018-293/2005 DARS d.d.

Številka: 018-293/05-33-2397

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, članice Vesne Cukrov in članice mag. Metke Cerar kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Žviplja, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo svetlobne signalizacije, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje INTERLUX TRADE d.o.o., Zvezna ulica 2b, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS - Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 07.10.2005

ODLOČILA

1. Zahteva vlagatelja za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 15.09.2005, se zavrže.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške revizijskega postopka v znesku 200.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 22.03.2005 sprejel sklep, št. 402-8/05/KS-30/JM, o začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo svetlobne signalizacije. Naročnik je javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 33-34/05, z dne 01.04.2005, pod številko objave Ob-8740/05 ter v Uradnem listu Evropskih skupnosti, št. 62/2005, z dne 30.03.2005, pod št. objave 59777-2005.

Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 04.05.2005, je razvidno, da je naročnik prejel štiri pravočasne ponudbe. Naročnik je dne 06.05.2005 izdal sklep o oddaji naročila, št. 402-8/05/KS-15-S/JM, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika za sklop 2 in sklop 3 izbral ponudnika RONA TRGOVINA d.o.o., šuceva ulica 25, Kranj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 24.06.2005, v katerem zahteva razveljavitev postopka oddaje javnega naročila za sklop 2 in sklop 3 ter ponovno odločanje o izbiri. Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-222/05-33-1774, z dne 01.08.2005, predlogu vlagatelja v zahtevku za revizijo, naj se razveljavi postopek oddaje javnega naročila za sklop 2, ugodila na način, da je razveljavila dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, št. 402-8/05/KS-15-S/JM/Po, z dne 09.06.2005, za sklop 2 ter naročniku naložila, da mora najkasneje v 15 dneh od prejema tega sklepa izdati dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila za sklop 2. Državna revizijska komisija je predlogu vlagatelja, naj se razveljavi postopek oddaje javnega naročila za sklop 3, ugodila in razveljavila sklep o oddaji naročila, št. 402-8/05/KS-15-S/JM, z dne 06.05.2005, za sklop 3.

Naročnik je vlagatelju z dopisom, št. 402-8/05-015/B/05-JR, z dne 16.08.2005, posredoval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila za sklop 2.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 25.08.2005, v katerem izpodbija pravilnost naročnikove odločitve o oddaji naročila za sklop 2 ter navaja, da izbrani ponudnik ni ponudil vzorcev, ki bi ustrezali tehničnim zahtevam, pozicije ponudbenega predračuna 3 in 4. Izbrani ponudnik je kot vzorce namreč ponudil standardni sijalki Tungsram, 25 in 40W, standardnih dimenzij 60x105 mm, ki niso polnjene s kryptonom, in imajo življenjsko dobo 1000 ur. Vlagatelj pripominja, da vzorci izbranega ponudnika ne ustrezajo niti enemu izmed tehničnih zahteva naročnika, saj ne gre za semaforske žarnice za prometno signalizacijo iz profesionalnega programa, pač pa za običajne standardne žarnice za široko potrošnjo, zato je ponudbo izbranega ponudnika potrebno izločiti iz nadaljnje obravnave. Vlagatelj dodaja, da vzorci, ki jih je sam priložil svoji ponudbi, v celoti ustrezajo tehničnim zahtevam.
Vlagatelj nadaljuje, da izbrani ponudnik ni omogočil vpogleda v ponudbeni predračun za sklop 2, razen zneska predračuna z obračunanim popustom, prav tako pa ni dovolil vpogleda v obrazce T/1/R, tehnične zmožnosti, tako da morebitnih nepravilnosti ni bilo mogoče ugotavljati.
Vlagatelj predlaga razveljavitev sklepa o oddaji naročila za sklop 2 in dodelitev naročila ponudniku, ki je zadostil vsem pogojem razpisa.
Vlagatelj zahteva povračilo plačane takse v višini 200.000 SIT.

Naročnik je s sklepom, št. 402-8/05-015/B/05-JR-2, z dne 13.09.2005, zahtevku za revizijo ugodil in razveljavil sklep o oddaji javnega naročila, št. 402-8/05/KS-15-S/JM, z dne 06.05.2005, v delu za sklop 2. Naročnik v izreku zapiše, da bo za sklop 2 izvedel ponovni javni razpis.
V obrazložitvi sklepa naročnik ugotavlja, da je izbrani ponudnik podal vzorec žarnice z imenom proizvajalca z neustrezno (krajšo) življenjsko dobo žarnice. Naročnik dodaja, da je tudi vlagatelj podal vzorec sijalke in ne žarnice ter brez oznake proizvajalca, kar je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Naročnik ugotavlja, da ni prejel nobene pravilne ponudbe, hkrati pa je opcija ponudb, ki sta jih predložila izbrani ponudnik ter vlagatelj, potekla dne 04.09.2005, prav tako pa tudi veljavnost njunih bančnih garancij za resnost ponudbe.

Vlagatelj je naročnika z vlogo, z dne 15.09.2005, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj opozarja, da je ugotovitev naročnika, da so bile pri vlagatelju ponujene sijalke in ne žarnice, brezpredmetna, saj izraza sijalka in žarnica v strokovni literaturi za električne vire svetlobe pomenita eno in isto stvar, kar je navedel tudi naročnik v svojem sklepu, z dne 13.09.2005, in sicer da je določil dodatne pogoje za semaforske žarnice - sijalke. Morebitne druge kršitve po mnenju vlagatelja niso bistvene za odločitev o izbiri, saj je naročnik zahteval izpolnjevanje tehničnih pogojev ponujenih sijalk, ne glede na proizvajalca. Naročnik je v okviru zahtevka za revizijo ugotovil nepravilnost in odločil o njej, ne more pa še enkrat odločati o pravilnosti ponudb drugih ponudnikov, saj le-te niso predmet revizijskega zahtevka.

Naročnik je z dopisom, z dne 19.09.2005, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo predlagal razveljavitev sklepa o oddaji naročila za sklop 2 in dodelitev naročila ponudniku, ki je zadostil vsem pogojem razpisa. Kot je razvidno iz sklepa, z dne 13.09.2005, je naročnik zahtevku za revizijo ugodil in razveljavil sklep o oddaji javnega naročila, št. 402-8/05/KS-15-S/JM, z dne 06.05.2005, v delu za sklop 2, poleg tega pa je v izreku še zapisal, da bo za sklop 2 izvedel ponovni javni razpis.

V obravnavanem primeru se postavlja vprašanje, ali gre vlagatelju priznati pravni interes, da lahko nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo, glede na to, da je naročnik zahtevku za revizijo vlagatelja že ugodil. Ker je naročnik v celoti izpolnil zahtevo po pravnem varstvu, kot jo je v zahtevku za revizijo podal vlagatelj, je potrebno ugotoviti, da med strankama v postopku revizije ni več spora. V skladu z določilom prvega odstavka 274. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju ZPP), ki se skladno s petim odstavkom 3. člena ZRPJN smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, izda sodišče sklep, s katerim se tožba zavrže, če ugotovi, da ni podana pravna korist tožeče stranke za vložitev tožbe. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo nima pravnega interesa, zaradi česar je zahtevek za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo nedopusten, saj niso podane procesne predpostavke za njegovo nadaljevanje.

V zvezi s predlogom vlagatelja, naj se dodeli naročilo ponudniku, ki je zadostil vsem pogojem razpisa, pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da o njih ni pristojna odločati. Državna revizijska komisija ima kot neodvisen in samostojen državni organ nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil v revizijskem postopku zgolj kasatorična pooblastila, kar pomeni, da s svojim sklepom ne more nadomestiti odločitve naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika ali druge odločitve v postopku oddaje javnega naročila. V zvezi z odločitvijo naročnika, da bo za sklop 2 izvedel ponovni javni razpis, je (bilo) tako mogoče uveljavljati pravno varstvo v skladu z določilom prvega odstavka 12. člena ZRPJN. Glede na zgoraj ugotovljeno, da vlagatelju ni mogoče priznati pravnega interesa za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, je le-ta zahtevek za nadaljevanje postopka zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Naročnik pa v revizijskem postopku ni (pravilno) odločil o priglašenih stroških postopka revizije. Vlagatelj je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer 200.000,00 SIT za plačilo takse za revizijo. Ker je povrnitev stroškov revizijskega postopka vezana na utemeljenost zahtevka za revizijo (naročnik pa je sklep o oddaji javnega naročila v delu za sklop 2 razveljavil, torej je zahtevku za revizijo ugodil), je Državna revizijska komisija v skladu s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju prizna stroške postopka v višini 200.000,00 SIT.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 07.10.2005

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:

- DARS - Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
- INTERLUX TRADE d.o.o., Zvezna ulica 2b, Ljubljana
- RONA TRGOVINA d.o.o., šuceva ulica 25, Kranj
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana