018-287/2005 Elektro Ljubljana

Številka: 018-287/2005-35-2305

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu predsednika dr. Aleksija Mužine kot predsednika senata ter člana Francija Kodele in članice Vesne Cukrov kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Žviplja, v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila za čiščenje poslovnih prostorov in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje MANICOM d.o.o., Povšetova 65, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 28.09.2005 soglasno

ODLOČILA

1. Vloga: "Zahteva za nadaljevanje postopka po odločitvi naročnika o reviziji postopka javnega naročila" se zavrže kot prepozna.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je predmetni javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 45/05, z dne 06.05.2005, pod št. objave Ob-12297/05.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 25.08.2005, v katerem izpodbija pravilnost naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila v delu, ki se nanaša na skop 1.

Naročnik je s sklepom, št. 2103/05-IHG, z dne 31.08.2005, zahtevek za revizijo zavrgel. Naročnik navaja, da zahtevek za revizijo ni bil vložen v zakonskem roku, saj je vlagatelj sklep o oddaji javnega naročila, z dne 22.06.2005 prejel dne 28.06.2005, od tega dne dalje pa vlagatelju teče rok za vložitev zahtevka za revizijo. Ker zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno, v 10-ih dneh po prejemu odločitve o dodelitvi javnega naročila oz. v 10-ih dneh po zavrnitvi vlagateljeve zahteve za vpogled v ponudbo ponudnika PANTA RHEI d.o.o., je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel, vlagatelju pa ni priznal stroškov postopka.

Vlagatelj je naročnika z vlogo: "Zahteva za nadaljevanje postopka po odločitvi naročnika o reviziji postopka javnega naročila", z dne 05.09.2005, obvestil, da bo glede na naročnikov dopis, s katerim je zavrnil njegov zahtevek za revizijo in ki ga je vlagatelj prejel dne 02.09.2005, nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Enako vlogo, z dne 05.09.2005, je vlagatelj dne 06.09.2005 osebno izročil Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-287/05-35-2173, z dne 12.09.2005, z dopisom, št. 018-287/05-35-2202, z dne 14.09.2005 ter z dopisom, št. 018-287/05-35-2272, z dne 26.09.2005, vlagatelja pozvala za dodatna pojasnila, katera je le-ta Državni revizijski komisiji posredoval z dopisom, z dne 14.09.2005, z dopisom, z dne 19.09.2005 ter z dopisom, z dne 27.09.2005.

Naročnik je z dopisom, z dne 08.09.2005 ter z dopisom, z dne 16.09.2005, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji. Naročnik v dopisu, z dne 08.09.2005, navaja, da je vlagatelj njegov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo prejel dne 02.09.2005, vlogo: "Zahteva za nadaljevanje postopka po odločitvi naročnika o reviziji postopka javnega naročila", z dne 05.09.2005, pa je oddal pri naročniku osebno dne 06.09.2005.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljeva vloga: "Zahteva za nadaljevanje postopka po odločitvi naročnika o reviziji postopka javnega naročila" prepozna, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je v skladu z določilom drugega odstavka 13. člena ZRPJN v primeru, ko naročnik zahtevek za revizijo s sklepom kot prepozen zavrže, kot pravno sredstvo predvidena pritožba, ki se vloži na Državno revizijsko komisijo v treh dneh od prejema tega sklepa. Državna revizijska komisija dodaja, da je takšen pravilen pravni pouk naročnik v sklepu, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel, tudi navedel. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevo vlogo: "Zahteva za nadaljevanje postopka po odločitvi naročnika o reviziji postopka javnega naročila", s katero je zahteval nadaljevanje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo, enako vlogo pa je vlagatelj osebno izročil tudi Državni revizijski komisiji dne 06.09.2005, obravnavala kot pritožbo v smislu določil ZRPJN.

Državna revizijska komisija je najprej preverila, ali je bilo pravno sredstvo, s katerim vlagatelj izpodbija zakonitost naročnikovega sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo, vloženo pravočasno. V skladu z določilom prvega odstavka 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju: ZPP), ki se v skladu z določilom petega odstavka 3. člena ZRPJN glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, smiselno uporablja, se za vlogo, ki je vezana na rok, šteje, da je vložena pravočasno, če je izročena pristojnemu sodišču, preden se rok izteče. Drugi odstavek 112. člena ZPP pa določa, da se v primeru, če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena.

Med strankama ni spora, da je vlagatelj sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, z dne 31.08.2005, prejel dne 02.08.2005 (kot izhaja iz dodatnih pojasnil, ki jih je Državna revizijska komisija pridobila od vlagatelja dne 15.09.2005, se je le-ta v vlogi: "Zahteva za nadaljevanje postopka po odločitvi naročnika o reviziji postopka javnega naročila" nepravilno skliceval na sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo). Ker vlagatelja v predmetnem postopku revizije ne zastopa odvetnik ali oseba z opravljenim pravniškim državnim izpitom, ga je bilo potrebno v skladu z določilom šestega odstavka 112. člena ZPP obravnavati kot prava neuko stranko ter preveriti pravočasnost vložitve sporne vloge tako pri Državni revizijski komisiji, kot tudi pri naročniku. šesti odstavek 112. člena ZPP namreč določa: "Če je bila vloga, ki je vezana na rok, izročena ali poslana nepristojnemu sodišču pred iztekom roka, pa prispe k pristojnemu sodišču po izteku roka, se šteje, da je bila pravočasno vložena, če je mogoče vložitev pri nepristojnem sodišču pripisati nevednosti vložnika, ki nima pooblaščenca iz tretjega odstavka 86. člena oziroma iz tretjega odstavka 87. člena tega zakona, ali očitni pomoti vložnika.".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj vlogo: "Zahteva za nadaljevanje postopka po odločitvi naročnika o reviziji postopka javnega naročila", Državni revizijski komisiji izročil osebno dne 06.09.2005, Državna revizijska komisija pa od vlagatelja ni prejela poštne pošiljke navedene vloge. Tudi iz dopisa, z dne 08.09.2005, s katerim je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, izhaja, da je vlagatelj sporno vlogo oddal pri naročniku osebno dne 06.09.2005, torej po preteku tridnevnega roka za vložitev pritožbe.

Ker je rok za vložitev pravnega sredstva zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, upoštevaje zgornje ugotovitve, potekel dne 05.09.2005, je Državna revizijska komisija vlagatelja z dopisom, z dne 14.09.2005, pozvala, naj ji posreduje dokazilo, kdaj je naročniku izročil vlogo: "Zahteva za nadaljevanje postopka po odločitvi naročnika o reviziji postopka javnega naročila" oziroma potrdilo o poštni oddaji navedene vloge, v kolikor ga je naročniku poslal po pošti. Vlagatelj je Državni revizijski komisiji kot prilogo dopisa, z dne 19.09.2005, posredoval dostavno potrdilo, iz katerega izhaja, da je vlagatelj hitri pošti "BEX", podjetju BUSINESS EXPRESS d.o.o., Parmova ulica 14, Ljubljana, dne 05.09.2005 oddal določeno pošiljko ter dostavni list, iz katerega izhaja, da je hitra pošta "BEX" določeno pošiljko posredovala naročniku ter Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz dostavnega potrdila hitre pošte "BEX" ne izhaja, kdaj je bila storitev opravljena (čeprav je potrebno datum in uro opravljene storitve vpisati v poseben okvir na dostavnem potrdilu), katero pošiljko naj bi vlagatelj posredoval naročniku ter Državni revizijski komisiji, hkrati pa Državna revizijska komisija v času odločanja o predmetnem pravnem sredstvu od vlagatelja ni prejela nobene pošiljke preko hitre pošte "BEX". Ker je v skladu z določilom 14. točke 2. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 42/2002, 37/2004) priporočena poštna pošiljka poštna storitev, ki nudi po enotni tarifi garancijo proti izgubi, izropanju, kraji ali poškodbi in omogoča, da uporabnik poštnih storitev na svojo zahtevo pridobi dokaz o vročitvi te pošiljke, je Državna revizijska komisija z dopisom, z dne 26.09.2005, vlagatelja pozvala, naj ji posreduje dokazilo, da je vlogo: "Zahteva za nadaljevanje postopka po odločitvi naročnika o reviziji postopka javnega naročila" vročil naročniku oziroma Državni revizijski komisiji. Naročnik je z dopisom, z dne 27.09.2005, Državni revizijski komisiji posredoval kopiji poštnih povratnic Poštne uprave RS, potrjenih s strani naročnika in Državne revizijske komisije dne 06.09.2005, iz katerih pa ne izhaja, da bi bili poslani po pošti priporočeno, pač pa ju je vlagatelj, kot izhaja že iz zgornjih ugotovitev, osebno izročil naročniku in Državni revizijski komisiji dne 06.09.2005.

Državna revizijska komisija povzema, da se praviloma za vlogo, ki je vezana na rok, šteje, da je vložena pravočasno, če je izročena pristojnemu sodišču, preden se rok izteče, izjemoma pa ZPP dopušča, da se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je vloga naslovljena, če je le-ta poslana po pošti priporočeno ali brzojavno. Ker je vlagatelj sporno vlogo izročil naročniku in Državni revizijski komisiji dne 06.09.2005, vlagatelj pa Državni revizijski komisiji na njen poziv ni posredoval dokazila, iz katerega bi izhajalo, da je vlogo v smislu določila drugega odstavka 112. člena ZPP naročniku oziroma Državni revizijski komisiji posredoval pred dnem 06.09.2005, upoštevaje, da je rok za vložitev pravnega sredstva zoper naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo potekel dne 05.09.2005, je Državna revizijska komisija vlagateljevo vlogo: "Zahteva za nadaljevanje postopka po odločitvi naročnika o reviziji postopka javnega naročila" zavrgla kot prepozno. Državna revizijska komisija dodaja, da v sporni vlogi tudi ni navedb, na podlagi katerih bi Državna revizijska komisija štela, da vlagatelj vlaga predlog za vrnitev v prejšnje stanje.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija pritožbo zavrgla, je bilo potrebno zavrniti vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 28.09.2005

Predsednik senata:
dr. Aleksij Mužina
predsednik Državne revizijske komisije



Vročiti:

- ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana
- MANICOM d.o.o., Povšetova 65, Ljubljana
- PANTA RHEI d.o.o., Hrastovec 5, Trzin
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana