018-337/2005 Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste

Številka: 018-337/05-2669

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednika dr. Aleksija Mužina kot predsednika senata ter članov Francija Kodela in mag. Metke Cerar kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za sanacijo mostu čez Dobličico v Črnomlju (NMO 139) na cesti R1-218/1213 in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje SCT d.d. Ljubljana, Slovenska 56, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 07.11.2005 soglasno

ODLOČILA

Vlagateljev primarni zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen

Vlagateljev podrejeni zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 04.08.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za sanacijo mostu čez Dobličico v Črnomlju (NMO 139) na cesti R1-218/1213. Javni razpis je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 76/2005, z dne 12.08.2005, pod številko objave Ob-22165/05. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 07.09.2005, je razvidno, da je naročnik prejel tri pravočasne ponudbe.

Dne 15.09.2005 je naročnik izdal odločitev o oddaji javnega naročila št.: 347-07-66/2003, s katero je ponudnike obvestil, da je izvedbo predmetnega javnega naročila oddal ponudniku MAP TRADE d.o.o., špindlerjeva 2c, Slovenska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z dopisom, z dne 22.09.2005, ki ga je naročnik prejel dne 27.09.2005, zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila ter hkrati zaprosil za vpogled v tiste dele ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika, ki niso označeni kot zaupni in ki jih v skladu z veljavno zakonodajo ni potrebno opredeliti kot zaupne. Naročnik je dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila izdal dne 29.09.2005 ter navedel, da je vpogled v ponudbo izbranega ponudnika možen dne 03.10.2005; vpogled v ponudbo izbranega ponudnika je bil tega dne tudi izveden.

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo, z dne 07.10.2005, ki ga je naročnik prejel dne 10.10.2005, v katerem navaja, da je bila po njegovem prepričanju pri izbiri najugodnejšega ponudnika napravljena vsebinska napaka, ker naročnik ob preverjanju referenc in ostalih prilog ni ugotovil, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje vseh zahtevanih pogojev in da ni dokazal svoje sposobnosti za izvedbo razpisanih del, zaradi česar bi moral ponudbo izbranega ponudnika zavrniti v skladu s prvim odstavkom 76. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1). V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj navaja, da je naročnik v točki 2.5.1. navodil ponudnikom zahteval, da je ponudnik v obdobju zadnjih treh let pred objavo tega javnega naročila izvedel najmanj en istovrsten posel kot je predmet naročila, v vrednosti vsaj 60 % ocenjene vrednosti (skupaj z DDV) tega naročila. Iz obrazca potrdilo o referenčnem delu pa je nedvoumno jasno, da je naročnik zahteval, da je ponudnik v referenčnem delu nastopal kot izvajalec. Ob vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, ki je bil opravljen dne 03.10.2005, je bilo ugotovljeno, da je izbrani ponudnik priložil potrdilo o referenčnem delu, ki ga je izvajala družba NGR d.d., izbrani ponudnik pa je na tem potrdilu naveden kot podizvajalec, ki naj bi opravil dela v vrednosti cca 35 % pogodbene cene. Tako potrdilo je sicer potrdil naročnik del družba DARS, vendar pa je za isti objekt priloženo tudi potrdilo o referenčnem delu, ki ga je potrdila družba CPM d.d. iz Maribora, za katero pa doslej še ni bilo uradno objavljeno, da bi bila pravni naslednik družbe NGR d.d.. Po prepričanju vlagatelja je obstoj dveh različnih potrdil, ki za isto delo prihajata iz dveh različnih naslovov, dokaz, da je tudi izbrani ponudnik sam dvomil v svoje reference in jim je na tak način želel dati večjo težo. Nobenega dvoma ni, da je izbrani ponudnik usposobljen za izvajanje posameznih faz sanacijskih del. Sodelovanje v vlogi podizvajalca pri projektu dovolj velike vrednosti, da 35 % delež prinaša zadostno vrednost za zadostitev zahtevanega kriterija, seveda še zdaleč ni tudi dokaz o usposobljenosti za izvedbo obsežnih sanacijskih del, bistvo preverjanja referenčnih del pa je ravno v dokazovanju usposobljenosti. Vlagatelj meni, da izbrani ponudnik, ki kot referenco navaja projekt, pri katerem je sodeloval kot podizvajalec, ni ustrezno dokazal svoje primernosti za izvajanje teh del.
Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da je pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika tudi ugotovil, da je izbrani ponudnik svoji ponudbi priložil izjavo o zagotavljanju notranje kontrole kvalitete, ki jo je sam potrdil tako v rubriki Ponudnik kot tudi v rubriki Izvajalec notranje kontrole. Po njegovem prepričanju lahko notranjo kontrolo kvalitete izvaja le za to usposobljena in pooblaščena ustanova, oziroma za to vrsto preiskav primerno opremljen laboratorij, ki sicer lahko deluje v okviru družbe, ki sanacijska dela izvaja, mora pa biti ustrezno certificiran in imeti licenco za opravljanje takih del. V ponudbi izbranega ponudnika ni zasledil dokumentov, ki bi izkazovali, da je izbrani ponudnik nosilec certifikata za izvajanje notranje kontrole kakovosti, zato meni, da bi naročnik moral ugotoviti, da priložena izjava o zagotavljanju notranje kontrole kvalitete ne ustreza razpisnim pogojem in bi tudi zaradi tega moral ponudbo izbranega ponudnika zavrniti kot nepravilno.
Vlagatelj predlaga, da se odločitev o oddaji javnega naročila spremeni tako, da se predmetno javno naročilo odda njemu, ki je oddal naslednjo najugodnejšo ponudbo, podrejeno pa predlaga, da se odločitev o oddaji javnega naročila razveljavi in da se postopek javnega razpisa v celoti ponovi.

Naročnik je dne 18.10.2005 izdal sklep, št.: 347-07-66/2003, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik v obrazložitvi navaja, da je v navodilih ponudnikom, v točki 2.5.1. kot pogoj zahteval, da je ponudnik v obdobju zadnjih treh let pred objavo razpisa izvedel najmanj en istovrsten posel kot je predmet naročila, v vrednosti vsaj 60 % ocenjene vrednosti (skupaj z DDV) tega naročila. Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi kot referenčno delo predložil sodelovanje pri izvedbi posla sanacija viadukta Slatina VA093 na AC odseku 038 Slovenske Konjice - Dramlje. Pri tem poslu je sodeloval kot podizvajalec, kar je razvidno tudi iz priloženega dodatnega potrdila. Vrednost celotnega posla je znašala 640.000.000 SIT, iz naslova in opisa del pa je razvidno, da gre za istovrsten posel kot je predmet tega naročila. Vrednost del, ki jih je pri referenčnem delu izvedel izbrani ponudnik, je bila cca 35 % vrednosti celotnega posla, kar znaša 224.000.000 SIT, iz opisa teh del pa je razvidno, da gre nedvomno za istovrsten posel kot je predmet tega naročila. Izbrani ponudnik torej nesporno izpolnjuje naročnikov pogoj glede vrednosti in istovrstnosti referenčnega posla, zato navedbe vlagatelja, da izbrani ponudnik ni priložil ustreznih referenc in ni dokazal svoje usposobljenosti za izvedbo razpisanih del, ne držijo. V naročnikovi razpisni dokumentaciji ni nikjer postavljena omejitev, da se upoštevajo samo tista referenčna dela, kjer ponudnik nastopa kot glavni izvajalec. Iz predloge "potrdilo o referenčnem delu", ki je sestavni del razpisne dokumentacije, je jasno razvidno, kaj za naročnika pomeni izvajalec referenčnega dela. Vlagateljeva interpretacija, da to ne more biti podizvajalec, zato ne drži.
Naročnik nadaljuje, da je pri preverjanju podatkov, navedenih v "izjavi o zagotavljanju notranje kontrole kvalitete", ki jo je v svoji ponudbi predložil izbrani ponudnik, ugotovil, da ima izbrani ponudnik zaposlenega delavca, ki je odgovoren za zagotavljanje notranje kontrole kvalitete skladno z veljavnim internim pravilnikom in standardom ISO 9001-2000, ki določa pooblastila in naloge pooblaščenega izvajalca notranje kontrole kvalitete. Prav tako ima izbrani ponudnik sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju z usposobljenim in pooblaščenim inštitutom (IRMA d.o.o., Ljubljana) za izvajanje notranje kontrole kvalitete (pogodba o poslovnem sodelovanju št. 03/ER-05, z dne 5.1.2005). Glede na to so po ugotovitvi naročnika podatki, navedeni v izjavi o zagotavljanju notranje kontrole kvalitete, pravilni in ustrezajo razpisnim pogojem.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 24.10.2005, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 27.10.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z delom dokumentacije v odločanje Državni revizijski komisiji, z dopisom, z dne 02.11.2005, pa je dostavil še manjkajočo dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Državna revizijska komisija je v revizijskem postopku najprej presojala vlagateljev primarni revizijski zahtevek, v katerem vlagatelj predlaga spremembo odločitve o oddaji javnega naročila in sicer navedbo, da izbrani ponudnik s "potrdilom o referenčnem delu", zahtevanem v točki 2.5.1. navodil ponudnikom, ki kot referenco navaja projekt, pri katerem je sodeloval kot podizvajalec, ni ustrezno dokazal svoje primernosti za izvajanje razpisanih del ter ni izkazal usposobljenosti za izvedbo vseh razpisanih del. Državna revizijska komisija je zato ob presoji utemeljenosti vlagateljevih revizijskih navedb preverila, kako je naročnik v razpisni dokumentaciji, navodilih ponudnikom določil izpolnjevanje referenc.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, navodilih ponudnikom v točki 2. določil pogoje in dokazila za priznanje sposobnosti ponudnika, ki jih je bil dolžan predložiti vsak ponudnik ter v točki 2.5. določil pogoj za izpolnjevanje referenc. V podtočki 2.5.1. je naročnik za priznanje sposobnosti ponudnika zahteval predložitev naslednjih referenc:
"Ponudnik je v obdobju zadnjih treh let pred objavo tega naročila izvedel najmanj en istovrsten posel kot je predmet naročila v vrednosti vsaj 60 % ocenjene vrednosti (skupaj z DDV) tega naročila.
dokazilo: Potrdilo o referenčnem delu, po vsebini skladno s predlogo.
opomba: Pri skupni ponudbi je pogoj izpolnjen, če je kdorkoli izmed partnerjev tak posel izvedel sam ali skupaj z enim ali več partnerji, s katerimi nastopa v ponudbi. Pri ponudbi s podizvajalci je pogoj izpolnjen, če je ponudnik tak posel izvedel sam ali s katerimikoli podizvajalci.".

Naročnik je razpisni dokumentaciji priložil obrazec "potrdilo o referenčnem delu", v katerem je zahteval navedbo naslednjih podatkov: referenčno delo, investitor, izvajalec, čas izvedbe, kraj izvedbe, vrednost posla, opis del.

Državna revizijska komisija je pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovila, da je le-ta za izpolnitev v podtočki 2.5.1. navodil ponudnikom zahtevanega pogoja predložil "potrdilo o referenčnem delu" za sanacijo viadukta Slatina VA093 na AC odseku 038 Slovenske Konjice - Dramlje. Potrdilo je dne 05.09.2005 izdal investitor, družba DARS d.d., PE Ljubljana. Iz potrdila je razvidno, da je bila skupna vrednost del 640.000.000 SIT ter da je izbrani ponudnik pri izvedbi sodeloval kot podizvajalec glavnega izvajalca del družbe NGR d.d., Maribor, vrednost del, ki jih je opravil izbrani ponudnik kot podizvajalec, pa je cca 35 %. Iz potrdila je razviden naslednji opis del: sanacija spodnjega dela objekta; sanacija stebrov in nosilcev; izvedba novih robnih vencev; injektiranje, reprofilacija betona; visokotlačno odbijanje armirano-betonske plošče in robnih vencev; obbetoniranje stebrov 6 in 4; zaščita betona in barvanje z BIS sistemom; zaključna zaščita. Izbrani ponudnik je kot dokazilo za izpolnitev zahtevanega pogoja poleg citiranega "potrdila o referenčnem delu" predložil še "potrjeno referenco podizvajalcu", ki jo je z enakimi podatki izdalo Cestno podjetje Maribor d.d., Maribor, z dne 01.09.2005, z naslednjo navedbo: "Potrjujemo, da je podjetje Map trade d.o.o. iz Slov.Bistrice izvajalo podizvajalska sanacijska dela v prilogi za naše podjetje (nekdaj NGR d.d., Lavričeva 3, 2000 Maribor), v letu 2003: â??.. Dela so bila opravljena v pričakovani kakovosti in v skladu s terminskim rokom.".

Iz "potrdila o referenčnem delu", ki ga je v svoji ponudbi predložil izbrani ponudnik, je razvidno, da je le-ta izpolnil pogoj, ki ga je naročnik zahteval v podtočki 2.5.1. navodil ponudnikom. Izbrani ponudnik je v obdobju zadnjih treh let izvedel en istovrsten posel, kot je predmet javnega naročila. Vrednost izvedenega posla (cca 224.000.000 SIT) presega zahtevano vrednost 60 % ocenjene vrednosti javnega naročila z vključenim DDV, kar predstavlja 180.000.000 SIT. Izbrani ponudnik je s tem izpolnil pogoj za priznanje sposobnosti, ki ga je skladno z 2.a) točko drugega odstavka 42. a člena ZJN-1 v razpisni dokumentaciji konkretno določil naročnik. Naročnik mora namreč na podlagi 43. člena ZJN-1, če zahteva kot dokaz o izpolnjevanju tehničnih pogojev iz 42. a člena ZJN-1, v povabilu k oddaji ponudb natančno navesti, katera dokazila bo štel kot ustrezna, saj se sposobnost ponudnika za izvedbo javnega naročila v vsakem postopku presoja na osnovi konkretnih zahtev naročnika.
Naročnik v razpisni dokumentaciji, navodilih ponudnikom v podtočki 2.5.1. ni zapisal, da izpolnitev zahtevanih referenc veže na glavnega izvajalca del, oziroma da referenc, ki jih je pri izvedbi istovrstnega posla pridobil ponudnik kot podizvajalec, ne bo priznal, zato je treba zavrniti revizijsko navedbo vlagatelja, da je naročnik zahteval, da je ponudnik v referenčnem delu nastopal kot glavni izvajalec. Vlagatelj v revizijskem zahtevku sicer navaja, da je izbrani ponudnik usposobljen za izvajanje posameznih faz sanacijskih del na objektih, da pa ni usposobljen za izvedbo vseh razpisani del. Vlagatelj pa ni navedel, za izvedbo katerih razpisanih del izbrani ponudnik ni usposobljen in torej ni dokazal svoje revizijske navedbe. Vlagatelj je namreč dolžan v zahtevku za revizijo navesti dejstva in dokaze, s katerimi se dokazujejo kršitve, ki pa jih vlagatelj ni navedel, zato tega njegovega očitka tudi ni mogoče preveriti.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da revizijska navedba vlagatelja, da izbrani ponudnik ni dokazal sposobnosti za izvedbo predmetnega javnega naročila, ker ni predložil ustreznih referenc, ki jih je naročnik zahteval v podtočki 2.5.1. razpisne dokumentacije, navodil ponudnikom, ni utemeljena. Glede na zahteve razpisne dokumentacije in "potrdilo o referenčnem delu", ki ga je v ponudbi predložil izbrani ponudnik, ni mogoče ponudbe izbranega ponudnika šteti kot nepravilne, zato je neutemeljena tudi navedba vlagatelja, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika iz tega razloga v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1 izločiti kot nepravilno.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala vlagateljevo revizijsko navedbo, da izjava o zagotavljanju notranje kontrole kvalitete, ki jo je v svoji ponudbi priložil izbrani ponudnik, ne ustreza razpisnim pogojem in bi naročnik zaradi tega moral ponudbo izbranega ponudnika zavrniti kot nepravilno. Naročnik je v razpisni dokumentaciji, navodilih ponudnikom v točki 2.6. drugi naročnikovi pogoji, podtočki 2.6.1. določil naslednji pogoj:
"Zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila.
dokazilo: Izjava o zagotavljanju notranje kontrole kvalitete, skladna s predlogo ter podpisana s strani ponudnika in izvajalca kontrole.".

Naročnik je razpisni dokumentaciji priložil obrazec "izjava o zagotavljanju notranje kontrole kvalitete", v katerem je zahteval izpolnitev naslednjih podatkov:
"V primeru, da bo izbrana naša ponudba, bo notranjo kontrolo kvalitete pri izvajanju naročila zagotavljal naslednji izvajalec:
Naziv in naslov izvajalca notranje kontrole kvalitete: â??â??â??â??
Datum, kraj, žig in podpis pooblaščene osebe ponudnika.
Soglasje izvajalca notranje kontrole kvalitete:
Potrjujemo, da bomo v primeru, če ponudnik pridobi predmetno javno naročilo, izvajali notranjo kontrolo kvalitete.
Datum, kraj, žig in podpis pooblaščene osebe izvajalca notranje kontrole kvalitete.".

Iz "izjave o zagotavljanju notranje kontrole kvalitete", ki jo je kot sestavni del ponudbene dokumentacije predložil izbrani ponudnik, je razvidno, da je le-ta kot izvajalca notranje kontrole kvalitete navedel M. N., zaposlenega pri izbranem ponudniku, ki je to izjavo na mestu, kjer je to bilo predvideno izjavo tudi podpisal.

Naročnik je sicer v sklepu, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo, zapisal, da ima izbrani ponudnik sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju z usposobljenim in pooblaščenim inštitutom za izvajanje notranje kontrole kvalitete (IRMA d.o.o., Ljubljana). Vendar pa navedeno dejstvo ne more vplivati na vprašanje pravilnosti ponudbe. Izbrani ponudnik je namreč to "sporno" izjavo izpolnil v celoti na način, kot ga je predvidel naročnik, morebitni ugovori v smislu, da ta izjava ni predvidena v obliki, kot je "notranja kontrola kvalitete" z zakonom določena, pa so v tej fazi postopka oddaje javnega naročila glede na določbo petega odstavka 12. člena ZRPJN prepozni, saj so uperjeni zoper samo vsebino razpisne dokumentacije. Po petem odstavku 12. člena ZRPJN namreč vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Glede na to, da vlagatelj ni v ničemer utemeljil podrejeni zahtevek, Državna revizijska komisija pa je že v zgornjih navedbah obrazložila, zakaj so ugovori zoper razpisno dokumentacijo v tej fazi postopka oddaje javnega naročila prepozni v smislu petega odstavka 12. člena ZRPJN prepozni, je posledično zavrnila tudi vlagateljev podrejeni zahtevek.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 07.11.2005
Predsednik senata:
dr. Aleksij Mužina
predsednikDržavnerevizijskekomisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana
- SCT d.d. Ljubljana, Slovenska 56, Ljubljana
- MAP TRADE d.o.o., špindlerjeva 2c, Slovenska Bistrica
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana