018-309/2005 Občina Žirovnica

Številka: 018-309/05-31- 2416

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana, kot predsednika senata, ter članice Vesne Cukrov in člana Francija Kodele, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Saše Rode, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izgradnja ločenega sistema kanalizacije v naselju Doslovče v Občini Žirovnica" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj GRATEL, Gradbeništvo, inženiring, telekomunikacije, d.o.o. Skorba 40, Ptuj, ki ga zastopa odvetnik Tršan Dušan, Čufarjeva 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica (v nadaljevanju: naročnik), dne 10.10.2005 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 25.07.2005 sprejel "Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila", št. 41415-0008/2005 in javni razpis za oddajo javnega naročila "Izgradnja ločenega sistema kanalizacije v naselju Doslovče v Občini Žirovnica", objavil v Uradnem listu RS, št. 74, z dne 05.08.2005, pod številko objave Ob-21643/05. Iz zapisnika o odpiranju ponudb, št. 41415-0008/2005, z dne 26.08.2005, izhaja, da je naročnik prejel tri pravočasne ponudbe.

Dne 08.09.2005 je naročnik izdal sklep o oddaji javnega naročila, št. 41415-0008/2005, iz katerega izhaja, da se javno naročilo odda ponudniku Cestno podjetje Kranj, d.d., Jezerska cesta 20, Kranj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 16.09.2005 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem ugotavlja, da je bila njegova ponudba izločena kot nepravilna, ker naj bi bil vlagateljev terminski plan pripravljen v nasprotju z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe. Vlagatelj navaja, da je v terminskem planu ponudil možnost predčasnega začetka in zaključka del, hkrati pa ni izključil možnosti, da bi začel z deli 01.10.2005 in zaključil dela 15.12.2005, kot je predvidevala razpisna dokumentacija. Vlagatelj poudarja, da je podpisal izjavo, da se v celoti strinja z razpisnimi pogoji (torej tudi s predvidenim začetkom in zaključkom del) ter podpisal tudi vzorec pogodbe v kateri je tudi eksplicitno navedel datum pričetka del 01.10.2005 in datum zaključka del 15.12.2005. Vlagatelj navaja, da začetek del pred predvidenim datumom tudi ni v nasprotju z vsebino razpisne dokumentacije, saj naročnik ni navedel fiksnega datuma začetka del, temveč je zgolj predvidel začetek del s 01.10.2005. Iz navedenega po mnenju vlagatelja sledi, da so ponudbe, ki predvidevajo začetek del pred 01.10.2005 skladne z razpisno dokumentacijo in jih naročnik ne bi smel izločiti. Ob navedenem vlagatelj poudarja, da je ponudil predčasen začetek del predvsem zato, da bi bila dela lahko zaključena pred zimsko sezono, kar pomeni, da je predčasen pričetek del zgolj dodatna ugodnost za naročnika, ki nikakor ne poslabšuje položaja naročnika.
Vlagatelj zahteva razveljavitev odločitve naročnika o oddaji javnega naročila in povrnitev stroškov revizijskega postopka, plačane takse in odvetniških stroškov za pripravo zahtevka za revizijo v višini 220.000,00 SIT s pripadajočim 20% DDV.

Naročnik je z dopisom, z dne 20.09.2005, izbranega ponudnika obvestil, da je vložen zahtevek za revizijo in z dopisom, z dne 20.09.2005, izbranega ponudnika pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN (dostava potrdila o vplačilu takse. Vlagatelj je naročniku z dopisom, z dne 21.09.2005, naročniku dostavil zahtevano potrdilo o vplačilu takse.

Naročnik je s sklepom, št. 41415-0008/2005, z dne 23.09.2005, zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik navaja, da je strokovna komisija pri pregledu ponudbe vlagatelja ugotovila, da predložen terminski plan predvideva, da se dela opravijo v mesecu septembru, oktobru in novembru v letu 2005. Naročnik navaja, da je v skladu z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe (ki jo je vlagatelj parafiral) predvideno, da se dela izvajajo od 01.10.2005 do 15.12.2005 iz česar sledi, da je ponudnik predložil dva dokumenta (vzorec pogodbe in terminski plan), ki med seboj nista usklajena. Pri tem naročnik poudarja, da je v skladu s 5. in 26. členom pogodbe terminski plan sestavni del pogodbe in bi tako moral ustrezati roku izvedbe del navedenem v pogodbi. Naročnik prav tako navaja, da je ponudnikov terminski plan dan pod pogojem, da ga je možno doseči le v primeru podpisa pogodbe v začetku septembra, kar pa je neizvedljivo zaradi zakonskih rokov, ki vežejo naročnika.
Po navedbah naročnika je bil terminski plan nepravilen tudi iz vidika gradnje, saj iz njega izhaja, da bo gradnja trajala tri mesece iz česar je naročnik sklepal, da vlagatelj predvidenih del ne bo mogel opraviti v dveh mesecih in pol, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji.
Naročnik je vlagatelja skladno s 17. členom ZRPJN pozval, da mu v roku treh dni po prejemu tega sklepa, pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Po prejemu obvestila vlagatelja, z dne 26.09.2005, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, je naročnik z dopisom, št. 41415-0008/2005, z dne 28.09.2005, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi celotne dokumentacije o oddaji javnega naročila in navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.


Vlagatelj navaja, da njegova ponudba ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije, saj je v terminskem planu ponudil možnost predčasnega začetka in zaključka del, hkrati pa ni izključil možnosti, da bi začel z deli 01.10.2005 in zaključil dela 15.12.2005, tako kot je zahtevala razpisna dokumentacija.
V razpisni dokumentacije je naročnik pod točko 1. Povabilo k oddaji ponudbe med drugim tudi določil: "Predvideni začetek del je 01.10.2005, zaključek pa 15.12.2005.
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.". Prav tako je naročnik v točki 2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe med drugim določil: "Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev za udeležbo, bodo izločene.". Iz 5. člena vzorca pogodbe, ki je priložena razpisni dokumentaciji izhaja, da se izvajalec zavezuje, da bo pogodbene obveznosti izvedel v izvedbenem roku s predvidenim rokom pričetkom gradnje 01.10.2005 in predvidenim rokom končanja gradnje dne 15.12.2005 in to v skladu s terminskim planom, ki je sestavni del ponudbene dokumentacije in te pogodbe. Iz 26. člena vzorca pogodbe prav tako izhaja, da je terminski plan sestavni del pogodbe.

Po vpogledu v ponudbeno dokumentacijo vlagatelja zahtevka za revizijo je Državna revizijska komisija ugotovila, da je le ta v svoji ponudbi predložil terminski plan iz katerega izhaja, da naj bi se dela izvedla v mesecu septembru, oktobru in novembru v letu 2005. Hkrati je vlagatelj v terminskem planu prav tako navedel: "Rok je mogoče doseči v primeru podpisa pogodbe v začetku septembra 2005.". Prav tako je Državna revizijska komisija ugotovila, da je ponudnik podpisal in parafiral vzorec pogodbe iz katerega izhaja, da bodo pogodbene obveznosti izvedene v izvedbenem roku s predvidenim rokom pričetkom gradnje 01.10.2005 in predvidenim rokom končanja gradnje dne 15.12.2005 in to v skladu s terminskim planom. Državna revizijska komisija hkrati tudi ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo prav tako tudi sam pritrjuje navedenim ugotovitvam, saj navaja, da je v terminskem planu ponudil možnost predčasnega pričetka del.
Upoštevajoč terminski plan predložen v ponudbi vlagatelja (ki je na podlagi pogodbenih določil sestavni del pogodbe) in vzorec pogodbe (ki ga je vlagatelj podpisal in parafiral) Državna revizijska komisija zaključuje, da je ponudnik v terminskem planu ponudil drugačen rok izvedbe kot sicer izhaja iz vzorca pogodbe. Velja ugotoviti, da je tako prišlo do neskladja med terminskim planom vlagatelja in (s strani vlagatelja podpisanim in parafiranim) vzorcem pogodbe (5. členom vzorca pogodbe), kar posledično pomeni nejasnost, neskladnost in nedoslednost ponudbene dokumentacije vlagatelja, še posebej upoštevajoč določbo razpisne dokumentacije, ki določa, da se mora izvajalec držati terminskega plana del (razpisna dokumentacija, točka 7.2. Dodatne zahteve naročnika). Ugotovljena neskladnost ponudbene dokumentacije vlagatelja, posledično pomeni, da iz ponudbene dokumentacije ni mogoče razbrati, kdaj vlagatelj predvideva zaključek in začetek del in v kolikšnem času naj bi bila dela izvedena. Glede na navedeno je naročnik ravnal pravilno, ko je ponudbo vlagatelja zavrnil kot nepravilno zaradi neskladja med določili iz vzorca pogodbe in predloženim terminskim planom.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z določilom 22. člena ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 10.10.2005

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- odvetnik Tršan Dušan, Čufarjeva 3, Ljubljana za GRATEL, d.o.o., Ljubljana
- Občina Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica
- Cestno podjetje Kranj, d.d., Jezerska cesta 20, Kranj
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana