilo zahtevano, da ponudniki predložijo pogodbo z odgovornim vodjem del. Naročnik hkrati navaja, da so podpisniki na dogovorih in izjavah podizvajalcev navedeni pri navedbi pogodbenih strank. Naročnik poudarja, da je tako tudi izpolnjena naročnikova zahteva iz točke 5.1.k Navodil.
Naročnik navaja, da je navodila in pogoje za izdelavo projekta faze PGD - PZI ponudnik podpisal, vendar pri podpisu ni navedel imena in priimka, ker razpisni pogoji tega niso zahtevali.
Prav tako naročnik navaja, da je sprejel enako stališče glede podpisov na ponudbeni dokumentaciji tudi v zvezi s predloženo dokumentacijo za partnerja CPK d.d., Koper. Vse izjave, ki jih kot sporne izpostavlja vlagatelj so namreč podpisane, čeprav na izjavah ni naveden ime in priimek podpisnika, kar pa ni bila zahteva iz razpisne dokumentacije. Naročnik v zvezi z delom ponudbe, ki se nanaša na ponudnika CPK d.d., Koper prav tako navaja, da sta na izjavi, da račun ni bil blokiran navedena ime in priimek podpisnika. Reference pa se predložijo kot potrdilo naročnika in jih ponudniki ne podpisujejo, seznam opreme pa je podpisan.
V zvezi s predložitvijo dela ponudbe, ki se nanaša na partnerja Mostogradnja AD, Beograd naročnik navaja, da je v ponudbeni dokumentaciji predložena izjava generalnega direktorja navedenega podjetja, ki pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da so vsi predloženi dokumenti odraz zadnjega dejanskega stanja, pri tem pa je podpis generalnega direktorja razviden iz priloge "Overjeni podpisi pooblaščenih oseb za zastopanje". Vlagateljeva navedba, da podpisnik ni naveden na izjavi, zahtevani pod točko 13.1.a točka 1 je neutemeljena, saj se izjava začne z navedbo "Spodaj podpisaniâ??". Enako je naročnik ugotovil tudi glede ostalih navedb, ki se nanašajo na dokumentacijo partnerja Mostogradnja AD, Beograd.
V zvezi z navedbo, da partner Mostogradnja AD, Beograd ni predložil potrdila slovenskega davčnega organa (zahteva 5.1.e Navodil), temveč le potrdilo davčnega organa Srbije, je naročnik ugotovil, da je ponudnik s predložitvijo potrdila davčnega organa, kjer ima ponudnik sedež izpolnil zahtevo iz točke 5.1.e. Navodil, saj so bili ponudniki s sedežem v tujini dolžni predložiti potrdilo pristojnega davčnega urada, kjer ima ponudnik svoj sedež. Pri tem naročnik poudarja, da je navedeni partner predložil tudi ustrezno izjavo.
Glede navedbe vlagatelja, v zvezi z mnenjem pooblaščenega revizorja predloženega s strani partnerja Mostogradnja AD, Beograd naročnik pojasnjuje, da tuji ponudniki predložijo mnenje pooblaščenih revizorjev, ki izvajajo revidiranje v skladu z zakonodajo veljavno v državi, kjer ima tuji ponudnik sedež. Naročnik navaja, da zahteve iz točke 5.1. n ni mogoče razumeti tako restriktivno, da bi morali ponudniki s sedežem v tuji državi predložiti mnenje pooblaščenega revizorja, ki izpolnjuje pogoje opredeljene v ZRev. Naročnik je tako ocenil, da je pogoj naveden pod točko 5.1. n za partnerja Mostogradnja AD, Beograd s predložitvijo revizijskega poročila "Privredni svetnik - revizija a. d. iz Beograda" izpolnjen.
Glede vlagateljevih navedb, ki se nanašajo na partnerja Ginex International d.o.o., Nova Gorica, naročnik ugotavlja, da navedbe niso utemeljene, saj je sestavni del ponudbene dokumentacije pooblastilo direktorja, ki pooblašča svojega namestnika za podpisovanje predmetne ponudbene dokumentacije. Naročnik ponovno poudarja, da navedba podpisnika z razpisnimi pogoji ni bila zahtevana.
Naročnik je vlagatelja skladno s 17. členom ZRPJN tudi pozval, da mu v roku treh dni po prejemu sklepa, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil, pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Po prejemu obvestila vlagatelja, z dne 10.10.2005, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, je naročnik z dopisom, št. 402-30/05 2005/109/DB-II, z dne 13.10.2005, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ni predložil pravilne ponudbe saj ni predložil potrjenih in podpisanih določenih dokumentov oziroma zapisano drugače, da pri podpisu nista navedeno ime in priimek podpisnika posameznega dokumenta.

Vlagatelj zatrjuje, da je bil sestavni del ponudbe podpis zakonitega zastopnika ponudnika oziroma partnerja z navedbo imena podpisnika na dokumentih, kar naj bi zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji. Po vpogledu v razpisno dokumentacijo je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni nikjer eksplicitno določil, da mora biti pri podpisu zakonitega zastopnika ali pri podpisu pooblaščene osebe navedena tudi "ime in priimek podpisnika". Naročnik je namreč za posamezno izjavo, ki jo je bilo potrebno predložiti v ponudbi zgolj določil, da mora biti "potrjena in podpisana" oziroma "izpolnjena, potrjena in podpisana". Tudi nobeden od obrazcev, ki jih je bilo potrebno predložiti v ponudbi ni vseboval izrecne zahteve po podpisu in navedbi imena in priimka podpisnika, saj je naročnik na vseh obrazcih navedel zgolj "podpis". Glede na določila razpisne dokumentacije tako ni mogoče slediti navedbi vlagatelja, da bi morala biti pri podpisu zakonitega zastopnika ali pri podpisu pooblaščene osebe navedena tudi ime in priimek podpisnika, saj tega razpisna dokumentacija ni zahtevala. Pri tem velja še posebej poudariti, da tudi vlagatelj na svojih dokumenti predloženih v njegovi ponudbi pri podpisu (na več mestih) ni navedel ime in priimek podpisnika.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zgolj zahteval, da ponudniki (zgolj) potrdijo in podpišejo (zakoniti zastopnik ali pooblaščena osebe) dokumente, ki jih je bilo potrebno predložiti v ponudbi, ter da pri podpisu ni bilo potrebno navesti "imena in priimka" podpisnika. Tako je v nadaljevanju Državna revizijska komisija pregledala vse dokumente, ki jih vlagatelj v revizijskem zahtevku navaja kot sporne, ter ugotavljala ali so dokumenti potrjeni (žigosani) in podpisani s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe in so tako izpolnjene zahteve naročnika (v zvezi z potrjevanjem in podpisovanjem dokumentov) iz razpisne dokumentacije.
V zvezi z navedbo vlagatelja, da bi morali dokumente podpisati zakoniti zastopniki vodilnega partnerja oziroma ostalih partnerjev v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/1993 s spremembami, v nadaljevanju: ZGD), Državna revizijska komisija ugotavlja, da ZGD v 32. členu določa, da družbo zastopajo osebe, ki so določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi na podlagi zakona (zakoniti zastopniki). Vendar velja na tem mestu opozoriti, da zakoniti zastopnik lahko na podlagi 74. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01, v nadaljevanju: OZ), prenese upravičenost za zastopanje (s pravnim poslom) na tretjo osebo. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da lahko ponudbo in ponudbeno dokumentacijo za vodilnega partnerja oziroma partnerja v skupini podpiše tako zakoniti zastopnik, kot tudi pooblaščena oseba, ki svojo upravičenost za zastopanje izkaže s pooblastilom.

Državna revizijska komisija je tako vpogledala v vse sporne dokumente in najprej ugotovila, da je v ponudbi predloženo pooblastilo glavne direktorice ponudnika Vegrad, d.d. Velenje, ki je za podpis ponudbe in ponudbene dokumentacije pooblastila direktorja inženiringa K. I.. Državna revizijska komisija je prav tako ugotovila, da je vso dokumentacijo za partnerja CPK d.d., Koper podpisal direktor družbe I.U.. V ponudbi je prav tako predloženo pooblastilo generalnega direktorja Glinex International d.o.o., Nova Gorica, ki je za podpis ponudbene dokumentacije pooblastil svojega namestnika š. D.. Prav tako je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vso ponudbeno Dokumentacijo za partnerja Mostogradnje AD, Beograd podpisoval njegov generalni direktor K. B..

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija ugotovila, da je s strani generalne direktorice pooblaščena oseba izbranega ponudnika oziroma Vegrada d.d., Velenje na vsaki strani ob žigu izbranega ponudnika podpisala Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe in da je tako izpolnjena zahteva iz točke 13.1. b točke 1 Navodil.

Pooblaščena oseba izbranega ponudnika oziroma Vegrada d.d., Velenje je prav tako podpisala in žigosala izjavo o poznavanju in sprejemanju splošnih pogojev pogodbe FIDIC 1999 za gradnje in je tako izpolnil zahtevo iz točke 13. 1. b točka 2 Navodil. V zvezi z navedbo vlagatelja, da v ponudbi predložene izjave o poznavanju in sprejemanju splošnih pogojev pogodbe FIDIC 1999 za gradnje prav tako niso podpisane in potrjene s starani partnerjev, je Državna revizijska komisija ugotovila, da so v ponudbi preložene izjave o poznavanju in sprejemanju splošnih pogojev pogodbe FIDIC 1999 za gradnje s strani partnerjev podpisane in žigosane. Tako je omenjeno izjavo za partnerja CPK d.d., Koper podpisal direktor podjetja I. U., prav tako je omenjeno izjavo za partnerja Mostogradnje AD, Beograd podpisal generalni direktor podjetja B. K. ter izjavo za partnerja Glinex International d.o.o., Nova Gorica prav tako pooblaščena oseba, D. š.. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik tako izpolnil zahteve pod točko 13. 1. b. točka 2 Navodil.

Vlagatelj prav tako navaja, da izbrani ponudnik ni predložil podpisane izjave o seznanitvi z vsebino 4 poglavja. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik predložil žigosano in s strani pooblaščene osebe (K. I.) podpisano izjavo, z dne 25.04.2005, o seznanitvi s splošnimi in posebnimi tehničnimi pogoji in TSC Poglavja 4 ter da so le - ti upoštevani pri pripravi ponudbe. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik izpolnil zahtevo iz točke 13,1.b. točke 4 Navodil.

Tudi v zvezi z navedbo vlagatelja, ki se nanaša na poglavje 5, ki naj ne bi bilo podpisano, je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vse obrazce iz poglavja 5 (ponudbo, dodatek k ponudbi, vzorec garancije za resnost ponudbe ter vse priloge C, C1, D, D1, E in F) podpisala za to pooblaščena oseba, I. K. in je tako izpolnjena zahteva iz točke 13.1.b. točke 5 Navodil.

Tudi v zvezi z navedbo vlagatelja, da izbrani ponudnik ni podpisal poglavja 7 - Obrazec pogodbe in poglavja 10 - Sposobnost, Državna revizijska komisija ugotavlja, da so vse strani obrazca žigosane in podpisane s strani pooblaščene osebe, K. I. in je tako izpolnjena zahteva iz točke 13.1.b. točke 8 Navodil oziroma iz točke 13.1.b. točke 11 Navodil. Na tem mestu Državna revizijska komisija ugotavlja, da so v ponudbi s strani Vegrada d.d., Velenje predloženi žigosani in s strani pooblaščene osebe, K. I. podpisani naslednji dokumenti: poimenski seznam strokovnega kadra v skladu s točko 5.1.j poglavja 10, izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti opreme za izvedbo del v skladu s 5.3.c poglavja 10, , izjava pod 5.1a in seznam opreme (dokument pod točko 5.1 i) in seznam kadrov (dokument pod točko 5.1 j). V ponudbi je prav tako predložena pogodba z odgovornim vodjem del, ki je žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe, K. I.. Upoštevajoč zapisano, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik izpolnil vse zahteve navedene v poglavju 10.

V zvezi z navedbo vlagatelja, da podpisniki niso navedeni pri izjavi o poravnanih obveznostih podizvajalca PHS d.o.o., Maribor, podizvajalca BBR Conex d.d. in Asfaltex d.o.o., , Ljubljana, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je omenjeno izjavo za PHS d.o.o., Maribor podpisal direktor družbe Z. A. L., za podizvajalca BBR Conex d.d. direktor Ž. B. in za Asfaltex d.o.o., , Ljubljana direktor M. Ž.. Prav tako je direktor Asfaltex-a d.o.o., Ljubljana M. Ž podpisal dogovor s podizvajalcem. Iz navedenega sledi, da je navedba vlagatelja, ki se nanaša na "nepodpisane" dokumente s strani podizvajalcev neutemeljena.

Tudi v zvezi z navedbo vlagatelja, da izbrani ponudnik ni naveden na navodilih in pogojih za izdelavo projekta faze PGD - PZI, je Državna revizijska komisija ugotovila, da so ta navodila in pogoji žigosani na vsaki strani in tudi na vsaki strani podpisani s strani pooblaščene osebe, K. I..

V zvezi z delom ponudbe, ki se nanaša na partnerja CPK d.d., Koper, kjer vlagatelj prav tako navaja, da naj bi bili v tem delu predloženi dokumenti na katerih podpisnik ni naveden, Državna revizijska komisija ugotavlja, da so vsi sporni dokumenti (izjava o izpolnjevanju minimalnih zahtev iz kolektivne pogodbe, izjava o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev, izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne opreme za izvedbo del pod točko 5.3 c, izjava, da ponudnik ni imel blokiranih transakcijskih računov in neporavnanih obveznosti pod točko 5.1 g, obrazec za potrditev referenc pod točko 5.1 h in obrazec s seznamom opreme pod točko 5.1 i) žigosani in podpisani s strani direktorja družbe I.U..
Prav tako vlagatelj navaja, da podpisnik ni naveden na določenih dokumentih partnerja Mostogradnja AD, Beograd. Državna revizijska komisija je tako vpogledala tudi v te sporne dokumente (izjavo, da so dokumenti odraz dejanskega stanja, pooblastilo za podpis ponudbene dokumentacije, izjava o seznanitvi s predpisi s področja nizkih gradenj, izjava pod točko 5.1 a, izjava o nekaznovanju pod točko 5.1 c, izjava, da ponudnik nima blokiranega računa pod točko 5.1 g, reference, izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne opreme za izvedbo del pod točko 5.3 c, seznam ključnih kadrov pod točko 5.1. j, izjava, da bo partner nastopal brez podizvajalcev pod točko 5.1 k in pooblastili za pridobivanje informacij od bank pod točko 5.1 m) in ugotovila, so vsi dokumenti žigosani in da je vse dokumente podpisal generalni direktor partnerja Mostogradnja AD, Beograd, K. B..
V zvezi z delom ponudbe, ki se nanaša na partnerja Glinex International d.o.o., Nova Gorica, kjer vlagatelj prav tako navaja, da naj bi bili v tem delu predloženi dokumenti na katerih podpisnik ni naveden, Državna revizijska komisija ugotavlja, da so vsi sporni dokumenti (izjava pod točko 5.1 a, izjava, da ni blokiran račun pod točko 5.1 g, seznam referenc pod točko 5.1. h, seznam opreme pod točko 5.1 i, izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne opreme za izvedbo del pod točko 5.3 c, , seznam ključnih kadrov pod točko 5.1. j, izjava, da bo partner nastopal brez podizvajalcev pod točko 5.1 k, izjava, da sprejema pogoje razpisa, izjava o izpolnjevanju minimalnih zahtev iz kolektivne pogodbe in izjava o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev) žigosani in tudi podpisani s strani pooblaščene osebe, š. D..
Velja zaključiti, da so navedbe vlagatelja, ki se nanašajo na nekatere dokumente, ki so jih predložili partnerji v skupni ponudbi tako neutemeljene.

V zvezi z navedbo vlagatelja, da ponudbe izbranega ponudnika ni podpisala priča, Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz razpisne dokumentacije izhaja, da je bilo v obrazcu ponudbe potrebno navesti pričo, pri tem pa ni mogoče ugotoviti, da bi naročnik zahteval, da obrazec ponudbe priča tudi podpiše. V navodilih je naročnik v točki 13.1 b točki 5, v zvezi z izpolnitvijo poglavja 5, v katerem se nahaja tudi vzorec ponudbe (kjer je bilo potrebno navesti pričo), namreč določil: "Izpolnjeno in podpisano Poglavje 5 (Obrazec Ponudbe, Dodatek"A" k Ponudbi, Vzorec garancije za resnost Ponudbe, priloge C, C1, D, D, E in F).". Tudi v obrazcu Ponudbe predloženem v Poglavju 5 naročnik ni navedel "podpis priče", temveč samo "priča" iz česar izhaja, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni določil, da mora obrazec ponudbe priča podpisati. Vsekakor pa gre na tem mestu tudi opozoriti, da tudi v primeru, ko bi bila razpisna dokumentacija v tem delu nejasna, to ne bi moglo iti na škodo ponudnikom. Pri tem gre še posebej opozoriti, da vlagatelj na mestu, kjer je bilo potrebno navesti pričo le - te niti ni navedel, niti se priča na tem mestu ni podpisala. Državna revizijska komisija po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika (poglavje 5) tako ugotavlja, da je na predvideno mesto za navedbo priče izbrani ponudnik napisal ime priče in tako izpolnil zahtevo iz razpisne dokumentacije, česar pa sam vlagatelj ni izpolnil.

Vlagatelj prav tako navaja, da v ponudbi za partnerja Mostogradnja AD, Beograd ni predloženo potrdilo Davčnega organa Republike Slovenije, da ima partner v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati in tako ni izpolnjen pogoj iz točke 5.1. (e) Navodil.
Naročnik je v zvezi s potrdilom pristojnega davčnega organa v razpisni dokumentaciji (Navodilih) v točki 5.1 (e) določil: "Potrdilo pristojnega davčnega organa, da je Ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima Ponudnik svoj sedež ali da je Ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.". Naročnik je prav tako na isti način opredelil zahtevo po predložitvi potrdila pristojnega davčnega organa v razpisni dokumentaciji v Poglavju 10 - Sposobnost, v točki 5.1 e. Iz zapisnega torej izhaja, da je naročnik sporno zahtevo določil alternativno, kar pomeni, da je naročnik dopustil (oziroma določil), da lahko ponudniki s sedežem v tujini predložijo potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih v skladu s predpisi države v kateri imajo sedež ali da ponudniki s sedežem v tujini preložijo potrdilo, da imajo v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih morajo poravnati. Velja zaključiti, da ponudnik (s sedežem v tujini) izpolni zahtevo iz razpisne dokumentacije, če je predloži eno od zahtevanih potrdil pristojnega davčnega urada. Glede na navedeno ni mogoče slediti navedbi vlagatelja, da bi moral partner Mostogradnja AD, Beograd predložiti tudi potrdilo Davčnega organa Republike Slovenije o poravnanih dajatvah, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je partner Mostogradnja AD, Beograd, v ponudbi predložil potrdilo o poravnanih obveznostih, št. 437-/583, ki ga je izdala Davčna uprava Republike Srbije in je tako izpolnjena zahteva iz točke 5.1 (e).

Glede vlagateljevih navedb, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna tudi zato, ker naj ponudbeni partner Mostogradnja AD, Beograd ne bi predložil ustreznega revizorskega poročila, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v 5. točki navodil določil, katere pogoje morajo izpolnjevati ponudniki, da bi bili upravičeni do sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila. Naročnik v točki 5.1(n) navodil določil, da morajo ponudniki predložiti mnenje pooblaščenega revizorja; mnenje mora izkazovati pravočasno poravnavanje obveznosti ponudnika do vseh dobaviteljev blaga, proizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila. Vlagatelj interpretira to določbo razpisne dokumentacije z vidika določb ZRev in pogojev, ki jih le-ta določa za pooblaščenega revizorja, vendar Državna revizijska komisija ugotavlja, da za takšno interpretacijo navedene zahteve ni najti podlage v ZJN-1 ali razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija namreč nikjer izrecno ne določa, da morajo ponudniki, ki imajo sedež v tujini, predložiti mnenje pooblaščenega revizorja "v skladu z ZRev" oziroma da morajo predložiti mnenje revizorja, ki opravlja revidiranje računovodskih izkazov v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Do takšne interpretacije naročnikove zahteve iz točke 5.1(n) navodil tudi ni mogoče priti ob upoštevanju določil ZJN-1 in Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Uradni list RS, št. 71/1999 in 64/2001; v nadaljevanju: odredba). ZJN-1 v 42.b členu določa, da mora naročnik v primeru, če ima ponudnik sedež v tuji državi, preveriti, ali je listino, s katero ponudnik dokazuje zahtevano dejstvo, izdal pristojni organ. Iz določbe 42.b člena ZJN-1 je torej razvidno, da tuji ponudniki praviloma pridobijo zahtevana dokazila od pristojnih organov oz. oseb v državi, v kateri imajo svoj sedež oz. po pravu katere so ustanovljeni. Ob tem velja opozoriti, da 44. člen ZJN-1 tujim ponudnikom omogoča, da v primeru, če v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. oz. po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo ustreznih potrdil, izpisov ali drugih listin, take listine nadomestijo z lastno overjeno pisno izjavo. Od tujih ponudnikov bi bilo zato dopustno zahtevati predložitev listin, ki jih izdajajo pristojni organi oz. osebe v skladu s predpisi Republike Slovenije, le v primeru, če bi tako izrecno določali predpisi javnega naročanja ali razpisna dokumentacija, pri čemer bi bilo treba takšno morebitno naročnikovo zahtevo presojati z vidika načela prepovedi diskriminacije. Zahtevo, da morajo naročniki v postopkih oddaje javnih naročil izločiti vse izvajalce, ki ne izkažejo pravočasnega poravnavanja svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov s predložitvijo poročila pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik poravnane vse svoje zapadle obveznosti, sicer vsebuje 6. člen odredbe, ki pa ne zahteva, da bi bili tuji ponudniki dolžni predložiti poročilo revizorja v skladu z ZRev.

Ker razpisna dokumentacija ni izrecno zahtevala predložitve mnenja pooblaščenega revizorja v skladu z ZRev in ker za takšno interpretacijo naročnikove zahteve iz točke 5.1(n) navodil ni podlage v predpisih o javnem naročanju, ni mogoče slediti vlagateljevi navedbi, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, ker je ponudbeni partner Mostogradnja AD, Beograd predložil revizorsko poročilo o ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi revizijske hiše (Akcionarsko društvo) Privredni savetnik - revizija, Beograd. Iz navedenega poročila revizorja je razvidno, da potrjuje pravočasno poravnavanje ponudbenega partnerja do vseh dobaviteljev blaga, proizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma revizorjevega poročila, pri čemer je poročilo datirano na dan 25.04.2005. Tako ni mogoče ugotoviti, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje zahteve iz točke 5.1(n) navodil. Ob tem velja pripomniti, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da revizijska hiša Privredni savetnik - revizija, Beograd ne bi bila pooblaščena za izvajanje revidiranja računovodskih izkazov v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudbeni partner Mostogradnja AD, Beograd svoj sedež oz. po pravu katere je bil ustanovljen.

Državna revizijska komisija zaključuje, da je zahtevek za revizijo neutemeljen, saj je naročnik ravnal v skladu z ZJN-1, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot pravilno, saj Državna revizijska komisija ni ugotovila v zahtevku za revizijo očitanih nepravilnosti ponudbe izbranega ponudnika.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z vloženim zahtevkom za revizijo (plačane takse v revizijskem postopku in odvetniške stroške za sestavo pritožbe v višini 3000 odvetniških točk skupaj s pripadajočim 20% DDV). Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 28.10.2005

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- DARS - Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
- Vegrad d.d, Stari trg 35, Velenje
- Ginex International d.o.o., Rejčeva ulica 3, Nova Gorica
- GP Mostogradnja AD, VljakoviÄ"eva 19A, Beograd
- CPK d.d., Ulica 15. maja, Koper
- Odvetnik Stojan Zdolšek, Miklošičeva 24, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana