018-312/2005 Aerodrom Portotrož d.o.o.

Številka: 018-312/2005-35-2370

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednika dr. Aleksija Mužine kot predsednika senata, članice mag. Metke Cerar in člana Francija Kodele, kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "dobavo gasilskega vozila" ter na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo podjetje Gasilska oprema d.o.o., Koprska 94, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Aerodrom Portorož d.o.o., Sečovlje 19, Sečovlje (v nadaljevanju: naročnik), dne 10.10.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrže.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je s sklepom o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti, z dne 31.05.2005, začel postopek oddaje javnega naročila za tehnične preglede vozil, motornih koles in koles z motorjem ter registracije in podaljšanje registracij za vozila, motorna kolesa in kolesa z motorjem, dne 05.07.2005 pa je s povabilom k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo male vrednosti, razdeljeno v sedem sklopov, t.j. sklop 1 - Maribor, sklop 2 - Ptuj, sklop 3 - Slovenj Gradec, sklop 4 - Lenart v Slovenskih goricah, sklop 5 - Dravograd, sklop 6 - Slovenska Bistrica in sklop 7 - Ormož, povabil sedem potencialnih ponudnikov.

Naročnik je za sklop 1 (Maribor) predmetnega javnega naročila prejel pet ponudb, in sicer naslednjih ponudnikov:
- Avtoservis d.d., Kidričeva 4, Slovenj Gradec,
- AMZS d.d., Dunajska 128/A, Ljubljana, PE Maribor, Zagrebška 25, Maribor,
- Dumida d.o.o., Spodnje Dobrenje 42 A, Pesnica pri Mariboru,
- Petovia avto Ptuj d.d., PE Avtohiša Maribor, Belokranjska 12, Maribor, in
- štajerski avto dom d.o.o., Tržaška cesta 38, Maribor.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 25.07.2005, izhaja med drugim, da sta ponudbi ponudnikov Avtoservis d.d., Kidričeva 4, Slovenj Gradec, ter Petovia avto Ptuj d.d., PE Avtohiša Maribor, Belokranjska 12, Maribor, nepopolni (v stolpcih "Registracija dejavnosti oz. priglasitveni list", "Cenik storitev tehničnih pregledov" in "Ponudba popolna DA / NE" je navedeno "NE").

Naročnik je z dopisom, z dne 26.07.2005, sklicujoč se na 53. člen Zakona o javnih naročilih (neobičajno nizka cena), naslovil na vlagatelja zahtevo po obrazložitvi postavk ponudbe za sklop 1 - Maribor.
Vlagatelj je naročniku odgovoril z dopisom, z dne 29.07.2005, ki ga je naročnik prejel 01.08.2005. Vlagatelj v odgovoru pojasnjuje, da je izpolnil vse predpisane obrazce in vnesel določene cene za posamezne njegove storitve, kakor tudi seštevke cen za določeno število storitev. Poleg tega vlagatelj še pojasnjuje, da cene njegovih storitev določa Vlada RS, in sicer določen je najvišji limit, ter da so njegove cene oblikovane na podlagi njegovega uradnega cenika, torej njegove politike nastopanja na trgu in glede na količino ponujenega dela, dosedanjega sodelovanja itd.
Naročnik je z dopisom, z dne 02.08.2005, sklicujoč se na 53. člen Zakona o javnih naročilih (neobičajno nizka cena), ponovno naslovil na vlagatelja zahtevo po obrazložitvi postavk ponudbe za sklop 1 - Maribor.
Vlagatelj je naročniku na zahtevo po obrazložitvi odgovoril z dopisom, z dne 04.08.2005, ki ga je naročnik prejel po faksu 04.08.2005, ter po pošti 05.08.2005. Vlagatelj je z navedenim dopisom posredoval spremenjene cene, v katere so vključene vse postavke iz povabila k oddaji ponudbe v točki 4. OSTALI POGOJI. Vlagatelj pojasnjuje, da v prvotni ponudbi žal teh pogojev ni upošteval in je posredoval samo ceno njegove storitve. V prilogi k navedenemu dopisu je poslal vlagatelj ponudbeni predračun s spremenjenimi cenami, tako da znaša skupna vrednost za sklop 1 - Maribor 4.630.600,00 SIT brez DDV.

Iz dokumenta "Odločitev o oddaji naročila št. 3-55/4955/10-05", z dne 05.08.2005, ki ga je vlagatelj prejel 08.08.2005, izhaja, da je naročnik za sklop 1 izbral ponudnika Dumida d.o.o., Spodnje Dobrenje 42 A, Pesnica pri Mariboru v okvirni ponudbeni vrednosti 3.917.495,00 SIT brez DDV. Iz obrazložitve odločitve o oddaji naročila med drugim izhaja, da je vlagatelj oddal ponudbo z neobičajno nizko ceno ter posredoval spremenjene cene ponudbenega predračuna. Iz nadaljevanja obrazložitve še izhaja, da je naročnik vlagatelja v skladu z 2. in 4. členom Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo, iz postopka izločil.

Vlagatelj je na naročnika naslovil zahtevo, ki jo je naročnik prejel 16.08.2005, po obrazložitvi odločitve o oddaji naročila, in sicer, zakaj se šteje njegova ponudba za nepopolno, ter na kakšen način ponudnik Dumida d.o.o., izbran kot najugodnejši za sklop 1 - Maribor, izpolnjuje zahtevani pogoj zaradi domicila.
Naročnik je vlagatelju podal obrazložitev, z dne 26.08.2005, ki jo je le-ta prejel 29.08.2005. Naročnik v obrazložitvi pojasnjuje, da je vlagateljevo ponudbo izločil iz razloga, ker je le-ta predložil v ponudbi, s katero se je prijavil za sklop 1 - Maribor, ponudbeni predračun v višini 2.005.583,00 SIT (brez DDV), ter je na osnovi dvakratnega poziva po pojasnitvi neobičajno nizke cene posredoval spremenjeno ponudbo in ponudbeni predračun v skupni vrednosti 4.630.600,00 SIT (brez DDV). Naročnik še pojasnjuje, vezano na izločitev vlagateljeve ponudbe, kaj določa drugi stavek 54. člena Zakona o javnih naročilih. Nadalje naročnik v obrazložitvi tudi pojasnjuje, da je bil izbrani ponudnik za sklop 1 izbran v skladu s postavljenim merilom (najnižja ponudbena vrednost za posamezni sklop). Glede zahteve o domicilnosti pa naročnik pojasnjuje, sklicujoč se na ZRPJN, da neizbrani ponudnik po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom tega roka.

Vlagatelj je zatem vložil zahtevek za revizijo, z dne 05.09.2005, v katerem navaja, da je bil, glede na to, da se je prijavil in oddal ponudbo oziroma ponudbeni predračun za sklop 1, presenečen, ko je na podlagi odločitve o oddaji naročila izvedel, da je bil najugodnejši ponudnik za sklop 1 podjetje Dumida d.o.o., Sp. Dobrenje 42/a, Pesnica pri Mariboru, sam pa naj bi oddal nepopolno ponudbo, kar je bil razlog za izločitev le-te. Vlagatelj naročniku očita, da je sklicevanje v obrazložitvi odločitve na ZRPJN, glede pravočasnosti vložitve zahtevka za revizijo, v nasprotju z dejanskim stanjem, saj vlagatelj kot ponudnik ni mogel ali moral vedeti, koga vse je povabil naročnik k oddaji ponudbe, upoštevajoč dejstvo, da javnega odpiranja ponudb ni bilo. Vlagatelj še pojasnjuje, da je o izbiri oziroma prijavljenem ponudniku izvedel šele, ko je prejel odločitev naročnika o oddaji. Vlagatelj nadalje navaja, da vlaga revizijo zaradi ravnanja naročnika v postopku izbire ponudnika, ki ni izpolnjeval osnovnega pogoja, da opravlja tehnične preglede in registracije na območju Maribora, kajti Dumida d.o.o. opravlja navedeno dejavnost v Sp. Dobrenju 42/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, to je v občini Pesnica pri Mariboru in ne na območju Maribora, zaradi česar bi moral naročnik ponudbo navedenega ponudnika v postopku izločiti, enako kot je izločil ponudbo vlagatelja. Vlagatelj še očita naročniku, da je s takšno izbiro ravnal v nasprotju z navodilom ponudnikom za izdelavo ponudbe in diskriminatorno, saj je enega ponudnika izločil, drugega ponudnika, ki prav tako ni izpolnjeval pogojev, pa izbral kot najugodnejšega. Vlagatelj zatorej predlaga, da se mu prizna pravica stranke v postopku, glede na izkazan dejanski in pravni interes, ter vloženi reviziji v celoti ugodi tako, da se postopek oddaje javnega naročila razveljavi, naročniku pa naloži povrnitev revizijskih stroškov vlagatelja revizije. Vlagatelj v zahtevku za revizijo prilaga stroškovnik stroškov.

Naročnik je z dopisom, z dne 07.09.2005, vlagatelja pozval k predložitvi potrdila o vplačilu takse.
Naročnik je dne 09.09.2005 prejel dopolnitev zahtevka za revizijo z odrezkom plačilnega naloga.

Naročnik je dne 19.09.2005 sprejel odločitev, ki jo je vlagatelj prejel 21.09.2005, in s katero je zahtevo vlagatelja za revizijo zavrnil kot neutemeljeno. Naročnik v svoji odločitvi obrazloži, da se je vlagatelj prijavil samo na sklop 1 ter da je pri pregledu ponudbene dokumentacije ugotovil, da je ponudbena vrednost 2.005.583,00 SIT brez DDV nizka glede na vrednost ostalih ponudnikov, zato je ponudnika v skladu s 53. členom Zakona o javnih naročilih pozval, da podrobno obrazloži sestavo ponudbene cene, nakar mu je vlagatelj posredoval spremenjeno ponudbo v skupni vrednosti 4.630.600,00 SIT (brez DDV). Naročnik še obrazloži, sklicujoč se na določbo 54. člena Zakona o javnih naročilih, da je ponudbo vlagatelja zavrnil, in da je med ostalima pravilnima ponudbama Dumida d.o.o. in AMZS v skladu s postavljenim merilom ter 7. in 4. členom Zakona o javnih naročilih izbral ponudnika Dumida d.o.o., saj je razlika med skupnimi ponudbenimi vrednostmi ponudb, ki jih je ocenjeval (Dumida in AMZS) v višini 1.320.861,15 SIT. Naročnik v nadaljevanju obrazloži, da je lokacija izvedbe tehničnih pregledov na lokaciji Spodnje Dobrenje za sklop 1 sprejemljiva, saj predstavlja tako rekoč predmestje Maribora. V zvezi z očitkom glede lokacije izvajanja za sklop 1 naročnik tudi pojasni, da navedba vlagatelja, da ni mogel vedeti, koga je naročnik povabil k oddaji ponudbe, ni relevantna, saj nima vpliva na reševanje odprtih vprašanj in morebitnih nejasnosti razpisne dokumentacije v času do oddaje naročila. V nadaljevanju naročnik poudari, da je izbral najugodnejšega ponudnika, ki je izpolnjeval vse pogoje iz razpisne dokumentacije, v skladu s postavljenim merilom. Naročnik obrazložitev zaključi z navedbo, da vlagatelj ni izkazal verjetnosti nastanka škode kot enega izmed elementov aktivne legitimacije po prvem odstavku 9. člena ZRPJN, saj so za sklop 1 pravočasno predložili ponudbo trije ponudniki, od katerih je bila vlagateljeva ponudba zavrnjena, ter da v primeru, da bi se v tem revizijskem postopku izkazalo, da bi bilo potrebno ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nepravilno, vlagatelj kljub temu ne bi bil upravičen do dodelitve javnega naročila, saj bi bil v tem primeru izbran ponudnik AMZS.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 23.09.2005, ki ga je naročnik prejel 26.09.2005, le-tega obvestil, da nadaljuje revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo.
Naročnik je z dopisom, z dne 27.09.2005, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 28.09.2005, le-tej odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija se je pri odločanju o predmetni zadevi najprej osredotočila na vprašanje, ali je vlagatelj aktivno legitimiran ali ne. Aktivno legitimacijo v postopku revizije opredeljuje 9. člen ZRPJN, ki v prvem odstavku določa: "Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.". Glede na citirano zakonsko določbo je potrebno ugotoviti, da ima upravičenje za vložitev zahtevka za revizijo ali aktivno legitimacijo le oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila s kršitvijo naročnika povzročena škoda. Navedeno torej pomeni, da morata biti za aktivno legitimacijo vlagatelja kumulativno (hkrati) izpolnjena oba pogoja, in sicer mora vlagatelj izkazati, da ima ali da je imel interes za dodelitev naročila, in hkrati verjetno izkazati, da mu je bila ali da bi mu lahko bila s kršitvijo naročnika povzročena škoda.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da ima vlagatelj kot ponudnik, ki je oddal ponudbo za sklop 1 (Maribor), v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN interes za dodelitev naročila, vezanega na sklop 1. Prvi pogoj po prvem odstavku 9. člena ZRPJN je torej izpolnjen. V nadaljevanju pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelju ni bila in mu tudi ne bi mogla biti povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, saj je vložil nepravilno ponudbo in torej vlagatelj ne bi mogel biti izbran. V skladu s 13. točko prvega odstavka 3. člena Zakona o javnih naročilih (Ur.l. RS, št. 39/00, 102/00 in 02/04) je pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Na osnovi vpogleda v dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj naročniku na zahtevo po obrazložitvi ponudbe zaradi neobičajno nizke cene odgovoril z dopisom, z dne 04.08.2005, s katerim mu je posredoval tudi spremenjene cene, v katere so vključene vse postavke iz povabila k oddaji ponudbe v točki 4. OSTALI POGOJI. Vlagatelj je z navedenim dopisom naročniku tudi pojasnil, da v prvotni ponudbi teh pogojev ni upošteval in je posredoval samo ceno njegove storitve. Glede na navedeno vlagateljevo obrazložitev ponudbe, je naročnik ugotovil, kar ugotavlja tudi Državna revizijska komisija, da je vlagatelj nesporno podal nepravilno ponudbo, ki v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ne more biti predmet izbora. Nadalje Državna revizijska komisija še ugotavlja, da hkrati vlagatelj v konkretnem revizijskem postopku ne zatrjuje (tudi) nepravilnosti ponudbe ponudnika AMZS d.d., Dunajska 128/A, Ljubljana, PE Maribor, Zagrebška 25, Maribor, oziroma obstoja pravnega položaja, ki ne bi omogočal oddaje javnega naročila v tem postopku, oziroma za razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila vlagatelj v konkretnem revizijskem postopku ne navaja razlogov. Državna revizijska komisija, glede na navedeno, ugotavlja, da drugi pogoj po prvem odstavku 9. člena ZRPJN, v konkretnem primeru torej ni izpolnjen.

Zaradi navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelju ne more biti podeljena aktivna legitimacija, saj nista izpolnjena kumulativno oba pogoja, ki morata biti izpolnjena, da je stranka v postopku upravičena do konkretnega pravnega varstva skozi postopek revizije postopka oddaje javnega naročila v konkretnem primeru.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 11.10.2005

Franci Kodela, univ. dipl. prav.
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor,
- Odvetnik Igor Jurinec, Vetrinjska 11/II, Maribor,
- Dumida d.o.o., Spodnje Dobrenje 42 A, Pesnica pri Mariboru,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.