018-314/2005 Obrtna zbornica Slovenije

Številka: 018-314/05-32-2489

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Vesni Cukrov v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za prevajalske storitve in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil Euro Translate Rok Mejak s.p., Ulica 28. maja 51, PE: Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Obrtna zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana(v nadaljevanju: naročnik), dne 12.10.2005

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v obvestilu o oddaji javnega naročila male vrednosti za prevajalske storitve, št.: JNMV-0009/2005-POG, z dne 11.03.2005.


2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 100.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.01.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za prevajalske storitve. Naročnik je potencialnim ponudnikom posredoval povabilo k oddaji ponudbe, datiranim dne 24.02.2005.

Dne 11.03.2005 je naročnik izdal obvestilo o oddaji javnega naročila male vrednosti za prevajalske storitve, št.: JNMV-0009/2005-POG, iz katerega izhaja njegova odločitev, da ne izbere nobenega ponudnika, ker dva ponudnika presegata orientacijsko vrednost javnega naročila, vlagatelj pa ni oddal ponudbe za celotno povpraševanje.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 15.03.2005, prosil za dodatno obrazložitev obvestila, s katerim je zavrnil njegovo ponudbo. Naročnik je dodatno obrazložitev odločitve o zavrnitvi ponudbe vlagatelja za izvajanje javnega naročila male vrednosti za prevajalske storitve poslal vlagatelju z dopisom, z dne 29.03.2005.

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev o zavrnitvi njegove ponudbe za izvajanje naročila male vrednosti za prevajalske storitve vložil zahtevek za revizijo, z dne 31.03.2005. Vlagatelj v zahtevku za revizijo očita naročniku, da je kršil temeljna načela Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), vsebovana v 124. in 125. členu ter določila lastne razpisne dokumentacije. Kot dejstva in dokaze za navedene kršitve v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti vlagatelj navaja, da mu je na podlagi njegove zahteve za dodatno obrazložitev odločitve naročnika predstavnica naročnika v telefonskem razgovoru, dne 15.03.2005, priznala napako z obrazložitvijo, da takega primera, v katerem je del storitev ponujen brezplačno oziroma s ceno 0 SIT, v preteklosti še niso obravnavali. Dne 31.03.2005 je vlagatelj prejel dodatno obrazložitev naročnika, da je bila njegova ponudba nepravilna, ker je ponudbena cena za predmet javnega naročila očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence. Naročnik je v dodatni obrazložitvi še navedel, da lahko kvalitetno opravljanje storitev zagotovi le tako, da zaposli posameznika v redno delovno razmerje. Vlagatelj meni, da lahko ponudba vsebuje tudi brezplačne storitve. Ugotavlja tudi, da je ponudba v skladu s pravili poštene konkurence, saj lahko vse stroške v celoti krije. Ponudbena cena odstopa cca 20-30 % od ocenjene vrednosti javnega naročila in, ker ima v podjetju redno zaposlene delavce, ni potrebe po zaposlitvi dodatnih delavcev. Vlagatelj dodaja, da je dosledno sledil vsem točkam razpisne dokumentacije. Vlagatelj predlaga, da naročnik zahtevku za revizijo ugodi in sprejme novo odločitev, s katero sprejme njegovo ponudbo kot najugodnejšo.
Vlagatelj tudi opozarja naročnika, da ima vloženi zahtevek za revizijo suspenzivni učinek ter mora naročnik iz tega razloga vlagatelju zagotoviti, da ne bo uvedel novega postopka za istovrstno naročilo ali sprejel odločitve o oddaji javnega naročila mimo postopka, ki je predmet revizije.
Vlagatelj je priglasil tudi povračilo stroškov revizijskega postopka in sicer plačila takse v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je dne 03.05.2005 izdal sklep, št.: PKS 190/2005, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen ter skladno s tem zavrnil tudi zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. Naročnik v obrazložitvi navaja, da je kot predmet razpisa - prevajalske storitve v razpisni dokumentaciji opredelil naslednje vrste storitev, ki naj bi jih opravljal izbrani ponudnik: prevajanje strokovnih besedil iz tujega jezika v slovenski jezik in obratno; konsekutivno in simultano tolmačenje na sestankih in seminarjih; povezovanje poslovnih partnerjev (komunikacija z dopisi, telefonska komunikacija). V obrazcu predračuna so bile navedene storitve tudi specificirane tako, da je moral ponudnik določiti za vsako točko od 1 do 3 tudi ceno. Ker je ponudnik pod točko 3, to je povezovanje poslovnih partnerjev, navedel ceno tako, da je najprej napisal v razpredelnici, kjer mora navesti ceno na enoto, 0.000 in nato kot skupni znesek, ki naj bi predstavljal ceno za točko 3, napisal 0 in zraven ničle naredil poševno črto ( / ), si je naročnik pri ocenjevanju ponudbe razlagal poševno črto tako, da ponudnik ni podal cene za 3 točko, to je za 60 dni povezovanja poslovnih partnerjev. Naročnik je tako sprejel odločitev, da je ponudba vlagatelja nepravilna, saj ponudnik ni navedel cene za točko 3., to je povezovanje poslovnih partnerjev. Ker je naročnik ocenil, da sta preostali dve ponudbi presegli višini zagotovljenih sredstev za predmetno naročilo, je ti dve ponudbi zavrnil kot nesprejemljivi.
Naročnik navaja, da je ocenjeval ponudbo vlagatelja tako, kot si je v času ocenjevanja same ponudbe razlagal samo označbo cene, ki je bila označena z nič in poševno črto, to je, da ni specificiral cene za posamezno storitev, kar pomeni, da je ponudba vlagatelja nepravilna. Naročnik dodatno navaja, da tudi v primeru, da bi si razlagal ponudbo vlagatelja, kot da del svojih storitev daje brezplačno in bi jo štel za pravilno, to ne bi spremenilo odločitve naročnika, da ne izbere nobenega od ponudnikov.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 04.05.2005, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 29.09.2005, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila male vrednosti za prevajalske storitve v odločanje Državni revizijski komisiji. Naročnik je v dopisu navedel, da ponovno pošilja navedeno dokumentacijo Državni revizijski komisiji, zato je Državna revizijska komisija z dopisom, št.: 018-314/05-32-2343, z dne 03.10.2005, naročnika zaprosila, da ji posreduje pojasnilo in dokazilo o prvotno poslani dokumentaciji. Naročnik je v dopisu (brez datuma), ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 07.10.2005, pojasnil, da je celotno dokumentacijo posredoval Državni revizijski komisiji z navadno pošiljko po pošti ter da je dokaz o posredovanju pošiljke dopis naročnika, priložen v dokumentacijo javnega naročila male vrednosti za prevajalske storitve, posredovanega dne 29.09.2005. Državna revizijska komisija ugotavlja, da dokumentacije, poslane z dopisom, datiranim dne 06.06.2005, na katerega se sklicuje naročnik in na katerem je opomba, da je bila pošiljka poslana priporočeno s povratnico, ni prejela, zato šteje, da je zahtevek za revizijo z dokumentacijo za predmetno javno naročilo prejela dne 30.09.2005.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Med naročnikom in vlagateljem je spor v tem, ali je vlagatelj predložil pravilno ponudbo glede zahteve razpisne dokumentacije za izpolnitev obrazca "predračun". Državna revizijska komisija je zato ob presoji utemeljenosti vlagateljevih revizijskih navedb najprej preverila, kako je naročnik v povabilu k oddaji ponudbe določil izpolnjevanje pogojev, da se bo ponudba štela za pravilno. Naročnik je v točki 3. "Sestavni deli ponudbene dokumentacije (pogoji za udeležbo)" navedel naslednje :
"Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik za izpolnjevanje pogojev za udeležbo predložil naslednje dokumente:
3.1. Izpolnjen obrazec "Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 42. člena ZJN -1A
3.2. Izpolnjen obrazec "ponudbe"
3.3. Izpolnjen obrazec "predračun"
3.4. Reference
3.5. Vzorec pogodbe, le-tega mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe.".

Naročnik je razpisni dokumentaciji priložil obrazec "predračun" kot njen sestavni del, v katerem je kot predmet naročila navedel naslednje storitve:
1. prevodi strokovnih besedil iz tujega v slovenski jezik in obratno
2. konsekutivno in simultano tolmačenje na sestankih in seminarjih
3. povezovanje poslovnih partnerjev (komunikacija z dopisi, telefonska).

Ponudniki so morali obrazec predračuna izpolniti tako, da so za posamezne (tri) vrste storitev predmetnega javnega naročila napisali ceno na enoto brez DDV in skupno ceno brez DDV ter skupno ceno za vse storitve brez DDV in z DDV, z možnostjo priznanja popusta.

Državna revizijska komisija je ob vpogledu v ponudbo vlagatelja ugotovila, da je vlagatelj pri 1. in 2. storitvi navedel ceno v znesku tako za ceno na enoto kot za skupno ceno, obe brez DDV, da pa je pri 3. storitvi za ceno na enoto brez DDV napisal "0.000", za skupno ceno brez DDV pa "0 /".

Naročnik je v obvestilu ponudnikom, z dne 11.03.2005, da ni izbral nobenega ponudnika, za ponudbo vlagatelja navedel, da ni oddal ponudbe za celotno povpraševanje, v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, z dne 03.05.2005, pa je navedel, da je ponudba vlagatelja glede na opisan način izpolnitve obrazca predračuna nepravilna. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj izpolnil obrazec "predračun", saj je pri storitvi pod točko 3. (povezovanje poslovnih partnerjev) navedel za ceno na enoto "0.000" SIT in je glede na to tudi dal ponudbo za vse (tri) razpisane storitve predmetnega javnega naročila. Navedeno oznako vlagatelja oziroma določitev cene na enoto pri 3. storitvi predmetnega javnega naročila z "0.000" ni bilo moč razumeti v škodo vlagatelja, temveč tako, kot navaja vlagatelj v zahtevku za revizijo, da ponudba lahko vsebuje tudi brezplačne storitve. Ker je vlagatelj obrazec "predračun" v celoti izpolnil, podatke je vpisal v vse predvidene rubrike, je njegovo ponudbo v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1 treba šteti kot pravilno. Ponudba vlagatelja je namreč izpolnjevala vse zahteve iz razpisne dokumentacije, kar je pogoj, da se ponudbo šteje za pravilno. Prav tako ni mogoče slediti navedbi naročnika, da poševna črta "(/)" poleg navedbe "0" v rubriki pri skupni ceni za 3. storitev predmetnega javnega naročila (povezovanje poslovnih partnerjev) pomeni, da vlagatelj ni dal ponudbe za to storitev, saj je vlagatelj s tem zapisom v koloni za skupno ceno le označil, da navedene storitve ne bo zaračunal. Hkrati Državna revizijska komisija ob vpogledu v ponudbo vlagatelja tudi ugotavlja, da je tudi iz definiranega predmeta pogodbe v vzorcu pogodbe, ki jo je podpisal vlagatelj razvidno, da vlagatelj ponuja tudi storitev, ki je v predračunu navedena pod točko 3, to je povezovanje poslovnih partnerjev, vsled česar bi naročnik dodatno lahko sklepal, da vlagatelj dejansko ponuja tudi navedeno storitev. Državna revizijska komisija v zvezi z naročnikovo navedbo, da tudi v primeru, da bi si razlagal ponudbo vlagatelja, kot da del svojih storitev daje brezplačno in bi jo štel za pravilno, to ne bi spremenilo odločitve naročnika, da ne izbere nobenega od ponudnikov še dodaja, da ima naročnik možnost, na podlagi 77. člena ZJN-1 zaključiti postopek brez izbire najugodnejšega ponudnika, vendar pa mora pri tem ravnati v celoti skladno z določili ZJN-1 in ne način kot je v konkretnem primeru ravnal naročnik.

Državna revizijska komisija v zvezi z navedbo naročnika v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, da si je pri ocenjevanju ponudbe vlagatelja zaradi zgoraj opisane izpolnitve obrazca "predračun" razlagal, da vlagatelj ni podal cene za točko 3. povezovanje poslovnih partnerjev in je zato njegovo ponudbo zavrnil kot nepravilno, tudi ugotavlja, da bi v primeru dvoma glede pomena zapisa v rubrikah pri citirani točki lahko od vlagatelja zahteval pojasnilo v skladu s 54. členom ZJN-1. Naročnik namreč sme zahtevati, da ponudnik v roku, ki ni daljši od osmih dni, dopolni ali pojasni dokumente, ki jih je že predložil.

V primeru morebitnega naročnikovega dvoma o možnosti izvedbe javnega naročila glede na dano ceno, pa Državna revizijska komisija le-tega opozarja na obvezno ravnanje v primeru, ko je ponudbena cena (neobičajno) nizka ter ima naročnik namen zavrniti takšno ponudbo, na določilo prvega in drugega odstavka 53. člena ZJN-1:
"(1) Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, mora naročnik, preden tako ponudbo zavrne, pisno ali v elektronski obliki zahtevati podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere meni, da so merodajne in jih mora, upoštevajoč prejete obrazložitve, preveriti. Za odgovor lahko določi razumen rok, ki ni daljši od 20 dni.
(2) Naročnik lahko zahteva obrazložitev, ki mora biti oprta na objektivno podlago, kar zadeva ekonomiko načina gradnje, proizvodnje ali izbranih tehničnih rešitev, izjemno ugodne pogoje, ki jih ima ponudnik pri izvajanju naročila, ali izvirnost izdelka, storitve al izvedbo gradnje.".

ZJN-1 sicer ne določa, katera cena je neobičajno nizka in to prepušča poslovni odločitvi naročnika. Naročnika zakon tudi ne obvezuje, da mora od ponudnika, ki ponudi nizko ceno, zahtevati obrazložitev ponudbene cene, ampak mora v skladu s pravili 53. člena ZJN-1 ravnati takrat, kadar sta za to izpolnjena dva pogoja in sicer: da je ponudbena cena neobičajno nizka ter da je naročnik odločen zavrniti ponudbo zaradi neobičajno nizke cene. Navedeno zakonsko določilo ščiti ponudnika, ki za izvedbo javnega naročila ponudi nizko ceno, ki mora biti sicer v skladu s temeljnim načelom javnega naročanja gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev (4. člen ZJN-1) cilj vsakega postopka oddaje javnega naročila. Če torej ponudbena cena zbuja dvom o možnosti izvedbe javnega naročila in želi naročnik tako ponudbo zavrniti, mora pred tem ta dvom odpraviti in od ponudnika zahtevati obrazložitev ter na ta način ugotoviti, ali je oziroma ni taka cena posledica napačne ponudnikove presoje ali napačnega razumevanja razpisne dokumentacije ali napake v ponudbi.

Ker je vlagatelj predložil in izpolnil vse dokumente in obrazce, ki jih je v razpisni dokumentaciji zahteval naročnik, vključno z obrazcem "predračun" in s tem izpolnil pogoje, določene za pravilnost ponudbe, je naročnik ponudbo vlagatelja neupravičeno izločil kot nepravilno, s čimer je kršil določilo prvega odstavka 76. člena ZJN-1 v povezavi s 13. točko 3. člena ZJN-1 in Pravilnikom o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/2004).

Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da je naročnik v revizijskem postopku kršil določilo drugega odstavka 17. člena ZRPJN, ki določa, da mora naročnik po prejemu obvestila, da bo vlagatelj zahtevka za revizijo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, najkasneje v treh dneh odstopiti vso dokumentacijo Državni revizijski komisiji. Vlagatelj je z dopisom, z dne 04.05.2005, naročnika obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Kot je iz dokumentacije razvidno, je naročnik vlagateljevo obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo prejel dne 06.05.2005, Državni revizijski komisiji pa je zahtevek za revizijo ter dokumentacijo o vodenju postopka oddaje predmetnega javnega naročila poslal šele z dopisom, z dne 29.09.2005. Naročnik je sicer v zahtevanem pojasnilu Državni revizijski komisiji, ki ga je prejela dne 07.10.2005, navedel, da je dokumentacijo o predmetnem postopku odstopil v odločanje Državni revizijski komisiji dne 06.06.2005 (ki je le-ta ni prejela), vendar bi bil tudi v tem primeru bistveno presežen rok, normiran v drugem odstavku 17. člena ZRPJN. Državna revizijska komisija zato opozarja naročnika, da mora v postopkih oddaje javnih naročil dosledno izvajati določbe ZJN-1 in ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1.točke izreka tega sklepa.

Na podlagi določila tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo priglasil stroške plačane takse v višini 100.000,00 SIT. Državna revizijska komisija je skladno s petim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti priglašene stroške, ki so bili potrebni za vodenje revizijskega postopka, to so stroški plačane takse v višini 100.000,00 SIT in sicer v roku 15-dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 12.10.2005

Vesna Cukrov, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Obrtna zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana
- Euro Translate Rok Mejak s.p., Ulica 28. maja 51, PE: Kotnikova 5, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana