018-320/2005 Občina Sevnica

Številka: 018-320/05-33-2537

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter predsednika dr. Aleksija Mužine in člana Francija Kodele kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za gradbena dela "Čiščenje odpadnih voda povodja Spodnje Save - čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica Slovenija" ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje WTE Wassertechnik Austria GmbH, EVN Platz, A-2344 Maria Enzersdorf, ki ga zastopa odvetnik Jani Soršak, Tomšičeva 3, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 13.10.2005 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povračilo stroškov se kot neutemeljena zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 39-42/2004, z dne 23.04.2004, pod številko objave Ob-10308/04 objavil mednarodni javni razpis za gradbena dela "Čiščenje odpadnih voda povodja Spodnje Save - čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica Slovenija". Naročnik je predhodni javni razpis za predmetno javno naročilo objavil v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, št. 2004/S 58-049237, z dne 23.03.2004 ter javni razpis v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, št. 2004/S 80-068000, z dne 23.04.2004.

Državna revizijska komisija v konkretni zadevi že odločala, in sicer s sklepi št. 018-33/05-33-312, 018-88/05-33-609, 018-107/05-33-743, 018-214/05-33-1582 in 018-311/05-33-2347.

Naročnik je z dopisom, št. 35300-0043/1999, z dne 06.06.2005, ponudnike obvestil o (ponovni) razveljavitvi predmetnega postopka oddaje javnega naročila ter razveljavitev razpisa za izbor gradbenih del "Čiščenje odpadnih voda povodja Spodnje Save - čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica Slovenija" objavil v Uradnem listu RS, št. 56/2005, z dne 10.06.2005, pod številko objave Ob-16482/05. Naročnik v obvestilu navaja, da njegova odločitev o razveljavitvi postopka temelji na določbi pete alineje točke 2.4.10 oziroma 5.3.10 Praktičnega vodnika za postopke javnega naročanja, ki so financirani iz splošnega proračuna Evropskih skupnosti v okviru zunanjih projektov ("Practical Guide to contract procedures financed from the General Budget of the European Communities in the context of external actions"; v nadaljevanju: PRAG), ki določa, da je postopek oddaje javnega naročila mogoče razveljaviti, če je prišlo do nepravilnosti v postopku, še posebej v primerih, ko je bila zaradi takšnih nepravilnosti ovirana poštena konkurenca. Naročnik kot nepravilnost postopka navaja kršitev načela zaupnosti, saj so bili tekom postopka ocenjevanja prejetih ponudb javnosti posredovani podatki o delu in odločitvah komisije, kot je razvidno iz člankov, objavljenih dne 8. in 9. oktobra 2004 v časopisu Dnevnik. S tem so bila po naročnikovem mnenju kršena temeljna načela zaupnosti predmetnega postopka, zaradi česar je Centralno-finančna in pogodbena enota (v nadaljevanju: CFPE) od njega tudi zahtevala razveljavitev postopka.

Vlagatelj je dne 16.06.2005 vložil zahtevek za revizijo, ki ga je Državna revizijska komisija s sklepom, št. 018-214/05-33-1582, z dne 13.07.2005, zavrgla kot preuranjenega.

Vlagatelj je znova vložil zahtevek za revizijo, z dne 15.9.2005, v katerem predlaga razveljavitev odločitve naročnika, št. 35300-0043/1999, z dne 06.06.2005, o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila "Čiščenje odpadnih voda povodja Spodnje Save - čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica Slovenija" ter zahteva povrnitev stroškov postopka revizije, in sicer 2000 točk za sestavo zahtevka za revizijo, 2% materialnih stroškov ter plačane takse v višini 400.000,00 SIT, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, od dneva odločitve o zahtevku za revizijo do plačila. Vlagatelj opozarja, da je naročnikova odločitev o razveljavitvi postopka nepravilna in nezakonita, saj naj naročnik ne bi navedel okoliščin, razlogov in pravne podlage za svojo odločitev, s čimer je po vlagateljevem mnenju podana bistvena kršitev pravil postopka. Vlagatelj navaja, da sporni članki niso vsebovali nikakršnih podatkov, ki bi bili tajni. Vlagatelj tudi ocenjuje, da dopis Ministrstva za finance ni takšne narave, da bi bil naročnik vezan nanj pri sprejemu svojih odločitev. Vlagatelj meni, da je naročnik s svojo odločitvijo ravno kršil točki 2.4.10 in 5.3.10 PRAG, ker ju je nepravilno uporabil. Vlagatelj je zahtevek za revizijo dne 26.9.2005 dopolnil, in sicer tako, da je spremenil revizijski zahtevek: primarno vlagatelj predlaga, da se razveljavi odločitev naročnika, št. 35300-0043/1999, z dne 06.06.2005, o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila "Čiščenje odpadnih voda povodja Spodnje Save - čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica Slovenija" in da se naročniku naloži, naj postopek oddaje javnega naročila nadaljuje s pogajanji v skladu s PRAG, ter zahteva povrnitev stroškov revizije, podredno pa vlagatelj zahteva zgolj razveljavitev naročnikove odločitve, št. 35300-0043/1999, z dne 06.06.2005, o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila "Čiščenje odpadnih voda povodja Spodnje Save - čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica Slovenija" ter povrnitev revizijskih stroškov.

Naročnik je z odločbo, št. 35300-0043/1999, z dne 6.10.2005, zahtevek za revizijo v celoti zavrnil. Naročnik navaja, da je pri odločitvi, da razveljavi postopek, sledil določilom PRAG, ki v splošnem delu (točka 2.4.12. "Razveljavitev postopka izbire ponudnika") določa, da se razpis lahko razveljavi, med drugim (odstavek (e)), če so bile v postopku ugotovljene nepravilnosti, še posebej take, ki bi lahko omejevale pošteno konkurenco. Razlog razveljavitve postopka so bili članki v dveh časopisih, ki so med drugim namigovali tudi na to, da je bil na podlagi komisije za ocenjevanje ponudb zaradi nepopolne ponudbe izločen najugodnejši ponudnik. Zato je Ministrstvo za finance, CFPE, kot institucija, odgovorna za pravilnost izvedbe postopkov javnega naročanja za projekte, sofinancirane s sredstvi Evropske unije, na naročnika poslala zahtevo, da se mora postopek javnega naročila zaključiti, kar pomeni razveljavitev postopka. Naročnik tudi poudarja, da je v razpisni dokumentaciji, natančneje v Navodilih ponudnikom (zvezek 1, sklop 1.1, poglavje E "Odpiranje in ocenjevanje ponudb") določeno, da po javnem odpiranju ponudb in pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom v nobenem primeru ne smejo biti razkriti kakršnikoli podatki bodisi o pregledovanju, pojasnjevanju, ocenjevanju, primerjanju ponudb ali odločitvah o izbiri najboljšega ponudnika (točka 25.6 - Odpiranje ponudb), ravno tako podatki o pregledovanju, pojasnjevanju, ocenjevanju, mnenjih in medsebojnih primerjavah ponudb ter priporočilih glede izbire najboljšega ponudnika v nobenem primeru ne smejo biti razkriti ponudnikom ali katerimkoli tretjim osebam zunaj kroga uradno imenovanih ljudi, ki sodelujejo v razpisnem postopku, dokler ni obvestilo o izbiri ponudnika uradno objavljeno (točka 26.1 - Tajnost postopka). Naročnik poudarja, da so bila z objavo člankov ta pravila kršena, ter opozarja, da bi lahko, v kolikor pri svojih odločitvah ne bi upošteval priporočil oziroma zahtev CFPE pri Ministrstvu za finance, v končni fazi izgubil možnost dostopa do sredstev Evropske komisije.

Vlagatelj je dne 6.10.2005 na Državno revizijsko komisijo naslovil "zahtevo za revizijo", v kateri navaja, da z le-to nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj v vlogi ponovno utemeljuje navedbe iz zahtevka za revizijo in zahteva povračilo stroškov v višini 2000 odvetniških točk za sestavo vloge, 2% materialnih stroškov ter 400.000,00 SIT za plačano takso.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da se projekt "Čiščenje odpadnih voda povodja Spodnje Save - čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica Slovenija" sofinancira iz sredstev EU (ISPA), zaradi česar se v predmetnem postopku kot pravna podlaga za izvedbo postopka, razpisa in izbire izvajalca projekta, ki je predmet obravnavanega javnega naročila, uporabljajo določbe PRAG.

Glede na to, da vlagatelj oporeka korektnosti naročnikove odločitve o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila, je Državna revizijska komisija ugotavljala, ali (in če, pod kakšnimi pogoji), je takšna možnost naročnikovega ravnanja dopuščena po pravilih PRAG.

V poglavju 2.4 (Contract Award Procedures) PRAG, kjer so sicer urejene vrste postopkov oddaje javnega naročila, je izrecno predvidena tudi možnost razveljavitve že začetega postopka oddaje javnega naročila. Pod točko 2.4.10 (Cancellation of Award Procedures) je določeno, da lahko naročnik, preden je pogodba podpisana, že začeti postopek oddaje javnega naročila bodisi opusti ali pa ga razveljavi, ne da bi bili ponudniki oziroma kandidati zaradi tega upravičeni zahtevati odškodnino.
PRAG v navedeni točki določa, da lahko do razveljavitve pride v primerih:
a) če je bil postopek oddaje javnega naročila neuspešen, t.j. če naročnik ni prejel nobene ponudbe ali pa so bile vse ponudbe tehnično oziroma finančno nesprejemljive;
b) če so bili ekonomski ali tehnični podatki projekta bistveno spremenjeni;
c) če zaradi izjemnih okoliščin ali iz razlogov višje sile projekta ni več mogoče izvesti;
d) če vse tehnično sprejemljive ponudbe v finančnem delu presegajo razpoložljiva finančna sredstva;
e) če je prišlo do nepravilnosti v postopku, še posebej, kjer so le-te preprečile pošteno konkurenco.
Smiselno je to pravilo povzeto tudi v točki 5.3.10 (Cancelling the Tender Procedure) posebnega dela PRAG, ki ureja oddajo gradbenih del (poglavje 5 "Work Contracts").

Iz predložene spisovne dokumentacije je razvidno, da je naročnik povsem enako pravilo določil tudi v razpisni dokumentaciji (poglavje F "Award of contract", točka 32 "Right of the Contracting Authority to Accept or Reject Any Tender", podtočka 32.4).

Ker se naročnik v tokratnem revizijskem postopku v odločbi, št. 35300-0043/1999, z dne 6.10.2005, s katero je zavrnil zahtevek za revizijo, sklicuje na določbi razpisne dokumentacije, je Državna revizijska komisija nadalje preverila, ali gre okoliščine primera, ki jih je naročnik navedel kot razlog za razveljavitev, subsumirati pod dejanski stan teh določb, ter ali le-ta predstavlja enega izmed primerov, ko je razveljavitev postopka skladno z določili PRAG oziroma razpisne dokumentacije dovoljena.

Pri vpogledu v razpisno dokumentacijo je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v Navodilih ponudnikom (zvezek 1, sklop 1.1, poglavje E "Opening and evaluation of tenders") v točki 25 ("Opening of tenders"), v podtočki 25.6 določil, da ne smejo biti po javnem odpiranju ponudb in pred podpisom pogodbe naročnika z izbranim ponudnikom razkriti kakršnikoli podatki o pregledovanju, razjasnjevanju, ocenjevanju ali primerjanju ponudb oziroma o odločitvah o oddaji naročila; v točki 26 ("Secrecy of the procedure"), v podtočki 26.1 pa je naročnik določil, da ne smejo biti podatki, ki zadevajo preverjanje, pojasnjevanje, mnenje in primerjanje ponudb ter priporočila glede oddaje javnega naročila, razkriti ponudnikom ali katerikoli tretji osebi, ki ni uradno vključena v postopek oddaje javnega naročila, dokler ni ime izbranega ponudnika uradno objavljeno.

Državna revizijska komisija na podlagi predložene dokumentacije (in še posebej fotokopij spornih člankov, objavljenih v dnevnem časopisju) ugotavlja, da so bile ob podanem dejanskem stanju določbe zgoraj navedenih točk razpisne dokumentacije kot avtonomnega akta naročnika v postopku oddaje javnega naročila nedvomno kršene. Hkrati velja ugotoviti, da je te kršitve mogoče subsumirati pod določbo točke 32.4 (e) v poglavju F razpisne dokumentacije, kar pomeni, da kršitev objektivnih določb razpisne dokumentacije o tajnosti postopka predstavlja nepravilnost v postopku, zaradi katere je naročnik upravičen le-tega razveljaviti. Ob tem gre še poudariti, da je takšna odločitev skladna ne samo z določbami razpisne dokumentacije, temveč tudi z določbami PRAG; kot je poudarjeno že zgoraj, je določba 32.4 (e) poglavja F razpisne dokumentacije enaka določbi točke 2.4.10 PRAG (in smiselno tudi določbi iz posebnega dela, točki 5.3.10).

Skladno z navedenim Državna revizijska komisija zaključuje, da je, ne glede na to, v čigavo sfero sodijo kršitve, naročnik ravnal v skladu s pravili (tako PRAG kot razpisno dokumentacijo), ko je postopek oddaje javnega naročila razveljavil, ker so bile kršene določbe o tajnosti postopka, zato gre vlagateljev zahtevek za revizijo zavrniti kot neutemeljenega.

Glede na vlagateljev revizijski predlog, da se naročniku naloži, naj postopek oddaje javnega naročila nadaljuje s pogajanji v skladu s PRAG), velja opozoriti, da - četudi bi vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel - ima Državna revizijska komisija kot neodvisen in samostojen državni organ nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil v revizijskem postopku zgolj kasatorična pooblastila, kar pomeni, da s svojimi pristojnostmi po tretjem odstavku 23. člena ZRPJN slednjih ne more zaobiti.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je povrnitev stroškov revizijskega postopka, skladno z določbami 22. člena ZRPJN, vezana na utemeljenost zahtevka za revizijo, Državna revizijska komisija pa je zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega, je bilo potrebno tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov zavrniti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 18.10.2005

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica,
- Odvetnik Jani Soršak, Tomšičeva 3, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.