018-330/2005 Komunalno stanovanjska družba d.o.o.

Številka: 018-330/05-33-2618

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po člana Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalke Saše Rode, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "dobava in montaža lahko - razstavljive sortirne linije", in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil ponudnik Riko Ribnica d.o.o., Lepovče 23, Ribnica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Komunalno stanovanjska družba d.o.o., Ajdovščina, Goriška cesta 23b, Ajdovščina (v nadaljevanju: naročnik), dne 02.11.2005

ODLOČILA

1. Zahtevi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 21.10.2005, ki jo je šteti za pritožbo na podlagi četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, št. 52/928, z dne 18.10.2005.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo odločiti skladno z 16. členom ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je dne 09.09.2005 sprejel sklep, št. 52/942, o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javni razpis "dobava in montaža lahko - razstavljive sortirne linije" objavil v Uradnem listu RS, št. 84/05, z dne 16.09.2005, pod številko objave Ob-24531/05.

Vlagatelj je dne 10.10.2005 vložil zahtevek za revizijo v katerem predlaga, da naročnik javni razpis razveljavi in v razpisni dokumentaciji pripravi merila v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja razloge zakaj je njegovo ponudbo šteti za pravilno, hkrati pa vlagatelj tudi navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, kar tudi natančno obrazloži. Vlagatelj naročniku očita tudi kršitev 6. člena ZJN-1, saj je naročnik vlagatelju zavrnil vpogled v ponudbeno dokumentacijo v obsegu kot je to razvidno iz zapisnika vpogleda v ponudbeno dokumentacijo. Vlagatelj navaja, da je naročnik s postavitvijo meril kršil 4. člen ZJN-1, drugi odstavek 7. člena in 32. člen ZJN-1.

Naročnik je vlagatelja z dopisom, št, 52/918, z dne 13.10.2005, v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo.

Vlagatelj je z dopisom z dne 17.10.2005 zahtevek za revizijo dopolni z dokazilom o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN.

Naročnik je izdal odločitev o zahtevku za revizijo, št. 52/928, z dne 18.10.2005 iz katerega izhaja, da je zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi pa naročnik navaja, da iz potrdila o plačilu takse izhaja, da je bila taksa plačana dne 17.10.2005. Naročnik tako ugotavlja, da bi morala biti taksa plačana ob vložitvi zahtevka za revizijo, to je dne 10.10.2005, zato zahtevek za revizijo zavrača.
Naročnik je vlagatelja tudi pozval, da mu v roku treh dni po prejemu sklepa, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil, pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Po prejemu obvestila vlagatelja, z dne 21.10.2005, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, je naročnik z dopisom, št. 52/944, z dne 24.10.2005, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.
Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 3. alinejo drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa iz razlogov navedenih v nadaljevanju.

ZRPJN v četrtem odstavku 12. člena določa: "Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. Kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija mora o pritožbi odločiti v osmih dneh.".
Državna revizijska komisija upoštevajoč zgoraj navedeni člen najprej ugotavlja, da je naročnik (v izreku) odločitve o zahtevku za revizijo, št. 52/928, z dne 18.10.2005, zahtevek za revizijo zavrnil, čeprav iz obrazložitve naročnika izhaja, da se naročnik ni opredelil do navedb vlagatelja iz zahtevka za revizijo, temveč je zaradi "nepravočasnega" plačila takse zahtevek za revizijo zavrgel (zaradi pomanjkanja procesnih predpostavk). Ker gre naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo po njeni vsebini šteti za odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo v skladu s 4. odstavkom 12 člena ZRPJN, je Državna revizijska komisija naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo obravnavala kot sklep o zavrženju zahtevka za revizijo.

Upoštevajoč dejstvo, da je (edino) pravno sredstvo v zoper sklep o zavrženju pritožba (ki se naslovi v roku treh dneh na Državno revizijsko komisijo), Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev dopis, z dne 21.10.2005, v katerem le - ta naročnika obvešča, da bo nadaljeval postopek pred državno revizijsko komisije šteti za pritožbo v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN.

Upoštevajoč ugotovljeno dejansko stanje je Državna revizijska komisija v nadaljevanju odločala ali je naročnik ravnal pravilno ko je zahtevek za revizijo zavrgel, ker taksa ni bila plačana ob vložitvi zahtevka za revizijo, torej dne 10.10.2005.

V tretjem odstavku 12. člena ZRPJN določa: "Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:
1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo,
2. naziv naročnika,
3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti,
4. kršitve,
5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
6. potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena tega zakona.".
V skladu z navedeno določbo je obvezna sestavina zahtevka za revizijo tudi potrdilo o plačilu takse. V primeru, da zahtevek za revizijo ni popoln oziroma mu ni priloženo potrdilo o plačilu takse mora naročnik vlagatelja na podlagi četrtega odstavka 12. člena ZRPJN vlagatelja pozvati, da zahtevek za revizijo dopolni v roku treh dni po prejemu poziva naročnika. V zvezi z predložitvijo potrdila o plačilu takse ZRPJN torej ne določa in zahteva, da mora biti taksa plačana že ob (sami) vložitvi zahtevka za revizijo, temveč ZRPJN dopušča možnost, da se taksa plača šele naknadno, torej na podlagi poziva naročnika, k dopolnitvi zahtevka za revizijo. Upoštevajoč zapisano Državna revizijska komisija tako ni mogla slediti ugotovitvi naročnika iz katere izhaja, da zavrača zahtevek za revizijo iz razloga, ker taksa ni bila plačana že ob vložitvi zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju ugotovila, da je vlagatelj naročnikov poziv k dopolnitvi zahtevka za revizijo prejel dne 17.10.2005 (kot izhaja iz priložene povratnice). Vlagatelj je zahtevek za revizijo dopolnil s potrdilom o plačilu takse, ki ga je z dopisom, z dne 17.10.2005, posredoval naročniku in ga je naročnik prejel dne 18.10.2005. Iz potrdila o plačilu takse izhaja, da je bila taksa vplačana dne 17.10.2005. Iz zapisanega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj zahtevek za revizijo dopolnil v zakonsko določenem roku v skladu z četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN.

Državna revizijska komisija zaključuje, da naročnik ni ravnal v skladu z ZRPJN, ko je na podlagi četrtega odstavka 12. člena ZRPJN vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, saj je vlagatelj zahtevek za revizijo dopolnil v skladu s tretjim odstavkom 12. člena ZRPJN v zakonsko določenem roku. Glede na zapisano je Državna revizijska komisija pritožbi vlagatelja ugodila.

Glede na to, da je bila v predmetnem revizijskem postopku plačana taksa v ustrezni višini v zakonsko določenem roku, skladno s prvim odstavkom 22. člena ZRPJN, bi se moral naročnik do vlagateljevih navedb v zahtevku za revizijo, ob izpolnjevanju ostalih procesnih predpostavk, opredeliti oziroma o njem vsebinsko odločiti. Naročnik mora tako o vloženem zahtevku za revizijo, ob upoštevanju procesnih predpostavk, skladno z določilom prvega odstavka 16. člena ZRPJN, meritorno (vsebinsko) odločiti ter, upoštevaje določbo prvega odstavka 17. člena ZRPJN, o svoji odločitvi obvestiti vlagatelja in ga hkrati pozvati, da mu sporoči ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Po (morebitnem) prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, mora naročnik najkasneje v treh dneh odstopiti vso dokumentacijo Državni revizijski komisiji (drugi odstavek 17. člena ZRPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. in 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 02.11.2005

Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Riko Ribnica d.o.o., Lepovče 23, Ribnica
- Komunalno stanovanjska družba d.o.o., Ajdovščina, Goriška cesta 23b, Ajdovščina
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana