018-300/2005 Psihiatrična klinika Ljubljana

Številka: 018-300/05-32-2351

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Vesni Cukrov, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup blaga-kuhinjski inventar in osnovna sredstva ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje BIRO R d.o.o., Zaloška cesta 161, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 05.10.2005

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 15.06.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za nakup blaga- kuhinjski inventar in osnovna sredstva. Predmetni javni razpis je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 60/05, z dne 24.06.2005, pod št. objave Ob-17642/05.

Naročnik je dne 27.07.2005 v obvestilu o oddaji javnega naročila, kot najugodnejšega ponudnika za sklope 1., 2. in 3. izbral podjetje AGS Gastro sistemi d.o.o., Kosovelova 2, Grosuplje, za sklopa 4. in 5. pa podjetje PUC d.o.o., Hoteršica 82, Hoteršica, ponudbo vlagatelja pa je zaradi neskladja z naročnikovimi zahtevami razpisne dokumentacije izločil.

Vlagatelj je dne 02.08.2005, skladno z določilom drugega odstavka 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1), vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila.

V dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 04.08.2005, naročnik navaja, da je ponudbo vlagatelja izločil, ker je vlagatelj za sklop 5 ponudil vgrajeni mehčalec vode, s čimer je kršil izrecno zahtevo razpisne dokumentacije po postavitvi mehčalca, kot samostojnega aparata.

Vlagatelj je dne 24.08.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik zmotno ugotavljal vse razpisne pogoje in lastna pojasnila. Vlagatelj navaja, da je naročnik na ogledu prostora za postavitev stroja, dne 12.07.2005, na vprašanje, ali je sprejemljiva rešitev z vgrajenim mehčalcem, kjer ni potrebno ustavljanje in prekinitev ciklusa pomivanja, ustno pritrdilno odgovoril. Po vlagateljevem mnenju je naročnik ponudbo vlagatelja neupravičeno izločil, saj je za sklop 5-pomivalni stroj, ponudil stroj Hobart, AMXXTS-10 z vgrajenim avtomatskim mehčalcem vode, pri katerem ni potrebno ustavljanje stroja in prekinitev ciklusa pomivanja, s čimer ponudba vlagatelja ustreza zahtevam naročnika. Vlagatelj še navaja, da ni zahteval pisne potrditve naročnikovega odgovora, ker se je ogled prostora za postavitev stroja vršil na dan, ko je naročnik pošiljal pisna pojasnila na zastavljena vprašanja in zaradi dejstva, da noben konkurenčni proizvajalec primerljivih strojev, razen Hobarta, ne razpolaga z ustrezno rešitvijo vgrajenega mehčalca. Vlagatelj še navaja, da je v potrditev razgovora pripravljen na soočenje z naročnikom. Vlagatelj zahteva, da naročnik, glede na merilo najnižje cene, predmetno javno naročilo odda vlagatelju.

Naročnik je dne 19.09.2005 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila
za sklop 5, zahteval mehčalec vode pomivalnega stroja kot samostojni aparat. Naročnik navaja, da morebitni ustni dogovor, na katerega se sklicuje vlagatelj, ne zavezuje, ter da vprašanje ni bilo zastavljeno osebi, ki je bila v razpisni dokumentaciji določena za kontaktno osebo naročnika, niti ni bilo zastavljeno vodji postopka oddaje javnega naročila. Naročnik še navaja, da za v postopku relevantna vprašanja štejejo le in samo pisna vprašanja in pisni odgovori, ki jih prejmejo vsi zainteresirani ponudniki, kar je naročnik tudi določil na 11. strani razpisne dokumentacije. Naročnik zaključuje, da je zaradi neizpolnjevanja zahteve po mehčalcu vode kot zunanjemu, samostojnemu aparatu, ponudbo vlagatelja za sklop 5 izločil kot nepravilno in oddal javno naročilo za sklop 5 naslednjemu najugodnejšemu ponudniku.

Državna revizijska komisija je dne 23.09.2005 prejela zahtevo za nadaljevanje predmetnega revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, v kateri vlagatelj vztraja pri zahtevku za revizijo ter ponovno poudarja, da je na podlagi zahtevka za revizijo in pogovora z naročnikom ponudil tehnično najustreznejšo in najsodobnejšo postavitev stroja ob najnižji ceni. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov vplačane takse v višini 100.000,00 SIT, ostale postopkovne stroške v višini 50.000,00 SIT in v primeru, da se zahtevku za revizijo ne ugodi, stroške izpada dohodka v višini 250.000,00 SIT.

Naročnik je z dopisom, z dne 22.09.2005, odstopil vlagateljev zahtevek skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu celotne dokumentacije predmetnega javnega razpisa in proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, skladno z določilom druge alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je preverila, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je ponudbo vlagatelja zaradi neizpolnjevanja zahteve razpisne dokumentacije po mehčalcu vode kot samostojnemu aparatu, izločil.
Po pregledu razpisne dokumentacije Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v delu C 02. Tehnične zahteve, za sklop 5 Pomivalni stroj-dvokošarni, v točki b. Sestava stroja, v IV. alineji zapisal "mehčalec vode-povsem avtomatski, do maksimalne temperature vode 65 C, kot samostojen aparat". Iz ponudbe vlagatelja pa je razvidno, da je le-ta ponudil pomivalni stroj Hobart, AMXX T z vgrajenim mehčalcem vode.
V predmetnem revizijskem postopku vlagatelj navaja, da njegova ponudba za sklop 5-Pomivalni stroj-dvokošarni, v celoti ustreza zahtevi naročnika, saj je naročnik, dne 12.07.2005, na dan ogleda prostora za postavitev stroja, ustno dopustil rešitev z vgrajenim mehčalcem vode, kjer ni potrebno ustavljanje in prekinitev ciklusa pomivanja.
Izhajajoč iz X. točke Splošnih navodil ponudnikom, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji podal zahtevo, da lahko ponudnik zaprosi za obrazložitev prevzete razpisne dokumentacije pisno, priporočeno s povratnico na naročnikov naslov, naveden v razpisu. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da iz razpisne dokumentacije nedvoumno izhaja zahteva po vložitvi pisne vloge za obrazložitev prevzete razpisne dokumentacije.
Iz navedb zahtevka za revizijo izhaja, da naj bi vlagatelj na dan ogleda prostora postavitve stroja, dne 12.07. 2005, naročniku zastavil vprašanje, ki se nanaša na možnost vgrajenega mehčalca vode. V zahtevku za revizijo pa vlagatelj ne navaja na kakšen način je vprašanje zastavil oziroma ne zatrjuje, da je vprašanje zastavil v pisni obliki, kot to zahteva razpisna dokumentacija. V zahtevi za nadaljevanje predmetnega revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 21.09.2005, vlagatelj navaja, da je na podlagi pogovora med njim in naročnikom pripravil ponudbo za pomivalni stroj z vgrajenim mehčalcem za vodo.
V razjasnitev dejanskega stanja je Državna revizijska komisija dne 28.09.2005 vlagatelju posredovala zaprosilo za dodatno pojasnilo, ali je bilo vprašanje, ki se nanaša na mehčalec za vodo, naročniku zastavljeno v pisni ali ustni obliki. Državna revizijska komisija je dne 03.10.2005 prejela pojasnilo vlagatelja, iz katerega izhaja, da je dne 12.07.2005, naročniku vprašanje, v zvezi z mehčalcem za vodo zastavil ustno. Iz navedb zahtevka za revizijo in pojasnila vlagatelja, z dne 03.10.2005 izhaja, da naj bi med vlagateljem in naročnikom, dne 12.07.2005, na dan ogleda prostora postavitve pomivalnega stroja, potekalo ustno dogovarjanje v obliki pogovora. V obravnavanem postopku oddaje javnega naročila naj bi vlagatelj glede mehčalca za vodo naročniku tako zastavil ustno vprašanje, katerega glede na zahtevo X. točke Splošnih navodil ponudnikom ni moč upoštevati kot pravno relevantnega ter vsled česar tudi niso pravno relevantna morebitna nadaljnja ravnanja naročnika. V predmetnem postopku oddaje javnega naročila razpisna dokumentacija namreč ne dovoljuje zaprosila za obrazložitev prevzete razpisne dokumentacije v ustni obliki, zato vlagatelj s tem, ko naj bi ustno zastavil vprašanje, ni postopal skladno s formalno zahtevo razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija tako zaključuje, da dogodki, ki naj bi sledili domnevnemu vlagateljevemu ustnemu vprašanju za sam postopek oddaje javnega naročila niso relevantni ter je zato potrebno ponudbo vlagatelja presojati glede na obstoječo razpisno dokumentacijo.

Skladno z določilom 76. člena ZJN-1 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu, zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne. Pravilna ponudba je, skladno z določilom 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1, tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Pravna norma 76. člena ZJN-1 je imperativne narave in naročnika zavezuje k zavrnitvi ponudbe, katero je, skladno z določilom 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1, označil kot nepravilno.
Glede na predhodno navedeno, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljeva ponudba za sklop 5- Pomivalni stroj-dvokošarni, v delu, ki se nanaša na zahtevo po mehčalcu vode kot samostojnemu aparatu, ne ustreza zahtevam razpisne dokumentacije, zato jo je potrebno, skladno z določilom 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1, označiti kot nepravilno in je naročnik ravnal pravilno, ko jo je po opravljenem pregledu zavrnil.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročniku ni mogoče očitati kršitve določila 76. člena ZJN-1, je v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, tako kot je razvidno iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevi za nadaljevanje predmetnega revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 21.09.2005, zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo in stroške izpada dohodka. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, določilo tretjega odstavka 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 05.10. 2005
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- BIRO R d.o.o., Zaloška cesta 161, Ljubljana
- Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana
- AGS Gastro sistemi d.o.o., Kosovelova 2, Grosuplje
- PUC d.o.o., Hoteršica 82, Hoteršica
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana