018-292/2005 Mestna občina Murska Sobota

Številka: 018-292/05-34-2337

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Francija Kodela kot predsednika senata, članice Vesne Cukrov kot članice senata in člana Jožefa Kocuvana kot člana senata, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Komunalna infrastruktura severne obrtno industrijske cone v Murski Soboti - 1. faza", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota (v nadaljevanju: naročnik), dne 04.10.2005 soglasno

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je s sklepom o začetku postopka oddaje javnega naročila, z dne 05.04.2005, začel postopek oddaje javnega naročila za komunalno infrastrukturo severne obrtno industrijske cone v Murski Soboti - 1. faza, v Uradnem listu, št. 38, z dne 15.04.2005, pa je objavil javni razpis za predmetno javno naročilo po odprtem postopku, in sicer razdeljeno v dva sklopa.

Iz naročnikovega dokumenta "Poročilo o izvedbi javnega naročila, sklop 2 - električne naprave in oprema", z dne 06.06.2005, izhaja, da sta do razpisanega roka za oddajo ponudb do dne 26.05.2005 prispeli dve ponudbi, in sicer ponudba podjetja ELSA Gornja Radgona d.o.o., šlebingerjev breg 15, Gornja Radgona, ter ponudba podjetja Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor.

Naročnik je sklep o oddaji javnega naročila, št. 35201-0004/2005-2, z dne 07.06.2005, za sklop 2 posredoval naslovniku Elektro Maribor d.d. SE Elektro gradnje Ljutomer, Postružnikova 3, Ljutomer, ki ga je prejel 09.06.2005, ter ponudniku ELSA Gornja Radgona d.o.o., šlebingerjev breg 15, Gornja Radgona, ki ga je prejel 08.06.2005. Ponudnik ELSA Gornja Radgona d.o.o., šlebingerjev breg 15, Gornja Radgona, je zahteval z dopisom, z dne 14.06.2005, dodatno obrazložitev obvestila o oddaji naročila. Naročnik je z dopisom, št. 35201-0004/2005-2, z dne 21.06.2005, ki ga je ponudnik ELSA Gornja Radgona d.o.o., šlebingerjev breg 15, Gornja Radgona, prejel 22.06.2005, obrazložil sklep o oddaji javnega naročila.

Ponudnik ELSA Gornja Radgona d.o.o., šlebingerjev breg 15, Gornja Radgona, je z dopisom, z dne 30.06.2005, ki ga je naročnik prejel 04.07.2005, vložil zahtevek za revizijo.

Naročnik je s sklepom o zahtevku za revizijo, z dne 05.07.2005, ki sta ga ponudnik ELSA Gornja Radgona d.o.o., šlebingerjev breg 15, Gornja Radgona, in naslovnik Elektro Maribor d.d. SE Elektro gradnje Ljutomer, Postružnikova 3, Ljutomer, prejela 08.07.2005, delno razveljavil postopek oddaje predmetnega javnega naročila za sklop 2 - električne naprave in oprema, in sicer je razveljavil "sklep št. 35201-0004/2005-2, z dne 07.06.2005 in z dne 21.06.2005". Naročnik je v pravnem pouku sklepa o zahtevku za revizijo zapisal, da je zoper sklep možna pritožba na Državno revizijsko komisijo v roku 3 dni od prejema sklepa.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo, z dne 11.07.2005, zoper sklep naročnika, št. 35201-0004/2005-2 (z dne 05.07.2005), ki jo je le-ta prejela 12.07.2005. Državna revizijska komisija je predmetno pritožbo (iz vsebine pritožbe namreč ni bilo mogoče razbrati, da gre za pritožbo v smislu ZRPJN, saj je le-ta predvidena zgolj v primeru procesnih aktov naročnika) istega dne odstopila naročniku z dopisom, št. NVD-922/05-1564, ki ga je naročnik prejel 13.07.2005, v pristojno odločanje kot o zahtevku za revizijo.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja:
1. da se poraja dvom o pravočasni vložitvi zahtevka za revizijo s strani ponudnika ELSA Gornja Radgona d.o.o.,
2. da naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz prvega odstavka 11. člena ZRPJN (ni obvestil vseh udeleženih v postopku oddaje javnega naročila o vloženem zahtevku za revizijo najkasneje v treh dneh od prejema le-tega),
3. da naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz drugega odstavka 12. člena ZRPJN (ni posredoval vlagatelju kopije zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema le-tega),
4. da je naročnik dovolil ponudniku ELSA Gornja Radgona d.o.o. vpogled v ponudbo vlagatelja brez njegovega dovoljenja, s čemer je kršil določila drugega in tretjega odstavka 40. člena Zakona o gospodarskih družbah o varovanju poslovne skrivnosti,
5. da navedbe naročnika v obrazložitvi sklepa št. 35201-0004/2005-2, z dne 05.07.2005, glede kršitev, da vlagatelj ni predložil zahtevanih dokumentov, ne držijo, saj so vsi dokumenti vlagatelja v njegovi ponudbi priloženi, pravilni in podpisani s strani pooblaščene odgovorne osebe naročnika,
6. da je navedba, da je pripravljalec ponudbene dokumentacije in izbrani ponudnik ista oseba, neutemeljena, saj je bil sestavljalec razpisne dokumentacije objektivno vezan na določene dokumente in so ti dokumenti zato priloženi k razpisni dokumentaciji. Vlagatelj navaja, da je sestavljalec razpisne dokumentacije ali njenih delov po določilih drugega odstavka 5. člena ZJN-1 namreč tisti, ki je imel možnost vplivati na takšno ali drugačno vsebino razpisne dokumentacije, da v konkretnem primeru vlagatelj ni imel sploh nobene možnosti za kakršenkoli vpliv na vsebino razpisne dokumentacije, ter da v določenih primerih lahko štejemo, da so posamezni dokumenti le "posredno" del razpisne dokumentacije, in je neutemeljeno izločevati osebe, ki so pripravljale takšne dokumente.
Vlagatelj vsled navedenega v zahtevku za revizijo predlaga Državni revizijski komisiji, da odloči:
1. da se z zahtevkom za revizijo napadeni sklep naročnika št. 35201-0004/2005-2, z dne 05.07.2005, odpravi,
2. da v celoti ostane v veljavi sklep o izbiri, št. 35201-004/2005-2, z dne 07.06.2005.

Naročnik je vlagatelja z dopisom, z dne 13.07.2005, ki ga je le-ta prejel 14.07.2005, pozval k vplačilu takse v višini 200.000,00 SIT ter posredovanju dokaza o plačilu le-te. Vlagatelj je z dopisom, z dne 15.07.2005, ki ga je naročnik prejel 18.07.2005, le-temu posredoval potrdilo o vplačilu takse za vložitev zahtevka.

Naročnik je s sklepom o zahtevku za revizijo, z dne 29.07.2005, ki ga je naslovnik Elektro Maribor OE Murska Sobota, Lendavska 31a, Murska Sobota, prejel dne 02.08.2005, zahtevek vlagatelja zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 04.08.2005, ki ga je naročnik prejel 08.08.2005, le-tega obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 08.08.2005, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 10.08.2005, odstopil Državni revizijski komisiji dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-256/05-33-1965, z dne 22.08.2005, sklenila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN, saj je zahtevek za revizijo zavrnil brez obrazložitve oziroma brez da bi se opredelil do katerekoli od navedb iz le-tega.

Naročnik je s sklepom, z dne 08.09.2005, ki ga je vlagatelj prejel 13.09.2005, o zahtevku za revizijo odločil, da se vlagateljeva zahteva za revizijo zavrne kot neutemeljena. Naročnik v obrazložitvi navedenega sklepa zavrača očitke vlagatelja, in sicer iz naslednjih razlogov:
- zahtevek za revizijo s strani ponudnika ELSA Gornja Radgona d.o.o. je bil vložen pravočasno in sicer 01.07.2005 s priporočeno pošto,
- da je vlagatelja z obvestilom, z dne 22.06.2005, obvestil, da je ponudnik ELSA Gornja Radgona d.o.o. vložil zahtevek za obrazložitev sklepa in da tako sklep ni pravnomočen, da ga bo o nadaljnjih aktivnostih sproti obveščal, ter da je že 05.07.2005 posredoval sklep o delni razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila,
- da ni kršil določila drugega in tretjega odstavka 40. člena Zakona o gospodarskih družbah, saj z dovolitvijo vpogleda ponudniku ELSA Gornja Radgona d.o.o. v vlagateljevo ponudbo ni razkril nobene poslovne skrivnosti,
- da je na podlagi ponovnega pregleda vlagateljeve ponudbe ugotovljeno, da obrazec 8 - izjava o sprejemanju pogojev iz razpisa ni podpisana s strani odgovorne ali pooblaščene osebe, da obrazec 9 - vzorec pogodbe ni podpisan in izpolnjen kot to zahteva naročnik v navodilih za izdelavo ponudbe, da ponudbeni predračun ni podpisan od odgovorne osebe, da izjava, da je ponudnik v zadnjih treh mesecih pred oddajo ponudbe posloval uspešno, ni pravilna, saj je priložena le izjava, da ponudnik posluje v skladu z letnim načrtom, da izjava o plačilnih pogojih ni podpisana s strani odgovorne osebe, da vzorci bančnih garancij niso priloženi, da izjava o roku izvedbe ni podpisana s strani odgovorne osebe, da izjava o garancijski dobi ni podpisana s strani odgovorne osebe, da je iz obrazca reference razvidno, da je ponudnik predložil reference za dela, katerih sam je bil investitor in naročnik, da mnenje pooblaščenega revizorja ni dano v skladu s 6. členom Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov kot je zahteval naročnik, ter da specifikacija in tip ponujenega materiala ni priložen kot je zahteval naročnik,
- da drugi odstavek 5. člena ZJN-1 določa, da pripravljalec razpisne dokumentacije ali njenih delov ne sme nastopati kot ponudnik ali kot podizvajalec in ne sme sodelovati s ponudnikom pri pripravi ponudbe ter da je "s tem kršeno načelo konkurence med ponudniki".
Naročnik je z navedenim sklepom vlagatelja pozval, da ga najkasneje v treh dneh od prejema sklepa pisno obvesti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 14.09.2005, ki ga je naročnik prejel 15.09.2005, naročnika obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji, z dopisom, z dne 16.09.2005, ki ga je le-ta prejela 19.09.2005, odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom, št. 018-292/05-34-2255, z dne 22.09.2005, pozvala k dopolnitvi dokumentacije, kar je naročnik dne 27.09.2005 tudi storil.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Najprej je Državna revizijska komisija presojala navedbo vlagatelja pod točko 1, ki se nanaša na dvom o pravočasni vložitvi zahtevka za revizijo s strani ponudnika ELSA Gornja Radgona d.o.o. Četrti odstavek 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04 in 69/05; v nadaljevanju: ZPP), ki se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN, določa, da če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika. Glede na to, da je bil zadnji dan desetdnevnega roka za vložitev zahtevka za revizijo iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN, sobota, 02.07.2005 (drugi odstavek 111. člena ZPP določa, da če je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan). Iz dokumentacije o predmetnem javnem naročilu izhaja, da je ponudnik ELSA Gornja Radgona d.o.o. dne 22.06.2005 prejel obrazložitev sklepa o izbiri. V skladu s četrtim odstavkom 111. člena ZPP se je torej rok za vložitev zahtevka iztekel v ponedeljek, 04.07.2005.
Državna revizijska komisija je z vpogledom v dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu ugotovila, da je ponudnik ELSA Gornja Radgona d.o.o. vložil zahtevek za revizijo 01.07.2005 (poštni žig na kuverti).
Glede na navedeno je Državna revizijska komisija ugotovila, da je ponudnik ELSA Gornja Radgona d.o.o. vložil zahtevek za revizijo pravočasno. Zaradi predhodno navedenih argumentov Državna revizijska komisija ni mogla slediti navedbi vlagatelja pod točko 1 in jo je zavrnila kot neutemeljeno.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala navedbo vlagatelja pod točko 2, ki se nanaša na to, da naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz prvega odstavka 11. člena ZRPJN (ni obvestil vseh udeleženih v postopku oddaje javnega naročila o vloženem zahtevku za revizijo najkasneje v treh dneh od prejema le-tega) in navedbo vlagatelja pod točko 3, ki se nanaša na to, da naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz drugega odstavka 12. člena ZRPJN (ni posredoval vlagatelju kopije zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema le-tega).
Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik vlagatelja le obvestil o zahtevi ponudnika ELSA Gornja Radgona d.o.o. po obrazloženem obvestilu in da ga bo o nadaljnjih aktivnostih sproti obveščal, ni pa mu posredoval obvestila o vložitvi zahtevka za revizijo in kopijo le-tega, kar je v nasprotju z dolžnostjo obveščanja vseh udeleženih v postopku oddaje javnega naročila oziroma dolžnostjo posredovanja kopije zahtevka za revizijo izbranemu ponudniku. Ob zapisanem pa Državna revizijska komisija poudarja, da z navedenima naročnikovima opustitvama dolžnostnega ravnanja, vezano na konkreten primer, s tem ravnanjem vlagatelju ni bila kratena temeljna pravica do pravna varstva v skladu z ZRPJN, in mu glede na razloge, navedene v nadaljevanju, iz tega naslova ni mogla biti povzročena škoda.

Državna revizijska komisija je zatem presojala navedbo vlagatelja pod točko 4, ki se nanaša na to, da je naročnik dovolil ponudniku ELSA Gornja Radgona d.o.o. vpogled v ponudbo vlagatelja brez njegovega dovoljenja, s čemer je kršil določila drugega in tretjega odstavka 40. člena Zakona o gospodarskih družbah o varovanju poslovne skrivnosti.
Drugi odstavek 40. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 45/01, 59/01, 50/02, 93/02, 57/04, 139/04; v nadaljevanju: ZGD) določa, da so podatke, ki so poslovna skrivnost družbe, dolžne varovati tudi osebe izven družbe, če so vedele ali če bi glede na naravo podatka morale vedeti za to, da je podatek poslovna skrivnost. Tretji odstavek 40. člena ZGD določa, da je prepovedano ravnanje, s katerim bi osebe izven družbe poskušale v nasprotju z zakonom in voljo družbe pridobiti podatke, ki so poslovna skrivnost družbe.
Državna revizijska komisija je ugotovila, da vlagatelj svoj očitek v zahtevku za revizijo opira zgolj na pavšalne navedbe, ki niso vsebinsko konkretizirane, saj navaja, da je naročnik dovolil ponudniku ELSA Gornja Radgona d.o.o. vpogled v ponudbo vlagatelja brez njegovega dovoljenja, s čemer naj bi kršil določila drugega in tretjega odstavka 40. člena ZGD o varovanju poslovne skrivnosti. V zvezi s to navedbo vlagatelja je potrebno poudariti, da vlagatelj svoje trditve ne konkretizira in ne predloži nobenih dokazov oziroma argumentov, iz katerih bi bilo razvidno, da bi lahko šlo za kršitev citiranih določb ZGD.
Državna revizijska komisija je skladno s 7. in 212. členom ZPP, v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, pri presoji vlagateljevih navedb upoštevala pravila o trditvenem in dokaznem bremenu, v skladu s katerim mora vlagatelj navajati dejstva, iz katerih izvirajo domnevne kršitve, ponuditi pa mora tudi dokaze, na podlagi katerih je taka dejstva mogoče ugotoviti.
Navedbam, katerih namen je zgolj ugibanje o določenih dejstvih, v skladu s pravilom o trditvenem in dokaznem bremenu v revizijskem postopku ni mogoče slediti.
Ker v zahtevku za revizijo vlagatelj ni dokazal oziroma pojasnil, s čem konkretno naj bi naročnik kršil določila drugega in tretjega odstavka 40. člena ZGD, Državna revizijska komisija v tem delu ni mogla slediti vlagateljevim navedbam v zahtevku za revizijo ter jih je posledično zavrnila kot neutemeljene.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala navedbo vlagatelja pod točko 5, ki se nanaša na to, da navedbe naročnika v obrazložitvi sklepa št. 35201-0004/2005-2, z dne 05.07.2005, glede kršitev, da vlagatelj ni predložil zahtevanih dokumentov, ne držijo, saj so vsi dokumenti vlagatelja v njegovi ponudbi priloženi, pravilni in podpisani s strani pooblaščene odgovorne osebe naročnika.
Vlagatelj z navedbo pod točko 5 izpodbija več ugotovitev naročnika, in sicer s tem posredno zatrjuje, da je pravilno predložil naslednje dokumente:
A. obrazec OBR-8-izjava o sprejemanju pogojev iz razpisa je podpisana s strani odgovorne ali pooblaščene osebe,
B. obrazec OBR-9-vzorec pogodbe je podpisan in izpolnjen kot to zahteva naročnik v navodilih za izdelavo ponudbe,
C. ponudbeni predračun je podpisan od odgovorne osebe,
D. izjava, da je ponudnik v zadnjih 3 mesecih pred oddajo ponudbe posloval uspešno, je pravilna,
E. izjava o plačilnih pogojih je podpisana s strani odgovorne osebe,
F. vzorci bančnih garancij so priloženi,
G. izjava o roku izvedbe je podpisana s strani odgovorne osebe,
H. izjava o garancijski dobi je podpisana s strani odgovorne osebe,
I. iz obrazca reference je razvidno, da je predložil ustrezne reference,
J. mnenje pooblaščenega revizorja je zapisano v skladu s 6. členom Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov
K. specifikacija in tip ponujenega materiala je predložena.
Državna revizijska komisija je pred vsebinsko obravnavo presojala vprašanje, kdo je v konkretnem primeru dejanski ponudnik in zakoniti zastopnik ponudnika. Ugotovitev, kdo je v konkretnem primeru dejanski ponudnik in zakoniti zastopnik ponudnika, je tudi temelj nadaljnje vsebinske presoje zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija je ugotovila, da gre v konkretni zadevi nedvomno za ponudnika Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor, z zakonitim zastopnikom g. Stanislavom Vojskom in g. Tomažem Orešičem. Na osnovi vpogleda v ponudbo vlagatelja je Državna revizijska komisija ugotovila, da so na obrazcu Ponudba (OBR-7) v rubriki 06. Podatki o ponudniku vpisani ("Firma oziroma ime") ponudnik Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, zakoniti zastopnik g. Stanislav Vojsk, g. Tomaž Orešič, kontaktna oseba g. Andrej Sraka ter odgovorna oseba za podpis pogodbe g. Stanislav Vojsk in g. Tomaž Orešič. Nadalje je Državna revizijska komisija ugotovila, da je obrazec Ponudba (OBR-7) podpisan s strani g. Andreja Srake ter opremljen z žigom Elektro Maribor d.d., SE Elektro Gradnje Ljutomer. Poleg tega je Državna revizijska komisija ugotovila, da so iz rednega izpiska iz sodnega registra, z dne 22.03.2005, ki ga je vlagatelj predložil v svoji ponudbi, razvidni naziv firme Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., skrajšano ime firme Elektro Maribor d.d., sedež 2000 Maribor, Vetrinjska ulica 2, ter zastopnik Tomaž Orešič (član uprave) in Stanislav Vojsk (predsednik uprave). Ugotovitev, da gre za ponudnika Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor, z zakonitim zastopnikom g. Stanislavom Vojskom in g. Tomažem Orešičem potrjuje tudi vlagateljev vloženi zahtevek za revizijo, ki je podpisan s strani g. Stanislava Vojska in g. Tomaža Orešiča ter opremljen z žigom Elektro Maribor d.d..
V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala pravilnost predloženih dokumentov v vlagateljevi ponudbi. Na podlagi vpogleda v naročnikovo razpisno dokumentacijo je Državna revizijska komisija tako ugotovila, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v členu III Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določil, da mora ponudnik za pravilnost ponudbe predložiti izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po vrstnem redu, med drugim izjavo, da ponudnik sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije (OBR-8). Na podlagi vpogleda v ponudbo vlagatelja pa je Državna revizijska komisija ugotovila, da je v ponudbi v izjavi OBR-8 kot ponudnik naveden Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, in da je izjava OBR-8 podpisana s strani g. Andreja Srake ter opremljena z žigom Elektro Maribor d.d., SE Elektro Gradnje Ljutomer. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija ugotovila, da izjava OBR-8 ni podpisana s strani odgovorne osebe vlagatelja in je nepravilna.
Nadalje je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v členu III Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določil, da mora ponudnik za pravilnost ponudbe predložiti izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po vrstnem redu, med drugim parafiran vzorec pogodbe (OBR-9). V nadaljevanju je naročnik v členu XII Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določil, da mora ponudnik izpolniti priloženi vzorec pogodbe in ga parafirati (OBR-09). Na podlagi vpogleda v ponudbo vlagatelja pa je Državna revizijska komisija ugotovila, da v ponudbi v vzorcu pogodbe OBR-9 ni izpolnjena cena v 2. členu, niso izpolnjeni podatki v 12. členu, ter da je vzorec pogodbe OBR-9 podpisan oziroma parafiran na zadnji strani skrajno levo s strani g. Andreja Srake. Nadalje je Državna revizijska komisija ugotovila, da je v ponudbi vlagatelja v vzorcu pogodbe OBR-9 kot ponudnik - izvajalec naveden Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor, ki ga zastopata predsednik uprave Stanislav Vojsk in član uprave Tomaž Orešič. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija ugotovila, da vzorec pogodbe OBR-9 ni izpolnjen tako, kot je določil naročnik v razpisni dokumentaciji, in je nepravilen.
V nadaljevanju je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v členu III Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določil, da mora ponudnik za pravilnost ponudbe predložiti izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po vrstnem redu, med drugim predračun (OBR-10). Na podlagi vpogleda v ponudbo vlagatelja pa je Državna revizijska komisija ugotovila, da je v ponudbi predračun OBR-10 podpisan s strani g. Andreja Srake ter opremljen z žigom Elektro Maribor d.d., SE Elektro Gradnje Ljutomer. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija ugotovila, da predračun OBR-10 ni izpolnjen tako, kot je določil naročnik v razpisni dokumentaciji, in je nepravilen.
Nadalje je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v členu VIII Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe v delu Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila zapisal: "2. Izjava ponudnika, da je v zadnjih treh mesecih pred oddajo ponudbe posloval uspešno.". Z vpogledom v ponudbo vlagatelja pa je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagatelj v ponudbi predložil izjavo, ki je podpisana s strani predsednika uprave g. Stanislava Vojska in opremljena z žigom Elektro Maribor d.d. Poleg tega je Državna revizijska komisija ugotovila, da predmetna izjava vsebuje naslednji tekst: "Izjavljamo, da je družba Elektro Maribor d.d. v zadnjih treh mesecih pred oddajo ponudbe poslovala v skladu z Gospodarskim načrtom družbe za leto 2005.". Glede na navedeno je Državna revizijska komisija ugotovila, da predmetna izjava ni v skladu z zahtevami naročnika, kot jih je določil v razpisni dokumentaciji, in je nepravilna.
V nadaljevanju je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v členu VIII Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določil med drugim: "Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: â?? Drugi podatki: Kadrovski in drugi pogoji: 4. da nudi rok plačila v skladu s 23. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in 2005 (ZIPRS 0405).". Nadalje je Državna revizijska komisija ugotovila, da iz naročnikove razpisne dokumentacije izhaja, da je Izjava o plačilnih pogojih sestavni del le-te (stran 29). Na osnovi vpogleda v ponudbo vlagatelja pa je Državna revizijska komisija ugotovila, da je le-ta predložil izjavo, v kateri je kot ponudnik naveden Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor. Poleg navedenega je Državna revizijska komisija še ugotovila, da je predmetna izjava podpisana s strani g. Andreja Srake ter opremljena z žigom Elektro Maribor d.d., SE Elektro Gradnje Ljutomer. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija ugotovila, da predmetna izjava ni podpisana s strani odgovorne osebe vlagatelja in je nepravilna.
Nadalje je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik na strani 30 (Vzorci bančnih garancij) razpisne dokumentacije določil: "Vse priložene vzorce bančnih garancij mora ponudnik potrditi s svojim žigom in podpisom odgovorne osebe desno spodaj.". Na podlagi vpogleda v ponudbo vlagatelja pa je Državna revizijska komisija ugotovila, da v ponudbi vzorcev bančnih garancij sploh ni. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija ugotovila, da vlagatelj ni izpolnil zahtev naročnika glede teh dokumentov, kot so določene v razpisni dokumentaciji.
V nadaljevanju je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v členu VIII Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določil med drugim: "Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: â?? Drugi podatki: Kadrovski in drugi pogoji: 7. izjavo o roku izvedbe.". Nadalje je Državna revizijska komisija še ugotovila, da iz naročnikove razpisne dokumentacije izhaja, da je Izjava o roku izvedbe sestavni del le-te (stran 35). Na osnovi vpogleda v ponudbo vlagatelja pa je Državna revizijska komisija ugotovila, da je le-ta predložil izjavo, v kateri je kot ponudnik naveden Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor. Poleg tega je Državna revizijska komisija še ugotovila, da je predmetna izjava podpisana s strani g. Andreja Srake ter opremljena z žigom Elektro Maribor d.d., SE Elektro Gradnje Ljutomer. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija ugotovila, da predmetna izjava ni podpisana s strani odgovorne osebe vlagatelja in je nepravilna.
Nadalje je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v členu VIII Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določil med drugim: "Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: â?? Drugi podatki: Kadrovski in drugi pogoji: 8. izjavo o garancijski dobi.". Nadalje je Državna revizijska komisija še ugotovila, da iz naročnikove razpisne dokumentacije izhaja, da je Izjava o garancijski dobi sestavni del le-te (stran 36). Na podlagi vpogleda v ponudbo vlagatelja pa je Državna revizijska komisija ugotovila, da je le-ta predložil izjavo, v kateri je kot ponudnik naveden Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor. Poleg navedenega je Državna revizijska komisija še ugotovila, da je predmetna izjava podpisana s strani g. Andreja Srake ter opremljena z žigom Elektro Maribor d.d., SE Elektro Gradnje Ljutomer. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija ugotovila, da predmetna izjava ni podpisana s strani odgovorne osebe vlagatelja in je nepravilna.
V nadaljevanju je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v členu VIII Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določil med drugim: "Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: â?? Drugi podatki: Kadrovski in drugi pogoji: 9. reference zadnjih petih let potrjene s strani naročnika in z vrednostjo najmanj 100.000.000,00 SIT.". Nadalje je Državna revizijska komisija tudi ugotovila, da iz naročnikove razpisne dokumentacije izhaja, da je Obrazec "Podobna dela, ki jih je ponudnik izvedel v zadnjih 5 letih nad 100.000.000 sit" sestavni del le-te (stran 25). Na osnovi vpogleda v ponudbo vlagatelja pa je Državna revizijska komisija ugotovila, da je le-ta predložil predmetni obrazec, ki je potrjen s strani g. Andreja Srake ter opremljen z žigom Elektro Maribor d.d., SE Elektro Gradnje Ljutomer. Poleg tega je Državna revizijska komisija tudi ugotovila, da iz predmetnega obrazca izhaja v 4. stolpcu ("INVESTITOR NAROČNIK"), da gre za reference pri delih, katerih sam je bil vlagatelj investitor oziroma naročnik (naveden je "ELEKTRO MARIBOR"). Poleg navedenega je Državna revizijska komisija še ugotovila, da je iz vseh treh prilog (potrditev referenc) k predmetnem obrazcu razvidno, da gre za investitorja Elektro Maribor d.d. - OE Murska Sobota, Elektro Maribor d.d. - OE Gornja Radgona in Elektro Maribor d.d. - OE Maribor - Uprava, ter da so priloge podpisane v rubriki "Podpis odgovorne osebe" od nepoznane osebe (nečitljiv podpis) in opremljene z žigom Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija ugotovila, da reference niso predložene na način, kot ga je določil naročnik v razpisni dokumentaciji, in so nepravilne.
Nadalje je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v členu VIII Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določil med drugim: "Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: â?? Drugi podatki: Kadrovski in drugi pogoji: 10. mnenje pooblaščenega revizorja (v skladu s 6. členom Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov, Ur.l. RS, št. 71/99, 78/99.)". Na podlagi vpogleda v ponudbo vlagatelja pa je Državna revizijska komisija ugotovila, da je le-ta predložil dokument "Revizorjevo poročilo delničarjem družbe Elektro Maribor d.d., Maribor" (KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.), z dne 29.03.2005, s katerim revizor navaja, da "so revidirali priloženo bilanco stanja gospodarske družbe na dan 31.12.2004 ter z njo povezane izkaz poslovnega izida, izkaz finančnega izida, izkaz gibanja kapitala in prilogo k računovodskim izkazom za tedaj končano leto ter tudi poslovno poročilo uprave. ... Po našem mnenju so računovodski izkazi poštena slika finančnega stanja gospodarske družbe na dan 31.12.2004, poslovnega izida in finančnega izida njenega poslovanja ter gibanja kapitala v tedaj končanem letu v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo.". V zvezi z navedenim dokumentom Državna revizijska komisija poudarja, da 6. člen Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01; v nadaljevanju: Odredba) določa: "Če znaša vrednost javnega naročila več kot 50 mio SIT, morajo naročniki v javnih naročilih v roku 30 dni po uveljavitvi te odredbe vnesti v razpisne pogoje dodatne določbe, na podlagi katerih se kot nesposobne izvajalce izloči vse izvajalce, ki ne izkažejo pravočasnega poravnavanja svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov s predložitvijo poročila pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.". Pri tem Državna revizijska komisija, glede na naročnikovo navedbo v razpisni dokumentaciji zgolj Uradnega lista št. 71/99, 78/99 v zvezi z mnenjem pooblaščenega revizorja, še poudarja, da je 6. člen Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov, preden je bil spremenjen z Odredbo o spremembi odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št. 64/01), določal: "Če znaša vrednost javnega naročila več kot 50 mio SIT, morajo naročniki v javnih naročilih v roku 30 dni po objavi te odredbe vnesti v razpisne pogoje dodatne določbe, na podlagi katerih bodo kot nesposobne izvajalce izločili vse izvajalce, ki ne bodo izkazali pravočasnega poravnavanja svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov s predložitvijo mnenja pooblaščenega revizorja, ki bo potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle do datuma dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila.". Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija ugotovila, da vlagatelj v svoji ponudbi ni predložil predmetnega mnenja oziroma poročila, ki bi bilo v skladu s 6. členom Odredbe, in je zato nepravilno.
V nadaljevanju je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v členu I Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določil med drugim: "Ponudnik mora posebej predložiti specifikacijo in tip ponujenega vgrajenega materiala ter naziv proizvajalcev teh materialov, ki morajo ustrezati kvaliteti iz opisa del.". Na osnovi vpogleda v ponudbo vlagatelja pa je Državna revizijska komisija ugotovila, da v ponudbi predmetne specifikacije in tipa ponujenega vgrajenega materiala ter naziva proizvajalcev teh materialov, ki morajo ustrezati kvaliteti iz opisa del, sploh ni. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija ugotovila, da vlagatelj ni izpolnil zahtev naročnika v tem delu, kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
Upoštevajoč vse navedeno v zvezi z dejanskim stanjem, Državna revizijska komisija ni mogla slediti vlagateljevim navedbam v zahtevku za revizijo, vezanim na točko 5, ter jih posledično zavrnila kot neutemeljene.

Na koncu je Državna revizijska komisija presojala še očitek vlagatelja pod točko 6, ki se nanaša na to, da je navedba, da je pripravljalec ponudbene dokumentacije in izbrani ponudnik ista oseba, neutemeljena. Zakon o javnih naročilih (Ur.l. RS, št. 39/00, 102/00 in 02/04; v nadaljevanju: ZJN-1) v drugem odstavku 5. člena določa: "Pripravljalec razpisne dokumentacije ali njenih delov ne sme nastopati kot ponudnik ali kot podizvajalec in ne sme sodelovati s ponudnikom pri pripravi ponudbe.". Citirano določilo ZJN-1, ki predstavlja pomemben element za zagotavljanje enakopravnosti in konkurence med ponudniki ter transparentnost postopka, v odločitev potencialnemu ponudniku pušča ali bo sodeloval z naročnikom pri pripravi razpisne dokumentacije ali pa ne bo sodeloval in bo s tem ohranil pravico sodelovati kot ponudnik oziroma s ponudnikom, ki pripravlja ponudbo. Zapisano določilo ZJN-1 tako postavlja presumpcijo o tem, da ima potencialni ponudnik, ki je sodeloval pri pripravi razpisne dokumentacije oziroma njenih delov, neupravičeno prednost pred ostalimi ponudniki, zaradi česar v postopku oddaje javnega naročila kot ponudnik (ali soponudnik ali podizvajalec) ne sme sodelovati. To presumpcijo je, skladno s sodbo Sodišča Evropskih skupnosti v združenih zadevah C-21/03 in C-34/03, mogoče tudi izpodbijati.
Državna revizijska komisija je ob obravnavanju konkretne zadeve ugotovila, da naročnik pri presoji revizijskih navedb, ki se nanašajo na sodelovanje vlagatelja pri pripravi razpisne dokumentacije oziroma njenih sestavnih delov, dejanskega stanja ni razjasnil v zadostni meri, da bi lahko s potrebno stopnjo prepričanja s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja zavrnil kot neutemeljene. Vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku namreč pojasnjuje, da je bil sestavljalec razpisne dokumentacije objektivno vezan na določene dokumente in so ti dokumenti zato priloženi k razpisni dokumentaciji, vendar to ne pomeni, da je sestavljalec dokumentov take vrste (dokumentov, ki so zgolj podlaga za javno naročilo) istočasno tudi sestavljalec razpisne dokumentacije ali njenih delov po določilih drugega odstavka 5. člena ZJN-1. Vlagatelj še pojasnjuje v zvezi s tem, da je sestavljalec razpisne dokumentacije ali njenih delov po tej prepovedi namreč tisti, ki je imel možnost vplivati na takšno ali drugačno vsebino razpisne dokumentacije. Vlagatelj nadalje meni, da je del podatkov v zvezi s predmetom javnega naročila pogosto že objektivno določen, na primer pri gradnji objekta se je treba ravnati po projektni dokumentaciji, pri izdelavi projektne dokumentacije po lokacijskem in gradbenem dovoljenju, v posameznih primerih po raziskavi tal, obstoječem delu ipd., kar pomeni, da se bo razpisna dokumentacija sklicevala na projektno dokumentacijo, določeno raziskavo tal, načrt. Po vlagateljevem mnenju lahko v določenih primerih štejemo, da so posamezni dokumenti le "posredno" del razpisne dokumentacije, in je neutemeljeno izločevati osebe, ki so pripravljale takšne dokumente.
Naročnik je v odločitvi o zahtevku za revizijo glede sodelovanja vlagatelja pri pripravi razpisne dokumentacije oziroma njenih delov pojasnil, kaj določa drugi odstavek 5. člena ZJN-1. Naročnik pa ob tem ni ugotavljal oziroma argumentirano pojasnil, kako je sodelovanje vlagatelja pri pripravi delov razpisne dokumentacije (projektne dokumentacije) vplivalo na ugodnejši položaj vlagatelja napram preostalemu ponudniku v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, kar bi bil lahko razlog za izločitev vlagatelja. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija v tem delu sledila vlagateljevim navedbam v zahtevku za revizijo ter jih posledično sprejela kot utemeljene. Upoštevajoč predhodne ugotovitve pa to ni vplivalo na odločitev Državne revizijske komisije.
Državna revizijska komisija v predmetni zadevi zaključuje glede na vse navedeno, da je ponudba vlagatelja nepravilna, saj ne izpolnjuje vseh zahtev naročnikove razpisne dokumentacije. ZJN-1 v 13. točki prvega odstavka 3. člena namreč določa, da je pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija je ob upoštevanju zgoraj zapisanih ugotovitev glede dejanskega stanja zadeve in ob upoštevanju opredeljene pravne podlage zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 04.10.2005

Predsednik senata:
Franci Kodela, univ. dipl. prav.
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota,
- Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor,
- ELSA Gornja Radgona d.o.o., šlebingerjev breg 15, Gornja Radgona,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.