018-303/2005 DARS d.d.

Številka: 018-303/2005-35-2511

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednika dr. Aleksija Mužine kot predsednika senata ter članice mag. Metke Cerar in člana Francija Kodele kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Žviplja, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "navezava Luke Koper na avtocesto - 1. faza" v sklopu 1, in na podlagi zahtevka za revizijo in pritožbe, ki ju je vložilo podjetje STRABAG AG - Podružnica Ljubljana, Letališka cesta 33, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Damijan Terpin, Dunajska cesta 21/X, Ljubljana in odvetnik dr. Janko Tischler jun., Dunajska cesta 21/X, Ljubljana (v nadaljevanju: prvi vlagatelj) ter zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje CPK d.d., Ulica 15. maja 14, Koper, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: drugi vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS - Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.10.2005 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo prvega vlagatelja, z dne 02.09.2005, se zavrže.
2. Pritožbi prvega vlagatelja se ugodi in se razveljavi sklep naročnika, št. 402-44/05 2005/00232-DB, z dne 04.10.2005, s katerim je ta zavrgel zahtevek za revizijo prvega vlagatelja, z dne 16.09.2005.
3. Naročnik mora odločiti o zahtevku za revizijo prvega vlagatelja, z dne 16.09.2005, skladno z določili ZRPJN.
4. Zahtevku za revizijo drugega vlagatelja se ugodi in se razveljavi sklep o oddaji naročila, št. 402-26/04-RPP-ŽP/232, z dne 17.08.2005, v delu, ki se nanaša na sklop 1.
5. Naročnik je drugemu vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 807.880,00 SIT, v roku 15 od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva drugega vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je javni razpis "navezava Luke Koper na avtocesto - 1. faza" objavil v Uradnem listu RS, št. 50/05, z dne 20.05.2005, pod številko objave Ob-13766/05.

Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 02.08.2005, je razvidno, da je naročnik za sklop 1 (izvedba vpadnic) prejel štiri pravočasne ponudbe, za sklop 2 (izvedba objektov - viadukt Bonifika (varianta beton)) tri pravočasne ponudbe ter za sklop 2 (izvedba objektov - viadukt Bonifika (varianta sovprežna konstrukcija)) dve pravočasni ponudbi.

Naročnik je izdal sklep o oddaji naročila, št. 402-26/04-RPP-ŽP/232, z dne 17.08.2005 (prvi vlagatelj ga je prejel dne 22.08.2005, kot izhaja iz potrjene poštne povratnice), iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika za sklop 1 in za sklop 2 izbral ponudnika J.V. SCT d.d. Ljubljana + Primorje d.d. Ajdovščina + SGP Kraški zidar d.d. Sežana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Prvi vlagatelj je z dopisom, z dne 24.08.2005, od naročnika zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, katero mu je naročnik posredoval z dopisom, z dne 05.09.2005 (prvi vlagatelj je dokument prejel dne 06.09.2005, kot izhaja iz potrjene poštne povratnice).

Prvi vlagatelj je še pred prejemom dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila vložil zahtevek za revizijo, z dne 02.09.2005, v katerem navaja kršitve v postopku oddaje javnega naročila. Prvi vlagatelj predlaga, da se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila.

Naročnik je s sklepom, št. 402-26/04 2005/00232, z dne 16.09.2005, zahtevek za revizijo prvega vlagatelja, z dne 02.09.2005, zavrnil kot neutemeljen.

Prvi vlagatelj je naročnika z vlogo, z dne 22.09.2005, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Prvi vlagatelj je vložil tudi zahtevek za revizijo, z dne 16.09.2005, v katerem navaja kršitve naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Naročnik je s sklepom, št. 402-44/05 2005/00232-DB, z dne 04.10.2005, zahtevek za revizijo prvega vlagatelja, z dne 16.09.2005, zavrgel kot prepozen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je prvi vlagatelj sicer aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo, vendar pa iz veljavne zakonodaje ne izhaja dopustnost vložitve dveh revizijskih zahtevkov istega vlagatelja v istem postopku oddaje javnega naročila ob upoštevanju podanega dejanskega stanja. Zahtevek za revizijo, z dne 02.09.2005, je imel namreč suspenzivni učinek. Naročnik navaja, da je rok za vložitev revizijskega zahtevka ob upoštevanju drugega odstavka 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) odprt v primeru, če vlagatelj svoje pravice do pravnega varstva ne izčrpa že prej in ne vloži revizijskega zahtevka že pred prejemom dodatne obrazložitve, kot je to storil prvi vlagatelj v obravnavanem primeru. Po mnenju naročnika obe zakonski možnosti za vložitev revizijskega zahtevka ne pomenita, da sta dopustna v istem postopku oddaje javnega naročila dva revizijska zahtevka, eden vložen po 12. členu ZRPJN, drugi po 78. členu ZJN-1. Zahtevek za revizijo, z dne 16.09.2005, je vložen prepozno, saj je prvi vlagatelj svojo pravico do pravnega varstva v predmetnem postopku že izkoristil z vložitvijo zahtevka za revizijo, z dne 02.09.2005, glede katerega je naročnik s sklepom že odločil.

Prvi vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo, z dne 08.10.2005, v kateri navaja, da ni res, da je potrošil svojo pravico do pravnega varstva z zahtevkom za revizijo, z dne 02.09.2005, saj je bila vsebina takrat izpodbijanega sklepa, z dne 17.08.2005, drugačna kakor pa vsebina dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 05.09.2005. Prvi vlagatelj dodaja, da naročnik v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila v nasprotnem primeru ne bi smel zapisati pravnega pouka. Zahtevek za revizijo se tako lahko vloži v 10 dneh po prejemu odločitve o oddaji javnega naročila oziroma v 10 dneh po prejemu dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila.
Prvi vlagatelj predlaga razveljavitev sklepa, št. 402-44/05 2005/00232-DB, z dne 04.10.2005 ter da se naročniku naloži, da o zahtevku za revizijo odloči v skladu s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN.

Drugi vlagatelj je po prejemu dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, z dne 05.09.2005 (drugi vlagatelj je dokument prejel dne 06.09.2005, kot izhaja iz potrjene poštne povratnice), vložil zahtevek za revizijo, z dne 13.09.2005, ki se nanaša na sklop 1 in v katerem navaja, da neskladje med ceno pri postavki N23615A in ceno, podano v analizi, ne bi smel biti razlog za nepravilnost njegove ponudbe, temveč bi moral naročnik navedeno neskladje šteti za računsko napako, kot je opredeljena v 54. členu ZJN-1. Poleg tega je naročnik v členu 29.1 točka b) razpisne dokumentacije določil, da bo v primeru neskladja med cenami na enoto in skupnimi zneski upošteval cene na enoto.
Drugi vlagatelj nadaljuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, saj je le-ta oddal dve ponudbi za predmetno javno naročilo, kar je naročnik v razpisni dokumentaciji izrecno prepovedal. Drugi vlagatelj dodaja, da izbrani ponudnik ni predložil kopij ponudb, kot je bilo to zahtevano v točki 13.1. razpisne dokumentacije, saj zgolj napis "kopija" na ponudbi ne pomeni, da gre za kopijo ponudbe z napisom "original". Izbrani ponudnik je predložil dve ponudbi, ki se vsebinsko razlikujeta v bistvenem elementu - ponudbeni ceni; tako je v ponudbi, označeni z "original", ponudil ceno za sklop 1: 3.466.365.506,88 SIT, v drugi ponudbi, označeni s "kopija" pa je zapisal ceno za sklop 1: 5.380.627.751,49 SIT, kar je razvidno iz zapisnika o odpiranju ponudb. Drugi vlagatelj pripominja, da bi določilo razpisne dokumentacije, da bo naročnik v primeru neskladja med "originalom" in "kopijo" upošteval "original", lahko pogojno upošteval v primeru, da bi v "kopiji" fizično manjkal kakšen manjvreden dokument, nikakor pa ne predračun, ki je temelj za ocenjevanje ponudb glede na postavljena merila. Naročnik torej takšne klavzule ne more uporabiti v primeru vsebinskega neskladja med "originalom" in "kopijo". Drugi vlagatelj predlaga, da se po potrebi ugotovi število kopij ponudb, prispelih na Državno revizijsko komisijo ter da se preveri njihova identičnost s ponudbami, prispelimi k naročniku.
Drugi vlagatelj predlaga, da se razveljavi obvestilo o oddaji naročila in se kot nepravilni zavrne ponudbi izbranega ponudnika ter da se oceni ponudbo drugega vlagatelja za pravilno, primerno in sprejemljivo in se odloči skladno z ZJN-1.
Drugi vlagatelj priglaša povrnitev stroškov v višini plačane takse 400.000,00 SIT ter povrnitev stroškov po odvetniški tarifi v višini 3.000 točk in DDV, ter 3% materialnih stroškov.

Naročnik je s sklepom, št. 402-41/05 2005/00232/BD, z dne 27.09.2005, zahtevek za revizijo drugega vlagatelja zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je drugi vlagatelj predložil ponudbo le za sklop 1, torej se njegov zahtevek za revizijo lahko nanaša le na sklop 1. Naročnik navaja, da pri neizpolnitvi razpisanega pogoja iz podčlena 13.1/b.7 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila) ne gre za dejansko stanje, urejeno v podčlenu 29.1 Navodil, ki se nanaša na postopek odprave računskih napak in ki določa, da bo v primeru, kjer obstaja razlika med cenami na enoto in skupnimi zneski, dobljenimi z množenjem cen na enoto in količinami, merodajna cena na enoto, kot je navedena, razen če gre po mnenju naročnika za očitno napačno namestitev decimalne vejice pri ceni na enoto. V ponudbi drugega vlagatelja pa je bilo podano neskladje med ceno na enoto mere v ponudbenem predračunu in ceno na enoto mere v analizi cen, kar ni v skladu z zahtevo razpisa iz podčlena 13.1/b.7 Navodil, po kateri morajo biti cene po enoti mere postavk enake, kot so izračunane z zahtevano analizo cene po enoti mere postavke. Ponudnik je moral namreč predložiti analizo enotnih cen za prvih pet po vrednosti največjih predračunskih postavk za dela, razpisana na osnovi enotnih cen za vsakega od ponujenih sklopov. Pri predračunski postavki N 23615A je analizirana cena 6488,28 SIT, v ponudbenem predračunu pa je cena za to postavko 6515,00 SIT. Naročnik pripominja, da v kolikor bi se drugi vlagatelj strinjal s pravilno oceno njegove ponudbe kot nepravilne, ne bi mogel izkazati interesa za dodelitev naročila in s tem aktivne legitimacije za vložitev revizijskega zahtevka. Po mnenju naročnika namreč aktivne legitimacije v tem postopku ni mogoče izkazati s ponovljenim postopkom oddaje javnega naročila.
Naročnik v zvezi z očitano nepravilnostjo ponudbe izbranega ponudnika navaja, da neskladja podatka v fotokopiji ponudbe s podatkom v originalu ponudbe ni mogoče šteti v škodo ponudniku, saj je naročnik takšno situacijo predvidel v svojih razpisnih pogojih, kjer je določil, da bo v primeru neskladja med originalom ponudbe in fotokopijo ponudbe veljal original. Ker je naročnik takšno situacijo predvidel v svojih razpisnih pogojih, ponudniki pa so bili s tem seznanjeni, pomislekov drugega vlagatelja v zvezi z oceno ponudbe izbranega ponudnika kot pravilne, ni mogoče upoštevati. Predložena ponudba izbranega ponudnika v originalu je izpolnjevala vse zahteve razpisne dokumentacije. Navedbe drugega vlagatelja bi bile utemeljene zgolj, v kolikor bi naročnik v Navodilih določil, da bo v primeru neskladja med originalom in fotokopijo ponudbe ponudba izločena kot nepravilna oziroma, da bo naročnik štel original in fotokopijo kot dve različni ponudbi.
Naročnik navaja, da sam ni štel fotokopije ponudbe izbranega ponudnika kot kopije zgolj zaradi napisa na ovojnici, temveč za dejansko stanje predložene ponudbene dokumentacije, enkrat v originalu in enkrat v kopiji. Naročnik poudarja, da sta bili ponudbeni ceni v predračunu ponudbe izbranega ponudnika tako v originalu kot v kopiji ponudbe enaki.

Drugi vlagatelj je naročnika z vlogo, z dne 28.09.2005, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Drugi vlagatelj priglaša stroške priprave zahteve za nadaljevanje postopka v višini 50 točk po odvetniški tarifi, povečano za DDV.

Naročnik je z dopisom, z dne 26.09.2005, z dopisom, z dne 03.10.2005 ter z dopisom, z dne 13.10.2005, odstopil zahtevek za revizijo in pritožbo prvega vlagatelja ter zahtevek za revizijo drugega vlagatelja skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Kot izhaja iz uradnega zaznamka Državne revizijske komisije, z dne 05.10.2005, je Državna revizijska komisija tega dne odprla kopijo ponudbe izbranega ponudnika, posredovano na Državno revizijsko komisijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb obeh vlagateljev in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V skladu s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN je rok za vložitev zahtevka za revizijo v primeru, ko naročnik izda odločitev o dodelitvi naročila, deset dni od prejema takšne odločitve naročnika. V primeru, ko ponudnik pri naročniku vloži zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, začne teči desetdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila (drugi odstavek 78. člena ZJN-1). Navedeno pomeni, da sta glede vložitve zahtevka za revizijo določena dva prekluzivna roka: prvi začne teči z dnem prejema odločitve naročnika o dodelitvi naročila, drugi pa z dnem prejema dodatne obrazložitve naročnika o dodelitvi naročila (če je le-ta seveda zahtevana).

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je prvi vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, z dne 02.09.2005, ki ga je naročnik s sklepom zavrnil kot neutemeljenega. Iz poštnih povratnic je razvidno, da je prvi vlagatelj prejel sklep o oddaji naročila dne 22.08.2005. Navedeno ob upoštevanju 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju ZPP) pomeni, da se je desetdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN iztekel dne 01.09.2005. Ker je bil zahtevek za revizijo prvega vlagatelja vložen dne 02.09.2005, torej po izteku desetdnevnega prekluzivnega roka iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN, ga je bilo potrebno v skladu z drugim odstavkom 13. člena ZRPJN zavreči.

Državna revizijska komisija v tej zvezi dodaja, da na takšno odločitev Državne revizijske komisije ne vpliva okoliščina, da je prvi vlagatelj z dopisom, z dne 24.08.2005, od naročnika zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila. Nasprotno, z navedenim je prvi vlagatelj zavaroval potek roka za vložitev zahtevka za revizijo s prejemom dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila, v primeru neprejema le-te pa bi lahko uveljavljal pravno varstvo z vložitvijo zahtevka za revizijo, v katerem bi takšno morebitno opustitev naročnika izpodbijal.

Navedeno pomeni, da je zahtevek za revizijo prvega vlagatelja, z dne 02.09.2005, ki je, kot ugotovljeno, zaradi vložitve po izteku roka iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN, prepozen, hkrati tudi preuranjen, saj je začel desetdnevni prekluzivni rok za vložitev zahtevka za revizijo v skladu z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1 teči šele, ko je vlagatelj prejel dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je pritožba prvega vlagatelja, v kateri le-ta navaja, da je naročnik njegov zahtevek za revizijo, z dne 16.09.2005, nedopustno zavrgel, utemeljena. Upoštevaje obrazložitev odločitve Državne revizijske komisije iz prejšnje točke, začne rok za vložitev zahtevka za revizijo teči (tudi) od dne prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila. V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik prvemu vlagatelju z dopisom, z dne 05.09.2005, posredoval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, katero je le-ta prejel dne 06.09.2005. Ker je prvi vlagatelj vložil zahtevek za revizijo dne 16.09.2005, tega dne pa se je iztekel tudi rok za vložitev zahtevka za revizijo, je bilo potrebno takšno zahtevo za pravno varstvo prvega vlagatelja obravnavati kot pravočasno v smislu 13. člena ZRPJN.

Pri tem Državna revizijska komisija dodaja, da ni presojala morebitne nedopustnosti izdaje dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, saj navedeno v konkretnem postopku revizije ni predmet spora med strankama.

Državna revizijska komisija na podlagi vsega zapisanega zaključuje, da je naročnikova odločitev, s katero je zavrgel zahtevek za revizijo prvega vlagatelja, z dne 16.09.2005, nezakonita, zato je razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v sklepu o zavrženju zahtevka za revizijo, št. 402-44/05 2005/00232-DB, z dne 04.10.2005.

Naročnik je dolžan v nadaljevanju postopka preveriti, ali so izpolnjene vse ostale procesne predpostavke, ki jih za vsebinsko odločanje o zahtevku za revizijo zahteva ZRPJN (prvi odstavek 9. člena ZRPJN in tretji odstavek 12. člena ZRPJN), ter o zahtevku za revizijo prvega vlagatelja, z dne 16.09.2005, odločiti v skladu z določbami ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. in 3. točko izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo drugega vlagatelja uvodoma, v zvezi z ugotovitvijo naročnika v sklepu, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil, in sicer da aktivne legitimacije v tem postopku revizije ni mogoče izkazati s ponovljenim postopkom oddaje javnega naročila, pripominja, da je drugi vlagatelj v predmetnem postopku revizije izkazal možnost nastanka škode, saj bi že v primeru ugotovitve nepravilnosti ponudbe izbranega ponudnika (ob dejstvu, da je bila v sklopu 1 kot pravilna ocenjena zgolj ponudba izbranega ponudnika) lahko predložil ponudbo v eventualno ponovljenem postopku oddaje javnega naročila oziroma bi lahko sodeloval v postopku s pogajanji (po predhodni objavi v tem postopku).

Glede navedbe drugega vlagatelja, da neskladje med ceno pri postavki N23615A in ceno, podano v analizi, ne bi smel biti razlog za nepravilnost njegove ponudbe, temveč je bilo navedeno neskladje potrebno šteti za računsko napako, Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama ni spora o tem, kakšno je dejansko stanje. Glede na navedeno se je Državna revizijska komisija osredotočila na pravno vprašanje, in sicer ali je naročnik ravnal pravilno, ko je izločil ponudbo drugega vlagatelja iz postopka oziroma ali bi moral naročnik navedeno neskladje šteti za računsko napako.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v točki 13.1/b.7. Navodil določil: "Ponudnik mora predložiti analizo enotnih cen za prvih pet po vrednosti največjih predračunskih postavk posameznega predračuna za dela razpisana na osnovi enotnih cen, za dela ponujena po načelu "Ključ v roke" pa samo izpolnjene predračune (Poglavje 6). Cene po enoti mere postavk morajo biti enake, kot so izračunane z zahtevano analizo cene po enoti mere postavke.". Naročnik je v točki 29.1/b Navodil določil, da bo računske napake v ponudbah popravil na sledeč način: "Kjer obstaja razlika med cenami na enoto in skupnimi zneski, dobljenimi z množenjem cen na enoto in količinami bo merodajna cena na enoto, kot je navedena, razen, če gre po mnenju naročnika za očitno napačno namestitev decimalne vejice pri ceni na enoto. V tem primeru bo merodajen skupen znesek, kot je naveden in se bo popravila cena na enoto.".

Razpisna dokumentacija torej zahteva, da morajo biti cene po enoti mere postavk iz ponudbenega predračuna enake cenam iz izdelane analize cen za prvih pet po vrednosti največjih predračunskih postavk, ki jo mora ponudnik kot sestavni del ponudbe priložiti ponudbeni dokumentaciji. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija ugotovljeno nesporno dejansko stanje subsumirala pod pravno normo 13. točke 3. člena ZJN-1, po katerem je pravilna tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Ker je drugi vlagatelj svoji ponudbi priložil ponudbeni predračun za postavko N23615A, katerega cena ni bila enaka ceni, izračunani z zahtevano analizo cene po enoti mere postavke, kot so to zahtevala določila razpisne dokumentacije, je potrebno ugotoviti, da je ponudba drugega vlagatelja v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1 nepravilna, naročnik pa jo je bil ob upoštevanju drugega odstavka 76. člena ZJN-1 dolžan zavrniti, ne pa ravnati po zgoraj citirani točki 29.1/b Navodil.

Ker je potrebno ponudbo drugega vlagatelja že zaradi omenjenega neskladja med analizo cen predračunske postavke in ponudbenim predračunom označiti kot nepravilno, tudi ni mogoče slediti revizijskim navedbam drugega vlagatelja, da bi ga moral naročnik na podlagi 54. člena ZJN-1 pozvati, naj odpravi eventualne nejasnosti ali računske napake. Ker je analiza cen podlaga za izdelavo ponudbenega predračuna, bi naročnik s tem bodisi dopustil naknadno spremembo cene (če bi se na podlagi analize cene spremenila ponudbena cena) bodisi spremembo, ki bi vlagateljevo nepravilno ponudbo spremenila v pravilno (če se ponudbena cena sicer ne bi spremenila, "uskladila" pa bi se analiza cen). To pa sta situaciji, ki ju drugi stavek 54. člena ZJN-1, ki glasi: "Naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz nepravilne ponudbe le-to naredila pravilno.", izrecno prepoveduje. Naročnikovo nasprotno ravnanje pa bi tudi poseglo v načelo enakopravnosti ponudnikov (7. člen ZJN-1).

V zvezi z navedbo drugega vlagatelja, da je izbrani ponudnik v postopku oddaje javnega naročila v sklopu 1 predložil dve ponudbi namesto predložitve originala ter kopije ponudbe, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v točki 20.1 Navodil določil: "Ponudnik mora pripraviti en originalen izvod in eno fotokopijo ponudbe, kot je to opisano v podčlenu 13.1 teh Navodil ponudnikom, kar bo na ovoju jasno označeno kot "ORIGINAL" in "KOPIJA". V slučaju neskladja med njima, bo veljal "ORIGINAL" žigosan in podpisan s strani pooblaščenega predstavnika ponudnika. â??". Naročnik je v točki 20.3 Navodil tudi zapisal, da mora ponudnik do roka za oddajo ponudb predati Državni revizijski komisiji še drugo kopijo ponudbe.

Kot izhaja iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, je izbrani ponudnik za sklop 1 (izvedba vpadnic) ponudil ceno: 3.466.365.506,88 SIT, v opombi pa je naročnik zapisal: "Cena za sklop 1 v kopiji je 5.380.627.751,49 SIT". Državna revizijska komisija je vpogledala v kopije ponudb izbranega ponudnika, ki jih je naročnik Državni revizijski komisiji na njeno zahtevo posredoval kot prilogo dopisa, z dne 13.10.2005, ter ugotovila, da iz dokumenta "PONUDBA, št. CP-0477:01/05, z dne 02.08.2005, za izvedbo VPADNIC na odseku NAVEZAVA LUKE KOPER NA AVTOCESTO - 1. FAZA", izhaja vrednost z DDV: 5.380.627.751,49 SIT, med tem ko iz dokumenta "PONUDBA, št. CP-0477:01/05, z dne 02.08.2005, za izvedbo VPADNIC na odseku NAVEZAVA LUKE KOPER NA AVTOCESTO - 1. FAZA", vsebovan v originalu ponudbe izbranega ponudnika, izhaja vrednost z DDV: 3.466.365.506,88 SIT. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik, v delu, ki se nanaša na ponudbeno ceno za sklop 1, sploh ni pripravil fotokopije ponudbe (ki ustreza originalu). Državna revizijska komisija pripominja, da je naročnikovo pravilo o odpravi kolizij med originalom in fotokopijo ponudbe nesmiselno, saj ga takšnega, kot je zapisan, sploh ni mogoče uporabiti. Državna revizijska komisija ob tem dodaja, da je naročnik v točki 24.1 Navodil določil, da ponudnik sicer sme spremeniti ali umakniti svojo ponudbo po predložitvi le-te (pod pogoji iz točke 24.1 Navodil), vendar pa sprememba ponudbe ne sme vsebovati spremembe ponudbene cene. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je s preložitvijo originalne ponudbe ter fotokopije ponudbe, v kateri pa ponudbena cena za sklop 1 ni enaka ponudbeni ceni v originalu ponudbe, izbrani ponudnik kršil tudi točko 6.1 Navodil, po kateri lahko vsak ponudnik predloži le eno ponudbo, bodisi svojo lastno, bodisi kot partner v ponudbi skupine izvajalcev.

Državna revizijska komisija je dalje sledila predlogu drugega vlagatelja v zahtevku za revizijo ter odprla kopijo ponudbe, ki jo je izbrani ponudnik posredoval Državni revizijski komisiji. Iz vpogleda v kopijo ponudbe, posredovano na Državno revizijsko komisijo, je razvidno, da je v dokumentu izbranega ponudnika: "PONUDBA, št. CP-0477:01/05, z dne 02.08.2005, za izvedbo VPADNIC na odseku NAVEZAVA LUKE KOPER NA AVTOCESTO - 1. FAZA" navedena vrednost z DDV: 5.380.627.751,49 SIT. Ker iz originala ponudbe izbranega ponudnika izhaja drugačna ponudbena vrednost (z DDV: 3.466.365.506,88 SIT), je potrebno ugotoviti, da je izbrani ponudnik kršil tudi določilo 55.c člena ZJN-1, po katerem so ponudniki, pri oddaji javnih naročil v ocenjeni vrednosti nad 1.000.000.000 SIT, naročniku do roka za oddajo ponudb dolžni predložiti ponudbo in Državni revizijski komisiji posredovati kopijo te ponudbe.

Glede na vse navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal nepravilno, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil kot pravilno v smislu določila 13. točke 3. člena ZJN-1. Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila kršil določilo 76. člena ZJN-1, je sledila revizijskemu predlogu drugega vlagatelja in skladno s 3. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila.

V nadaljevanju postopka naj naročnik sprejme odločitev o oddaji javnega naročila v skladu z določili ZJN-1 ter ugotovitvami Državne revizijske komisije iz tega sklepa, po pravnomočno zaključenem postopku oddaje predmetnega javnega naročila pa lahko naročnik bodisi ponovi postopek bodisi ravna v skladu z določilom tretjega odstavka 20. člena ZJN-1, v kolikor so za to izpolnjeni pogoji.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 4. točko izreka tega sklepa.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da je dolžan naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Drugi vlagatelj je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v višini 400.000,00 SIT za takso za revizijo,
- v protivrednosti 3000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za stroške odvetniškega zastopanja ter priprave revizijskega zahtevka,
- v višini 3% od protivrednosti 3000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za materialne stroške,
- v protivrednosti 50 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za sestavo obvestila o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je na temelju določil šestega odstavka 22. člena ZRPJN drugemu vlagatelju priznala naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v višini 400.000,00 SIT za takso za revizijo,
- v protivrednosti 3000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za stroške odvetniškega zastopanja ter priprave revizijskega zahtevka, skupaj tako v višini 396.000,00 SIT,
- v višini 2% od protivrednosti 1000 točk ter 1% od protivrednosti 2000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za materialne stroške, skupaj tako v višini 5.280,00 SIT,
- v protivrednosti 50 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za sestavo obvestila o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, skupaj tako v višini 6.600,00 SIT.

Državna revizijska komisija drugemu vlagatelju ne priznava presežka nad priznanimi materialnimi stroški, saj podlage za priznanje le- tega v veljavni Odvetniški tarifi ni najti. Naročnik je drugemu vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 807.880,00 SIT, v roku 15 od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva drugega vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 5. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 17.10.2005

Predsednik senata:
dr. Aleksij Mužina
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:

- DARS - Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
- Odvetnik Damijan Terpin, Dunajska cesta 21/X, Ljubljana
- Odvetnik dr. Janko Tischler jun., Dunajska cesta 21/X, Ljubljana
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana
- SCT, d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana
- Primorje, d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina
- SGP Kraški zidar, d.d., Kolodvorska ulica 1, Sežana
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana