018-297/2005 Holding Slovenske železnice d.o.o. - 11.člen

Številka: 018-297/05-31-2300

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/02 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v povezavi s prvim odstavkom 274. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju: ZPP), v senatu članice mag. Metke Cerar kot predsednice senata ter članov Vesne Cukrov in Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvedbo geometrijskih karakteristik prog na območju Republike Slovenije v obdobju treh let, na podlagi zahtevka za revizijo postopka javnega naročila podjetja Eurailscout Inspection & Analysis b.v., Markgrafendamm 24, Berlin, Nemčija, ki ga zastopa odvetnik dr. Franz Serajnik, Rechtsanwalt, Wiesbadener Str. 3, A-9020 Klagenfurt (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Holding Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), ter na podlagi predloga naročnika, da zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila, dne 29.09.2005

ODLOČILA

Predlog naročnika za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je javni razpis za izvedbo geometrijskih karakteristik prog na območju Republike Slovenije v obdobju treh let objavil v Uradnem listu RS, št. 47, z dne 13.05.2005, pod št. objave Ob-12902/05 ter v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, št. 2005/S 90-088777, z dne 11.05.2005.

Naročnik je z dokumentom "Obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb", št. 1.4-669/05, z dne 29.08.2005, ponudnike obvestil, da zavrača vse ponudbe in zaključuje postopek oddaje predmetnega javnega naročila.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 08.09.2005, v katerem navaja, da je naročnik ravnal nepravilno, ko je ponudbo vlagatelja izločil iz predmetnega postopka, saj je le-ta po mnenju vlagatelja pravilna.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom, z dne 16.09.2005, po vsebinskem presojanju posameznih vlagateljevih navedb zavrnil kot neutemeljenega ter istega dne z dopisom, št. 1/2-1233/2005, Državni revizijski komisiji na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN predlagal, da dovoli nadaljevanje aktivnosti pri oddaji javnega naročila v celoti, to je vključno z izvedbo pogajanj v skladu s tretjim odstavkom 20. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), podpisom pogodbe z najugodnejšim ponudnikom in izvedbo del, ki so predmet javnega naročila. Naročnik med drugim navaja, da kakršnakoli opustitev oziroma nepravočasnost izvedbe meritev vpliva na izvajanje rednih vzdrževalnih del, s tem pa je ogrožena varnost železniškega prometa, kar se konkretno lahko pokaže v povečanju števila napak na progi, neodpravi napak v predpisanih rokih zaradi pomanjkanja povsem natančnih podatkov o stanju proge in na splošno oteženem nadzoru nad stanjem proge. Naročnik navaja, da je bila s strani Prometnega inšpektorata RS izdana odločba št. 26801-11/2005/4-1207, z dne 29.03.2005, s katero je bilo zaradi ogrožene varnosti železniškega prometa med drugim potrebno na določenih odsekih omejiti največjo dovoljeno progovno hitrost na največ 120 km/h, podana pa je bila tudi zahteva po izvedbi vseh treh merilnih voženj v letu 2005. Ker je rok za izvedbo druge meritve po točki 7.3. v zvezi s točko 3. odločbe Prometnega inšpektorata RS, dne 15.09.2005, za izvedbo tretje pa dne 15.12.2005, naročnik pričakuje, da bo v kolikor se druga meritev prog ne bo izvedla pravočasno, s strani Prometnega inšpektorata RS zaradi ogrožanja varnosti železniškega prometa izdana še ostrejša odločbo kot je bila izdana v mesecu aprilu 2005.
Kot navaja naročnik, pa ni bistvena materialna škoda, temveč grožnja za varnost železniškega prometa, ki lahko vodi v izreden dogodku, katerega posledice so lahko tudi smrt ali poškodbe večjega števila ljudi in nastanek drugih posledic za življenje in zdravje ljudi. Naročnik meni, da vse jasno kaže na to, da v konkretnem primeru javni interes za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, bistveno pretehta nad škodljivimi posledicami zadržanja nadaljnjega izvajanja postopka in koristmi ponudnikov ter da zato javni interes ob upoštevanju vseh relevantnih okoliščin, ki ga izraža zahteva po zagotovitvi varnosti železniškega prometa in s tem povezanega izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb, opravičuje sprejetje predlaganega sklepa.

Vlagatelj je dne 21.09.2005 Državni revizijski komisiji posredoval dokument "Predlog za zavrnitev predloga naročnika" v katerem predlaga, da se naročnikov predlog (da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila) zavrne in med drugim navaja, da naročnik v svojem predlogu za nadaljevanje aktivnosti pri oddaji javnega naročila v celoti, ne navaja nobenih novih argumentov, ki bi opravičevali začetek postopka s pogajanji brez predhodne objave s ponudnikom, ki ni bil izločen iz predmetnega postopka. Vlagatelj navaja, da odločba Prometnega inšpektorata RS, št. 26801-11/2005/4-1207, ne more biti osnova za oddajo predmetnega javnega naročila ter da predmetni postopek sploh ne bi smel biti poverjen naročniku. Po mnenju vlagatelja je očitno, da hoče naročnik z izbiro postopka s pogajanji izven rednega postopka izvršiti dejstva, ki bi izničila pravno sredstvo vlagatelja tudi v primeru, če bi bil zahtevek za revizijo utemeljen.

ZRPJN v prvem odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) med drugim določa, da "vložen zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisijeâ??". V drugem odstavku 11. člena ZRPJN dopušča možnost, da "Državna revizijska komisija lahko na predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročilaâ??".

Iz zgoraj citiranega besedila prvega in drugega odstavka 11. člena ZRPJN je razvidno, da je zakonodajalec kot osnovno pravilo določil suspenzivnost zahtevka za revizijo. Temeljno pravilo zakona je torej, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži vse nadaljnje aktivnosti naročnika v zvezi z oddajo konkretnega javnega naročila, medtem ko je možnost za morebitno odločitev o nesuspenzivnosti zahtevka za revizijo pridržana le za izjemne in v danih okoliščinah posameznega primera posebej utemeljene primere. ZRPJN ne pojasnjuje, katere okoliščine opravičujejo, da se zahtevku za revizijo odvzame suspenzivni učinek, ampak določa le, da Državna revizijska komisija pri odločanju o predlogu naročnika upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija v konkretni zadevi uvodoma ugotavlja, da naročnik v svojem predlogu kot argument navaja, da opustitev meritev že sedaj povzroča javno škodo (zamude v železniškem prometu) ter da bo kakršna koli nepravočasnost izvedbe meritev vplivala na izvajanje rednih vzdrževalnih del ter na zmanjšano varnost železniškega prometa. Prepričan je, da je zato tak sklep tudi v javnem interesu, ob tem pa se sklicuje tudi na odločbo Prometnega inšpektorata RS, št. 26801-11/2005/4-1207, z dne 29.03.2005, s katero je bilo zaradi ogrožene varnosti železniškega prometa med drugim potrebno na določenih odsekih omejiti največjo dovoljeno progovno hitrost na največ 120 km/h, podana pa je bila tudi zahteva po izvedbi več merilnih voženj v letu 2005, in sicer naj bi se prva meritev opravila najkasneje do 15.06.2005, druga do 15.09.2005, tretja pa do 15.12.2005.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala navedbe vlagatelja, da naj se predlogu naročnika, da se naj naročniku ne dovoli nadaljevanja aktivnosti pri oddaji predmetnega javnega naročila. Ugotoviti gre, da vlagatelj v svoji vlogi, z dne 21.09.2005, ne pojasni konkretno, zakaj naj bi Državna revizijska komisija ne ugodila predlogu naročnika v celoti, temveč svoje razloge za zavrnitev predloga naročnika, z dne 16.09.2005, predvsem opira na formalno že zaključen postopek oddaje javnega naročila, ki s predmetnim postopkom oddaje javnega naročila v tej fazi nima povezave.

Ne glede na nezadostno utemeljeno mnenje vlagatelja je Državna revizijska komisija zaključila, da tudi naročnik s podanimi argumenti v tej fazi postopka oddaje javnega naročila ni uspel izkazati, da bi bilo razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila v prid ugoditvi njegovemu predlogu.

Ob upoštevanju naročnikovih in vlagateljevih navedb ter z njune strani predloženih dokazov gre namreč ugotoviti, da naročnik kot temeljni argument za svoj predlog uporablja že omenjeno odločbo Prometnega inšpektorata Republike Slovenije, z dne 29.03.2005, iz katere pa izhaja, da je rok za izvedbo prve in druge meritve v vsakem primeru že potekel. Državna revizijska komisija je naročnikov predlog in hkrati tudi vlagateljev zahtevek za revizijo prejela (šele) 21.09.2005. Državna revizijska komisija se sicer strinja z naročnikom, da je čimprejšnje opravljanje meritev lahko v javnem interesu, vendar je ob tem potrebno poudariti, da je zakonodajalec predvidel zelo kratke roke za rešitev zahtevka za revizijo (15 dni). Glede na to, da se izvajanje meritev v nobenem primeru ni opravilo do (z odločbo) prvih dveh določenih rokov, pa verjetnost, da bi škodljive posledice nezadržanja nastale prav v naslednjih 15-ih dneh, ni mogla pretehtati morebitnih škodljivih posledic zadržanja. Na tem mestu velja izpostaviti predvsem eventualno nastalo visoko materialno škodo, ki bi jo lahko utrpela tako naročnik kot vlagatelj, v kolikor bi se izkazalo, da so vlagateljeve navedbe v zahtevku za revizijo utemeljene.
Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija naročnikov predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 29.09.2005
predsednica senata:
mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Holding Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana
- Odvetnik dr. Franz Serajnik, Rechtsanwalt, Wiesbadener Str. 3, A-9020 Klagenfurt
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana