018-291/2005 Zavod RS za transfuzijsko medicino

Številka: 018-291/05-33-2286

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu člana Jožefa Kocuvana, kot predsednika senata, predsednika dr. Aleksija Mužine in člana Francija Kodele, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Saše Rode, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup vrečk za kri, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Medinova d.o.o., Masarykova 17, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, šlajmerjeva 6, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 28. 09.2005

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi, in sicer tako, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, z dne 28.06.2005.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške v višini 477.200,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 15.02.2005 sprejel sklep št. JN-B-01/05, o začetku postopka oddaje javnega naročila za nakup vrečk za kri, ki ga je objavil v Uradnem listu RS, št. 36/2005, z dne 08.04.2005, pod številko objave Ob. 9423/05.

Naročnik je z dokumentom Odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 28.06.2005, kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje Baxter AG, MĂĽellerestrasse 3, 8604 Volketswill, Switzerland (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 11.07.2005 vložil zahtevek za revizijo v katerem navaja, da je pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da je le-ta ponudil ceno z obračunanim DDV, katerega po vlagateljem mnenju skladno z veljavnimi predpisi ne sme obračunati. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik na specifikaciji predmeta pogodbe-priloga št. I pri rubriki Cena na roko popravil tekst tako, da je dodal besedi "z DDV" nad besedo "cena", svojega popravka pa ni parafiral. Na isti listini je pod ceno skupaj navedel znesek 822.560,00 EUR, rubrike DDV pa ni izpolnil, ter pri skupni vrednosti ponovno vpisal znesek 822.560,00 EUR. Vlagatelj meni, da je takšno prikazovanje cen zavajajoče, saj ponujena cena izbranega ponudnika ne more biti primerljiva s cenami slovenskih ponudnikov, za pravilno primerljivost cen pa bi moral naročnik na javnem odpiranju ponudb prebrati neto cene vseh ponudnikov, ki predstavljajo cene brez DDV in cene z DDV, kar pa ni storil.
Vlagatelj še navaja, da ponudba izbranega ponudnika ne ustreza zahtevam naročnika, saj le-ta ne vsebuje overjenega slovenskega prevoda, ki ga je v nemškem jeziku izdal Handel registerand. Vlagatelj tudi navaja, da je izbrani ponudnik izdal lastno izjavo, da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije s podpisom direktorjev v angleščini, enako je podpisana tudi izjava o ne kaznovanju, kot potrdilo DURS pa je izbrani ponudnik predložil listino Kantonales steuerant ZĂĽrich v nemščini, enako tudi dokazilo o finančni sposobnosti. Naročnik je v razpisni dokumentaciji nedvoumno zahteval, da mora biti ponudba pripravljena v slovenskem jeziku, za posamezne dodatke k razpisni dokumentaciji pa je naročnik dovolil, da so listine pooblaščenih institucij v angleškem jeziku. Po vlagateljevem mnenju bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika kot nepravilno in neprimerljivo izločiti iz nadaljnjega postopka.
Vlagatelj tudi navaja, da je v ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika Karanta Ljubljana d.o.o, Poljanski nasip 6, Ljubljana (v nadaljevanju: Karanta d.o.o.) v delu, ki se nanaša na vrečke v količinah 25000 kosov (četverna vrečka 450 ml CPD SAGM WB filter in četverno vrečko 450 ml CPDA1 WB filter) prišlo do velike razlike v vrednosti z ostalima ponudnika, ne glede na to ali se upošteva cena brez DDV ali neutemeljeno ceno z DDV. Vlagatelj je ob pregledu ponudbe ponudnika Karanta d.o.o. opazil velika odstopanja cene v delu, ki se nanaša na 20.000 vrečk (četverna vrečka 450 ml CPD SAGM TT ERI filter in četverno vrečko 450 ml CPD SAGM TB ERI filter). Vlagatelj meni, da bi moral naročnik skladno s predpisi preveriti neobičajno nizko ceno, saj seštevek cen oziroma posamezna cena vpliva na končno vrednost ponudbe. Nadalje vlagatelj navaja, da je na javnem odpiranju ponudb pravni zastopnik izbranega ponudnika, ki je sicer pravni zastopnik Baxter AG-podružnica Ljubljana, pristopil brez pooblastila.
Vlagatelj predlaga, da naročnik razveljavi postopek oddaje javnega naročila oziroma, da razveljavi obvestilo o oddaji javnega naročila, št. JN-B-01/05, z dne 29.06.2005 in izloči izbranega ponudnika in ponudnika Karanta d.o.o. iz nadaljnje obravnave ter sprejme odločitev v skladu z merili iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj priglaša tudi odvetniške stroške za sestavo zahtevka za revizijo v višini 2000 odvetniških točk, kar z vključenim DDV znaša 264.000,00 SIT ter stroške plačila takse v znesku 200.000,00 SIT.

Naročnik je dne 14.07.2005 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel zaradi pomanjkanja aktivne legitimacije. V svoji odločitvi naročnik navaja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo, skladno s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN, ni izkazal interesa za dodelitev predmetnega javnega naročila, kot tudi ne realne stopnje verjetnosti, da bi mu zaradi zatrjevanih naročnikovih nepravilnosti nastala škoda, saj je glede na rezultate ocenjevanja ponudb vlagatelj uvrščen na tretje mesto in v nobenem primeru ne bi mogel biti izbran kot najugodnejši ponudnik.

Vlagatelj je dne 19.08.2005 na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo v kateri navaja, da je naročnikov sklep, z dne 14.07.2005, v celoti neutemeljen. Vlagatelj navaja, da je nesporno izkazal interes za dodelitev predmetnega javnega naročila, saj je v postopku aktivno sodeloval, iz zahtevka za revizijo pa izhaja, da bi moral naročnik iz postopka izločiti tako ponudbo izbranega ponudnika, kakor tudi ponudbo ponudnika Karanta d.o.o., zato je podana vzročna zveza med možnostjo nastanka škode in zatrjevano kršitvijo naročnika.

Državna revizijska komisija je s sklepom št. 018-268/05-34-2050, z dne 29.8.2005 pritožbi vlagatelja ugodila in razveljavila sklep naročnika o zavrženju, z dne 14.07.2005 ter naročnika napotila, da skladno z določilom prvega odstavka 16. člena ZRPJN, meritorno odločiti o vloženem zahtevku za revizijo.
Naročnik je dne 13.09.2005 sprejel sklep s katerim je zahtevek za revizijo ponovno zavrgel. V sklepu je naročnik v zvezi z navedbo, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi upošteval cene z DDV, čeprav ga (DDV) ne more zaračunati, pojasnil, da vsi obrazci iz razpisne dokumentacije vsebujejo rubriko DDV, zato naročnik meni, da je ponudnik zaradi primerljivosti navedel vrednosti z DDV. Naročnik navaja, da so vsi ponudniki upoštevali splošno 20% stopnjo DDV, zato je po naročnikovem mnenju vseeno ali upošteva cene z ali brez DDV, saj se vedno pride do enakega rezultata in tako ni mogoče trditi, da so ponudbe neprimerljive. Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik v predračun, ki je del razpisne dokumentacije navedel cene v EUR brez DDV. V zvezi z navedbo vlagatelja, da je izbrani ponudnik izpisek iz sodnega registra, potrdilo davčne uprave in dokazilo o finančni sposobnosti predložil v nemškem jeziku, čeprav je bil v razpisni dokumentaciji poleg slovenščine dovoljen le še angleški jezik naročnik navaja, da bi lahko v skladu z 12. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 02/04; v nadaljevanju: ZJN-1) zahteval prevod listin, vendar tega ni storil, saj ni bilo potrebno, ker zaposleni pri naročniku obvladajo tudi nemški jezik.
V zvezi z navedbo vlagatelja, da sta izbrani ponudnik in ponudnik Karanta d.o.o. za četvorne vrečke za kri ponudila cene, ki znatno odstopajo od komercialne cene (neobičajno nizke cene) naročnik navaja, da je cene preveril na trgu pred izvedbo javnega razpisa v zvezi z namenom določitve ocenjene vrednosti javnega naročila. Naročnik ugotavlja, da je vlagatelj ponudil nerazumno visoko ceno, med tem ko sta zgoraj navedena ponudnika sledila objavljeni vrednosti javnega naročila.
V zvezi z opombo vlagatelja, da na javnem odpiranju ni bilo protokolirano od kje je izbrani ponudnik, pa bi predstavnica vlagatelja, ki je bila prisotna na javnem odpiranju ponudb to informacijo lahko zahtevala. Naročnik pojasnjuje, da je izbrani ponudnik tuja pravna oseba, ki ima hčerinsko družbo v Ljubljani. Pri tem naročnik tudi navaja, da je bil na javnem odpiranju prisoten tudi predstavnik izbranega ponudnika g. M. L., ki je imel pooblastilo, vendar le tega na javnem odpiranju ni predal naročniku. Kopija pooblastila pa je bila predložena v ponudbi. Naročniku se ne zdi sporno, da je g. M. L. na javnem odpiranju nastopal kot zakoniti zastopnik izbranega ponudnika.
Naročnik zaključuje, da v primeru, če bi se ponudba izbranega ponudnika izkazala za nepravilno, javno naročilo vseeno ne bi bilo dodeljeno vlagatelju, saj po objavljenih merilih ponudba vlagatelja nikakor ne bi mogla biti izbrana kot ekonomsko najugodnejša, zato naročnik tudi ob upoštevanju navedb vlagatelja, ne bi sprejel drugačne odločitve.
Naročnik je vlagatelja na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN pozval, da v treh dneh po prejemu tega sklepa naročniku sporoči ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je tako v skladno s pravnim poukom na naročnika naslovil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 16.09.2005. Hkrati je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil tudi pritožbo v kateri navaja, da je pravno sredstvo zoper zavrženje pritožba na Državno revizijsko komisijo. Naročnik ga je namreč v pravnem pouku napačno pozval, da mora v skladu s 17. členom ZRPNJ naročniku sporočiti ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Na začetku Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik izdal sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, čeprav je v "utemeljitvi" sklepa vsebinsko presojal navedbe iz zahtevka za revizijo. Glede na to, da je naročnik meritorno odločil v zahtevku za revizijo in je izdal sklep o zavrženju, je Državna revizijska komisija upoštevajoč utemeljitev naročnikovega sklepa štela, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil. Navedeno potrjuje tudi pravni pouk naročnika, saj je naročnik navedel, da mora vlagatelj v skladu s 17. členom naročniku sporočiti ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo pa je pravno varstvo zoper sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo (zoper meritorno odločitev naročnika) in ne pravno varstvo zoper sklep o zavrženju, zoper katerega ZRPJN predvideva pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Posledično navedenemu je Državna revizijska komisija štela vlagateljevo pritožbo z dne 16.09.2005, kot zahtevo za nadaljevanje postopka. Državna revizijska komisija je prav tako ugotovila, da je vlagatelj vložil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 16.09.2005. Glede na vsebino sklepa naročnika z dne 13.09. 2005 so tako podani pogoji za obravnavo zahtevka za revizijo pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je najprej presojala navedbo vlagatelja, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi navedel ceno z DDV, čeprav gre za tujo pravno osebo, ki DDV ne more obračunavati ter ni izpolnil rubrike DDV ter je pri "skupni vrednosti z DDV" ponovno vpisal enako vrednost. Državna revizijska komisija je ugotovila, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v poglavju C. Priprava ponudb, točki 9. Ponudbene cene določil: "Cene v ponudbi morajo biti podane v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in izražene v slovenskih tolarjih, navedene na za to predvidenih obrazcih in sicer:
1. na obrazcu ponudbe/ specifikacija blaga in
2. na obrazcu predračuna.
V primeru, da naročnik v posebnem delu navodil predvidil, da je ponudba ali del ponudbe lahko podan v tuji valuti (in v kateri), se za preračunavanje vrednosti v slovenske tolarje vedno uporabi srednji tečaj Banke Slovenije, veljaven na dan odpiranja ponudb. Vsi stroški, davki, takse, carine in ostale dajatve, ki so znani najmanj 10 (deset) dni pred potekom roka za oddajo ponudb, morajo biti vključeni v cene in skupno ponudbeno vrednost. Cene so za čas, za katerega velja ponudba, fiksne.".
V obrazcu OBR 03 Dodatek k navodilom ponudnikom je naročnik v 6. točki določil: "Naročnik v javnem razpisu za nakup vrečk za kri dovoljuje, da ponudnik predloži ponudbo v naslednji valuti: EURO.". V obrazcu predračuna je naročnik predvidel, da ponudniki v tabelo vpišejo naziv blaga/oznaka, količina /kos/, ceno, popust, vrednost, DDV in vrednost z DDV. V obrazcu priloga I Specifikacija predmeta pogodbe pa je naročnik predvidel, da ponudniki k že določeni vrsti blaga in njegovi količini, vpišejo še ceno, valuto in vrednost.
Po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je le - ta v predračun št. 01/05 vpisal vse zahtevane podatke, razen manjkajočih podatkov, kot je navedeno.
Državna revizijska komisija je ugotavlja, da izbrani ponudnik ni ustrezno izpolnil obrazec Priloge I Specifikacija predmeta javnega naročila, saj je v obrazec vnesel vrednosti z DDV (pri tem pa je spreminjal obrazec iz razpisne dokumentacije) posledično temu pa ni vnesel/vpisal postavke "skupaj" in postavke "DDV". Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik nepravilno izpolnil obrazec Priloge I Specifikacija predmeta javnega naročila, zaradi česar ponudba izbranega ponudnika ni bila pravilna v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1. V zvezi z navedbo vlagatelja, da je izbrani ponudnik neutemeljeno vpisal DDV, čeprav tega ni dolžan/zavezan obračunati, velja ugotoviti, da bi bila v primeru, da izbrani ponudnik ne bi navedel vrednost z DDV (ker le tega ni dolžan obračunavati), bi bila vrednost njegove ponudbe še nižja in posledično še ugodnejša.
V zvezi z drugo navedbo vlagatelja, kjer le - ta navaja, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nepravilno in neprimerljivo iz nadaljnjega postopka, saj vsi v ponudbi predloženi dokumenti niso v slovenskem oziroma angleškem jeziku, za katerega je naročnik v razpisni dokumentaciji poglavju C. Priprava ponudb, točki 8 Jezik ponudbe določil: "Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku. Naročnik bo v posebnem delu razpisne dokumentacije posebej navedel, če lahko ponudnik del ponudbe poda v tujem jeziku in na kateri del ponudbe se to nanaša. Če bo naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb menil, da je treba del ponudbe, ki je v tujem jeziku, prevesti v slovenski jezik, bo izdelavo prevoda v določenem roku naložil ponudniku. Za presojo spornih vprašanj bo naročnik vedno uporabljal razpisno dokumentacijo in ponudbo v slovenskem jeziku.". V obrazcu OBR 03 Dodatek k navodilom ponudnikom je naročnik v 5. točki določil: "Naročnik v javnem razpisu za nakup vrečk za kri dovoljuje, da lahko ponudnik odda del ponudbe v angleškem jeziku: V angleškem jeziku so lahko listine pooblaščenih inštitucij (priloge k ponudbi) in bančne garancije ter tehnične specifikacije.".
Po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je dokument, ki prikazuje ustanovitev ali pravni status, kraj registracije, sedež in dejavnost ponudnika predložen v nemškem jeziku. Predložen tudi ni prevod listine (Handelregister des Kantons ZĂĽrich, z dne 02.05.2005). Prav tako je izbrani ponudnik na mestu kjer je bilo potrebno predložiti izjavo pooblaščene inštitucije, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe predložil lastno pisno izjavo v angleškem jeziku. Prav tako je izbrani ponudnik namesto potrdila ustreznega organa, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in da ni bil pravnomočno obsojen, predložil le lastno pisno izjavo. Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi v nemškem jeziku predložil tudi izjavo pooblaščene inštitucije, da ima poravnane davke in prispevke ter druge dajatve, določene z zakonom.
Upoštevajoč določila razpisne dokumentacije v zvezi z jezikom, ki se uporablja v ponudbi, velja zapisati, da je naročnik določil, da ponudniki oddajo svojo ponudbo v slovenskem jeziku, ter hkrati dopustil tudi uporabo angleškega jezika, v katerem pa se lahko oddajo le listine pooblaščenih institucij, bančne garancije in tehnične specifikacije. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je le ta v svoji ponudbi podal dokumente v nemškem jeziku ter hkrati v angleškem jeziku podal tudi dokumente za katere pa razpisna dokumentacija ni določala, da se lahko podajo v angleškem jeziku. Ker izbrani ponudnik ni predložil ustreznih dokazil, tako ni izpolnil zahteve iz razpisne dokumentacije, zato njegova ponudba ni bila pravilna v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1. Pravilna je namreč tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Naročnik bi zato moral ponudbo izbranega ponudnika kot nepravilno zavrniti (prvi odstavek 76. člena ZJN-1).

V zvezi z očitano kršitvijo, da sta izbrani ponudnik in ponudnik Karanta d.o.o. ponudila neobičajno nizko ceno za določene artikle, Državna revizijska komisija poudarja, da naročnik od ponudnika, ki ponudi nizko ceno, načeloma ni dolžan zahtevati obrazložitve ponudbene cene. Za postopek po prvem odstavku 53. člena ZJN-1 morata biti izpolnjena dva pogoja: (1) naročnik mora oceniti, da je ponudbena cena neobičajno nizka, in (2) naročnik mora imeti namen zavrniti ponudbo z neobičajno nizko ceno. Postopek preverjanja ponudbene cene je torej prvenstveno namenjen varstvu tistega ponudnika, ki ponudi nizko ceno, naročnik pa njegove ponudbe ne sme izločiti, ne da bi prej preveril način oblikovanja ponudbene cene oz. ne da bi ponudniku prej omogočil pojasnitev njenih kalkulativnih elementov.
Kršitev prvega odstavka 53. člena ZJN-1 lahko zato v revizijskem postopku uveljavlja predvsem tisti ponudnik, katerega ponudbo je naročnik izločil, ne da bi ga prej pozval k pojasnitvi oblikovanja ponudbene cene. V primeru, ko naročnik ne oceni, da je ponudba določenega ponudnika neobičajno nizka in ga zato izbere kot najugodnejšega, pa lahko kršitev prvega odstavka 53. člena ZJN-1 v revizijskem postopku uveljavljajo tudi konkurenčni ponudniki, vendar le v primeru, če je mogoče naročniku očitati kršitev pravil javnega naročanja v smislu nepostopanja po prvem odstavku 53. člena ZJN-1, čeprav dane okoliščine konkretnega primera očitno kažejo na to, da bo izvedba javnega naročila zaradi protipravnega ali zmotnega ravnanja ponudnika onemogočena ali otežena, zaradi česar bi bil naročnik v skladu s 4. členom ZJN-1 dolžan izvesti postopek preverjanja neobičajno nizke cene.
V predmetnem postopku oddaje javnega naročila vlagatelj zatrjuje le to, da cena izbranega ponudnika in ponudnika Karanta d.o.o. za četverno vrečko za kri 450 ml CPD SAGM WB in četverno vrečko za kri 450 CPDA 1 WB nerazumljivo odstopa od komercialne cene. Vendar vlagatelj teh svojih trditev ni konkretiziral niti ni predložil nobenih kalkulacij ali drugih dokazov, iz katerih bi bilo razvidno, da bi se pri naročniku moral vzpostaviti dvom v zmožnost izbranega ponudnika izvesti predmetno javno naročilo, zaradi česar bi bil dolžan izvesti postopek preverjanja neobičajno nizke cene po prvem odstavku 53. člena ZJN-1.
Državna revizijska komisija je skladno s 7. in 212. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04 in 69/05), v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, pri presoji vlagateljevih navedb upoštevala pravila o trditvenem in dokaznem bremenu, v skladu s katerim mora vlagatelj zatrjevati dejstva, iz katerih izvirajo domnevne kršitve, ponuditi pa mora tudi dokaze, na podlagi katerih je taka dejstva mogoče ugotoviti.
Ker v zahtevku za revizijo vlagatelj ni dokazal oziroma pojasnil, zakaj naj bi bila cena izbranega ponudnika in ponudnika Karanta d.o.o. neobičajno nizka, Državna revizijska komisija ni presojala (ne)izpolnjevanja navedenega pogoja. Glede na navedeno Državna revizijska komisija v tem delu ni mogla slediti vlagateljevim navedbam v zahtevku za revizijo ter jih posledično tudi ni mogla pripoznati kot utemeljene.
Prav tako Državna revizijska komisija ni mogla ugotoviti, da bi v zvezi s sodelovanjem M.J. na javnem odpiranju ponudb prišlo do kršitve ZNJ - 1.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo, z dne 11.07.2005, zahteval tudi povračilo odvetniških stroškov v višini 2000 odvetniških točk s pripadajočim DDV ter stroške vplačane takse v višini 200.000,00 SIT ter v pritožbi (ki jo gre obravnavati kot zahtevo za nadaljevanje postopka) še 2000 odvetniških točk s pripadajočim DDV za pripravo le te.
Državna revizijska komisija je priznala vlagatelju kot potrebne stroške strošek plačila takse v višini 200.000,00 SIT, strošek za sestavo revizijskega zahtevka, skladno s tarifo št. 18 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03 in 70/03), v višini 2000 odvetniških točk ter 20% DDV in strošek za zahtevo za nadaljevanje postopka v višini 50 odvetniških točk, 50 dodatnih točk ter 20% DDV. Državna revizijska komisija je v tej zvezi štela vlagateljevo pritožbo z dne 16.09.2005, kot zahtevo za nadaljevanje postopka. Skupno mora naročnik vlagatelju povrniti stroške v višini 477.200,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 28. 09.2005 Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana
- Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, šlajmerjeva 6, Ljubljana
- Baxter AG, MĂĽellerestrasse 3, 8604 Volketswill, Switzerland
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana