018-302/2005 DARS d.d.

Številka: 018-302/2005-31-2361

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Metke Cerar, kot predsednice senata, ter člana Francija Kodela in predsednika dr. Aleksija Mužina, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "izgradnja HC Razdrto- Vipava; rebernice od km 6.280 do km 10.100 z viaduktoma Barnica in Tabor", v sklopu 1: "izgradnja trase HC od km 6.280 do km 10.100 s pripadajočimi deviacijami lokalnih cest ter poljskih in gozdnih poti, podvozom 3-3/1, mostom 5-1/1, prepusti 3-3A/1, 3-3B/1, 3-3C/1, 3-3D/1 in 3-3E/1, podpornimi zidovi OZ1, OZ2 in OZ5 in pilotnimi stenami OZ3 in OZ4, z odvodnjavanjem, hortikulturno ureditvijo, prometno opremo in z zračnim in kabelskim 20 kV vodom za napajanje predorov z električno energijo, s sistemom za klic v sili ter s prestavitvami komunalnih vodov" in na podlagi pritožbe, ki so jo vložili vlagatelji CPK, družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, d.d., Ulica 15. maja 14, Koper, Vegrad, d.d., Stari trg 35, Velenje, GP Planum, a.d., Ulica 22. oktobra 15, Beograd, Srbija in Črna Gora, in Mata, gradbeni inženiring, d.o.o., Rejčeva ulica 3, Nova Gorica, ki jih zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji- DARS, d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 05.10.2005 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevi pritožbi, z dne 26.09.2005, se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka, kot izhaja iz naročnikovega sklepa, št. 402-44/05/BD 2005/00208-I, z dne 21.09.2005.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi s pritožbo, v višini 134.640,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 26.04.2005 sprejel sklep, št. 2005/00208, s katerim je pričel postopek oddaje javnega naročila "izgradnja HC Razdrto- Vipava; rebernice od km 6.280 do km 10.100 z viaduktoma Barnica in Tabor" po sklopih. Predhodni razpis je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 17-18, z dne 25.02.2005, pod številko objave Ob-5216/05, predhodno informativno obvestilo pa v Uradnem listu EU, št. S 41, z dne 26.02.2005, pod številko objave 39276. Javni razpis predmetnega postopka oddaje javnega naročila je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 50, z dne 20.05.2005, pod številko objave Ob-13765/05, ter Uradnem listu EU, št. S 93, z dne 14.05.2005, pod številko objave 91865.

Dne 01.08.2005 je naročnik izdal sklep, št. 402-26/05-RPP-ŽP/208, o oddaji predmetnega javnega naročila. Iz sklepa med drugim izhaja, da se javno naročilo v sklopu 1 odda ponudniku J.V. Primorje, d.d., Ajdovščina, SCT, d.d., Ljubljana, SGP Kraški zidar, d.d., Sežana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Dne 09.08.2005 je naročnik izdal popravek sklepa o oddaji predmetnega javnega naročila, v katerem je popravil napačno navedbo predhodnega sklepa o prispelih ponudbah za vse sklope predmetnega javnega naročila.

Z vlogo, z dne 05.08.2005, je CPK, d.d., na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila ter zahtevo za vpogled v dokumentacijo o izvedenem postopku oddaje javnega naročila in ponudbe vseh ostalih ponudnikov. Naročnik je CPK, d.d., z dopisom, z dne 09.08.2005, pozval, da se natančneje opredeli o tem, v katero dokumentacijo ter katere dele ponudb želi vpogledati. Dne 22.08.2005 je naročnik izdal dodatno obrazložitev svoje odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. Naročnik je istega dne na CPK, d.d., naslovil tudi dopis, s katerim je zavrnil zahtevo slednjega za vpogled v ponudbeno dokumentacijo vseh prispelih ponudb za sklop 1, saj naj CPK, d.d., ne bi imel pravnega interesa za vpogled v ponudbe neizbranih ponudnikov. Naročnik je ob tem zapisal tudi, da bo CPK, d.d., omogočil vpogled v javne dele ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika, vpogled v dele le-te, ki predstavljajo poslovno skrivnost, pa bo zavrnil. Vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika so predstavniki CPK, d.d., izvedli dne 26.08.2005, o čemer je bil napravljen tudi zapisnik.

Z vlogo, z dne 01.09.2005, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna. Vlagatelj zato zahteva razveljavitev obvestila o oddaji predmetnega javnega naročila, v revizijski postopek pa priglaša tudi stroške, nastale v zvezi z revizijo. Zahtevku je vlagatelj priložil pooblastilo za zastopanje, podano pooblaščenki s strani CPK, d.d..

Vlagatelj je z vlogo, z dne 06.09.2005, revizijski zahtevek dopolnil s predložitvijo pooblastil za zastopanje tudi za vse ostale partnerje, to je za Vegrad, d.d., GP Planum Beograd ter Mata GI, d.o.o..

Naročnik je dne 21.09.2005 sprejel sklep, št. 402-44/05 BD 2005/00208-I, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek zavrgel kot prepozen. V obrazložitvi svoje odločitve je navedel, da je bil v revizijskem zahtevku kot vlagatelj naveden CPK, d.d., Koper, skupaj s partnerji Vegrad, d.d., Velenje, GP Planum Beograd ter Mata GI, d.o.o., Nova Gorica, pri čemer se zahtevek vlaga po pooblaščenki. Pri tem pa je bilo priloženo zgolj pooblastilo CPK, d.d., pooblastila ostalih partnerjev pa niso bila priložena. Ponudbo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila je oddal J.V. CPK, d.d., Koper+ Vegrad, d.d., Velenje+ GP Planum Beograd+ Mata GI, d.o.o., Nova Gorica, v ponudbi pa je bil predložen tudi Sporazum o skupnem nastopu in predložitvi skupne ponudbe za 1. sklop predmetnega javnega naročila. Iz predloženega sporazuma ne izhaja pooblastilo vodilnemu partnerju za vlaganje pravnih sredstev, ki bi ga le-ta lahko prenesel na odvetnika. Z vloženim zahtevkom vlagatelj ni izkazal aktivne legitimacije, saj le-tega niso vložili vsi ponudniki, ki so predložili skupno ponudbo, kot to določa tretji odstavek 9. člena ZRPJN. Dne 07.09.2005 pa je naročnik prejel dopolnitev revizijskega zahtevka.
CPK, d.d., Koper, kot vodilni partner, je sklep o oddaji predmetnega javnega naročila prejel dne 02.08.2005, dne 05.08.2005 pa je naročnik prejel njegovo zahtevo po dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila, skupaj z zahtevo za vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika. Ker je bilo v zahtevi navedeno, da je CPK, d.d., nastopal kot ponudnik, to pa dejansko ne drži, je naročnik slednjega z dopisom, z dne 18.08.2005, pozval k dopolnitvi zahteve s predložitvijo pooblastil ostalih partnerjev, s katerimi je oddal skupno ponudbo. CPK, d.d., pooblastil partnerjev ni posredoval.
Naročnik ugotavlja, da je bil revizijski zahtevek vložen 9. dan po prejemu dodatne obrazložitve naročnika, priloženo pa mu je bilo zgolj pooblastilo CPK, d.d.. Z vlogo, z dne 06.09.2005, je bil revizijski zahtevek dopolnjen s predložitvijo pooblastil ostalih treh partnerjev, vendar pa je bil revizijski zahtevek z dopolnitvijo posledično vložen po preteku desetdnevnega prekluzivnega roka in je zato prepozen. Zahtevek za revizijo z dopolnitvijo je bil vložen 14. dan po prejemu naročnikove dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila. Pravočasen revizijski zahtevek, ki ga vloži ponudnik, ki je predložil ponudbo, bi morali vložiti vsi partnerji skupaj v roku 10 dni po prejemu dodatne obrazložitve naročnikove odločitve o oddaji naročila. Dopolnjevanje zahtevka po preteku prekluzivnega roka ni dopustno. Pravna podlaga, ki jo vlagatelj išče v četrtem odstavku 12. člena ZRPJN, ni podana. Slednja namreč velja v primeru, ko naročnik ugotovi, da vloženi revizijski zahtevek ne vsebuje vseh podatkov iz tretjega odstavka 12. člena ZRPJN. Naročnik vlagatelja ni pozival k dopolnitvi revizijskega zahtevka, ker je bil vložen v nasprotju z določilom tretjega odstavka 9. člena ZRPJN. Ker procesna predpostavka pravočasnosti pri zahtevku, dopolnjenem ob upoštevanju določila tretjega odstavka 9. člena ZRPJN, ni izpolnjena, saj je bil revizijski zahtevek skupine ponudnikov, ki so predložili skupno ponudbo, vložen prepozno, je potrebno revizijski zahtevek zavreči.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 26.09.2005, na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo zoper naročnikov sklep o zavrženju revizijskega zahtevka. V njej navaja, da med strankama ni sporno, da naročnik vlagatelja ni pozval k dopolnitvi revizijskega zahtevka, temveč je vlagatelj slednjega dopolnil sam, takoj ko je ugotovil, da je le-ta nepopoln. Naročnikova argumentacija, po kateri se kot datum vložitve revizijskega zahtevka šteje datum vložitve popolnega revizijskega zahtevka, je napačna, saj bi bila v primeru takšne razlage brezpredmetna določba četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, ki dovoljuje vlagatelju, da nepopoln revizijski zahtevek dopolni. Naročnik se je postavil na stališče, da zaradi dejstva, da ni sam pozval vlagatelja k dopolnitvi revizijskega zahtevka, le-ta pravočasno vloženega zahtevka ne sme samostojno dopolniti. Med strankama tudi ni sporno, da je bil revizijski zahtevek (sicer nepopoln) vložen pravočasno ter da je bil vložen s strani CPK, d.d., ki ga je vložila skupaj s partnerji Vegrad, d.d., Velenje, GP Planum Beograd ter Mata GI, d.o.o., Nova Gorica. Ravno tako pa ni sporno niti, da je bilo revizijskemu zahtevku predloženo pooblastilo pooblaščenki le s strani CPK, d.d., kot tudi, da so bila pooblastila za ostale partnerje predložena naknadno.
Skladno s prakso Državne revizijske komisije in skladno z določbo četrtega odstavka 12. člena ZRPJN je dolžan naročnik takoj, ko ugotovi, da je vloga nepopolna, vlagatelja na nedvoumen in jasen način pozvati k njeni dopolnitvi. Naročnik navedenega ni storil, saj je vlagatelj svojo vlogo dopolnil še pred naročnikovim pozivom. Naročnik je neupravičeno in nezakonito zavrgel vlagateljev revizijski zahtevek kot nepopoln, saj je evidentno, da vlagatelj ni mogel zamuditi roka za dopolnitev, ki še ni pričel teči. Sledeč naročniku bi vlagatelj moral počakati na naročnikov poziv k dopolnitvi revizijskega zahtevka, šele nato pa bi ga lahko dopolnil.
Vlagatelj zato zahteva, da Državna revizijska komisija razveljavi naročnikov sklep, z dne 21.09.2005, o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka ter ugotovi, da je le-ta pravočasnen in popoln. Naročniku naj naloži tudi, da o zahtevku za revizijo vsebinsko odloči. Vlagatelj v revizijski postopek priglaša tudi stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer stroške odvetniškega zastopanja ter stroške priprave pritožbe, v protivrednosti 1000 točk po veljavni Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003 (70/2003 - popr.); v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), povečano za DDV ter 3% materialnih stroškov.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN in na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V konkretni zadevi med strankama ni sporno, da je vlagatelj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila oddal svojo ponudbo ter da je zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila vložil revizijski zahtevek. Med strankama tudi ni sporno, da je bil revizijski zahtevek ob njegovi vložitvi nepopoln ter da ga je vlagatelj brez naročnikovega poziva dopolnil. Ob zapisanem pa je med strankama sporno, ali je bil revizijski zahtevek vložen prepozno, saj je bilo ob njegovi vložitvi znotraj zakonskega roka predloženo zgolj pooblastilo za zastopanje enega izmed vlagateljev (CPK, d.d.), pooblastila preostalih partnerjev (vlagateljev) pa so bila predložena po poteku desetdnevnega roka od vlagateljevega prejema naročnikove odločitve o oddaji naročila.

Z vpogledom v dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je bilo družbi CPK, d.d., obrazloženo obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila vročeno dne 23.08.2005. Tega dne je, skladno z določili drugega odstavka 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1) pričel teči tudi desetdnevni rok za vložitev revizijskega zahtevka, ki se je iztekel dne 02.09.2005.

Iz določil tretjega odstavka 9. člena ZRPJN izhaja: "V primeru, da vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, lahko zahtevek za revizijo vložijo le vse osebe skupaj.".

Državna revizijska komisija z vpogledom v vlagateljev revizijski zahtevek ugotavlja, da je bil slednji vložen dne 01.09.2005, kar je znotraj zakonskega roka za vložitev revizijskega zahtevka. Iz zahtevka je razvidno tudi, da je bil slednji vložen s strani CPK, d.d., Koper, skupaj s partnerji Vegrad, d.d., Velenje, GP Planum Beograd ter Mata GI, d.o.o., Nova Gorica, torej s strani vseh partnerjev, ki so v predmetnem postopku oddaje javnega naročila oddali svojo skupno ponudbo za 1. sklop javnega naročila (kar med strankami, kot že navedeno, ni sporno). Vlagateljev revizijski zahtevek je bil v nasprotju s prepričanjem naročnika tako podan v skladu s tretjim odstavkom 9. člena ZRPJN, saj so ga skupaj vložile vse osebe, ki so predložile skupno ponudbo.

Ob zapisanem pa gre obenem ugotoviti, da je bilo revizijskemu zahtevku priloženo le pooblastilo za zastopanje, kot ga je pooblaščenki- odvetnici podal CPK, d.d., pooblastila ostalih partnerjev iz skupne ponudbe pa k revizijskemu zahtevku niso bila priložena (česar pa ne gre zamenjevati z zgoraj že ugotovljenim dejstvom, da je bil revizijski zahtevek vložen s strani vseh partnerjev pri skupni ponudbi).
Iz določil prvega odstavka 86. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.); v nadaljevanju: ZPP), ki se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil smiselno uporablja na podlagi določil petega odstavka 3. člena ZRPJN, med drugim izhaja, da smejo stranke opravljati pravdna dejanja osebno ali po pooblaščencu, pri čemer da stranka, sledeč prvemu odstavku 97. člena ZPP, pooblastilo pisno. Skladno s prvim in drugim odstavkom 98. člena ZPP mora pooblaščenec predložiti pooblastilo ali izkazati pooblastilo, dano pravni osebi, pri prvem pravdnem dejanju, sodišče pa lahko dovoli, da opravlja pravdna dejanja za stranko začasno oseba, ki ni predložila pooblastila, vendar pa ji hkrati naloži, da v določenem roku predloži pooblastilo ali izkaže odobritev stranke za opravljena pravdna dejanja. Skladno s četrtim odstavkom 98. člena ZPP sodišče v primeru, če pooblaščenec v roku, ki ga je določilo sodišče, ne predloži pooblastila za vložitev tožbe ali pravnega sredstva, tožbo oziroma pravno sredstvo zavrže.

Skladno z 273. členom ZPP predsednik senata v primeru, če ugotovi, da je tožba nerazumljiva ali nepopolna ali da obstajajo pomanjkljivosti, ki se nanašajo na sposobnost tožeče ali tožene stranke biti pravdna stranka, ali da obstajajo pomanjkljivosti glede zakonitega zastopanja stranke ali pa pomanjkljivosti, ki se nanašajo na pravico zastopnika, da lahko začne pravdo, kadar se zahteva za to posebno dovoljenje, ali da stranke ne zastopa oseba, ki je lahko pooblaščenec po določbah tega zakona, izda potrebne ukrepe, ki jih določa ta zakon (81., 87. in 108. člen), da se pomanjkljivosti odpravijo.

Ne glede na to, da predložitev pooblastila za zastopanje ni eden izmed elementov revizijskega zahtevka, kot jih opredeljuje tretji odstavek 12. člena ZRPJN, je naročnik dolžan v revizijskem postopku, sledeč zgornji pravni podlagi, paziti tudi na popolnost zahtevka za revizijo v smislu citiranih določil ZPP. V primeru zastopanja po pooblaščencu je naročnik, v kolikor zahtevku za revizijo ni priloženo pooblastilo za zastopanje, vlagatelja dolžan pozvati k njegovi dopolnitvi, šele v primeru, če pooblaščenec v postavljenem roku vloge ne dopolni, pa jo je naročnik upravičen zavreči. Ob zapisanem je potrebno opozoriti še na določilo tretjega odstavka 108. člena ZPP, po katerem se v primeru, če je vloga vezana na rok in je popravljena oziroma dopolnjena in izročena sodišču v roku, ki je bil določen za dopolnitev oziroma popravo, šteje, da je bila vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila prvič vložena.

Državna revizijska komisija ob upoštevanju zgornjih dejstev in opredeljene pravne podlage ugotavlja, da vlagateljev revizijski zahtevek iz razlogov, ki jih navaja naročnik, ni nepravočasen. Vlagatelj je namreč svojo nepopolno vlogo dopolnil, to pa je povsem dopustno storil še preden je bil pozvan k njeni dopolnitvi. V posledici tega dejstva je bila dopolnitev vsekakor pravočasna, vlagateljev revizijski zahtevek pa se, skupaj z dopolnitvijo, šteje za vloženega z dnem prve vložitve, v konkretnem primeru tako z dnem 01.09.2005. Ker je zakonski rok vložitev revizijskega zahtevka potekel dne 02.09.2005, pa gre posledično ugotoviti, da je naročnikova ugotovitev o nepravočasnosti njegove vložitve napačna.

V posledici tega dejstva je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, ugodila vlagateljevi pritožbi in je razveljavila odločitev naročnika o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka, kot izhaja iz naročnikovega sklepa, št. 402-44/05/BD 2005/00208-I, z dne 21.09.2005.

Naročnik mora, ob izpolnjevanju procesnih predpostavk, o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločiti v skladu z določili 16. člena ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.
Vlagatelj je v pritožbeni postopek priglasil stroške odvetniškega zastopanja ter stroške priprave pritožbe, v protivrednosti 1000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za DDV ter 3% materialnih stroškov.

Državna revizijska komisija, na temelju šestega odstavka 22. člena ZRPJN, vlagatelju priznava stroške odvetniškega zastopanja, v protivrednosti 1000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 132.000,00 SIT, ter materialne stroške v protivrednosti 20 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 2.640,00 SIT.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava presežka nad priznanimi materialnimi stroški, saj za priznanje le-tega v Odvetniški tarifi ni najti podlage.

Državna revizijska komisija vlagatelju skupno priznava stroške, nastale v zvezi s pritožbo, v višini 134.640,00 SIT, ki jih je naročnik vlagatelju dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 05.10.2005

Predsednica senata:
mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji- DARS, d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje,
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana,
- Primorje, d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina,
- SCT, d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana,
- SGP Kraški zidar, d.d., Kolodvorska ulica 1, Sežana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.