018-328/2005 DARS d.d., Celje - popravni sklep

Številka: 018-328/05-34-2674 P O P R A V N I

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 328. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002 in 2/2004; v nadaljevanju ZPP), v povezavi s petim odstavkom 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN), po predsedniku senata Franciju Kodeli, članu Državne revizijske komisije, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v zadevi javnega razpisa za izgradnjo predorov Barnica in Tabor na odseku Razdrto - Vipava; Rebernice, dne 08.11.2005

ODLOČILA

V 5. točki izreka in v obrazložitvi sklepa Državne revizijske komisije, št. 018-328/05-34-2645, z dne 07.11.2005, se zapis zneska 398.000.000,00 SIT popravi tako, da se pravilno glasi: 398.000,00 SIT. V obrazložitvi sklepa se zapis zneska 4.600.000,00 SIT popravi tako, da se pravilno glasi: 4.600.000.000,00 SIT.

Obrazložitev

Državna revizijska komisija je dne 07.11.2005 sprejela sklep št. 018-328/05-34-2645.
Ker je bil v njem, in sicer tako v 5. točki izreka sklepa kot tudi v obrazložitvi napačno naveden znesek stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, in ker le-ta znaša 398.000,00 in ne 398.000.000,00 SIT in ker je bila v njem (na 14. strani predmetnega sklepa) nepravilno navedena tudi višina ocenjene vrednosti predmetnega javnega naročila, ki znaša 4.600.000.000,00 (brez DDV) in ne 4.600.000,00 SIT (brez DDV), je Državna revizijska komisija ustrezno popravila sklep.

Iz določil 328. člena ZPP, ki se v revizijskem postopku uporablja na temelju petega odstavka 3. člena ZRPJN, izhaja, da lahko predsednik senata kadar koli popravi napake v imenih in številkah ter druge očitne pisne in računske pomote, pomanjkljivosti glede oblike in neskladnosti prepisa sodbe z izvirnikom. O popravi se izda poseben sklep, ki se zapiše na koncu izvirnika, strankam pa se vroči prepis sklepa.

Na temelju opredeljenih določil ZPP in z namenom odprave ugotovljene pomanjkljivosti sklepa Državne revizijske komisije, št. 018-328/05-34-2645, z dne 07.11.2005, izdaja Državna revizijska komisija predmetni popravni sklep.

S tem je sklep utemeljen.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 08.11.2005

Predsednik senata:
Franci Kodela, univ.dipl.prav.
Član Državne revizijske komisijeVročiti:

- DARS, d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. Divizije, Celje
- Odvetniška družba Colja, Rojs & partnerji o.p., d.n.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana
- SCT d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana
- Primorje d.d.,Vipavska cesta 3, Ajdovščina
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije,
Beethovnova 11, Ljubljana