018-319/2005 Komunala Tolmin

Številka: 018-319/2005-35-2506

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu predsednika dr. Aleksija Mužine kot predsednika senata ter članice Vesne Cukrov in člana Francija Kodele kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Žviplja, v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila za gradnjo dela kanalizacije in čistilne naprave Žaga in na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo podjetje GENERA d.o.o., Podmilščakova 18, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Avrelija Barle Kuk, Slovenska 55A, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Komunala Tolmin d.d., Poljubinj 89H, Tolmin (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.10.2005 soglasno

ODLOČILA

1. Pritožbi, z dne 06.10.2005, se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju vlagateljevega zahtevka za revizijo, kot izhaja iz naročnikovega sklepa, št. 174.1-1/2005-2, z dne 03.10.2005.

2. Naročnik mora odločiti o zahtevku za revizijo skladno s 16. členom ZRPJN.

3. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi s pritožbo, v višini 267.960,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je predmetni javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 76/05, z dne 12.08.2005, pod št. objave Ob-21926/05.

Naročnik je izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. Obv 03/05 JN VV, z dne 23.09.2005, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika GRADBENIK d.o.o., Poljubinj 89H, Tolmin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 29.09.2005, v katerem zahteva razveljavitev obvestila o oddaji javnega naročila in razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila, v revizijski postopek pa priglaša povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je s sklepom, št. 174.1-1/2005-2, z dne 03.10.2005, zahtevek za revizijo zavrgel. Naročnik navaja, da je zahtevek za revizijo vložil le vlagatelj, čeprav je šlo za oddajo skupne ponudbe vlagatelja in podjetja EUROINVEST d.o.o.. V pogodbi o skupnem nastopu za izvedbo javnega naročila, ki sta jo družbi sklenili dne 12.09.2005 in v pooblastilu, ki sta ga podpisali dne 23.08.2005, pooblastilo za vložitev zahtevka za revizijo ni navedeno, zato naročnik ugotavlja, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo le v svojem imenu, kar je v nasprotju s tretjim odstavkom 9. člena ZRPJN.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo, z dne 06.10.2005, v kateri izpodbija sklep naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo. Vlagatelj navaja, da posebno pooblastilo za vložitev zahtevka za revizijo ni potrebno. Naročnik je tudi vsa obvestila in dejanja v postopku oddaje javnega naročila izvajal samo z vodilnim partnerjem, t.j. z vlagateljem, prav tako pa je samo vlagatelj prejel odločitev o oddaji javnega naročila, med tem ko EUROINVEST d.o.o. o izbiri ni bil obveščen. Vlagatelj dodaja, da je partner EUROINVEST d.o.o. do izteka roka za vložitev zahtevka za revizijo posebej pooblastil vlagatelja tudi za vložitev zahtevka za revizijo in pooblastilo posredoval naročniku. Vlagatelj predlaga, da se izpodbijani sklep razveljavi ter odloči o pravočasno vloženem zahtevku za revizijo. Vlagatelj priglaša stroške postopka, in sicer za sestavo pritožbe 2.000 točk, materialne stroške v višini 2%, povečano za DDV.

Naročnik je z dopisom, z dne 10.10.2005, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V konkretni zadevi je naročnik zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo iz razloga, ker iz le-tega, v nasprotju s tretjim odstavkom 9. člena ZRPJN, izhaja, da je vložen le v imenu vlagatelja in ne tudi v imenu ponudnika EUROINVEST d.o.o., s katerim je vlagatelj v postopku oddaje javnega naročila oddal skupno ponudbo.

Tretji odstavek 9. člena ZRPJN določa, da lahko v primeru, ko vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, zahtevek za revizijo vložijo le vse osebe skupaj. V primeru oblikovanja skupne ponudbe tako ZRPJN pri uveljavljanju pravnega varstva v postopkih revizije postopkov oddaje javnih naročil od posameznih članov skupine ponudnikov zahteva konsenz glede vložitve zahtevka za revizijo, s čimer je v revizijskem postopku vzpostavljen institut aktivnega nujnega sosporništva.

Ker ZRPJN ne določa, kako ravnati z zahtevkom za revizijo, iz katerega izrecno ne izhaja, da so ga vložili vsi člani skupine ponudnikov, ki so predložili ponudbo v postopku oddaje javnega naročila, je potrebno, skladno z določilom petega odstavka 3. člena ZRPJN, smiselno uporabiti določila Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju ZPP). Skladno z 273. členom ZPP predsednik senata v primeru, če ugotovi, da je tožba nerazumljiva ali nepopolna ali da obstajajo pomanjkljivosti, ki se nanašajo na sposobnost tožeče ali tožene stranke biti pravdna stranka, ali da obstajajo pomanjkljivosti glede zakonitega zastopanja stranke ali pa pomanjkljivosti, ki se nanašajo na pravico zastopnika, da lahko začne pravdo, kadar se zahteva za to posebno dovoljenje, ali da stranke ne zastopa oseba, ki je lahko pooblaščenec po določbah tega zakona, izda potrebne ukrepe, ki jih določa ta zakon (81., 87. in 108. člen), da se pomanjkljivosti odpravijo.

Ker iz dokumentacije, ki jo je naročnik odstopil Državni revizijski komisiji ni razvidno, da je pozval vlagatelja k odpravi pomanjkljivosti oziroma k dopolnitvi zahtevka za revizijo v smislu določil ZPP, je Državna revizijska komisija pritožbi ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je pritožba vlagatelja, v kateri le-ta navaja, da je naročnik njegov zahtevek za revizijo, z dne 29.09.2005, nedopustno zavrgel, utemeljena.

Naročnik je dolžan v nadaljevanju postopka preveriti, ali so izpolnjene vse procesne predpostavke, ki jih za vsebinsko odločanje o zahtevku za revizijo zahteva ZRPJN (9. člen ZRPJN, tretji odstavek 12. člena ZRPJN in prvi odstavek 13. člena ZRPJN), ter o zahtevku za revizijo odločiti v skladu z določilom 16. člena ZRPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v pritožbeni postopek priglasil stroške odvetniškega zastopanja ter stroške priprave pritožbe, v protivrednosti 2.000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za DDV ter 2% materialnih stroškov.

Državna revizijska komisija, na temelju šestega odstavka 22. člena ZRPJN, vlagatelju priznava stroške odvetniškega zastopanja, v protivrednosti 2.000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 264.000,00 SIT, ter materialne stroške v protivrednosti 30 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 3.960,00 SIT.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava presežka nad priznanimi materialnimi stroški, saj za priznanje le-tega v Odvetniški tarifi ni najti podlage.

Državna revizijska komisija vlagatelju skupno priznava stroške, nastale v zvezi s pritožbo, v višini 267.960,00 SIT, ki jih je naročnik vlagatelju dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 17.10.2005

Predsednik senata:
dr. Aleksij Mužina
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Komunala Tolmin d.d., Poljubinj 89H, Tolmin
- Odvetnica Avrelija Barle Kuk, Slovenska 55A, Ljubljana
- GRADBENIK d.o.o., Poljubinj 89H, Tolmin
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana